Hotărârea nr. 92/2016

Hotărârea 92/2016 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 319111, 319099 şi 319105.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației tehnice de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 284426, situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 284426, situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb - proiect din inițiativa viceprimarului cu atribuții delegate de primar;

Analizând Referatul nr. 45108/45/10.02.2012 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației tehnice de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 284426, situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb;

Reținând prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 634/2006, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c”, al. 5 lit. „b”, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb. identificat prin nr. cadastral 284426, în suprafață de 2.392.827 mp., înscris în CF nr. 284426 Cluj-Napoca, „teren”, cu drept de proprietate în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, astfel:

  • -  parcela cu nr. cadastral nou, în suprafață de 2.371.157 mp. - „teren”, care va fi înscrisă în CF nou Cluj-Napoca, cu drept de proprietate în favoarea Municipiului Cluj-Napoca. în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

  • -  parcela cu nr. cadastral nou, în suprafață de 14070 mp. - „teren”, care va fi înscrisă în CF nou Cluj-Napoca, cu drept de proprietate în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

- parcela cu nr. cadastral nou. în suprafață de 7600 mp. - „teren’’, care va fi înscrisă în CF nou Cluj-Napoca. cu drept de proprietate în favoarea Municipiului Cluj-Napoca. în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Se însușește documentația tehnică de dezlipire întocmită de inginer cadastru Buzea Eugen-Cosmin, ce se constituie în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 92 din 13 februarie 2012 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

9

PENTRU DEZLIPIRE TEREN

AMPLASAMENT:

ZONA LOMB

MUN. CLUJ - NAPOCA JUD. CLUJ

C.F. NR. 284426

NR. CADASTRAL 284426

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA STR. MOȚILOR, NR. 1-3 MUN. CLUJ - NAPOCA

JUD. CLUJ

EXECUTANT:

B.E. 2/17/2012

TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR

NUMĂR

SUPR

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C. E

CAD.

MP

SITUAȚIA ACTUALĂ - CONFORM C.F.

284426 Cluj- Napoca

284426

2.392.827

Teren

Drept de proprietate, în favoarea: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAÎn administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA

SITUAȚIA PROPUSĂ - DUPĂ DEZLIPIRE TEREN

NOU

Cluj- Napoca

2.371.157

Teren

Drept de proprietate, în favoarea: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAîn administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj- Napoca

14070

Teren

NOU

Cluj- Napoca

7600

Teren

întocmit:

ing. Buzea Eugen- Cosmin


ANCEI


Nr. cerere

137670

Ziua

30

Luna

11

Anul

2011


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

A. Partea I. (Foaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR. 284426

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca

—~

■ Q&ol

iSSsăS®

Al

284426

Din acte: 2392827; Masurata:

2392827

B. Partea II. (Foaie de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR. 284426

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

137670/ 30.11.2011

Act act administrativ, 129797, 11.11.2011, emis de BCPI CLUJ NAPOCA, act administrativ nr. 430.29-11-2011 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUN CLUJ NAPOCA;

1

Se infiinteaza cartea funciara 284426 a imobilului cu numărul cadastral 284426/ Cluj-Napoca, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 278391 inscris in cartea funciara 278391;

Al         |

Act act administrativ, 51, 22.02.2011, emis de CONSILIUL LOCAL AL MUN.CLUJ NAPOCA, act administrativ nr. 31266.21-03-2011 emis de OCPI CLUJ;

2

Se infiinteaza cartea funciara 278391 a imobilului cu numărul cadastral 278391/ Cluj-Napoca, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 275125 inscris in cartea funciara 275125;

Al

poziție transcrisa din CF 278391/Cluj-Napoca, inscrisa prin incheierea nr. 39590 din 07/04/2011;

Act act administrativ, 457, 30.11.2010, emis de CONS LOCAL AL MUN.CLUJ NAPOCA, act administrativ nr. 136268.08-12-2010 emis de OCPI CLUJ;

3

Intabulare, drept de PROPRIETATE, lege, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA în administrarea

poziție transcrisa din CF 278391/Cluj-Napoca, inscrisa prin incheierea nr. 39590 din 07/04/2011;

2

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

C. Partea III. (Foaie de sarcini)


Anexa Nr. 1 Ha Partea I

CARTE FUNCIARA NR. 284426

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca

1 ' '' " '

284426  '  2392827

-



Date referitoare la teren

iU

■            ’ :                     ' ‘U ■ ' r • j

i

pășune

DA

2392827

- ] - 1

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan.

1

»(

•'z?

~‘.D.

Ti

1      3

2              30,

0

3

2      3

3             39,

3

3

3       3'

1               23

4      3

5                  5,

0

3

5      3

6 12,

3

3

5       3'

7              18,0

i        ' 3

7       3!

3               16,

3

3

8       3

9              16,

3

3

9       48

3             24,0

4

3      4

L                 35,(

3

4

1       4

2                 17,(

3

4

2       4:

23,0

4

3       4Z

1                 14,(

3

4'

4       4

5                 16,(

4

5       48

20,0

4

5       4’

41,(

3

4

7       4

3                21,(

3

48

3       49

5,0

4<

9       5C

16,(

)

5(

3       5

l                 12,(

r

5.

52

20,0

5.

2       52

33,

5:

3        5<

1                28,C

5*

55

27,0

5!

58

14,8

58

5       5‘

7                17,C

53

58

23,0

59

24,C

59

68

48,C

6C

61

19,0

61

62

44,C

62

69

3,C

65

64

16,0

64

65

31,C

65

68

27,C

68

67

23,0

67

68

28,C

68

69

8,C

69

70

4,0

7C

71

23,C

71

72

19,C

72

73

32,0

73

74

60,0

74

75

17,0

75

76

29,0

76

77

37,0

77

78

27,0

78

79

49,0

79

80

10,0

80

81

5,0

81

82

17,0

82

83

22,0

83

84

60,0

84

85

3,0

85

86

12,0

86

87

11,0

87

88

70,0

88

89

44,0

89

90

154,0

90

91

12,0

91

92

87,0

92

93

76,0

93

94

6,0

94

95

6,0

95

96

22,0

96

97

33,0

97

98

24,0

98

99

21,0

99

100

29,0

100

101

13,0

101

102

40,0

102

103

34,0

103

104

84,0

104

105

43,0

105

106

27,0

106

107

7,0

107

108

53,0

108

109

60,0

109

110

28,0

110

111

16,0

111

112

24,0

112

113

18,0

113

114

51,0

114

115

47,0

115

116

35,0

116

117

71,0

117

118

70,0

118

119

20,0

119

120

11,0

120

121

106,0

121

122

12,0

122

123

18,0

123

124

24,0

124

125

44,0

125

126

20,0

126

127

53,0

127

128

48,0

128

129

4,0

129

130

20,0

130

131

6,0

131

132

35,0

132

133

21,0

133

134

18,0

134

135

14,0

135

136

26,0

136

137

18,0

137

138

20,0

138

139

13,0

139

140

30,0

140

141

58,0

141

142

23,0

142

143

8,0

143

144

15,0

144

145

26,0

145

146

25,0

146

147

39,0

147

148

36,0

148

149

39,0

149

150

25,0

150

151

34,0

151

152

33,0

152

153

17,0

153

154

43,0

154

155

10,0

155

156

20,0

156

157

16,0

157

158

21,0

158

159

8,0

159

160

43,0

160

161

41,0

161

162

51,0

162

163

42,0

163

164

17,0

164

165

22,0

165

166

15,0

166

167

15,0

167

168

18,0

168

169

64,0

169

170

24,0

170

171

21,0

171

172

13,0

172

173

41,0

173

174

23,0

174

175

24,0

175

176

24,0

176

177

8,0

177

178

27,0

178

179

11,0

179

180

24,0

180

181

37,0

181

182

29,0

182

183

79,0

183

184

469,0

184

185

469,0

185

186

88,0

186

187

125,0

187

188

8,0

188

189

99,0

189

190

29,0

190

191

16,0

191

192

49,0

192

193

31,0

193

194

107,0

194

195

15,0

195

196

23,0

196

197

23,0

197

198

19,0

198

199

11,0

199

200

13,0

200

201

13,0

201

202

13,0

F

1

2

1.201,0

4

5

120,0

7

8

47,0

10

11

62,0

13

14

48,0

16

17

32,0

19

20

58,0

22

23

52,0

25

26

295,0

28

29

173,0


BBH

MBWtgBH

2

3

173,0

5

6

57,0

8

9

114,0

11

12

65,0

14

15

28,0

17

18

61,0

20

21

107,0

23

24

25,0

26

27

106,0

29

30

50,0


unim

U

' .. •

3

4

147,0

6

7

40,0

9

10

118,0

12

13

67,0

15

16

197,0

18

19

38,0

21

22

54,0

24

25

37,0

27

28

362,0

30

31

37,0


Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmenteIor sunt obținute din proiecție in plan.

.0

rî-' >z

- '

' • x ■ -

202

203

13,0

203

204

13,0

/ 205

206

13,0

206

207

13,0

208

209

18,0

209

210

15,0

211

212

15,0

212

213

15,0

214

215

18,0

215

216

18,0

217

218

18,0

218

219

18,0

220

221

21,0

221

222

21,0

223

224

21,0

224

225

21,0

226

227

18,0

227

228

18,0

229

230

21,0

230

231

21,0

232

233

23,0

233

234

33,0

235

236

9,0

236

237

60,0

238

239

9,0

239

240

97,0

241

242

6,0

242

243

7,0

244

245

4,0

245

246

8,0

247

248

14,0

248

249

34,0

250

251

77,0

251

252

45,0

253

254

164,0

254

255

28,0

1

256

257

22,0|

257

1

23,0

** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiecție Stereo 70 si sunt rotunjite la metru. *** Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 metru.


UH

204

205

13,0

207

208

13,0

210

211

15,0

213

214

18,0

216

217

18,0

219

220

18,0

222

223

21,0

225

226

18,0

228

229

19,0

231

232

22,0

234

235

100,0

237

238

38,0

240

241

10,0

243

244

7,0

246

247

46,0

249

250

18,0

252

253

70,0

255

256

98,0


Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 900 RON, chitanța-nr. 1008807/30-11-2011, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 222,     /-V-;i>'e

Asistent-reaistrator,

iinteuÂn

i


Data soluționării,

05/12/2011

Data eliberării,

06-/12. /2011


Referent,



PEIklKBt/di HKtA

(parafa


*Suprafata este determinată pe baza măsurătorilor tipografice prin proiecție în planul de referința stereo 70 si nu este opozabilă terților, în conformitate cu art. 32 lit. a) din Legea cadastrului si a publicității i m o b i I i a r e~n r. 7/19967~r ejp u 61 ic atăȚ'cu-modificările


si completările ulterioare.

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.