Hotărârea nr. 97/2016

Hotărârea 97/2016 - Aprobarea încetării totale a valabilităţii documentaţiei de urbanism „P.U.D. – locuinţe familiale înşiruite P+E+M, str. Fagului nr. 63-69”, aprobate prin Hotărârea nr. 507/2007.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 238/2008 (constituirea Comisiei pentru validarea mandatelor consilierilor locali aleși la 1 iunie 2008 în Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 485/2008

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 238/2008 (constituirea Comisiei pentru validarea mandatelor consilierilor locali aleși la 1 iunie 2008 în Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 485/2008 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 60.574 din 24.02.2012 al Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 238/2008 (constituirea Comisiei pentru validarea mandatelor consilierilor locali aleși la 1 iunie 2008 în Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 485/2008, în sensul înlocuirii domnului Radu Moisin, din funcția de membru în această comisie, cu un consilier local din partea aceleași formațiuni politice;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se modifică art. 1 din Hotărârea nr. 238/2008, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 485/2008, în sensul înlocuirii domnului consilier local Radu Moisin, membru în Comisia pentru validarea mandatelor consilierilor locali aleși la 1 iunie 2008 în Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, cu domnul Adrian Popa, consilier local din partea P.D.L.

Art. 2 din hotărâre rămâne neschimbat.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Secretarul municipiului Cluj-Napoca și Serviciul Relații cu consiliul și administrație locală.

Nr. 97 din 29 februarie 2012 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)