Hotărârea nr. 149/2019

Hotărârea 149/2019 - Alocarea sumei de 130.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Voința, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 130.000 Iei de la bugetul local pe anul 2019, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Voința, cu sprijinul Consiliului local al municipiului CIuj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 130.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Voința, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu Mihai CONSTANTEA, Ioan Sabin SĂRMAȘ, GERGELY Balăzs, RÂCZ Levente Zsolt și Mihai DRĂGOESCU;

Analizând Referatul nr. 181198 din 1.04.2019 al Direcției Generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte prin care se propune alocarea sumei de 130.000 lei de la bugetul local pe 2019, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Voința, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, potrivit prevederilor Regulamentului privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor structurilor sportive, aprobat prin Hotărârea nr. 1030/2017;

Reținând prevederile Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului ministrului tineretului și sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fondurile publice a proiectelor și programelor sportive;

Având în vedere Procesul-verbal al Comisiei de analiză și selecție a proiectelor structurilor sportive din data de 22.03.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2, 45 și 115 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE: