Hotărârea nr. 152/2019

Hotărârea 152/2019 - Alocarea sumei de 1.700.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Club Sportiv U-BT, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 1.700.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Club Sportiv U-BT, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 1.700.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Club Sportiv U-BT, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Ioan Sabin SĂRMAȘ, GERGELY Balăzs, RÂCZ Levente Zsolt și Mihai DRĂGOESCU;

Analizând Referatul nr. 181222 din 1.04.2019 al Direcției Generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte prin care se propune alocarea sumei de 1.700.000 lei de la bugetul local pe 2019, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Club Sportiv U-BT, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, potrivit prevederilor Regulamentului privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor structurilor sportive, aprobat prin Hotărârea nr. 1030/2017;

Reținând prevederile Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului ministrului tineretului și sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fondurile publice a proiectelor șî programelor sportive;

Având în vedere Procesul-verbal al Comisiei de analiză și selecție a proiectelor structurilor sportive din data de 22.03.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2, 45 și 115 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 1.700.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Club Sportiv U-BT, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și D1ror'+Q


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ec. Dan Ștefan Tarcea

Secretarub/iunicipiului,

Jr. Aurorzkosca___

Nr. 152 din 15 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)