Hotărârea nr. 747/2016

Hotărârea 747/2016 - Atribuirea contractelor către Regia Autonomă a Domeniului Public (R.A.D.P.) Cluj-Napoca pentru întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca, în temeiul prevăzut de art. 31 din Legea nr. 98/2016.


CONSILIUL LOCAL /iL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind atribuirea contractelor către Regia Autonomă a Domeniului Public (R.A.D.P.) Cluj-Napoca pentru întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca, în temeiul prevăzut de art. 31 din Legea nr. 98/2016

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea contractelor către R.A.D.P. Cluj-Napoca privind întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca, în temeiul prevăzut de art. 31 din Legea nr. 98/2016 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 528746/19.12.2016 al Direcției Tehnice, Serviciul Siguranța circulației, rețele edilitare și transport local, prin care se propune atribuirea contractelor către R.A.D.P. Cluj-Napoca pentru întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca, în temeiul prevăzut de art. 31 din Legea nr. 98/2016;

Având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Văzând avizul comisiilor de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (2) lit. d, 36 alin. (6) lit. a, 39 și 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1 Se aprobă atribuirea contractelor către R.A.D.P. Cluj-Napoca pentru întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca, în temeiul prevăzut de art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Art. 2 Se aprobă Caietul de sarcini pentru întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă modelele de contract privind întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. (1) Prețurile unitare/tip de activitate, în lei fără TVA, vor fi negociate de către o comisie special constituită, avizate de către Comisia de prețuri, constituită la nivelul aparatului de specialitate al primarului si vor fi aprobate prin hotărâre de consiliu.


(2) Prețurile unitare vor fi actualizate anual cu indicele de inflație.


Art, 5 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică, Direcția Tehnică și R.A.D.P. Cluj-Napoca.


Nr.747 din 20 decembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Anexa nr.l la Hotărârea nr. 747/2016

CAIET DE SARCINI

privind întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de

semnalizare rutieră de pe raza municipiului Cluj-Napoca

I. PREZENTARE GENERALĂ

în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.l 95/2002, art. 128 (1) lit. b, autoritățile administrației publice locale au atribuții pentru instalarea, aplicarea și întreținerea mijloacelor de semnalizare rutieră și a echipamentelor destinate siguranței circulației, conform standardelor în vigoare.

Prin art. 30 alin 4 si 5 se precizează faptul că mijloacele de semnalizare rutieră inclusiv a intersecțiilor, precum și alte dispozitive speciale de acest fel se asigură, se instalează și se întrețin prin grija administratorului drumului public.

în conformitate cu prevederile art. 33 din O.G.nr.43/1997, „ autoritățile administrației publice locale, împreună cu Poliția rutieră au obligația de a reglementa circulația, parcarea, staționarea și oprirea pe străzi a vehiculelor”. Potrivit art. 40 alin.(l), „drumurile trebuie să fie semnalizate și menținute in stare tehnică corespunzătoare desfășurării traficului în condiții de siguranță de către administratorul drumului

II. CONDIȚII DE EXPLOATARE A întreținerii, reparării, mentenanței, dezvoltării și modernizării dispozitivului de semnalizare rutieră de pe raza municipiului Cluj-Napoca

Având în vedere dinamicitatea reglementarilor de circulație dar și faptul că anumite evenimente rutiere afectează integritatea dispozitivului de semnalizare rutieră, este necesară executarea în mod permanent a lucrărilor aferente activității de întreținere, reparare, mentenanță, dezvoltare și modernizare a dispozitivului de semnalizare rutieră, în vederea menținerii lui la o stare normală de

exploatare care să asigure siguranța și confortul circulației.


In acest sens, sunt identificate următoarele tipuri de activitati:

Nr.

crt.

activitate

U.M.

1

canalizație in carosabil - inclusiv refacere sistem rutier

ml

2

canalizație in trotuar - inclusiv refacere sistem rutier

ml

3

execuție camera de tragere carosabilă- CT64

buc

4

execuție camera de tragere trotuar - CT40

buc

5

confecționare (procurare) stâlp simplu,

buc

6

Montaj stâlp simplu,

buc

7

fundație pentru stâlp simplu

buc

8

confecționare (procurare) stâlp cu consola

buc

9

Montaj stâlp cu consola

buc

10

fundație pentru stâlp cu consola

buc

11

Procurare si pozare tub PVC 09Omm in canalizații subterane

ml

12

Pozare cabluri aeriene

ml

13

Montare bucla inductiva

buc

14

Procurare cutie de joncțiuni 10x10

buc

15

Procurare cutie de joncțiuni 10x15

buc

16

Procurare cutie de joncțiuni 20x30

buc

17

Montare cutii de joncțiune amplasate pe stâlpii de semaforizare sau in camerele de tragere

buc

18

Procurare Corp de Semafor Vehicul 3x0210

buc

19

Procurare Corp de Semafor Pietonal 2x0210

buc

20

Procurare Corp de Semafor VID, GI 0210

buc

21

Procurare fata corp semafor cu LED ( ROȘU, GALBEN, VERDE) 0210

buc

22

Procurare Corp de Tramvai

buc

23

Procurare Semafor Acustic pentru Nevazatori

buc

24

Procurare Buton Pietonal

buc

25

Montare Corp de Semafor Vehicul, Pieton, Tramvai, Prim vehicul, VID, GIP, amplasat terestru

buc

26

Montare corp de Semafor Vehicul, Tramvai, amplasat pe console

buc

27

Montare Semafor Acustic pentru Nevazatori, Buton Pietonal

buc

28

Procurare Senzor de videodetecție autovehicule, biciclete, pietoni

buc

29

Procurare modul detecție video (interfața sensor videodetecție - cu amplasare in automatul de dirijare a traficului) compatibil cu automatele existente amplasate pe raza municipiului

buc

30

Montare senzori videodetecție amplasați pe console

buc

31

Montare automat de dirijare, pe suport existent

buc

32

Montare automat de dirijare, inclusiv cofret de alimentare si soclu

buc

33

Procurare Automat de dirijare Trecere pietoni

buc

34

Procurare Automat de dirijare intersecție 4 canale

buc

35a

Procurare modul comandă 2 semafoare independente compatibil cu controller ITC-2 (Swarco Tehnology)

buc

35 b

Procurare modul comandă 2 semafoare independente Compatibil cu controller AS26 (Eurosic System)

buc

36

instalație de protecție prin legare la pământ

buc

37

Procurare modul detecție inductiv compatibile cu echipamentele

buc

montate pe raza municipiului

38

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor YSLCY-JS 25 x 1

ml

39

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor YSLCY-JS 18x1

ml

40

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor YSLCY-JS 12x1

ml

41

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor YSLCY-JS 7 x 1

ml

42

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor YSLCY-JS 5 x 1

ml

43

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor CSYABY 24 x 1

ml

44

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor CSYABY 19x1

ml

45

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor CSYABY 14x1

ml

46

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor CSYABY 7 x 1

ml

47

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor CSYABY 5 x 1

ml

48

Procurare cablu FY 6 - pentru împământare

ml

49

Procurare cablu MYF 1,5 - pentru bucle inductive

ml

50

Montare cablu MYF1.5 torsadat - de legătură de la buclele inductive la automat

ml

51

Procurare cablu legătură la camerele video

ml

52

execuție racorduri electrice

buc

53

Procurare Avetizor Luminos cu LED Trecere Pietoni

buc

54

Montare Avetizor Luminos cu LED Trecere Pietoni

buc

55

Procurare Acumulator Tampon pentru Avertizor Luminos cu LED Trecere Pietoni compatibil cu echipamentele montate pe raza municipiului

buc

56

Montare Acumulator Tampon pentru Avertizor Luminos cu LED Trecere Pietoni

buc

57

verificarea instalațiilor cu PRB

ora

58

verificarea instalațiilor cu autoturism

km

59

verificarea instalațiilor cu autoutilitara

km

60

întreținere si service intersecție semaforizata in “T” sau trecere de pietoni cu buton

intersecție/ luna

61

întreținere si service intersecție semaforizata in “+”

intersecție/ luna

62

întreținere si service stâlpișor retractabil (bollard)

stâlpișor retractabil/ luna

63

întreținere si service Avertizor Luminos cu LED pentru Trecere Pietoni

Buc/luna

64

curățare prin spălare a corpurilor de semafor

intersecție

lucrări:

nr.c

rt.

activitate

U.M.

1

Ajustarea programului de semaforizare

intersecție/TP

2

Schimbarea structurii programului de semaforizare

intersecție

3

Realizarea unui program nou de semaforizare

intersecție

1    X

ri: reparații electrice-electronice

labei j

nr.c

rt.

activitate

U.M.

1

Reparat buton pietonal (montat pe stâlp semafor)

buc

2

Reparat Avetizor Luminos Trecere Pietoni

buc

3

Reparat afișaj ceas electromecanic

buc

4

Reparat placa baza automat de dirijare a traficului

buc

5

Reparat modul forță 2 canale semafor

buc

6

Reparat modul forță VID (GI)

buc

7

Reparat semafor acustic pentru nevazatori

buc

8

Reparat echipament optic fata cu LED

buc

9

Reparat cronometru semafor

buc

lucră

ri: Indicatoare                                                   Tabel 4

nr.c

rt.

activitate

U.M.

1

Plantare stâlpișor

buc

2

confecționare țeavă galvanizata 0 48*3H=3,8m

buc

3

confecționare țeavă 40*40*3H=3,8m

buc

4

confecționare țeavă 40*40*31 l=4m

buc

5

Plantare țeavă

buc

6

Deplantare stâlp cu refacere zona

buc

7

Plantare parapeti ( grei, semigrei)

buc

8

Montare separator trafic

buc

9

Procurare separator trafic

buc

10

Montare prag de sol si/ sau oglinda parabolica

buc

11

Procurare prag de sol element central

buc

12

Procurare prag de sol element de capat

buc

13

Plantare gărdulețe

buc

14

Curatat indicatoare semnalizare verticala

buc

15

Montare indicator pe stâlp

buc

16

Montare indicator pe stâlp Renel

buc

17

Demontare traversa

buc

18

Montare traversa

buc

19

Reparare traversa in maxim 2 puncte

buc

20

confecționare traversa 13m

buc

21

Reparație stâlp susținere traversa

buc

22

confecționat stâlp bariera

buc

23

Plantare stâlp oglinda

buc

24

confecționat stâlp oglinda 076*3.5mm H=4,5m

buc

25

Vopsit si revopsit suprafețe <60mm

ml

26

Vopsit si revopsit suprafețe > 60 mm

mp

27

confecționat consola triunghiulara semafor sau trecere pietoni suspendata

ml

28

confecționat stâlp separator trafic

buc

29

Verificarea dispozitivului de semnalizare rutieră pe străzi

Km strada

30

confecționare indicator rutier reflectorizant cu grad de retroreflexie de minim 250 cd/lx/mp-clasa 11

mp

31

confecționare plăcuță stradală cu denumirea străzii

mp

32

confecționare indicator stradal cu denumirea străzii

mp.

33

confecționare indicatoare cu adresa poștala pt.montare pe calcan

mp

34

confecționare număr poștal

mp

35

Procurare parapet New Jersey din beton

buc.

36

confecționare gărduleț metalic clasic

buc.

37

confecționare gărduleț metalic special-element mic

buc.

38

confecționare gărduleț metalic special - element mare

buc.

39

confecționare stâlpișor metalic de protecție (h=70cm din care 40 cm deasupra solului)

buc.

40

confecționare stâlpișor metalic de protecție (h=l lOcm din care 80 cm deasupra solului)

buc.

41

Procurare stâlpișor ornamental din fontă

buc.

42

Procurare parapet de protecție de tip semigreu

ml

43

Procurare parapet de protecție de tip greu

ml

44

Demontare separator

buc

45

Montare parapet New Jersey

buc

lucrări: stâlpișori retractabili

Tabel 5

nr.c

rt.

Articol

U.M.

1

recondiționat stâlpișor mobil prin inlocuire kit cilindru

buc

2

recondiționat stâlpișor mobil prin inlocuire kit flansa superioara

buc

3

recondiționat stâlpișor mobil prin inlocuire kit motor

buc

4

recondiționat stâlpișor mobil prin inlocuire kit disc acoperire

buc

5

recondiționat stâlpișor mobil prin inlocuire kit încălzire

buc

6

recondiționat stâlpișor mobil prin inlocuire kit ghidare cilindru

buc

7

recondiționat stâlpișor mobil prin inlocuire kit limitator cursa

buc

8

recondiționat stâlpișor mobil prin inlocuire kit protecție mizerie

buc

9

recondiționat stâlpișor mobil prin inlocuire kit doza conexiuni

buc

10

recondiționat stâlpișor mobil prin inlocuire kit electrofrana

buc

11

Reparat comunicație GSM prin inlocuire kit modem(TELL 1000)

buc

12

Reparat detector inductiv prin inlocuire kit

buc

13

Abonament sistem de comunicație GSM stâlpișori

buc

14

Refacere fundație si drenaj cilindru exterior stâlp mobil(montaj fara kit)

buc

15

recondiționare stâlpișor mobil

buc

16

Montare stâlpișor mobil (fundație+drenaj+pahar)

buc

lucrări: studii de trafic si proiectare Tabel 6

1

efectuarea de măsurători de trafic pe artera de circulație

Secțiune strada

2

studii sectoriale de fluidizare a traficului

buc

3

proiectare semaforizare intersecție in „T”/ trecere pietoni

buc

4

proiectare semaforizare intersecție in „+”

buc

5

proiectare semaforizare intersecție complexa ( mai mult de 4 intrări in intersecție)

buc

6

proiectare plan de semnalizare rutieră intersecție

buc

7

proiectare plan de semnalizare rutieră strada

strada

în continuare se prezintă descrierea sumară ce va sta la baza fundamentării prețurilor unitare pe articol de lucrare cu precizarea ca fiecare preț unitar ca conține, daca e cazul, material, manopera, utilaj si transport :

Categoria de Lucrări: Semafoare (tabel 1)

1. canalizație în carosabil - inclusiv refacere sistem rutier

Aceasta descriere se aplica la realizarea săpăturii și refacerea acesteia în carosabil pentru instalarea tuburilor PVC.

lucrările constau din:

 • - Trasarea suprafeței necesara a fi excavata

 • - Decaparea îmbracamintii asfaltice existente (2.80 m lățime)

 • - săpătură manuala pana la 1.00 m adâncime

 • - Refacerea sistemului rutier

 • - Completare cu pământ

 • - Compactare cu mai de mana

 • - aștemerea unui strat de nisip 0-7 mm (7 cm)

 • - aștemere balast peste tub PVC (20 cm)

 • - așternere balast stabilizat (30 cm)

 • - aștemere mixtura asfaltica (10 cm)

 • - aștemere strat de legătură din binder de criblura (5 cm)

 • - aștemere strat de uzura beton asfaltic (4 cm)

 • - Evacuarea materialului si transportul acestuia

Soluția de refacerea structurii rutiere prezentata mai sus se va adopta de la caz la caz funcție de structura rutieră existenta pe strada ce se subtraverseaza.

2. canalizație in trotuar - inclusiv refacere sistem rutier

lucrările constau din:

 • - Trasarea suprafeței necesara a fi excavata

 • - Decaparea îmbrăcăminții existente (2.20 m lățime)

 • - săpătură manuala pana la 1.00 m adâncime

 • - împrăștierea pământului rezultat din excavatie

 • - Compactare cu mai de mana

 • - aștemerea unui strat de nisip 0-7 mm (7 cm)

 • - Realizare fundație de beton C8/10 (15 cm)

 • - aștemere strat de uzura beton asfaltic (4 cm)

 • - Evacuarea materialului si transportul acestuia

3. execuție camera de tragere carosabilă- CT64

Aceasta descriere se aplica la realizarea camerei de tragere tip CT 64 x 64

lucrările constau din:

 • - Trasarea suprafeței necesara a fi excavata

 • - Decaparea îmbrăcăminții existente

 • - săpătură manuala

 • - aștemerea unui start de nisip de 5 cm grosime

 • - Compactare cu mai de mana

 • - Realizare camera de tragere din beton Bl50

 • - Realizare capac si rama camera de tragere

 • - Evacuarea materialului si transportul acestuia

4. execuție camera de tragere trotuar - CT40

Aceasta descriere se aplica la realizarea camerei de tragere tip CT 40 x 40.

lucrările constau din:

 • - Trasarea suprafeței necesara a fi excavata

 • - Decaparea îmbrăcăminții existente

 • - săpătură manuala

 • - aștemerea unui start de nisip de 5 cm grosime

 • - Compactare cu mai de mana

 • - Realizare camera de tragere din beton Bl50

 • - Realizare capac si rama camera de tragere

 • - Evacuarea materialului si transportul acestuia la depozitul stabilit de Constructor

Plata pentru execuția camerei de tragere se va face la bucata.

5. confecționare (procurare) stâlp simplu,

Aceasta descriere se aplica la confecționarea sau procurarea stâlpului simplu de semafor inclusiv a soclului de fixare al acestuia.

lucrările constau din:

-confecționarea( procurarea) stâlpului simplu

6. Montaj stâlp simplu,

Aceasta descriere se aplica montarea stâlpului simplu de semafor

lucrările constau din:

 • - Transportul stâlpului la locație

 • - Fixarea stâlpului pe soclu

7. fundație pentru stâlp simplu

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea fundației acestuia.

lucrările constau din:

 • - Trasarea suprafeței necesara a fi excavata

 • - Decaparea îmbrăcăminții existente, inclusiv spargere beton la trotuar

 • - săpătură manuala

 • - Compactare cu mai de mana

 • - Realizare fundație din beton

 • - încărcare manuala deșeuri

 • - Evacuarea materialului si transportul acestuia

8. confecționare (procurare) stâlp cu consola

Aceasta descriere se aplica la confecționarea sau procurarea stâlpului cu consola de semafor inclusiv a soclului de fixare al acestuia.

9. Montaj stâlp cu consola

Aceasta descriere se aplica montarea stâlpului simplu de semafor

lucrările constau din:

 • - Transportul stâlpului la locație

 • - Fixarea pârtii verticale a stâlpului pe soclu

 • - Montarea si fixarea consolei utilizând utilaj PRB

10. fundație pentru stâlp cu consola

Aceasta descriere se aplica pentru realizarea fundației acestuia.

lucrările constau din:

 • - Trasarea suprafeței necesara a fi excavata

 • - Decaparea îmbrăcăminții existente, inclusiv spargere beton la trotuar

 • - săpătură manuala

 • - Compactare cu mai de mana

 • - Realizare fundație din beton

 • - încărcare manuala deșeuri

 • - Evacuarea materialului si transportul acestuia

11. Procurare si pozare tub PVC 09Omm in canalizații subterane

Aceasta descriere se aplica la procurarea si amplasarea in sânt a unui tub de PVC cu diametrul de 90 mm si refacerea zonei afectate la starea inițiala conform Autorizației de spargere.

lucrările constau din:

 • - Procurare tub PVC 90

 • - Montare tub PVC 90 in sânt cu acoperire de 0.80 cm

12. Pozare cabluri aeriene

Aceasta descriere se aplica la amplasarea aeriana a cablurilor electrice pe stâlpi existenti.

lucrările constau din:

 • - Pozarea ancorei de otel (04+ 09mm) pentru susținerea cablurilor electrice, folosind utilaj PRB

 • - Pozarea cablurilor electrice, folosind utilaj PRB

13. Montare bucla inductiva

Aceasta descriere se aplica la procurarea, amplasarea spirelor si colmatare canal.

lucrările constau din:

-Trasarea suprafeței necesara a taiata

-Taiere canal cu adâncime de 7mm folosind mașina de taiat asfalt/beton de tip MTA

 • - Achiziționare si montare cablu tip VLPY lx 2,5 ( Myf 1,5 ) in canal bucle detecție

 • - Achiziționare si montare in sânt a unui tub de PVC cu diametrul de 50 mm

14. Procurare cutie de joncțiuni 10x10

lucrările constau din:

 • - Procurare cutie de joncțiune

15. Procurare cutie de joncțiuni 10x15.

lucrările constau din:

 • - Procurare cutie de joncțiune

16. Procurare cutie de joncțiuni 20x30.

lucrările constau din:

 • - Procurare cutie de joncțiune

 • 17. Montare cutii de joncțiune amplasate pe stâlpii de semaforizare sau in camerele de tragere Aceasta descriere se aplica la amplasarea cutiilor de joncțiune pe stâlpii de semaforizare sau

in camerele de tragere.

lucrările constau din:

 • - Montare cutie de joncțiune pe stâlpii de semaforizare sau in camerele de tragere

18. Procurare Corp de Semafor Vehicul 3x0210

Aceasta descriere se aplica la procurarea corpurilor de semafor cu pentru avand următoarele caracteristici minimale:

Paramentrii tehnici si funcționali :

componenta produs:

-3 x corp semafor, cu orificiu pentru montare bloc optic ;

 • - 2 x masca sageata

 • - 3 x parasolar,

 • - 1 x pereche braț fixare,

 • - 1 x cablare internă.

 • - material : policarbonat, rezistența la șocuri: Clasa IR3;

Specificații de performanta si condiții privind siguranța

in exploatare :

 • - condiții de mediu: Clasele A și B;

 • - grad de protecție al corpului de semafor: IP55, Clasa IV

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante :

Produs in conformitate cu standardul EN 12368

Condiții de garanție si postgarantie :

Garanție minim 2 ani, postgaranție minim 6 ani

19. Procurare Corp de Semafor Pietonal 2 x 0210

Aceasta descriere se aplica la procurarea si montarea corpurilor de semafor pentru pietoni, avand următoarele caracteristici minimale:

Paramentrii tehnici si funcționali :

componenta produs:

-2 x corp semafor, cu orificiu pentru montare bloc optic ;

 • - 2 x masca pietoni

 • - 2 x parasolar,

 • - 1 x pereche braț fixare,

 • - 1 x cablare internă.

 • - material : policarbonat, rezistența la șocuri: Clasa IR3;

Specificații de performanta si condiții privind siguranța

in exploatare :

 • - condiții de mediu: Clasele A și B;

 • - grad de protecție al corpului de semafor: IP55, Clasa IV

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante :

Produs in conformitate cu standardul EN 12368

Condiții de garanție si postgarantie :

Garanție minim 2 ani, postgaranție minim 6 ani

20. Procurare Corp de Semafor VID, GI 0210

Aceasta descriere se aplica la procurarea corpurilor de semafor VID GI 0210, avand următoarele caracteristici minimale:

Paramentrii tehnici si funcționali :

componenta produs:

 • - 1 x corp semafor, cu orificiu pentru montare bloc optic ;

 • - 1 x masca pietoni, sau sageata ;

 • - 2 x parasolar;

 • - 1 x pereche braț fixare ;

 • - 1 x cablare internă ;

 • - material : policarbonat, rezistența la șocuri: Clasa IR3;

Specificații de performanta si condiții privind siguranța

in exploatare :

 • - condiții de mediu: Clasele A și B;

 • - grad de protecție al corpului de semafor: IP55, Clasa IV

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante :

Produs in conformitate cu standardul EN 12368

Condiții de garanție si postgarantie :

Garanție minim 2 ani, postgaranție minim 6 ani

21. Procurare fata corp semafor -bloc optic cu LED ( ROȘU, GALBEN, VERDE) 0210

Aceasta descriere se aplica la procurarea bloc optic cu LED, destinat corpurilor de semafor cu 0210 avand următoarele caracteristici minimale:

Paramentrii tehnici si funcționali :

 • - tensiune operare: 230Vca, 50Hz;

 • - puterea maximă pe bloc optic: 15W;

 • - intensitate luminoasa mai mare 200 cd;

 • - material lentila: policarbonat;

Specificații de performanta si condiții privind siguranța

in exploatare :

 • - condiții de mediu: Clasele A și B;

 • - grad de protecție al blocului optic: IP65;

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante :

Produs in conformitate cu standardul EN 12368

Condiții de garanție si postgarantie :

Garanție minim 2 ani, postgaranție minim 6 ani

22. Procurare Corp de Tramvai

Aceasta descriere se aplica la procurarea corp de semafor pentru tramvai

avand următoarele caracteristici minimale:

Paramentrii tehnici si funcționali :

componenta produs:

-2 x corp semafor, cu orificiu pentru montare bloc optic ;

-2 x bloc optic cu LED-uri albe,

 • - 2 x masca tip fanta (direcție si stop)

 • - 2 x parasolar,

 • - 1 x pereche braț fixare,

 • - 1 x cablare internă.

 • - material : policarbonat, rezistența la șocuri: Clasa IR3;

Specificații de performanta si condiții privind siguranța

in exploatare :

 • - condiții de mediu: Clasele A și B;

 • - grad de protecție al corpului de semafor: IP55, Clasa IV

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante :

Produs in conformitate cu standardul EN 12368

Condiții de garanție si postgarantie :

Garanție minim 2 ani, postgaranție minim 6 ani

23. Procurare Semafor Acustic pentru Nevazatori

Aceasta descriere se aplica la procurarea semafor acustic pentru nevazatori, cu următoarele caracteristici minimale:

Paramentrii tehnici si funcționali :

 • - tensiunea de alimentare: 230V;50Hz, preluată de la semaforul optic de pietoni

 • - Frecvența semnalului sonor emis este de 800Hz, modulată cu 10 sau 20Hz, în 60... 120 de impulsuri pe minut, cu factor de umplere 50%;

 • - Adaptarea nivelului sonor cu +5dB peste nivelul zgomotului din mediul ambiant si maxim 100 dB ; Specificații de performanta si condiții privind siguranța

in exploatare:

 • - gama temperature -25°C +55°C,umiditate 100%

 • - grad de protecție IP55

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante

SR EN 12675:2002 - “Dispozitive de control al semnalizării circulației rutiere - Cerințe de securitate in funcționare”,

-Fabricația in regim de asigurare a calitatii ISO 9001.

Condiții de garanție si postgarantie

Garanție minim 2 ani, postgaranție minim 5 ani.

24. Procurare Buton Pietonal

Aceasta descriere se aplica la procurarea buton pietonal simpu cu un singur contact

25. Montare Corp de Semafor Vehicul, Pieton, Tramvai, Prim vehicul, VID, GIP, amplasat terestru

Aceasta descriere se aplica la montarea corpurilor de semafor amplasate terestru.

lucrările constau in montare corp semafor pe stâlp, cu banda de otel

26. Montare corp de Semafor Vehicul, Tramvai, amplasat in console

Aceasta descriere se aplica la procurarea si montarea corpurilor de semafor pentru vehicule, tramvai amplasate in consola, lucrările constau din:

 • - Montare corp semafor in consola cu autotum PRB

27. Montare Semafor Acustic pentru Nevazatori, Buton Pietonal

lucrările constau din: Montarea semafor acustic sau buton pietonal utilizând banda de otel

28. Procurare Senzor de videodetecție autovehicule, biciclete, pietoni

Aceasta descriere se aplica pentru procurarea senzor infrarosu sau a video lucrările constau din:

-Procurare senzor infrarosu sau video

29. Procurare modul detecție video (interfața sensor videodetecție - cu amplasare in automatul de dirijare a traficului)

Aceasta descriere se aplica la procurarea si montarea modul detecție video si interconectarea lui in ADC. lucrările constau din:

 • - Procurare modul detecție video

 • - Montare modul detecție video in ADC

 • - Interconectare electrica a modulului cu ADC

30. Montare senzori videodetecție amplasați pe console

Aceasta descriere se aplica la montarea pe console, lucrările constau din:

 • - închiriere autotum

 • - Montare senzor pe consola cu autoturn PRB

 • - Interconectare cu modul detecție video din ADC

 • - Configurări, setări, calibrari bucle virtuale

31. Montare automat de dirijare, pe suport existent

Aceasta descriere se aplica la procurarea si montarea automatului de dirijare si procurarea si montarea cofretului de alimentare si a soclului, lucrările constau din:

 • - Fixare cu banda de otel a cabinetului automatului de dirijare pe suport stâlp existent

 • - Procurare si montaj cutie de alimentare

 • - Procurare si montaj cap terminal uscat

 • - Procurare si montaj racord fara papuci

 • - Procurare si montaj presetupa pentru fixare cabluri

 • - încercare cablu

 • - Conexiuni electrice intre automat de dirijare si corpurile de semafor

32. Montare automat de dirijare, inclusiv cofret de alimentare si soclu

Aceasta descriere se aplica la montarea automatului de dirijare, inclusiv realizarea fundației, procurarea si montarea cofretului si a soclului si refacerea zonei afectate la starea inițiala conform Autorizației de spargere .

lucrările constau din:

 • - Trasarea suprafeței necesara a fi excavata

 • - Decaparea îmbrăcăminții existente (0.50 m x 0.50 m)

 • - săpătură manuala

 • - împrăștierea pământului rezultat din excavatie

 • - Compactare cu mai de mana

 • - aștemerea unui strat de nisip 0-7 mm (7 cm)

 • - Realizare fundație de beton

 • - Procurare si montaj soclu

 • - Procurare si montaj cutie de alimentare

 • - Procurare si montaj cap terminal uscat

 • - Procurare si montaj racord fara papuci

 • - Procurare si montaj presetupa pentru fixare cabluri

 • - încercare cablu

 • - Montaj automat de dirijare

33. Procurare Automat de dirijare Trecere pietoni

Aceasta descriere se aplica la procurarea automatului de dirijare

lucrările constau din:

 • - Procurare automat de dirijare a traficului pentru o trecere de pietoni cu următoarele caracteristici minimale:

Paramentrii tehnici si funcționali :

-Secvențe posibile: ROȘU; VERDE; VERDE INTERMITENT;VERDE+ GALBEN;

GALBEN ; GALBEN INTERMITENT, in orice combinație si in orice succesiune.

 • - Software cu interfață grafica si editare a programului de semaforizare.

Specificații de performanta si condiții privind siguranța

in exploatare:

Intervalul temperaturii de funcționare: -25°..+55°C.

-Tensiunea de alimentare: 230Vca, 50Hz

-Consum maxim propriu: 35VA.

-Configurație: 2 grupe de semafoare independente

-Intrare dedicata pentru buton pietonal

-Puterea maxima comandăta pe culoare: 500W.

-Număr de intrări pentru detectoare: 16.

-Elemente de vizualizare si comandă:

-Set intuitiv de 3 LED-uri(rosu; galben; verde) asociat fiecărui grup independent de semafoare, pentru vizualizarea comenzilor asociate,

-LED-uri asociate fiecărei intrări de detectoare pentru vizualizarea stării intrării asociat -Interfatare:

-1 port serial /USB/RJ45 pentru conectare la calculator (programare/diagnoza/service)

-1 port serial pentru conectarea unui receptor GPS

-Algoritmi de funcționare:

-“Asincron, ciclu fix, faze cu timp fix”,

-“Sincron, ciclu fix, faze cu timp fix” - corelare cu programe fixe prestabilite,

prestabilite

-“Asincron, ciclu variabil” - ajustarea timpilor de verde al fazelor de circulație si/sau faze la cerere,

-“Sincron, ciclu fix faze cu timp fix sau la cerere””- corelare cu faze si/sau cu timp variabil.

-Ceas intern de timp real cu baterie de backup:

-Algoritm automat de comutare ora de vara / iarna

-Regim de “Galben Intermitent

-Regim de “Stins”

-Protecții:

-“ROȘU ARS”

-“VERDE ANTAGONIST”

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante

SR EN 12675:2002 - “Dispozitive de control al semnalizării circulației rutiere - Cerințe de securitate in funcționare”,

-Fabricația in regim de asigurare a calitatii ISO 9001.

Condiții de garanție si postgarantie

Garanție minim 2 ani, postgaranție minim 6 ani.

Durata de viata min 10 ani

34. Procurare Automat de dirijare intersecție 4 canale

Aceasta descriere se aplica la procurarea automatului de dirijare lucrările constau din:

 • -  Procurare automat de dirijare a traficului capabil sa comande independent 4 semaforare auto

 • -  cerințe tehnice minime impuse de beneficiar

35A. Procurare modul comandă 2 semafoare independente

compatibil cu controller ITC-2 (Swarco Tehnology)

Aceasta descriere se aplica la procurarea modul de comandă 2 semafoare independente compatibil cu controllerul ITC-2

Paramentrii tehnici si funcționali :

-Microcontroller propriu pentru monitorizare tensiuni si curenti.

-Capabil sa comande 2 semaforare independent

-Ieșire dedicata lămpii de așteptare a butonului pietonal

 • - LED-uri de eroare/stare, Roșu, Galben, Verde, pentru fiecare grup

Specificații de performanta si condiții privind siguranța

in exploatare:

-Tensiune de comandă: 230V AC

-Putere ieșire: 500W / canal

-Protecție individuala la suprasarcina prin fuzibil lent de 2A.

35B. Procurare modul comandă 2 semafoare independente

Compatibil cu controller AS26 (Eurosic System)

Aceasta descriere se aplica la procurarea modul de comandă semafoare 2 semafoare independente compatibil cu controllerul AS26

Paramentrii tehnici si funcționali :

-Capabil sa comande 2 semaforare independent

 • - LED-uri de eroare/stare, Roșu, Galben, Verde, pentru fiecare grup

Specificații de performanta si condiții privind siguranța

in exploatare:

-Tensiune de comandă: 230V AC

-Putere ieșire: 700W / canal

-Protecție individuală la suprasarcină pe fiecare ieșie comandătă prin fuzibil ultrarapid de 3,15A.

36. instalație de protecție prin legare la pământ

Aceasta descriere se aplica la procurarea si montarea tuturor materialelor necesare pentru realizarea instalației de protecție prin legare la pământ si refacerea zonei afectate la starea inițiala conform Autorizației de spargere .

lucrările constau din:

 • - Trasarea suprafeței necesara a fi excavata

 • - Decaparea îmbrăcăminții existente (0.50 m x 0.50 m)

 • - săpătură manuala

 • - împrăștierea pământului rezultat din excavatie

 • - Compactare cu mai de mana

 • - Refacerea structurii rutiere

 • - Procurare si montaj electrod priza la pământ

 • - Procurare si montaj piesa RAC la instalația de legare la pământ

 • - Procurare si montaj conducta metalica pentru legarea la pământ

 • - Verificarea prizei de pământ

 • - Verificare continuitate priza la pământ

37. Procurare modul detecție inductiv

Aceasta descriere se aplica la procurarea modulului de detecție inductiv

lucrările constau din:

 • - Procurare si montaj cadre si sertare

 • - Procurare si montaj aparate electrotehnice in terminal

 • - Procurare si montaj conectori

 • - Procurare si montaj module electronice

 • - Procurare si montaj cap terminal

 • - Procurare detector inductiv

- cerințele tehnice minimale sunt cuprinse in anexa B

38. Procurare cabluri de comandă a semafoarelor YSLCY-JS 25 x 1

Aceasta descriere se aplica la procurarea de comandă a semafoarelor tip YSLCY 25 x 1 lucrările constau din:

 • - Procurare cablu YSLCY 25 x 1

39. Procurare cabluri de comandă a semafoarelor YSLCY-18 x 1

Aceasta descriere se aplica la procurarea cablurilor de comandă a semafoarelor tip YSLCY 18x1 lucrările constau din:

 • - Procurare cablu YSLCY 18 x 1

40.. Procurare cabluri de comandă a semafoarelor YSLCY-12 x 1

Aceasta descriere se aplica la procurarea cablurilor de comandă a semafoarelor tip YSLCY 12x1 lucrările constau din:

 • - Procurare cablu YSLCY 12 x 1

41.. Procurare cabluri de comandă a semafoarelor YSLCY-7 x 1

Aceasta descriere se aplica la procurarea cablurilor de comandă a semafoarelor tip YSLCY 7 x 1 lucrările constau din:

 • - Procurare cablu YSLCY 7 x 1

42 . Procurare cabluri de comandă a semafoarelor YSLCY-5 x 1

Aceasta descriere se aplica la procurarea cablurilor de comandă a semafoarelor tip YSLCY 5 x 1 lucrările constau din:

 • - Procurare cablu YSLCY 5 x 1

43. Procurare cabluri de comandă a semafoarelor CSYABY 24 x 1

Aceasta descriere se aplica la procurarea cablurilor de comandă a semafoarelor tip CSYABY 24 x 1 lucrările constau din:

 • - Procurare cablu CSYABY 24 x 1

44. Procurare cabluri de comandă a semafoarelor CSYABY 19X1

Aceasta descriere se aplica la procurarea cablurilor de comandă a semafoarelor tip CSYABY 19x1 lucrările constau din:

 • - Procurare cablu CSYABY 19x1

45. Procurare cabluri de comandă a semafoarelor CSYABY 14X1

Aceasta descriere se aplica la procurarea cablurilor de comandă a semafoarelor tip CSYABY 14x1 lucrările constau din:

 • - Procurare cablu CSYABY 14x1

46. Procurare cabluri de comandă a semafoarelor CSYABY 7X1

Aceasta descriere se aplica la procurarea cablurilor de comandă a semafoarelor tip CSYABY 7x 1 lucrările constau din:

 • - Procurare cablu CSYABY 7 x 1

47. Procurare cabluri de comandă a semafoarelor CSYABY 5X1

Aceasta descriere se aplica la procurarea cablurilor de comandă a semafoarelor tip CSYABY 5x 1 lucrările constau din:

 • - Procurare cablu CSYABY 5 x 1

48. Procurare cabluri FY 6- pentru împământare

Aceasta descriere se aplica la procurarea cablurilor de comandă a semafoarelor tip FY 6 lucrările constau din:

 • - Procurare cablu FY 6

49. Procurare cabluri MYF 1,5 pentru bucle inductive

Aceasta descriere se aplica la procurarea cablurilor de tip MYF 1,5 lucrările constau din:

 • - Procurare cablu MYF 1,5

50. Montare cablu MYF1.5 torsadat - de legătură de la buclele inductive la automat

Aceasta descriere se aplica la montarea tuturor materialelor necesare pentru instalarea cablului de Myf 1.5 torsadat.

lucrările constau din:

 • - Tragere cablu prin tub de protecție

 • - Realizarea conexiuni electrice

51. Procurare cablu legătură la camerele video

Aceasta descriere se aplica la procurarea cablurilor de legătură a camerelor video lucrările constau din:

 • - Procurare cablu de legătură a camerelor video

52. execuție racorduri electrice

Aceasta descriere se aplica la procurarea si montarea tuturor materialelor necesare pentru realizarea tuturor racordurilor electrice.

lucrările constau din:

 • - Procurare si montaj cap terminal uscat

 • - Procurare si montaj racord fara papuci

 • - încercare cablu de semnalizare

 • - Amplsare etichete

53. Procurare Avertizor Luminos cu LED pentru indicator Trecere Pietoni

Aceasta descriere se aplica la procurarea de Avertizor Luminos cu LED pentru indicator Trecere Pietoni

lucrările constau din:

 • - Procurare de Avertizor Luminos cu LED pentru indicator Trecere Pietoni

54. Montare Avertizor Luminos cu LED pentru indicator Trecere Pietoni

Aceasta descriere se aplica la montarea de Avertizor Luminos cu LED pe indicator Trecere Pietoni lucrările constau din:

 • - Montarea de echipamentului cu LED pe indicatorul de Trecere Pietoni

-Montarea dulapului cu echipamnetul electronic aferent pe stâlp la o inaltime cuprinsa intre 2,20-3m -executarea branșamentului electric la rețea

55. Procurare acumulator tampon pentru Avertizor Luminos cu LED

Aceasta descriere se aplica la procurarea de acumulator tampon pentru Avertizor Luminos cu LED lucrările constau din:

 • - Procurare de acumulator tampon pentru Avertizor Luminos cu LED

56. Montare acumulator tampon pentru Avertizor Luminos cu LED

Aceasta descriere se aplica la inlocuirea de acumulator tampon pentru Avertizor Luminos cu LED lucrările constau din:

 • - Demontarea acumulatorului uzat si montarea acumulatorului nou

57. Verificarea instalațiilor cu PRB

lucrările constau din:

 • - Deplasarea la diferitele lucrări cu autoturn PRB

58. Verificarea instalațiilor cu autoturism

lucrările constau din:

 • - Deplasarea la diferitele lucrări cu autoturism

59. Verificarea instalațiilor cu autoutilitara

lucrările constau din:

 • - Deplasarea la diferitele lucrări cu autoutilitara

60. întreținere si service intersecție semaforizata in “T” sau trecere de pietoni cu buton

lucrările constau din următoarele operații efectuate pentru o intersecție:

 • a) Zilnic, de doua ori:

-verificarea timpilor fecarei faze prin vizionare directa

 • - verificarea funcționarii a tuturor corpurilor de semafor

-verificarea funcționarii corecte a fiecărui buton pietonal

 • - verificarea funcționarii cronometrelor (count/ down) acolo unde exista.

 • - verificarea integrității si funcționarii corecte tuturor corpurilor de semafor (vehicul si pieton)si a orientării acestora

-verificarea integrității dulapului de semaforizare

-verificarea aspectului acoperirilor de protecție pentru dulap și a subansamblurilor sale, executându-se retușuri dacă este necesar;

-verificarea sistemului de închidere a automatului

-verificarea funcționarii corecte buclelor de inducție acolo unde exista

-verificarea integrității traseelor cablurilor apartinatoare intersecției

-verificarea integrității sistemului de inchidere căminelor

 • b) saptamanal la fiecare intersecție conform graficului stabilit, următoarele :

-verificarea sistemului video detecție acolo unde exista

-recalibrarea buclelor virtuale acolo unde exista

-recalibrarea buclelor inductive acolo unde exista

 • - verificarea stării rețelei de cabluri aferente instalației de alimentare cu energie electrica

 • c) trimestrial la fiecare intersecție conform graficului stabilit, următoarele :

In această categorie sunt incluse acele operații periodice mai ample decât cele preventive, incluzând și operații de înlocuire a subansamblurilor mecanice și electrice găsite necorespunzătoare, sau intr-o stare de uzura avansata.

Reviziile periodice se efectuează după graficul de execuție si constau in:

 • - verificarea stării rețelei de cabluri aferente instalației de semaforizare

( conexiuni, continuitate, izolație) si inlocuirea cablurilor deteriorate.

-inlocuirea automatului din teren cu un altul similar si executarea unei reviziei electronice a aparatului demontat in laborator,

verificând si testând toate funcțiile pe care cl le executa in teren

 • - verificarea tensiunii de alimentare a instalației

-curățirea internă si externă a automatului de semaforizare (praf si depuneri de particule);

-verificarea configurației interne a automatului de dirijare a circulației ( echiparea electrică să corespundă cu cea din documentație)

-verificarea integrității componentelor electronice, a lipiturilor si a cablurilor de conexiune, depanarea si refacerea elementelor găsite necorespunzătoare;

-verificarea strângerii tuturor conexiunilor electrice si mecanice, refacerea legăturilor necorespunzătoare;

-verificarea calibrării siguranțelor conform documentație de însoțire si schimbarea celor găsite necorespunzătoare;

-verificarea tuturor etichetelor si a tuburilor PVC care marchează cablurile ce intră sau ies din automat si înlocuirea celor deteriorate (sterse sau lipsă);

-verificarea tensiunilor de alimentare de la rețea si de la sursele de tensiune stabilizată ale automatului; -verificarea conexiunii la instalația de împământare( acolo unde este cazul)

-verificarea originalității programului de semaforizare înmagazinat ( corespondența programului de dirijare înmagazinat în automat cu cel stabilit de beneficiar);

-verificarea execuției corecte a programului de semaforizare prin urmărirea a 2-3 cicluri de semaforizare, conform documentației de însoțire

-verificarea funcționării detectoarelor de trafic (unde există),

-verificarea gestiunii si a afișării corecte a timpului si a calendarului (ora si data curentă);

61. întreținere si service intersecție semaforizata in “+”

lucrările constau din următoarele operații efectuate pentru o intersecție:

 • a) Zilnic, de doua ori:

-verificarea timpilor fecarei faze prin vizionare directa

 • - verificarea funcționarii a tuturor corpurilor de semafor

 • - verificarea funcționarii cronometrelor (count/ down) acolo unde exista.

 • - verificarea integrității si funcționarii corecte tuturor corpurilor de semafor (vehicul si pieton)si a orientării acestora

-verificarea integrității dulapului de semaforizare

-verificarea aspectului acoperirilor de protecție pentru dulap și a subansamblurilor sale, executându-se retușuri dacă este necesar;

-verificarea sistemului de închidere a automatului

-verificarea funcționarii corecte buclelor de inducție acolo unde exista

-verificarea integrității traseelor cablurilor apartinatoare intersecției

-verificarea integrității sistemului de inchidere căminelor

 • b) saptamanal la fiecare intersecție conform graficului stabilit, următoarele :

-verificarea sistemului video detecție acolo unde exista

-recalibrarea buclelor virtuale acolo unde exista

-recalibrarea buclelor inductive acolo unde exista

 • - verificarea stării rețelei de cabluri aferente instalației de alimentare cu energie electrica

 • c) trimestrial la fiecare intersecție conform graficului stabilit, următoarele :

In această categorie sunt incluse acele operații periodice mai ample decât cele preventive, incluzând și operații de înlocuire a subansamblurilor mecanice și electrice găsite necorespunzătoare, sau intr-o stare de uzura avansata.

Reviziile periodice se efectuează după graficul de execuție si constau in:

 • - verificarea stării rețelei de cabluri aferente instalației de semaforizare

( conexiuni, continuitate, izolație) si inlocuirea cablurilor deteriorate.

-inlocuirea automatului din teren cu un altul similar si executarea unei reviziei electronice a aparatului demontat in laborator,

verificând si testând toate funcțiile pe care el le executa in teren

 • - verificarea tensiunii de alimentare a instalației

-curățirea internă si externă a automatului de semaforizare (praf si depuneri de particule);

-verificarea configurației interne a automatului de dirijare a circulației ( echiparea electrică să corespundă cu cca din documentație)

-verificarea integrității componentelor electronice, a lipiturilor si a cablurilor de conexiune, depanarea si refacerea elementelor găsite necorespunzătoare;

-verificarea strângerii tuturor conexiunilor electrice si mecanice, refacerea legăturilor necorespunzătoare;

-verificarea calibrării siguranțelor conform documentație de însoțire si schimbarea celor găsite necorespunzătoare;

-verificarea tuturor etichetelor si a tuburilor PVC care marchează cablurile ce intră sau ies din automat si înlocuirea celor deteriorate (sterse sau lipsă);

-verificarea tensiunilor de alimentare de la rețea si de la sursele de tensiune stabilizată ale automatului;

-verificarea conexiunii la instalația de împământare( acolo unde este cazul)

-verificarea originalității programului de semaforizare înmagazinat ( corespondența programului de dirijare înmagazinat în automat cu cel stabilit de beneficiar);

-verificarea execuției corecte a programului de semaforizare prin urmărirea a 2-3 cicluri de semaforizare, conform documentației de însoțire

-verificarea funcționării detectoarelor de trafic (unde există),

-verificarea gestiunii si a afișării corecte a timpului si a calendarului (ora si data curentă);

62. întreținere si service stâlpișor retractabil (bollard)

lucrările constau din următoarele operații efectuate pentru un stâlpișor mobil:

a) Zilnic, de doua ori:

-verificarea funcționarii mecanice corecte prin vizionare directa

 • - verificarea funcționarii comunicației GSM prin apelare de la fata locului

 • - verificarea funcționarii corecte a corpurilor de semafor si a orientării acestora.

-verificarea integrității dulapului ce conține echipamentul electronic de comandă stâlpișorului

retractabil

-verificarea aspectului acoperirilor de protecție pentru dulap și a subansamblurilor sale, executându-se retușuri dacă este necesar;

-verificarea funcționarii corecte buclelor de inducție prin testare cu autovehiculul din dotare

-verificarea integrității traseelor cablurilor apartinatoare

b) saptamanal la fiecare stâlpișor mobil conform graficului stabilit, următoarele :

-recalibrarea buclelor inductive

 • - verificarea stării rețelei de cabluri aferente instalației de alimentare cu energie electrica

63. întreținere si service Avertizor Luminos cu LED pentru Trecere Pietoni

lucrările constau din următoarele operații efectuate pentru un avertizor luminous montat pe un indicator de trecere pietoni:

 • a) Zilnic

-verificarea funcționarii corecte prin vizionare directa (frecventa clipirilor si intensitatea luminoasa)

-verificarea integrității dulapului ce conține echipamentul electronic de comandă

-verificarea integrității traseelor cablurilor apartinatoare

 • b) lunar la fiecare avertizor luminos conform graficului stabilit, următoarele :

 • - verificarea stării rețelei de cabluri aferente instalației de alimentare cu energie electrica

-verificarea capacitatii de încărcare a acumulatorului tampon

64. curățare prin spalare a corpurilor de semafor

lucrările constau din următoarele operații efectuate pentru toate corpurile de semafor (auto sau pieton) dintr-o intersecție:

-Spalare corpurilor cu jet de apa cu presiune si spuma activa

întreținerea, service-ul, repararea instalațiilor de semaforizare

Serviciile de întreținere și service se refera la:

 • - intreținere și service echipamente de automatizare a dirijării circulației

- intreținere și service instalații externe automatului de semaforizare și anume :

 • -      canalizații electrice de semaforizare

 • -      cabluri electrice

 • -      corpuri de semafor (vehicul, pietoni, lămpi intermitente, etc.)

 • -      stâlpi și console de semaforizare

Serviciile de întreținere, reviziile sunt efectuate periodic.

Serviciile de intervenție service în caz de funcționare necorespunzatoare a instalațiilor de semaforizare din intersecții se execută curent la sesizarea făcută de beneficiar, poliție, compania de transport public și autosesizare

Serviciile de reparații, sunt necesare la instalațiile de semaforizare, din intersecții în urma avarierii, distrugerii sau degradării acestora datorate uzurii, accidentelor de orice natură, actelor de vandalism, etc. si vizeaza repunerea instalației in funcțiune la parametrii nominali.

Intervențiile și activitățile în teren se vor efectua cu asigurarea tuturor măsurilor impuse de normele în vigoare privind protecția muncii și asigurarea locului de muncă față de pietoni și automobile, prin semnalizare corespunzătoare.

Descrierea activităților și a condițiilor obligatorii de execuție la automatul de dirijarea circulației.

în această categorie sunt incluse acele operații de revizii periodice care sunt mai ample decât cele preventive, incluzând și operații de înlocuire a subansamblurilor mecanice și electrice găsite necorespunzătoare.

 • a. Servicii de întreținere a automatului de dirijare a circulației sunt acele operații de revizii periodice care sunt mai ample decât cele preventive, incluzând și operații de înlocuire a subansamblurilor mecanice și electrice găsite necorespunzătoare.

Se execută următoarele operațiuni :

 • •          verificarea integrității dulapului de semaforizare;

 • •          verificarea aspectului acoperirilor de protecție pentru dulap și a subansamblurilor sale, executându-se retușuri dacă este necesar;

 • •          verificarea sistemului de închidere a automatului.

 • •          curățirea internă și externă a automatului de semaforizare (praf și depuneri de particule);

 • •          verificarea configurației interne a automatului de dirijare a circulației (echiparea electrică să corespundă cu cea din documentație)

 • •          verificarea integrității componentelor electronice, a lipiturilor și a cablurilor de conexiune, depanarea și refacerea elementelor găsite necorespunzătoare;

 • •          verificarea strângerii tuturor conexiunilor electrice și mecanice, refacerea legăturilor necorespunzătoare;

 • •          verificarea calibrării siguranțelor conform documentației de însoțire și schimbarea celor găsite necorespunzătoare;

 • •          verificarea tuturor etichetelor și a tuburilor PVC care marchează cablurile ce intră sau ies din automat și înlocuirea celor deteriorate (șterse sau lipsă);

 • •          verificarea tensiunilor de alimentare de la rețea și de la sursele de tensiune stabilizată ale automatului;

 • •          verificarea originalității programului de semaforizare înmagazinat (corespon-dența programului de dirijare înmagazinat în automat cu cel stabilit de autoritatea contractanta);

 • •          punerea în funcțiune a automatului de dirijare, conform instrucțiunilor de punere în funcțiune și verificarea execuției corecte a programului de capat;

 • •         verificarea execuției corecte a programului de semaforizare prin urmărirea a 2 - 3 cicluri de semaforizare, conform documentației aferente (diagrama de semaforizare);

 • •          verificarea funcționării detectoarelor de trafic, acolo unde este cazul (unde există),

 • •          verificarea integrității buclelor de detecție a vehiculelor;

 • •          verificarea gestiunii și a afișării corecte a timpului și a calendarului (ora și data curentă);

 • •          ajustarea orei la trecerea de la ora de iarnă la cea de vară și invers;

 • •          ajustarea informațiilor privind ora și ziua curentă;

 • •          verificarea funcționării protecțiilor la „roșu ars” și „verde antagonist”;

 • •          verificarea intrării în regim de corelare (unde este cazul);

 • •          ajustarea programului de semaforizare conform cerințelor exprese ale beneficiarului;

Pentru orice neconcordanță între temporizările care se execută și cele specificate în diagrama de semaforizare, se trece la depanarea echipamentului și la înlocuirea elementului găsit defect.

Se execută apoi verificările funcționale (program de funcționare conform diagramei de semaforizare, funcționare protecție „roșu ars”, „verde antagonist”, gestiunea corectă a timpului de corelare, detectoare de vehicule etc.).

 • b. Servicii de intervenții în caz de avarie, de funcționări necorespunzătoare - service, accidente Operațiile legate de această activitate constau în:

 • •          luarea la cunoștință / constatarea asupra producerii unei avarii sau a unei funcționări necorespunzătoare a unui automat de dirijare in urma unui accident sau vandalizare

 • •          anunțarea echipei de intervenții

 • •          deplasarea echipei la intersecția în cauză imediat

 • •          înlăturarea în termenul cel mai scurt posibil a defecțiunii

Constatarea modului de funcționare a instalațiilor de semaforizare se va face prin anunțurile primite de la poliție, compania de transport public, dispeceratul autoritatii contractante sau autosesizare.

 • c. intervențiile in caz de accidente sunt efectuate în cazul în avarierii sau deteriorării automatelor de dirijare a circulației, în situații precum :

 • •          accidente de orice natură;

 • •         acte de vandalism;

 • •           furturi;

 • •          distrugeri provocate de cauze de forță majoră;

 • •          deteriorări provocate automatului de semaforizare în timpul execuției de alte lucrări în zona instalației (apă, canal, terasamente, refaceri carosabil, trotuare, etc.);

 • •         deteriorări provocate de cauze externe automatului de semaforizare.

Intervenția în cazul producerii uneia dintre situațiile de mai sus se va face imediat, fie în baza constatărilor proprii, fie în urma anunțului făcut de beneficiar, poliție, compania de transport public etc. Pentru operativitate, activitățile de intervenții - reparații vor fi demarate imediat, în urma apelului. In aceste cazuri se va întocmi un proces verbal de constatare.

Descrierea activităților și a condițiilor obligatorii de execuție la instalația electrică externă automatului (canalizare electrică, cablaj extern automatului, corpuri de semafor, stâlpi, bucle inductive, etc.)

Activități efectuate zilnic

verificarea funcționarii luminoase a tuturor corpurilor de semafor

verificarea integrității tuturor corpurilor de semafor

verificarea integrității parasolarelor ( cosoroacelor) tuturor corpurilor de semafor verificarea existentei si inegritatii adiționalelor la toate corpurile de semafor înlocuirea lămpilor LED defecte la semafoarele terestre inlocuirea parasolarelor lipsa sau deteriorate la semafoarele terestre

Activități efectuate saptamanal

înlocuirea lămpilor LED defecte de la semafoarele suspendate înlocuirea parasolarelor lipsa sau degradate, deteriorate de la semafoarele suspendate Inocuirea adiționalelor lipsa sau degradate, deteriorate de la semafoarele suspendate înlocuirea cutiilor de conexiuni degradate

înlocuirea corpurilor de semafor, degradate amplasate terestru

înlocuirea corpurilor de semafor degradate, deteriorate amplasate suspendat Verificarea

buclelor inductive deteriorate acolo unde este cazul

si inlocuirea cablurilor de semnalizare sau a celor de corelare care sunt


Verificarea

degradate

 • •          Verificarea sistemului video detecție acolo unde este cazul

Activități efectuate trimestrial

 • •          curățirea prin spălare a corpurilor de semafor

 • •           verificarea stării rețelei de cabluri aferente instalației de semaforizare

( conexiuni, continuitate, izolație) și înlocuirea cablurilor deteriorate.

Activități efectuate semestrial

 • •          curățirea prin spalare si vopsirea stâlpilor de susținere a semfoarelor

 • •          verificarea integrității camerelor de tragere

 • •          curățirea prin spalare a casetelor si a elementelor cu LED

 • •          verificarea tensiunii de alimentare a instalației

 • •          verificarea cofretului de comandă electronic

 • •          verificarea cablurilor de alimentare a instalației

 • •         verificarea acumulatorului tampon - acolo unde este cazul

 • •          inlocuirea acumulatorilor uzați - acolo unde este cazul

Beneficiarul va solicita, funcție de necesitate, asigurarea si a altor servicii in domeniul semnalizării rutiere.

Categoria de lucrări: Programare Semafoare (tabel 2)

 • 1. Ajustarea programului de semaforizare

lucrările constau din ajustarea in programul de semaforizare existent a timpilor de verde corespunzători anulitor faze, reglarea orei

 • 2.  Schimbarea structurii programului de semaforizare la automatele existente si montate pe raza municipiului Cluj-Napoca

lucrările constau din intoducerea in programul de semaforizare unor grupuri de vehicule noi, modificarea secvențelor de acces in intersecție vehiculelor si pietonilor, după avizarea de către beneficiar si poliția rutieră

 • 3. Realizarea unui program nou de semaforizare

lucrările constau din realizarea unui program complet nou ce va fi avizat de către beneficiar si poliția rutieră.

Categoria de lucrări: reparații electrice-electronice (tabel 3)

 • 1.  Reparat buton pietonal (montat pe stâlp semafor)

 • 2. Reparat Avetizor Luminos Trecere Pietoni

 • 3.  Reparat afișaj ceas electromecanic

 • 4.  Reparat placa baza automat de dirijare a traficului

 • 5. Reparat modul forță 2 canale semafor

 • 6. Reparat modul forță VID (GI)

 • 7. Reparat semafor acustic pentru nevazatori

 • 8. Reparat echipament optic fata cu LED

 • 9. Reparat cronometru semafor

Nota : toate reparațiile se refera la mobilierul existent si amplasat pe raza municipiului Cluj-Napoca

Categoria de lucrări: Indicatoare rutiere (tabel 4)

1. Plantare stâlpișor existent

lucrările constau din:

 • - Trasarea suprafeței necesara a fi excavata

 • - Decaparea îmbrăcăminții existente, inclusiv spargere beton la trotuar

 • - săpătură manuala

 • - turnare beton in fundație

 • - încărcare manuala deșeuri

 • - Evacuarea materialului si transportul acestuia

2. confecționare țeava galvanizata 0 48*3H=3,8m

lucrările constau din:

-procurare țeavă galvanizata 0 48*3

-debitare țevii la dimensiune H=3.8M

-decaparea si grunduirera țevii

-vopsirea in doua straturi

3. confecționare țeavă 40*40*3H=3,8m

lucrările constau din:

-procurare țeavă 40*40* 3H

-debitare țevii la dimensiune H=3,8M

-decaparea si grunduirera țevii

-vopsirea in doua straturi

4. confecționare țeavă 40*40*3H=4m

lucrările constau din:

-procurare țeavă 40*40*3H

-debitare țevii la dimensiune H=3,8M

-decaparea si grunduirera țevii

-vopsirea in doua straturi

5. Plantare țeavă

lucrările constau din:

 • - Trasarea suprafeței necesara a fi excavata

 • - Decaparea îmbrăcăminții existente, inclusiv spargere beton la trotuar

 • - săpătură manuala

 • - turnare beton in fundație si montare țeavă

 • - încărcare manuala deșeuri

 • - Evacuarea materialului si transportul acestuia

6. Deplantare stâlp cu refacere zona

lucrările constau din:

 • - Trasarea suprafeței necesara a fi excavata

 • - Decaparea îmbrăcăminții existente, inclusiv spargerea manuala sau cu misloace mecanice a fundației de beton a fundației stâlpului.

-refacere zona la forma inițiala

 • - încărcare manuala deșeuri

 • - Evacuarea materialului si transportul acestuia

7. Plantare parapeti cu glisiere

lucrările constau din:

 • - Trasarea suprafețelor necesare a fi excavate

 • - Decaparea îmbrăcăminții existente, inclusiv spargere beton la trotuar

 • - săpătură manuala

-Fixare parapeti pe poziție si turnare beton in fundație

 • - încărcare manuala deșeuri

 • - Evacuarea materialului si transportul acestuia

8. Montare separator trafic

lucrările constau din:

 • - Pozarea separtorilor de trafic pe poziții

-Executarea găurilor de fixare in beton si fixare dibluri

-Montare separatori cu hol șuruburi si șaibe

 • 9. procurare separator trafic

10. Montare prag de sol si sau oglinda parabolica

lucrările constau din:

-Pozarea/desfacerea prin/din inbinare in poziția corespunzătoare

-Executarea găurilor de fixare in beton si fixare dibluri

-Fixare prin holsuruburi dibluri si șaibe

 • 11. procurare prag de sol element central

 • 12. procurare prag de sol element de capat

13. Plantare gărdulețe

lucrările constau din:

 • - Trasarea suprafețelor necesare a fi excavate din jurul picioarelor garduletului

 • - Decaparea îmbrăcăminții existente, inclusiv spargere beton la trotuar

 • - săpătură manuala

-Fixare gardulet pe poziție si turnare beton in fundație

 • - încărcare manuala deșeuri

 • - Evacuarea materialului si transportul acsetiua

14. Curatat indicatoare semnalizare verticala

lucrările constau din:

-Spalare, ștergere, curățare de afișe , graffiti si praf a indicatoarelor rutiere

15. Montare indicator pe stâlp

lucrările constau din:

-Pozarea la inaltimea si poziția corespunzătoare a indicatorului rutier

-Prinderea cu banda de otel de stâlp

lb.Montare indicator pe stâlp Renel

lucrările constau din:

-Pozarea la inaltimea si poziția corespunzătoare a indicatorului rutier

-Prinderea cu banda de otel de stâlp

17. Demontare traversa

lucrările constau din:

-Prinderea traversei in macara si susținerea ei pe poziție in vederea demontării.

-Demontarea traversei prin desfacerea elementelor de fixare si ancorare a traversei

-Debitarea cu flexul de mana a segmentelor din travesa distruse

-încărcare manuala deșeuri

-Evacuarea materialului si transportul acestuia

18. Montare traversa/ parapet New Jersey din beton

lucrările constau din:

-Transportul travesei/ parapetului la locație

-manipularea traversei/parapetului la poziția corespunzătoare cu macara si susținerea ei pe poziție in vederea fixării definitive

-Fixarea traversei/parapetului prin prinderea si strângerea elementelor de fixare

19. Reparare traversa in maxim 2 puncte

lucrările constau din:

-Transportul travesei la locație

-înlăturarea prin debitare cu flexul a segmentelor de traversa deteriorate

-Fixarea prin sudura a segmentelor de traversa noi

-Decaparea si grunduirera traversei

-Vopsirea in doua straturi

20. confecționare traversa 13m

lucrările constau din:

-Debitare si sudare țeavă metalica

-Fixarea prin sudura a segmentelor de traversa noi

-Decaparea si grunduirera traversei

-Vopsirea in doua straturi

21. Reparație stâlp susținere traversa

lucrările constau din:

-Debitare si sudare țeavă metalica

-Fixarea prin sudura a segmentelor de traversa noi

-Decapare si grunduire

-Vopsirea in doua straturi

22. confecționat stâlp bariera

lucrările constau din:

-Debitare si sudare țeavă metalica

-Fixarea prin sudura a elementelor constructive ale stâlpului

-Decaparea si grunduirera stâlpului

-Vopsirea in doua straturi

23. Plantare stâlp oglinda

lucrările constau din:

 • - Trasarea suprafeței necesara a fi excavata

 • - Decaparea îmbrăcăminții existente, inclusiv spargere beton la trotuar

 • - săpătură manuala

 • - turnare beton in fundație

 • - încărcare manuala deșeuri

 • - Evacuarea materialului si transportul acestuia

24. confecționat stâlp oglinda 076*3.5mm H=4,5m

lucrările constau din:

-procurare țeavă 076*3.5mm

-debitare țevii la dimensiune H=4,5m

-decaparea si grunduirera țevii

-vopsirea in doua straturi

25. Vopsit si revopsit suprafețe < 60mm

Aceasta descriere se aplica la vopsirea sau revopsirea unor suprafețe sub 60mm lucrările constau din:

-procurare grund, vopsea de ulei

-curatat, degresat

-vopsit in 2 straturi

26. Vopsit si revopsit suprafețe > 60 mm

Aceasta descriere se aplica la vopsirea sau revopsirea unor suprafețe peste 60mm lucrările constau din:

-procurare grund, vopsea de ulei

-curatat, degresat

-vopsit in 2 straturi

27. confecționat consola triunghiulara semafor sau trecere pietoni suspendata lucrările constau din:

-Debitare si sudare țeavă metalica

-Fixarea prin sudura a tuturor segmentelor de consola

-Decaparea si grunduirera consolei

-Vopsirea in doua straturi

28. confecționat stâlp separator trafic

lucrările constau din:

-Demontare separator trafic

-confecționare stâlpișor, prin debitare si sudare țeavă metalica

-Aplicare folie reflectorizanta

 • - Pozarea separtorilor de trafic pe poziții

-Executarea găurilor de fixare in beton si fixare dibluri

-Montare separatori cu holsuruburi si șaibe

29. verificarea dispozitivului de semnalizare rutieră

lucrările constau in verificarea dispozitivului de semnalizare rutieră. Activitatea consta in inspectarea si constatarea pe km de strada a deficientelor dispozitivului inclusiv deteriorări, distrugeri, vandalizari pentru luarea masurilor de remediere, prețul va fi exprimat in lei/km strada.

30.  procurare Indicator rutier cu folie reflectorizantă prismatica cu grad de retroreflexie de minim 250cd/lx/mp (Clasa II-“High Intensity Prismatic”).

-pentru confecționarea, livrarea si montarea indicatoarelor se vor respectă prevederilor SR 1848-1:2011,1848-2:2011, 1848-3:2011, SR EN 12899-1:2007, SR EN 12767:2008, SR EN 22768-1:1995

-indicatoarele vor avea dimensiunea normala

 • -  materialul de suport va fi confecționat din tablă de otel zincata cu grosimea de minim lmm

 • -  muchiile indicatoarelor trebuie sa fie încadrate in clasa E2 conform prevederilor din SR EN 12899-1:2007

 • -  protecția suprafețelor indicatoarelor trebuie sa fie realizata in conformitate cu prevederile SR EN 12899-1, cu încadrare in clasa SP1

 • -  legătură intre substrat si sistemul de prindere pe stâlpi se realizează conform prevederilor SR EN 12899-1 cu încadrarea in clasa P3, fara perforarea panoului suport.

indicatoarele rutiere se vor amplasa pe următoarele tipuri de suporți: stâlpi Renel, stîlpi CTP, console, stâlpi proprii (țevi) etc;

-avand in vedere dimensiunile diferite ale stâlpilor de susținere, prinderea indicatoarelor trebuie realizata prin coliere sau bride pentru a permite prinderea pe orice suport fara gaurirea acestora. Elementele de fixare a indicatoarelor, precum si șuruburile si piulițele utilizate trebuie sa fie protejate anticoroziv, conform prescripțiilor din SR 1848-2:2011

-Indicatoarele rutiere se vor realiza cu folie reflectorizanta cu structura prismatica de clasa 2 cu un coeficient de retroreflexie de minim 250 cd./lux.mp si durata de serviciu garantata de 10 ani -marcajul indicatoarelor va respectă prescripțiile 1848-2:2011

-garanția indicatoarelor rutiere clasa II trebuie să fie de minim 10(zece) ani; indicatoarele rutiere trebuie să fie bine fixate pe suporți;

 • -  se va respectă înălțimea de montare tară a îngrădi în vreun fel circulația pietonală, sau a autovehiculelor lângă bordură;

 • - suporții de susținere pentru indicatoarele rutiere care au latura de cel mult l,00m vor fi confecționați conform SR 1848-2:2011, din țeavă cu secțiune pătrată cu latura de 40mm și grosimea peretelui de 2mm sau rotunda cu diametrul de 50mm si grosimea peretelui de 2mm. Pentru indicatoarele rutiere de dimensiuni mai mari stâlpii de susținere se vor confecționa din țeavă cu secțiunea pătrată sau rotunda, având latura/ diametru de 80mm și grosimea peretelui de 5mm; Suporții de susținere a indicatoarelor care sunt din țeavă rotunda vor fi prevazuti cu sistem de blocare impotriva răsucirii indicatoarelor.

 • - stâlpii de susținere ai indicatoarelor se vor proteja anticoroziv prin zincare sau sablare, decapare urmata de vopsire in câmp electrostatic sau cu grund de miniu de fier sau plumb și se vor vopsi în culoarea gri;

 • - stâlpii de susținere ai indicatoarelor se vor monta respectând SR 1848-2:2011, se vor încastra la o adâncime de 30cm în asfalt sau beton și vor fi prevăzuți cu mustăți pentru rigidizare. Astfel, înălțimea totală a unui stâlp de susținere (înainte de montare) trebuie să fie de 3,50m, dar, la cererea autorității contractante, înălțimea va putea suferi modificări, în funcție de numărul respectiv dimensiunile indicatoarelor care se vor amplasa;

 • - zona afectată de săpătură se va reface corespunzător, aducându-se la starea inițială;

31. procurare plăcuță stradală cu denumirea străzii.

-plăcuțele stradale fig. G68 vor avea in mod normal dimensiunea de 45 cm ( lățimea) x 20 cm (înălțimea) = 0,09mp/bucata, înălțimea caracterului fiind de lOcm, iar lățimea chenarului va fi de lOmm . lățimea plăcuței stradale va fi mai mare dacă denumirea străzii este mai lungă si poate avea dimensiunile prevăzute in SR 1848-2:2011 dar nu mai mare de lOOcm. Pe lângă denumirea străzii se vor înscrie și anii între care a trăit personalitatea respectivă precum și domeniul pe care îl reprezintă;

-denumirea străzii va fi scrisă cu litere majuscule de tip ingust și se va aplica pe plăcuță cu folie autocolantă, imediat după care plăcuța stradală va fi acoperită cu o altă folie autoadezivă transparentă astfel încât înscrisul să nu poată fi ulterior dezlipit;

-materialul de suport va fi din tablă de aluminiu cu grosimea de 2mm, care se va acoperi cu folie autocolantă de culoare albă clasa 1 și înscris de culoare neagră;

-plăcutele livrate vor avea prevăzute in cele 4 colturi găuri pentru a asigura montarea lor

32. Procurare indicator stradal cu denumirea străzii.

-indicatoarele stradale fig. G69 vor avea in mod normal dimensiunea de 45 cm (lățimea) x 20 cm (înălțimea) = 0,09mp/bucata, înălțimea caracterului fiind de lOcm iar lățimea chenarului va fi de lOmm. lățimea plăcuței stradale va fi mai mare dacă denumirea străzii este mai lungă si poate avea dimensiunile prevăzute in SR 1848-2:2011 dar nu mai mare de lOOcm.

-denumirea străzii va fi scrisă cu litere majuscule de tip ingust și se va aplica pe plăcuță cu folie autocolantă, imediat după care indicatorul stradal va fi acoperit cu o altă folie autoadezivă transparentă astfel încât înscrisul să nu poată fi ulterior dezlipit;

-materialul de suport va fi din tablă de aluminiu cu grosimea de 2mm, care se va acoperi cu folie autocolantă de culoare albă și înscris de culoare neagră;

-indicatoarele stradale se vor livra împreuna cu sistemul de prindere pe stâlpii ( Electrica, Ratuc etc). Sistemul de prindere va avea forma conform schița sau va fi similar acestuia.

33. Procurare indicatoare cu adresa poștala pentru montare pe calcanul blocurilor

-panourile cu adresa poștala vor cuprinde denumirea străzii si numărul blocului si vor avea in mod normal dimensiunea de 80 cm ( lățimea) x 50 cm (înălțimea) = 0,4mp/bucata, înălțimea caracterului fiind de 15cm iar lățimea chenarului va fi de lOmm. lățimea plăcuței stradale va fi mai mare dacă denumirea străzii este mai lungă pastrand inaltimea caracterului de 15cm.

-denumirea străzii va fi scrisă cu litere majuscule de tip ingust și se va aplica pe plăcuță cu folie autocolantă, imediat după care plăcuța stradală va fi acoperită cu o altă folie autoadezivă transparentă astfel încât înscrisul să nu poată fi ulterior dezlipit. Pe lângă denumirea străzii (pe rândul unu), se va înscrie numărul poștal și denumirea blocului (pe rândul doi).

-materialul de suport va fi din tablă de aluminiu cu grosimea de 2mm, care se va acoperi cu folie autocolantă de culoare albă și înscris de culoare neagră;

-panourile cu adresa poștala livrate vor avea prevăzute in cele 4 colturi găuri pentru a asigura montarea lor

34. Procurare număr poștal.

-numerele poștale vor avea in mod normal dimensiunea de 20cm x 15cm = 0,03mp, cu scriere de tip ingust, cu inaltimea caracterului de 7cm, iar lățimea chenarului va fi de 5mm. Pe lângă numărul poștal care trebuie sa aiba dimensiunea caracterului 7cm, se va înscrie și denumirea străzii; La cererea beneficiarului, funcție de adresa sau conținut, plăcută cu numărul postai poate fi mai mare decât dimensiunea normala, pentru pastrarea dimensiunii cifrelor inscrise.

-înscrisul se va aplica cu folie alba autocolantă imediat după care numărul poștal va fi acoperit cu o folie autoadezivă transparentă astfel încât înscrisul să nu poată fi ulterior dezlipit;

-materialul de suport va fi din tablă de aluminiu cu grosimea de 2mm, care se va acoperi cu folie autocolantă clasa 1 de culoare albă și înscris de culoare neagră;

-numerele poștale livrate vor avea prevăzute in cele 4 colturi găuri pentru a asigura montarea lor

35. Procurare Parapet tip “New Jersey” din beton.

 • - vor avea înălțimea de 90cm, lățimea la baza de 60cm, lățimea la vârf de 20cm și lungimea de 300cm;

 • - vor fi prevăzuți cu dispozitive de prindere în carosabil (beton sau asfalt);

 • - vor fi prevăzuți cu elemente reflectorizante confecționate cu folie reflectorizantă prismatică cu grad de retroreflexie de minim 250 cd/lx/mp;

 • - vor fi rezistenți la impact și la condițiile meteo exterioare (variații de temperatură, îngheț-dezgheț, ploi, ninsori etc.);

 • - livrarea produselor la locația indicata de beneficiar va fi asigurata de către furnizor si se va face în maxim 30 zile calendaristice de la emiterea comenzii pentru un număr de 100 bucăți parapeți;

 • - materialul compozit va fi dens (beton armat, betonul folosit fiind din clasele B200 sau B250), astfel încât să nu poată fi deplasați în urma unui impact cu un autovehicul și să nu poată fi împinși/trași de pe amplasament;

 • - garanția impusa pentru produsele livrate este de minim 3 ani.

36. confecționare gărduleț metalic clasic.

 • - forma și dimensiunile gardului se prezintă în anexa nr.3.1;

 • - gardul va putea fi fixat prin încastrare în trotuar, lângă bordură, la o adâncime de 30cm;

-pentru confecții se va folosi țeavă pătrată din oțel (OLC) standardizată în România. Se impun următoarele dimensiuni:

-lungime gard= l,5m

-diametrul (latura) țevii=40mm;

-grosimea peretelui=3mm;

-inaltime gard= l,2m din care 0,3m se incastreaza in trotuar;

 • - se va asigura protecția suprafețelor prin grunduire și apoi vopsire in câmp electrostatic;

 • - nu se permit muchii tăietoare sau bavuri; se accepta găuri tehnologice la partea inferioara necesare operațiunii de zincare

-în prețul oferit intră confecționarea, montarea precum și refacerea trotuarului in zona încastrării stâlpilor de susținere;

-prețul va fi exprimat in lei/buc fara TVA si se referă la o bucată (element) cu lungimea de l,50m inclusiv montarea în trotuar;

 • - gărdulețul va fi zincat si vopsit in câmp electrostatic si, de regula, va avea culoarea gri sau neagră ori altă culoare la cererea autorității contractante;

37,38. confecționare gărduleț metalic special-element mic/ element mare.

-modelul este prezentat în anexa nr. 3.2 si are 2 dimensiuni:

 • - elementul mare de gard (1 bucată) va fi de formă dreptunghiulară și va avea lungimea de 1850mm și înălțimea de 850mm si 2 stâlpi de susținere;

 • - elementul mic de gard (1 bucata) va avea lungimea de 850mm și înălțimea de 850mm si 2 stâlpi de susținere;

-elementul de gard se va realiza din țeavă pătrată cu latura de 40mm și grosimea peretelui de 3mm;

-în mijloc se află un element circular care se va prinde de panou cu ajutorul a două țevi cu dispunere diagonală, țevile având secțiune dreptunghiulară cu dimensiunile 30mm x lOmm și cu grosimea peretelui de l,5mm;

-elementele de gărduleț se vor prinde între ele prin intermediul unor stâlpi, care se vor realiza din țeavă rotundă având diametrul de 60mm și grosimea peretelui de 3mm. Stâlpii se vor fixa în asfalt prin încastrare la 30cm adâncime, urmând ca zona afectată să fie adusă la starea inițială;

-stâlpul va avea prevăzut, la partea superioară, un element ornamental de formă sferică cu diametrul d=70mm care se va fixa de țeavă prin sudura;

-nu se permit muchii tăietoare sau bavuri; se accepta găuri tehnologice la partea inferioara necesare operațiunii de zincare

-garduletul (inclusiv stâlpii de susținere) vor fi zincati iar vopsirea se va realiza în culoare gri sau neagră (sau altă culoare, la cererea autorității contractante), obligatoriu în câmp electrostatic;

39,40. confecționare stâlpișor metalic de protecție : h=70cm montati la 40 cm deasupra solului/ h=110cm montati la 80 cm deasupra solului

-stâlpișorii vor putea să fie din oțel, fiind executați în formă de țeavă rotundă, cu diametrul de 80mm și cu grosimea peretelui de minim 3mm, avand la partea supreioara un capac concav sudat și pot fi de 2 dimensiuni: cu înălțimea de 40cm deasupra solului si cu înălțimea de 80cm

deasupra solului;

-vor fi fixați prin încastrare în beton la 30cm adâncime, lângă bordură, pe trotuar, fiind prevăzuți cu mustăți de rigidizare;

-distanța de montare între stâlpișori va fi cuprinsa intre 1,75- 2,00m sau la solicitarea beneficiarului, funcție de locație;

-stâlpișorul metalic va fi zincat urmat de pasivare si vopsire in email poliuretanic în combinația de culori roșu - alb sau gri- alb (sau orice altă culoare sau combinație de culori, la cererea autorității contractante), asfel: stâlpișorul va fi de culoare roșie/ gri mai puțin 5cm la partea superioara care se va vopsi in alb;

-pentru a-i scoate în evidență, în special pe timp de noapte, stâlpișorii vor fi prevăzuți, la capătul superior, la îmbinarea intre cele doua culori cu o bandă (folie) reflectorizantă prismatică cu grad de retroreflexie de minim 250 cd/lx/mp, având lățimea de minim 5,00cm, de culoare albă sau roșie;

41. procurare stâlpișor ornamentai din fontă.

-stâlpișorii ornamentali din fontă, model prezentat in anexa nr. 3.4, vor fi similari celor amplasați în unele zone din municipiul Cluj-Napoca;

-vor fi prevăzuți cu urechi de prindere pentru lanț și vor fi vopsiți în culorile alb-negru;

nu se permit muchii tăietoare sau bavuri

-vor fi fixați prin încastrare în beton, lângă bordură, pe trotuar, fiind prevăzuți cu mustăți de rigidizare;

-distanța de montare între stâlpișori va fi cuprinsa intre 1,75- 2,00m;

-comenzile emise de autoritatea contractantă pentru un număr de 50 stâlpișori trebuie onorate în cel mai scurt timp dar nu mai mult de 25 zile de la emiterea lor;

-în prețul oferit intră confecționarea și montarea, inclusiv refacerea trotuarului afectat de săpătură;

42. procurare parapet de protecție deformabil de tip semigreu.

 • - la confecționarea parapetului de protecție de tip semigreu (forma acestuia și componentele) se va respectă modelul prezentat în anexa B.7 din STAS 1948/1 din 1991;

 • - parapeții se vor livra și amplasa conform solicitărilor autorității contractante;

 • - furnizorul va fi în măsură ca în maxim 20 zile de la emiterea comenzii să livreze și să amplaseze parapetul solicitat, pentru o lungime de minim 30ml;

 • - parapetul va fi prevăzut obligatoriu cu catadioptri încorporați, fiecare catadioptru având două fețe (roșie, pentru sensul de mers și albă, pentru contrasens). Catadioptrii vor fi astfel fixați pe parapeți, încât să ofere o retroreflexie optimă în momentul iluminării și să delimiteze clar parapetul, pe conturul acestuia;

 • - capetele de lisa se asimilează cu lml de parapet

 • - parapeții si stâlpii de susținere se vor proteja anticoroziv prin zincare sau sablare, decapare urmata de vopsire in câmp electrostatic sau cu grund de miniu de fier sau plumb și la cerere se vor vopsi în culorile galben-negru sau în alte culori pe care le va solicita autoritatea contractantă;

 • - în prețul oferit pentru un (1) metru liniar de parapet intră toate elementele componente, inclusiv montarea catadioptrilor, precum și montarea parapetului pe stâlpul de susținere IE 10, fixarea în beton a stâlpului de susținere IE 10, incluzând aici săpătura, fundația și refacerea cu beton a zonei afectate de săpătură;

 • - montarea parapeților se va face conform STAS 1948/1991;

 • - autoritatea contractantă va preda amplasamentele și va preciza pentru fiecare amplasament lungimea zonei pe care se va monta parapetul precum și daca se dorește parapet zincat sau vopsit;

43. procurare parapet de protecție deformabil de tip greu.

 • - la confecționarea parapetului de protecție de tip greu (forma acestuia și componentele) se va respectă modelul prezentat în anexa B.8 din STAS 1948/1 din 1991;

 • - parapeții se vor livra și amplasa conform solicitărilor autorității contractante;

 • - furnizorul va fi în măsură ca în maxim 20 zile de la emiterea comenzii să livreze și să amplaseze parapetul solicitat pentru pentru o lungime de minim 30ml;

 • - capetele de lisa se asimilează cu lml de parapet

 • - parapetii si stâlpii de susținere se vor proteja anticoroziv prin zincare sau sablare, decapare urmata de vopsire in câmp electrostatic sau cu grund de miniu de fier sau plumb și la cerere se vor vopsi în culorile galben-negru sau în alte culori pe care le va solicita autoritatea contractantă;

 • - în prețul oferit pentru un (1) metru liniar de parapet intră toate elementele componente, inclusiv montarea catadioptrilor, precum și montarea parapetului pe stâlpul de susținere IE10, fixarea în beton a stâlpului de susținere IE 10, incluzând aici săpătura, fundația și refacerea cu beton a zonei afectate de săpătură;

 • - montarea parapeților se va face conform STAS 1948/1991;

 • - în prețul oferit pentru un (1) metru liniar de parapet intră toate elementele componente, inclusiv montarea catadioptrilor respectiv vopsirea în culorile galben-negru sau în alte culori pe care le va solicita autoritatea contractantă, precum și montarea parapetului pe stâlpul de susținere IE 10, fixarea în beton a stâlpului de susținere IE10, incluzând aici săpătura, fundația și refacerea cu beton a zonei afectate de săpătură;

 • -  autoritatea contractantă va preda amplasamentele și va preciza pentru fiecare amplasament lungimea zonei pe care se va monta parapetul precum și daca se dorește parapet zincat sau vopsit

44. Demontare separator

lucrările constau din:

-desfacerea din inbinare in poziția corespunzătoare

45. Montare parapet New Jersey din beton

 • -  lucrările constau din:

 • -  -Transportul parapetului la locație

 • -  -manipularea parapetului la poziția corespunzătoare cu macara si susținerea ei pe poziție in vederea fixării definitive

-Fixarea parapetului

întreținerea dispozitivului de semnalizare rutieră format din indicatoare rutiere, stâlpi de susținere indicatoare, gărdulețe, balustrade si stâlpișori de protecție, parapeti de protecție, bariere limitatoare de inaltime, etc.

Activitatea de întreținere, intervențiile și activitățile în teren se vor efectua cu asigurarea tuturor măsurilor impuse de normele în vigoare privind protecția muncii și asigurarea locului de muncă față de pietoni și automobile, prin semnalizare corespunzătoare, respectărea standardelor, SR, STAS-urilor ori alte specificații tehnice in vigoare.

Activitatea de întreținere a dispozitivului de semnalizare rutieră consta in efectuarea verificărilor acestuia, întreținerea, completarea, inlocuirea si reparația in caz de vandalism, accidente, deteriorări, furturi etc., fiind astfel necesare lucrări de :

 • - replantare/ indreptare țevi in beton

 • - reamplasare indicatoare

 • - reamplasare stâlpișori, gărdulețe, parapeti si prinderea acetora in beton sau holsuruburi

 • - vopsire/ revopsire stâlpi, țevi susținere indicatoare, parapeti, gărdulețe, alte elemente de metal

 • -  reparații bariere,

 • -  montare separatori de sensuri, praguri de sol

 • -  instalare mobilier pentru restricții circulație

 • -  curățare, spalare dispozitiv de semnalizare rutieră etc.

Categoria de lucrări: stâlpișori retractabili (BFT - Stoppy) (tabel 5)

 • 1.  recondiționat stâlpișor mobil prin înlocuire kit cilindru

 • 2.  recondiționat stâlpișor mobil prin înlocuire kit flansa superioara

 • 3.  recondiționat stâlpișor mobil prin înlocuire kit motor

 • 4.  recondiționat stâlpișor mobil prin inlocuire kit disc acoperire

 • 5.  recondiționat stâlpișor mobil prin inlocuire kit incalzire

 • 6.  recondiționat stâlpișor mobil prin inlocuire kit ghidare cilindru

 • 7.  recondiționat stâlpișor mobil prin inlocuire kit limitator cursa

 • 8.  recondiționat stâlpișor mobil prin inlocuire kit protecție mizerie

o. recondiționat stâlpișor mobil prin inlocuire kit doza conexiuni

 • 10. recondiționat stâlpișor mobil prin inlocuire kit electrofrana

 • 11. Reparat comunicație GSM prin inlocuire kit modem(TELL 1000)

 • 12. Reparat detector inductiv prin inlocuire kit

 • 13. Abonament sistem de comunicație GSM stâlpișori

 • 14. Refacere fundație si drenaj cilindru exterior stâlp mobil(montaj fara kit)

lucrările constau din:

 • - Trasarea suprafeței necesara a fi excavata

 • - Decaparea îmbrăcăminții existente, inclusiv spargere beton la trotuar

 • - săpătură manuala

 • - Compactare cu mai de mana

 • - Realizare fundație din beton

 • - încărcare manuala deșeuri

 • - Evacuarea materialului si transportul acestuia

15. recondiționare stâlpișor mobil

lucrările constau din:

-recondiționarea mecanica a cilindrului prin operații de debitare si sudura

-curățare, decapare, grunduire, vopsire

-Apicare elemente reflectorizante

16. Montare stâlpișor mobil (fundație+drenaj+pahar)

lucrările constau din:

 • - Trasarea suprafeței necesara a fi excavata

 • - Decaparea îmbrăcăminții existente, inclusiv spargere beton la trotuar

 • - săpătură manuala

 • - Fixare pahar

 • - Racordare fund pahar la dren

 • - Compactare cu mai de mana

 • - Realizare fundație din beton

 • - încărcare manuala deșeuri

 • - Evacuarea materialului si transportul acestuia

Nota- toate reconditionarile se refera la stâlpișorii existenti/ montati pe raza municipiului

Categoria de lucrări: Studii de trafic si proiectare (tabel 6)

1.  Efectuarea de măsurători de trafic pe artera de circulație

 • 2.  Studii sectoriale de fluidizare a traficului- include analiza datelor de trafic si realizarea simulării pe calculator prin programe/ aplicații specializate a diverselor scenarii ale traficului

3.  Proiectare semaforizare intersecție in „T”/ trecere pietoni

 • - in baza temei de proiectare si/ sau măsurătorilor de trafic se vor întocmi proiectele ( SF, PT, DDE etc) si documentațiile necesare ce vor sta la baza obținerii autorizațiilor necesare. Proiectele ce vor fi inaintate spre aprobare beneficiarului si avizate de poliție, vor avea si viza de verificator de specialitate.

4.  Proiectare semaforizare intersecție in „+”

 • - in baza temei de proiectare si/ sau măsurătorilor de trafic se vor întocmi proiectele ( SF, PT, DDE etc) si documentațiile necesare ce vor sta la baza obținerii autorizațiilor necesare. Proiectele ce vor fi inaintate spre aprobare beneficiarului si avizate de poliție, vor avea si viza de verificator de specialitate.

5.  Proiectare semaforizare intersecție complexa ( mai mult de 4 intrări in intersecție)

 • - in baza temei de proiectare si/ sau măsurătorilor de trafic se vor întocmi proiectele ( SF, PT, DDE etc) si documentațiile necesare ce vor sta la baza obținerii autorizațiilor necesare. Proiectele ce vor fi inaintate spre aprobare beneficiarului si avizate de poliție, vor avea si viza de verificator de specialitate.

6.  Proiectare plan de semnalizare rutieră intersecție.

-Proiectele vor fi inaintate spre aprobare beneficiarului si avizate de poliție.

7.  Proiectare plan de semnalizare rutieră strada

 • - Proiectele vor fi inaintate spre aprobare beneficiarului si avizate de poliție.

Condiții impuse pentru realizarea activitatilor prezentului caiet de sarcini.

Personalul desemnat va trebui sa asigura următoarele:

 • a. Semafoare

Personalul de întreținere in teren isi vor desfasura activitatea in programul de lucru de luni pana duminica inclusiv, pe intervalul orar: 6-5-22

Se va asigura minim cate o echipa de lucru pentru fiecare schimb

Se va asigura inclusiv permanenta pentru cazurile de urgenta aparute in intervalul orar 22-5-6. Personalul pentru mentenanta, modernizări, dezvoltare, progamari si revizii isi va desfasura activitatea in programul de lucru de luni pana vineri inclusiv, intr-un singur schimb. Acesta echipa va avea atribuții pentru:

întocmirea planului de revizii pentru instalațiile de semaforizare existente, automatica stâlpilor retractabili, a panourilor cu ceas si a altor echipamente electrice si electronice realizează in teren reviziile conform planului întocmit si aprobat de beneficiar va realiza lucrările de instalare/ inlocuire pe teren a instalațiilor si echipamentelor de semaforizare pentru noile intersecții si treceri de pietoni, respectiv pentru modernizarea celor vechi (existente)

echipa va fi dimensionata astfel incat sa poata efectua pe langa cele menționate mai sus si minim o instalație complet noua de semaforizare intersecție sau trecere de pietoni lunar.

 • b. Indicatoare

Personalul de întreținere in teren:

Doua echipe de teren isi vor desfasura activitatea in programul de lucru de luni pana vineri inclusiv, intr-un singur schimb

Se va asigura inclusiv permanenta pentru cazurile de urgenta aparute in afara schimbului de lucru normal.

Se va asigura si un minim de personal care sa execute si lucrări de reparații si vopsitorii in spatii special amenajate.

 • c. Personalul pentru constatări care isi vor desfasura activitatea in programul de lucru de luni pana vineri inclusiv pe intervalul orar: 6-5-22 .

Aceasta va avea responsabilitatea identificării imediate a neregulilor din teren ale dispozitivului de semnalizare rutieră, vor întocmi zilnic procese verbale de constatare, prioritizate pe grade de urgenta, care vor sta la baza întocmirii proceselor verbale de reparații/ inlocuire aprobate de beneficiar.

Echipa va realiza baza de date digitala ( format autocad) a dispozitivului se semnalizare care va fi actualizata permanent.

Nota: pentru fiecare echipa de lucru, se vor întocmi proceduri de lucru, fisa postului cu obligații si responsabilități care vor fi avizate de beneficiar. Operatorul va prezenta spre avizare beneficiarului modelul procesului verbal de constatare si al celui de recepție, planul de revizii si reparații si alte documente de lucru.

Aferent fiecărui articol de lucrare se va fundamenta prețul unitar, prețuri ce vor fi supuse aprobării comisiei de prețuri si ulterior aprobării consiliului local.

Pentru o prezentare unitară a prețului unitar pe tipuri de lucrare, se recomandă utilizarea Indicatoarelor de Norme de Deviz, fără a exclude utilizarea normelor proprii, cu condiția respectării tehnologiei si calitatii acestui tip de lucrări conform reglementarilor in vigoare.

Nota: Daca, la solicitarea beneficiarului, se identifica o activitate noua care se dovedește a fi necesara a se executa pe străzile din municipiu se vor urma procedurile de aprobare prin Hotarare a consiliului local parcurgând toate etapele necesare ca si la activitatile inițiale.

Pe parcursul derulării activităților se va urmări obținerea unei eficiente sporite a consumurilor resurselor.

In desfășurarea activitatii de “întreținere, reparare, mentenanta, dezvoltare și modernizare a dispozitivului de semnalizare rutieră” de pe raza municipiului Cluj-Napoca, se urmăresc următoarele obiective:

 • -  creșterea gradului de siguranța a circulației prin menținerea in condiții optime a dispozitivului de semnalizare rutieră,

 • -  creșterea gradului de confort si securitate a pietonilor

diminuarea efectelor negative generate de incidentele rutiere

constatrea si eliminarea deficientelor la semnalizare cauzate de evenimente rutiere/vandalism fluidizarea traficului rutier

III. CONDIȚII IMPUSE DE NATURA activităților

Pentru desfășurarea în bune condiții a activitatii se va asigura permanenta, continuitate si operativitate la lucrările pentru întreținerea, repararea, mentenanta, dezvoltarea si modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră.

Se vor lua toate masurile pentru respectărea normelor generale de protecție a muncii si a normelor speciale de protecția muncii, pentru toti salariații proprii.

 • IV. OBLIGAȚII ȘI DREPTURI

1) Obligațiile Consiliului Local Cluj-Napoca:

 • - să verifice periodic următoarele:

 • -  modul de executare a lucrărilor si nivelul de calitate;

 • -  îndeplinirea indicatorilor de performanță și aplicarea penalităților pentru neîndeplinirea acestora;

 • -  asigurarea unor relații echidistante și echilibrate cu operatorul

2) Obligațiile operatorului de serviciu:

 • a) să obțină de la autoritățile competente avizele, acordurile și autorizațiile necesare prestarii/fumizării serviciului/activității;

b. sa respecte prevederile prezentului Caiet de sarcini

 • g)  să fundamenteze și să supună aprobării prețurile/tarifele ce vor fi utilizate pentru activitatea de “întreținere, reparare, mentenanta, dezvoltare si modernizare a dispozitivului de semnalizare rutieră” de pe raza municipiului Cluj-Napoca

 • h) să fundamenteze necesarul anual de fonduri de la bugetul local

k) să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activității și măsurile ce se impun pentru asigurarea continuității activității:

m) să respecte condițiile impuse de natura bunurilor, a activității respectiv a serviciului precum sunt: condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și protejarea patrimoniului etc;

o) sa asigure fondurile necesare realizării funcționarii serviciului de “întreținere, reparare, mentenanta, dezvoltare si modernizare a dispozitivului de semnalizare rutieră”

3) Operatorul are următoarele drepturi:

 • a) să încaseze contravaloarea serviciului/activității prestat/prestate;

 • b) să inițieze modificarea și/sau completarea caietului de sarcini în cazul modificării reglementărilor și/sau a condițiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia;

 • c) să aplice prețul/tariful aprobat conform legislației în vigoare:

 • d) să propună ajustarea și modificarea prețurilor/tarifelor;

 • e) să întreprindă orice activitate prin care se îmbunătățește calitatea prestării activitatilor

4) Consiliul Local are următoarele drepturi:

 • c) de a finanța realizarea de lucrări necesare activitatii;

 • d) de a inspecta lucrările si procesele verbale de recepție la final precum și modul în care este satisfăcut interesul public;

V. PREȚURI ȘI TARIFE

Stabilirea, ajustarea și modificarea prețurilor și tarifelor se vor efectua în conformitate cu legislația in vigoare.

Prețurile și tarifele avizate trebuie să respecte următoarele cerințe:

 • -   asigurarea   furnizări i/prestării serviciilor la nivelurile   de calitate și indicatorii   de

performanță;

realizarea   unui raport calitate/cost cât mai bun   pentru activitatile prestate   pe

perioada angajată și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate;

VI. GARANȚIA LUCRĂRILOR

Operatorul va asigura garanția lucrărilor executate, astfel: pentru lucrările curente ( ex. Vopsitorii) - 12 luni pentru echipamente - 24 luni

Garanția lucrărilor este de 5% din valoarea lucrărilor

Părțile convin ca, garanția lucrărilor se va reține prin rețineri succesive din sumele datorate pentru lucrările executate si facturate,

Operatorul are obligația de a deschide un cont de garanții la dispoziția beneficiarului, la Trezoreria Statului. Beneficiarul are dreptul de a emite prețenții asupra garanției, oricând pe parcursul îndeplinirii obligațiilor operatorului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care operatorul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei prețenții asupra garanției, beneficiarul are obligația de a notifica prețenția atât operatorului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectăte, precum și modul de calcul al prejudiciului. în situația executării garanției, parțial sau total, operatorul are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.

VIL CONDIȚII DE execuție A LUCRĂRILOR

Realizarea lucrărilor se va face conform celor stabilite cu reprezentanții legali ai Municipiului Cluj-Napoca in funcție de necesitați si condițiile din teren pe toata perioada contractelor.

Operatorul are față de Consiliul Local CLUJ-NAPOCA următoarele obligații:

 • - efectuarea activitatilor de service si mentenanta zilnice, saptamanale si semestriale pe raza municipiului Cluj-Napoca după urmatorulu program 7 zile pe saptamana, intre orele 06,00 - 22,00, respectiv intervenție in maxim 2 ore intre orele 22,00-6,00

 • - răspunde de identificarea imediata a oricărei degradări a dispozitivului de semnalizare rutieră etc., neprevăzute care apare si care poate deveni un pericol privind siguranța circulației si ia masuri imediate de remediere

 • - transmiterea către beneficiar in vederea analizării si propunerii de lucrări necesare

 • - intervenția operativa la lucrări ce necesita efectuarea in regim de urgenta, (ex : accidente rutiere, calamitati, degradări accidentale ale semnalizării rutiere si alte situații neprevăzute)

 • - stabilirea graficelor de lucrări, si stabilirea unui termen maxim de demarare a lucrărilor de la momentul emiterii ordinului de începere pentru lucrările de modernizare/ de anvergura

 • - asigurarea de echipe de intervenții pentru lucrările in regim de urgenta

 • - sa prezinte la solicitarea beneficiarului prețuri unitare (cu justificările anexa- deviz) pentru orice tipuri noi de lucrări care pot sa apara pe parcursul derulării lucrilor , ce vor fi aprobate de către Comisia de prețuri si Consiliul Local

 • - sa furnizeze Consiliului Local Cluj Napoca informațiile solicitate si sa asigure accesul la toate informațiile necesare verificării si evaluării funcționarii si dezvoltării serviciilor, in conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii directe si prevederile legale in vigoare;

 • - sa pună in aplicare metode performante de management, care sa conducă la reducerea costurilor de operare.

 • - Orice alte obligații stabilite prin legislația in vigoare.

La decontarea la valoarea totala reala a lucrărilor executate se va avea in vedere situația de plata prezentată și procesele verbale de recepție calitativă și cantitativă, însoțite de atașamente de procese verbale de constatare real executate și fotografii pe obiectiv in care să fie imortalizată situația inițială și cea finală, avizate de către angajații autoritatii contractante .

Organizarea punctelor de lucru

La începerea lucrărilor, se va asigura semnalizarea conform Normelor metodologice ale Ministerului de Interne și a Ministerului Transporturilor nr. 1112/411/2000, adaptat la drumurile urbane.

Lucrările care se execută în zona drumului public, precum și obstacolele producătoare de restricții pentru circulație trebuie să fie semnalizate cu echipamente moderne, conform normelor.

La semnalizarea lucrărilor se vor urmări:

-folosirea materialelor reflectorizante la indicatoare, îmbinate cu lămpi având surse proprii de

lumină galbenă

-presemnalizarea lucrării in aval si in amonte, in cascadă

Lucrările la care restricțiile de circulație se mențin și pe timpul nopții, vor fi semnalizate prin indicatoare reflectorizante sau iluminate cu lumini de culoare galbenă vizibile de la cel puțin 100 m.

Tronsoanele deschise spre executare vor fi obligatoriu iluminate si semnalizate corespunzător indiferent daca lucrul se desfasoara pe timpul nopții sau nu.

Pentru lucrările majore, se vor obține si respectă planul de semnalizare avizat de serviciul Siguranța circulației din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca si al poliției rutiere.

In caz de producere a unui eveniment rutier ca urmare a stării tehnice a dispozitivului de semnalizare rutieră sau a semnalizării necorespunzătoare a lucrărilor pe care le executa operatorul, operatorul serviciului răspunde contravențional, civil sau penal, după caz.

La punctele de lucru se va amplasa si sigla firmei care execută lucrarea.

Se va respectă Ordonanța de Urgență nr. 195 din decembrie 2002, privind circulația pe drumurile publice, OG.43/1997, precum si toate prevederile legale aflate in vigoare.

Execuția lucrărilor

După predarea amplasamentului, operatorul are obligația eliberării acestuia de eventualele obstacole (mașini parcate), in vederea execuției lucrărilor.

La execuție se va respectă strict tehnologia, condițiile de calitate a execuției, calitatea materialelor ce se pun in operă,

Autoritatea publică are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Autoritatea publica este autorizată sa emită dispozițiile pe care le considera necesare pentru executarea lucrărilor, cu respectărea drepturilor operatorului.

Urmărirea execuției se va face prin angajați ai autorității publice conform procedurii stabilite de aceasta si personalul responsabil al operatorului: personal de conducere, sef de echipa.

Lucrările trebuie sa fie incepute la termenul stabilit, derulate conform graficului aprobat de beneficiar si transmis de către operator. La întocmirea procesului verbal de constatare, ce se va aproba de beneficiar, se vor identifica lucrările de execuție imediata si lucrările pentru care se va estima o durata maximala de execuție.

Dacă șantierul nu este dotat in mod corespunzător si suficient cu utilaje, materiale sau dacă forță de muncă este insuficientă pentru a asigura ritmul convenit, autoritatea publica va cere operatorului să ia masurile necesare pentru a se putea respectă termenul realizării lucrării.

La cererea autorității publice are obligația de a executa lucrări pe timpul nopții, deoarece in zonele municipiului cu trafic intens pe timpul zilei, se va lucra doar pe timpul nopții, sau pe timpul zilei dar doar cu aprobar speciale (beneficiar, poliția rutieră, etc.).

Dacă operatorul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu isi îndeplinește îndatoririle privind dotarea cu utilaje, forță de muncă, autoritatea publica este indreptatită să-i fixeze operatorului un termen pană la care activitatea să intre in normal.

Lucrările se vor efectua sub circulație fără închiderea acesteia sau instituirea de restricții pe termene îndelungate. In cazul in care pentru execuția lucrărilor este nevoie de închiderea circulației se va solicita avizul Biroului Poliției Rutiere și aprobarea Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

Curățarea domeniului public de materialului rezultat din decapări și frezări se va putea face cu mijloace proprii sau prin firme specializate.

Recepția lucrărilor.

Recepția lucrărilor se va face face de către reprezentanții beneficiarului si ai operatorului pe baza proceselor verbale.

Formularul procesului verbal va conține si rubricile:

lucrări imediate

lucrări cu termen de execuție

PROTECȚIA MUNCII

Operatorul este obligat sa tina cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, protecția mediului conform : Legii privind securitatea și sanatatea în munca nr.319/2006, HG nr. 1091/2006 cerințe minime de securitate si sănătate pentru locul de munca, O.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului modificată si completată și a Legii nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Notă - La lucrările de întreținere curentă, beneficiarul nu pune la dispoziția operatorului amplasamente pentru organizarea de șantier, parcare utilaje, etc.

-La toate tipurile de lucrări - adunarea materialului rezultat din decapări în grămezi, se va proceda la incărcarea lui imediată (in aceeași zi) din zona străzii și transportul acestuia.

Anexa nr.2 la Hotărârea nr.747/2016

CONTRACT

Nr._______________din_______________

în temeiul art. 31 din Legea 98/2016 si HCL cu nr. 747/2016 s-a încheiat prezentul contract, între:

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

între

MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA cu sediul în municipiul Cluj - Napoca, str. Moților nr. 3, telefon 596030, fax 431575, cod fiscal nr. 4305857, cont virament RO45TREZ21624510271XXXXX deschis la Banca Națională - Trezoreria Cluj, reprezentat prin primar Emil Boc , în calitate de beneficiar, si

Regia Autonoma a Domeniului Public, cu sediu in Cluj-Napoca, telefon 0264-552666 fax 0264-444576, CU RO 201233 cod fiscal J12/117/1991 cont R044TREZ2165069XXX008720 deschis la Banca Naționala- Trezoreria Cluj-Napoca, reprezentat prin director general Pantelimon Ioan în calitate de executant,

a intervenit prezentul contract.

DEFINIȚII

In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a) contract -contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una ori mai multe autorități contractante, care are ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;

 • b) beneficiar și executant - părțile contractante, astfel cum acestea sunt denumite în prezentul contract;

 • c) prețul contractului - prețul plătibil executantului de către beneficiar în baza contractului pentru îndeplinirea integrala și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale asumate prin contract;

 • d) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini și în propunerea tehnica;

 • e) amplasamentul lucrării - locul în care executantul executa lucrarea;

 • f) forța majora - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibila executarea si, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enunțiativa. Nu este considerat forța majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre părți.

 • g) zi - zi calendaristica; saptamana - 7 zile calendaristice; luna - 30 zile calendaristice; an - 365 de zile.

2. OBIECTUL ȘI PREȚUL CONTRACTULUI

 • 2.1. - Executantul se obligă să execute: întreținerea, repararea, mentenanta, dezvoltarea si modernizarea dispozitivului de semnalizare rutiera in municipiul Cluj-Napoca- componenta dezvoltare si modernizare a dispozitivului, in conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.


 • 2.2. - Beneficiarul se obligă să plătească executantului prețul convenit pentru înc Prețul plătibil executantului de către beneficiar este conform preturilor unitare/tip prin HCL nr.         .

 • 2.3 Prețurile unitare sunt următoarele:

  Nr .cr t.

  activitate

  U.M.

  Preț unitar lei fara

  TVA

  Preț unitar lei cu TVA

  Tabel 1 - semafoare

  1

  canalizație in carosabil - inclusiv refacere sistem rutier

  ml

  2

  canalizație in trotuar - inclusiv refacere sistem rutier

  ml

  3

  execuție camera de tragere carosabilă- CT64

  buc

  4

  execuție camera de tragere trotuar - CT40

  buc

  5

  confecționare (procurare) stâlp simplu,

  buc

  6

  Montaj stâlp simplu,

  buc

  7

  fundație pentru stâlp simplu

  buc

  8

  confecționare (procurare) stâlp cu consola

  buc

  9

  Montaj stâlp cu consola

  buc

  10

  fundație pentru stâlp cu consola

  buc

  11

  Procurare si pozare tub PVC 09Omm in canalizații subterane

  ml

  12

  Pozare cabluri aeriene

  ml

  13

  Montare bucla inductiva

  buc

  14

  Procurare cutie de joncțiuni 10x10

  buc

  15

  Procurare cutie de joncțiuni 10x15

  buc

  16

  Procurare cutie de joncțiuni 20x30

  buc

  17

  Montare cutii de joncțiune amplasate pe stâlpii de semaforizare sau in camerele de tragere

  buc

  18

  Procurare Corp de Semafor Vehicul 3x0210

  buc

  19

  Procurare Corp de Semafor Pietonal 2x0210

  buc

  20

  Procurare Corp de Semafor VID, GI 0210

  buc

  21

  Procurare fata corp semafor cu LED ( ROȘU, GALBEN, VERDE) 0210

  buc

  22

  Procurare Corp de Tramvai

  buc

  23

  Procurare Semafor Acustic pentru Nevazatori

  buc

  24

  Procurare Buton Pietonal

  buc

  25

  Montare Corp de Semafor Vehicul, Pieton, Tramvai, Prim vehicul, VID, GIP, amplasat terestru

  buc

  26

  Montare corp de Semafor Vehicul, Tramvai, amplasat pe console

  buc

  27

  Montare Semafor Acustic pentru Nevazatori, Buton Pietonal

  buc

  28

  Procurare Senzor de videodetecție autovehicule, biciclete, pietoni

  buc

  29

  Procurare modul detecție video (interfața sensor videodetecție - cu amplasare in automatul de dirijare a traficului) compatibil cu automatele existente amplasate pe raza municipiului

  buc

  30

  Montare senzori videodetecție amplasați pe console

  buc

  31

  Montare automat de dirijare, pe suport existent

  buc

  32

  Montare automat de dirijare, inclusiv cofret de alimentare si soclu

  buc

  33

  Procurare Automat de dirijare Trecere pietoni

  buc

  34

  Procurare Automat de dirijare intersecție 4 canale

  buc

  35

  Procurare modul comandă 2 semafoare independente compatibil cu controller ITC-2 (Swarco Tehnology)

  buc

  36

  Procurare modul comandă 2 semafoare independente Compatibil cu controller AS26 (Eurosic System)

  buc

  37

  instalație de protecție prin legare la pământ

  buc

  38

  Procurare modul detecție inductiv compatibile cu echipamentele montate pe raza municipiului

  buc

  39

  Procurare cabluri de comandă a semafoarelor YSLCY-JS

  25 x 1

  ml

  40

  Procurare cabluri de comandă a semafoarelor YSLCY-JS 18x 1

  ml

  41

  Procurare cabluri de comandă a semafoarelor YSLCY-JS 12x1

  ml

  42

  Procurare cabluri de comandă a semafoarelor YSLCY-JS 7x1

  ml

  43

  Procurare cabluri de comandă a semafoarelor YSLCY-JS

  5 x 1

  ml

  44

  Procurare cabluri de comandă a semafoarelor CSYABY

  24 x 1

  ml

  45

  Procurare cabluri de comandă a semafoarelor CSYABY 19x1

  ml

  46

  Procurare cabluri de comandă a semafoarelor CSYABY

  14 x 1

  ml

  47

  Procurare cabluri de comandă a semafoarelor CSYABY 7 x 1

  ml

  48

  Procurare cabluri de comandă a semafoarelor CSYABY 5 x 1

  ml

  49

  Procurare cablu FY 6 - pentru împământare

  ml

  50

  Procurare cablu MYF 1,5 - pentru bucle inductive

  ml

  51

  Montare cablu MYF 1.5 torsadat - de legătură de la buclele inductive la automat

  ml

  52

  Procurare cablu legătură la camerele video

  ml

  53

  execuție racorduri electrice

  buc

  54

  Procurare Avetizor Luminos cu LED Trecere Pietoni

  buc

  55

  Montare Avetizor Luminos cu LED Trecere Pietoni

  buc

  56

  Procurare Acumulator Tampon pentru Avertizor Luminos cu LED Trecere Pietoni compatibil cu echipamentele montate pe raza municipiului

  buc

  57

  verificarea instalațiilor cu PRB

  ora

  58

  verificarea instalațiilor cu autoturism

  km

  59

  verificarea instalațiilor cu autoutilitara

  km

  60

  întreținere si service intersecție semaforizata in “T” sau trecere de pietoni cu buton

  Intcrsecti e/ luna

  61

  întreținere si service intersecție semaforizata in “+”

  Intersecti e/ luna

  62

  întreținere si service stalpisor retractabil (bollard)

  stalpisor retractat il/

  luna

  63

  întreținere si service Avertizor Luminos cu LED pentru Trecere Pietoni

  Buc/luna

  64

  Curatare prin spalare a corpurilor de semafor

  intersecti e

  Tabel 2 programare

  1

  Realizarea unui program nou de semaforizare

  intersecti e

  Tabel 6 - studii de trafic și proiectare

  1

  efectuarea de măsurători de trafic pe artera de circulație

  Secțiune strada

  2

  studii sectoriale de fluidizare a traficului

  buc

  3

  proiectare semaforizare intersecție în „T”/ trecere pietoni

  buc

  4

  proiectare semaforizare intersecție în „+”

  buc

  5

  proiectare semaforizare intersecție complexă ( mai mult de 4 intrări în intersecție)

  buc

  6

  proiectare plan de semnalizare rutieră intersecție

  buc

  7

  proiectare plan de semnalizare rutieră stradă

  strada

3. DURATA CONTRACTULUI

 • 3.1. - Durata prezentului contract este de 2 ani, începând de la data intrării în vigoare a contractului, cu posibilitate de prelungire pentru termene succesive, egale cu 2 ani, in conformitate cu prevederile legale.

 • 3. 2. Prelungirea contractului se poate realiza astfel: cu inainte de 3 luni de expirarea perioadei contractului, R.ADP va face solicitare in acest sens, iar Municipiul Cluj-Napoca va aviza pozitiv/negativ prelungirea, cu cel puțin o luna anterior expirării contractului. In cazul avizării pozitive se va incheia act adițional de prelungire a contractului. Avizul negativ atrage finalizarea contractului la data stabilita anterior.

4. APLICABILITATE

 • 4.1. - Contractul intră în vigoare la data de____________________

5. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

 • 5.1. - Natura și volumul lucrărilor sunt precizate în anexele la prezentul contract

 • 5.2. - Documentele prezentului contract sunt:

 • a) acte adiționale, daca exista;

 • b) grafic de execuție- daca este cazul;

 • c) propunerea tehnica și propunerea financiară;

 • d) caietul de sarcini;

 • e) alte grafice, daca este cazul

 • f) alte documente (daca este cazul)

 • 5.3 - In cazul în care, pe parcursul executării contractului, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini

6. STANDARDE

 • 6.1. (1) Executantul garantează că la data recepției lucrarea executată va avea calitățile declarate de către acesta în contract, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau celor specificate în contract

 • (2) Executantul garantează că va respecta obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, protecția mediului conform : Legii privind securitatea si sanatatea in munca nr.319/2006, HG nr. 1091/2006 cerințe minime de securitate si santate pentru locul de munca, O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului , modificata si completata și a Legii nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

7. CARACTERUL PUBLIC AL CONTRACTULUI

 • 7.1. (l)Dosarul are caracter de document public.

 • (2) Accesul la aceste informații poate fi restricționat in cazul in care acestea sunt clasificate prin acordul pârtilor sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii.

 • (3) In cazul in care s-a precizat confidențialitatea anumitor clauze, o parte contractanta nu are dreptul de a face cunoscuta respectiva prevedere fara acordul scris al celeilalte parti, cu doua excepții:

 • - informația era cunoscuta pârtii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta

 • - partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvăluie informația.

8. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

 • 8.1. - Executantul are obligația de a despăgubi beneficiarul împotriva oricăror:

 • a) reclamații și acțiuni în justiție ce rezulta din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru ori în legătura cu execuția lucrărilor sau încorporate în acestea; si

 • b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezulta din respectarea proiectului sau Caietului de sarcini întocmit de către beneficiar.

9. PROTECȚIA PATRIMONIULUI CULTURAL NATIONAL

 • 9.1. - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii ori obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile dintre părți, ca fiind proprietatea absoluta a beneficiarului.

 • 9.2. - Executantul, imediat după semnarea prezentului contract, are obligația de a incheia contract pentru realizarea serviciului de supraveghere arheologica conform ofertei făcute.

Executantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să nu deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea și înainte de îndepărtarea lor, de a înștiința beneficiarul despre aceasta descoperire și de a îndeplini dispozițiile primite de la beneficiar privind îndepărtarea acestora.

 • 9.3. - Beneficiarul are obligația, de îndată ce a luat cunoștința despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înștiința în acest sens organele de politie și comisia monumentelor istorice.

10. GARANȚIA DE BUNA EXECUȚIE A CONTRACTULUI -

 • 10.1. (l)Executantul are obligația de a constitui garanția de bună execuție a contractului în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnării contractului.

 • 10.2. (1) Cuantumul garanției de bună execuție a contractului reprezintă 10 % din prețul acestuia fara TVA; In cazul in care pe parcursul executării contractului se suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligația de a completa garanția de buna execuție in corelare cu noua valoare a contractului.

Garanția de bună execuție se poate constitui prin instrument de garanție, virament bancar sau rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale.

In cazul in care valoarea garanției de buna execuție este mai mica de 5000 lei beneficiarul are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume in numerar.

în cazul în care garanția se va constitui prin instrument de garanție, aceasta devine anexa la contract, iar în cazul în care garanția se va constitui prin rețineri succesive din facturile înaintate la plată, contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante, la trezorerie, iar suma inițială care se depune de către contractant în contul astfel deschis este de 0,5% din prețul contractului de execuție TVA inclus.

(2) Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în documentația de atribuire. Autoritatea contractantă va dispune ca unitatea să înștiințeze contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui. Din contul de disponibil deschis la Trezorerie pe numele contractantului pot fi dispuse plăti atat de către contractant, cu avizul scris al beneficiarului care se prezintă la trezorerie cat si de unitatea Trezoreriei la solicitare scrisa a beneficiarului in favoarea caruia este constituita garanția. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului.

 • 10.3 Restituirea garanției de buna execuție se va face astfel:

 • •            70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

 • •           restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepție finală.

 • •            Procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor si de recepție finala pot fi intocmite si pentru parti/obiecte din/de lucrare daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si funcțional, proporțional cu valoarea lucrărilor efectuate.

 • 10.4. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție autoritatea contractantă are obligația de a notifica pretenția, atât contractantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. In situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.

11. RESPONSABILITĂȚILE EXECUTANTULUI

 • 11.1. - (1) Executantul are obligația de a executa și de a finaliza lucrările la termenul stabilit, precum și de a remedia viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenite, în concordanta cu obligațiile asumate prin contract.

 • (2) Executantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de munca, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzuta în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

 • (3) Executantul are obligația de a notifica prompt beneficiarului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în Proiect sau în Caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului.

 • 11.2. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementarilor legii privind calitatea în construcții.

(2) Un exemplar din documentația de proiectare va fi tinut de către executant în vederea consultării de către Inspecția de Stat în Construcții, Lucrări Publice, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, precum și de către persoane autorizate de beneficiar, la cererea acestora.

(3) Executantul are obligația de a pune la dispoziție beneficiarului, la termenele precizate în anexele la contract, caietele de măsurători (atașamentele) și, după caz în situațiile convenite desenele, calculele, verificările calculelor și orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de beneficiar.

 • 11.3. - (1) Executantul are obligația de a respecta și de a executa dispozițiile beneficiarului în orice problema menționată sau nemenționată în contract, referitoare la lucrare. în cazul în care executantul considera ca dispozițiile beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) în cazul în care respectarea și executarea dispozițiilor prevăzute la alin. (1) determina dificultăți în execuție care generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala beneficiarului.

 • 11.4. - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrărilor fata de reperele date de beneficiar, precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare în vederea îndeplinirii responsabilității respective.

(2) în cazul în care pe parcursul execuției lucrărilor survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, executantul are obligația să rectifice eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu excepția situației în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate în scris de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligația de a proteja și de a păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

 • 11.5. - Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse executantul are obligația:

 • a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenta pe șantier este autorizata și de a menține șantierul (atâta timp cat acesta este sub controlul său) și lucrările (atâta timp cat acestea nu sunt finalizate și ocupate de către beneficiar) în starea de ordine necesara pentru evitarea oricărui pericol pentru respectivele persoane;

 • b) de a procura și de a întreține pe cheltuiala să toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarma și paza, în cazul în care sunt necesare sau au fost solicitate de către beneficiar sau de către alte autoritari competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

 • c) de a lua toate masurile necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului și pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.

 • 11.6. - Executantul este responsabil pentru menținerea în buna stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează să fie puse în opera de la data primirii ordinului de începere a lucrării pana la data semnării procesului-verbal de recepție a acesteia.

 • 11.7. - (1) Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse executantul are obligația, în măsura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

 • a) confortul riveranilor; sau

 • b) caile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și a cailor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în posesia beneficiarului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi beneficiarul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligația prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

 • 11.8. - (1) Pe parcursul execuției lucrării executantul are obligația:

 • a) de a evita pe cât posibil acumularea de obstacole inutile pe șantier;

 • b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;

 • c) de a aduna și de a îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe șantier pana la sfârșitul perioadei de garanție numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție.

 • 11.9. - Executantul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 2 ani de la recepția lucrării și după împlinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a construcției, pentru viciile structurii de rezistenta, ca urmare a nerespectării proiectelor și detaliilor de execuție aferente execuției lucrării.

 • 11.10. Executantul va avea obligatoriu autorizație pentru execuția lucrărilor pentru fiecare obiect al proiectului (acolo unde este cazul).

12. RESPONSABILITĂȚILE BENEFICIARULUI

 • 12.1. - La începerea lucrărilor beneficiarul are obligația de a obține toate autorizațiile și avizele necesare în vederea execuției lucrărilor.

 • 12.2. - (1) beneficiarul are obligația de a pune la dispoziție executantului, fără plata, daca nu s-a convenit altfel, următoarele:

 • a) amplasamentul lucrării liber de orice sarcina;

 • b) suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea de șantier;

(2) Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suporta de către executant.

 • 12.3. - beneficiarul are obligația de a pune la dispoziție executantului întreaga documentație necesara pentru execuția lucrărilor contractate (daca contractul de lucrări nu are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția lucrării), fără plata, la termenele stabilite prin graficul de execuție a lucrării.

 • 12.4. - beneficiarul este responsabil pentru trasarea axelor principale, a bornelor de referința, a cailor de circulație și a limitelor terenului pus la dispoziție executantului, precum și pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

 • 12.5. - beneficiarul are obligația de a examina și de a măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

 • 12.6. - beneficiarul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror alte informații furnizate executantului, precum și de dispozițiile sale.

13. ÎNCEPEREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR

 • 13.1. - (1) Executantul are obligația de a începe lucrările în termen de maxim 3 zile de la primirea ordinului în acest sens din partea beneficiarului.

(2) Executantul trebuie să notifice beneficiarului și Inspecției de Stat în Construcții, Lucrări Publice, Urbanism și Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.

 • 13.2. - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuție și să fie terminate la data stabilita. Datele intermediare prevăzute în graficele de execuție se considera date contractuale.

 • (2) Executantul va prezenta, la cererea beneficiarului, după semnarea contractului, graficul de execuție de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologica de execuție. în cazul în care, după opinia beneficiarului, pe parcurs desfășurarea lucrărilor nu concorda cu graficul general de execuție a lucrărilor, la cererea beneficiarului executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.

 • (3) în cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau daca nu își îndeplinește îndatoririle prevăzute la clauza 11.1 alin. (2), beneficiarul este îndreptățit să îi fixeze executantului un termen pana la care activitatea să intre în normal și să îl avertizeze ca, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.

 • 13.3. - (1) beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile cuprinse în anexele la contract. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume a responsabilului tehnic cu execuția din partea executantului și a dirigintelui de șantier sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii, din partea beneficiarului.

(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului beneficiarului la locul de munca, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

 • 13.4. - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzuta în documentația de execuție; verificările și testările materialelor folosite la execuția lucrărilor, precum și condițiile de trecere a recepției provizorii și a recepției finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligația să asigure instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine executantului.

(3) Probele neprevăzute și comandate de beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în opera vor fi suportate de executant, daca se dovedește ca materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau ca manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. în caz contrar beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

 • 13.5. -(1) Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea beneficiarului.

(2) Executantul are obligația de a notifica beneficiarului, ori de cate ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate și măsurate.

 • (3) Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți din lucrare, la dispoziția beneficiarului, și de a reface aceasta parte sau aceste părți din lucrare, daca este cazul.

 • (4) în cazul în care se constata ca lucrările sunt de calitate corespunzătoare și au fost executate conform documentației de execuție, cheltuielile privind dezvelirea și refacerea vor fi suportate de către beneficiar, iar în caz contrar, de către executant.

14. ÎNTÂRZIEREA, SUSPENDAREA ȘI SISTAREA LUCRĂRILOR

 • 14.1. - In cazul în care:

 • a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

 • b) condițiile climaterice extrem de nefavorabile; sau

 • c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului și nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta îl îndreptățesc pe executant să solicite prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți din acestea, prin consultare, părțile vor stabili:

(i) orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul;

(ii) totalul cheltuielilor suplimentare, acordate conform prevederilor legale, care se va adăuga la prețul contractului.

 • 14.2. (l)Suspendarea execuției lucrărilor din motivul prevăzut la punctele b) si c) se realizează la dispoziția scrisa a beneficiarului.

 • (2) Decalarea termenului contractual va fi calculata luând in considerare perioada de suspendare adaugandu-se o durata suplimentara apreciata de comun acord pentru reintrarea in ritmul normal.

 • (3) beneficiarul poate oricând dispune executantului, prin notificare prealabila, suspendarea executării unei parti sau a tuturor lucrărilor. Pe perioada suspendării executantul are obligația de a proteja, păstră si asigura paza acelei parti sau a tuturor lucrărilor împotriva deteriorării, pierderii sau degradărilor.

15. FINALIZAREA LUCRĂRILOR

 • 15.1. - Ansamblul lucrărilor sau, daca este cazul, oricare parte din acestea, prevăzut să fie finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuție, trebuie finalizat în termenul convenit de părți, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

 • 15.2. - (1) La finalizarea lucrărilor executantul are obligația de a notifica în scris beneficiarului ca sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren beneficiarul va aprecia daca sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. în cazul în care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficientelor, la o noua solicitare a executantului, beneficiarul va convoca comisia de recepție.

 • 15.3. - Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. în funcție de constatările făcute beneficiarul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

 • 15.4. - Recepția se poate face și pentru părți din lucrare, distincte din punct de vedere fizic și funcțional.

16. PERIOADA DE GARANȚIE ACORDATA LUCRĂRILOR

 • 16.1. - Perioada de garanție de - conform caiet de sarcini, in funcție de tipul lucrării - decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor, pe ansamblu sau pe părți din lucrare distincte din punct de vedere fizic și funcțional, pana la recepția finala.

 • 16.2. - (1) în perioada de garanție executantul are obligația, în urma dispoziției date de beneficiar, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor, contracțiilor și altor defecte a căror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:

 • a) utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

 • b) unui viciu de concepție, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părți din lucrări;

sau

 • c) neglijenței sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care ii revin în baza contractului.

(3) în cazul în care defecțiunile nu s-au produs din vina executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

 • 16.3. - în cazul în care executantul nu executa lucrările prevăzute la clauza 16.2 alin. (1), beneficiarul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către beneficiar de la executant sau reținute din sumele cuvenite acestuia.

17. MODALITATI DE PLATA

17.1- beneficiarul va efectua plata sumelor prevăzute la art. 2 către executant in LEI in termen de maxim 60 de zile de la data inregistrarii la beneficiar a facturii aferente situației de lucrări acceptata la plata de către reprezentantul beneficiarului.

 • 17.2. - (1) Plățile parțiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor executate conform contractului. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situație de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o verificare rapida și sigura a lor. Din situațiile de lucrări provizorii beneficiarul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului și convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

 • (2) Situațiile de lucrări se confirma intr-un interval de 5 zi de la data prezentării. Ele vor fi întocmite pe baza cantitatilor real executate de către executant, evidentindu-se in devize distincte lucrările suplimentare fata de cele cuprinse in oferta inițiala .

 • (3) Plățile parțiale se efectuează, de regula, la intervale lunare, dar nu influențează responsabilitatea și garanția de buna execuție a executantului; ele nu se considera de către beneficiar ca recepție a lucrărilor executate. Termenul de plata este cel prevăzut la art. 17.1 al contractului.

 • 17.3. - Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plata definitive de către beneficiar. Daca verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special ca urmare a unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită conform prevederilor prezentui contract.

 • 17.4. - Contractul nu va fi considerat terminat pana când procesul-verbai de recepție finala nu va fi semnat de comisia de recepție. Procesele-verbale de recepție finala pot fi întocmite și pentru părți din lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic și funcțional. Recepția finala va fi efectuata conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de eliberarea procesului verbal de recepție finala.

 • 17.5 - Emiterea facturii se va face de către executant numai după acceptarea situației de lucrări si a anexelor acesteia de către reprezentantul beneficiarului.

 • 17.6 - beneficiarul-beneficiar se obliga a asigura resursele financiare necesare pentru derularea investiției pe toata durata de execuție a lucrării in limitele alocațiilor bugetare.

18. ACTUALIZAREA PREȚULUI CONTRACTULUI

 • 18.1. - Pentru lucrările executate plățile datorate de beneficiar executantului sunt cele declarate în propunerea financiara, anexa la contract.

 • 18.2. - Preturile unitare se vor actualiza anual cu indicele de inflație.

19. ASIGURĂRI- NU ESTE CAZUL

 • 19.1. - (1) Executantul are obligația de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile care ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu și reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze lucrările, precum și daunele sau prejudiciule aduse către terțe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenție de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de către executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".

 • (3) Executantul are obligația de a prezenta beneficiarului, ori de cate ori i se va cere, polița sau polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

 • (4) Executantul are obligația de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte beneficiarului, la cerere, polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

 • (5) beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepția accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

20. AMENDAMENTE

 • 20.1. - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adițional în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului si nu aduc modificări substanțiale acestuia, in condițiile prevăzute de lege.

21. SUBCONTRACTANȚI- NU ESTE CAZUL

 • 21.1. -(1) Executantul are obligația de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu beneficiarul. Activitățile ce revin acestora, precum și sumele aferente prestațiilor, sunt cuprinse în contractul de achiziție publică.

21.1 - (2) beneficiarul poate efectua plăți corespunzătoare părții/părților din contract îndeplinite de către subcontractanții propuși în ofertă, dacă aceștia solicită la momentul incheierii contractului de achiziție publica sau la momentul introducerii lor in contract, lucrările executate contractantului potrivit contractului dintre contractant și subcontractant.

 • (3) beneficiarul efectuează plățile directe către subcontractanții agreați doar atunci când prestația acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părți, respectiv beneficiar, executant și subcontractant sau de beneficiar și subcontractant atunci când, în mod nejustificat, executantul blochează confirmarea executării obligațiilor asumate de subcontractant.

 • (4) Dispozițiile prevăzute la alin. (1 )-(3) nu diminuează răspunderea executantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului de achiziție publică

 • 21.2. - (1) Executantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.

(2) Lista subcontractanțiior cuprinzând datele de recunoaștere a acestora, precum și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.

 • 21.3. - (1) Executantul este pe deplin răspunzător fata de beneficiar de modul în care îndeplinește contractul.

 • (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător fata de executant de modul în care îndeplinește partea sa din contract.

 • (3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca aceștia nu îndeplinesc partea lor din contract.

 • 21.4. - (1) Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu modifica valoarea aferentă activităților subcontractate, care va fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată si se va face doar cu acordul prealabil al beneficiarului.

 • 21.4 - (2) - Subcontractanții schimbați au obligația de a prezenta o declarație pe propria răspundere prin care își asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini și a propunerii tehnice depuse de către contractant        la        ofertă,        aferentă        activității        supuse        subcontractării.

 • 21.4 - (3) Contractele de subcontractare și declarațiile vor fi prezentate cu cel puțin 15 zile înainte de momentul începerii executării lucrărilor/prestării serviciilor de către noii subcontractanți.

 • 21.4 - (4) Noii subcontractanți au obligația de a transmite certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părților dc implicare în contractul de achiziție publică.

22. PENALITATI, DAUNE-INTERESE

 • 22.1. - In cazul în care, din vina sa exclusiva, executantul nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate prin contract, beneficiarul are dreptul de a deduce din prețul contractului (TVA inclus), ca penalități, o suma echivalenta cu cota de 0,1 %/zi întârziere din valoarea lucrărilor neexecutate, pana la îndeplinirea efectiva a obligațiilor .

23. MODALITĂȚI DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

23.1 Neexecutarea obligațiilor stabilite in sarcina fiecăreia dintre părțile in prezentul contract atrage desființarea acestuia de drept, fără punerea în întârziere și fără intervenția instanței de judecată.

 • 23.2. - beneficiarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral prezentul contract, în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

 • 23.3. - în cazul prevăzut la clauza 23.2 executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

24. CESIUNEA

 • 24.1. - Executantul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract, cu excepția cesiunilor prevăzute in contract si actele normative in vigoare.

 • 24.2. - beneficiarul poate urmări orice pretenție la daune pe care executantul ar putea să o aibă împotriva terțului/terților susținător/susținători declarați pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm. In acest sens, se poate realiza o cesiune a drepturilor executantului către beneficiar, cu titlu de garanție.

25. FORȚA MAJORA

 • 25.1. - Forța majora este constatata de o autoritate competenta.

 • 25.2. - Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care acționează aceasta.

 • 25.3. - îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților pana la apariția acesteia.

 • 25.4. - Partea contractanta care invoca forța majora are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice masuri care ii stau la dispoziție, în vederea limitării consecințelor.

 • 25.5. - Daca forța majora acționează sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

26. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 • 26.1. - beneficiarul și executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătura cu îndeplinirea contractului.

 • 26.2. - Daca după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale beneficiarul și executantul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

27. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL

 • 27.1. - Limba care guvernează contractul este limba romana.

28. COMUNICĂRI

 • 28.1. - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisa în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cat și în momentul primirii.

 • 28.2. - Comunicările dintre părți se pot face și prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

 • 29. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI

  • 29.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

 • 30.DISPOZIȚII FINALE

  • 30.1. Prezentul contract a fost încheiat în doua exemplare originale.

   EXECUTANT,


beneficiar,

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA PRIMAR, EMIL BOC

DIRECTOR ECONOMIC,

OLIMPIA MOIGRĂDAN

SEF SERV. JURIDIC CONTENCIOS, ALINA RUS

DIRECTOR TEHNIC VIRGIL PORUTIU

SEF SERV. SIG. CIRCULAȚIEI MIRELA MARINCEAN


CONTRACT

Nr._______________din_______________

în temeiul art. 31 din Legea 98/2016 si HCL cu nr.747/2016, s-a încheiat prezentul contract, între:

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

între

MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA cu sediul în municipiul Cluj - Napoca, str. Moților nr. 3, telefon 596030, fax 431575, cod fiscal nr. 4305857, cont virament RO45TREZ21624510271XXXXX deschis la Banca Națională - Trezoreria Cluj, reprezentat prin primar Emil Boc , în calitate de beneficiar, si

Regia Autonoma a Domeniului Public, cu sediu in Cluj-Napoca, telefon 0264-552666 fax 0264-444576, CU RO 201233 cod fiscal J12/117/1991 cont R044TREZ2165069XXX008720 deschis la Banca Naționala- Trezoreria Cluj-Napoca, reprezentat prin director general Pantelimon Ioan în calitate de executant,

a intervenit prezentul contract.

DEFINIȚII

In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a) contract -contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una ori mai multe autorități contractante, care are ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;

 • b) beneficiar și executant - părțile contractante, astfel cum acestea sunt denumite în prezentul contract;

 • c) prețul contractului - prețul plătibil executantului de către beneficiar în baza contractului pentru îndeplinirea integrala și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale asumate prin contract;

 • d) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini și în propunerea tehnica;

 • e) amplasamentul lucrării - locul în care executantul executa lucrarea;

 • f) forța majora - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibila executarea si, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enunțiativa. Nu este considerat forța majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre părți.

 • g) zi - zi calendaristica; saptamana - 7 zile calendaristice; luna - 30 zile calendaristice; an - 365 de zile.

2. OBIECTUL ȘI PREȚUL CONTRACTULUI

 • 2.1. - Executantul se obligă să execute: întreținerea, repararea, mentenanta, dezvoltarea si modernizarea dispozitivului de semnalizare rutiera in municipiul Cluj-Napoca- componenta intretinerea, repararea, mentenanta dispozitivului, in conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.


 • 2.2. - Beneficiarul se obligă să plătească executantului prețul convenit pentru îndeplini

Prețul plătibil executantului de către beneficiar este conform preturilor unitare/tip de acti prin HCL nr.________.

2.3 Prețurile unitare sunt următoarele:

Nr

.cr

t.

activitate

U.M.

Preț unitar lei fara

TVA

Preț unitar lei cu TVA

Tabel 1 - semafoare

1

canalizație in carosabil - inclusiv refacere sistem rutier

ml

2

canalizație in trotuar - inclusiv refacere sistem rutier

ml

3

execuție camera de tragere carosabilă- CT64

buc

4

execuție camera de tragere trotuar - CT40

buc

5

confecționare (procurare) stâlp simplu,

buc

6

Montaj stâlp simplu,

buc

7

fundație pentru stâlp simplu

buc

8

confecționare (procurare) stâlp cu consola

buc

9

Montaj stâlp cu consola

buc

10

fundație pentru stâlp cu consola

buc

11

Procurare si pozare tub PVC 09Omm in canalizații subterane

ml

12

Pozare cabluri aeriene

ml

13

Montare bucla inductiva

buc

14

Procurare cutie de joncțiuni 10x10

buc

15

Procurare cutie de joncțiuni 10x15

buc

16

Procurare cutie de joncțiuni 20x30

buc

17

Montare cutii de joncțiune amplasate pe stâlpii de semaforizare sau in camerele de tragere

buc

18

Procurare Corp de Semafor Vehicul 3x0210

buc

19

Procurare Corp de Semafor Pietonal 2x0210

buc

20

Procurare Corp de Semafor VID, GI 0210

buc

21

Procurare fata corp semafor cu LED ( ROȘU, GALBEN, VERDE) 0210

buc

22

Procurare Corp de Tramvai

buc

23

Procurare Semafor Acustic pentru Nevazatori

buc

24

Procurare Buton Pietonal

buc

25

Montare Corp de Semafor Vehicul, Pieton, Tramvai, Prim vehicul, VID, GIP, amplasat terestru

buc

26

Montare corp de Semafor Vehicul, Tramvai, amplasat pe console

buc

27

Montare Semafor Acustic pentru Nevazatori, Buton Pietonal

buc

28

Procurare Senzor de videodetecție autovehicule, biciclete, pietoni

buc

29

Procurare modul detecție video (interfața sensor videodetecție - cu amplasare in automatul de dirijare a traficului) compatibil cu automatele existente amplasate pe raza municipiului

buc

30

Montare senzori videodetecție amplasați pe console

buc

31

Montare automat de dirijare, pe suport existent

buc

32

Montare automat de dirijare, inclusiv cofret de alimentare si soclu

buc

33

Procurare Automat de dirijare Trecere pietoni

buc

34

Procurare Automat de dirijare intersecție 4 canale

buc

35

a

Procurare modul comandă 2 semafoare independente compatibil cu controller ITC-2 (Swarco Tehnology)

buc

35 b

Procurare modul comandă 2 semafoare independente Compatibil cu controller AS26 (Eurosic System)

buc

36

instalație de protecție prin legare la pământ

buc

37

Procurare modul detecție inductiv compatibile cu echipamentele montate pe raza municipiului

buc

38

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor YSLCY-JS 25x1

ml

39

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor YSLCY-JS 18x1

ml

40

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor YSLCY-JS 12x1

ml

41

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor YSLCY-JS 7x1

ml

42

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor YSLCY-JS

5 x 1

ml

43

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor CSYABY

24 x 1

ml

44

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor CSYABY 19x1

ml

45

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor CSYABY

14 x 1

ml

46

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor CSYABY 7 x 1

ml

47

Procurare cabluri de comandă a semafoarelor CSYABY 5 x 1

ml

48

Procurare cablu FY 6 - pentru împământarc

ml

49

Procurare cablu MYF 1,5 - pentru bucle inductive

ml

50

Montare cablu MYF1.5 torsadat - de legătură de la buclele inductive la automat

ml

51

Procurare cablu legătură la camerele video

ml

52

execuție racorduri electrice

buc

53

Procurare Avetizor Luminos cu LED Trecere Pietoni

buc

54

Montare Avetizor Luminos cu LED Trecere Pietoni

buc

55

Procurare Acumulator Tampon pentru Avertizor Luminos cu LED Trecere Pietoni compatibil cu echipamentele montate pe raza municipiului

buc

56

Montare Acumulator Tampon pentru Avertizor Luminos cu LED Trecere Pietoni

buc

57

verificarea instalațiilor cu PRB

ora

58

verificarea instalațiilor cu autoturism

km

59

verificarea instalațiilor cu autoutilitara

km

60

întreținere si service intersecție semaforizata in “T” sau trecere de pietoni cu buton

intersecție / luna

61

întreținere si service intersecție semaforizata in “+”

intersecție / luna

62

întreținere si service stâlpișor retractabil (bollard)

stâlpișor retractabil

/ luna

63

întreținere si service Avertizor Luminos cu LED pentru Trecere Pietoni

Buc/luna

64

Curățare prin spălare a corpurilor de semafor

intersecție

Tabel 2 programare

1

Ajustarea programului de semaforizare

intersecti e/TP

2

Schimbarea structurii programului de semaforizare

intersecti

e

3

Realizarea unui program nou de semaforizare

intersecti e

Tabel 3 reparații electrice-electronice

1

Reparat buton pietonal (montat pe stâlp semafor)

buc

2

Reparat Avetizor Luminos Trecere Pietoni

buc

3

Reparat afisaj ceas electromecanic

buc

4

Reparat placa baza automat de dirijare a traficului

buc

5

Reparat modul forța 2 canale semafor

buc

6

Reparat modul forța VID (GI)

buc

7

Reparat semafor acustic pentru nevazatori

buc

8

Reparat echipament optic fata cu LED

buc

9

Reparat cronometru semafor

buc

Tabel 4 - indicatoare

1

Plantare stâlpișor

buc

2

confecționare țeavă galvanizata 0 48*3H=3,8m

buc

3

confecționare țeavă 40*40*3H=3,8m

buc

4

confecționare țeavă 40*40*3H=4m

buc

5

Plantare țeavă

buc

6

Deplantare stâlp cu refacere zona

buc

7

Plantare parapeti ( grei, semigrei)

buc

8

Montare separator trafic

buc

9

Procurare separator trafic

buc

10

Montare prag de sol si/ sau oglinda parabolica

buc

11

Procurare prag de sol element central

buc

12

Procurare prag de sol element de capat

buc

13

Plantare gărdulețe

buc

14

Curatat indicatoare semnalizare verticala

buc

15

Montare indicator pe stâlp

buc

16

Montare indicator pe stâlp Renel

buc

17

Demontare traversa

buc

18

Montare traversa

buc

19

Reparare traversa in maxim 2 puncte

buc

20

confecționare traversa 13m

buc

21

Reparație stâlp susținere traversa

buc

22

confecționat stâlp bariera

buc

23

Plantare stâlp oglinda

buc

24

confecționat stâlp oglinda 076*3.5mm H=4,5m

buc

25

Vopsit si revopsit suprafețe <60mm

ml

26

Vopsit si revopsit suprafețe > 60 mm

mp

27

confecționat consola triunghiulara semafor sau trecere pietoni suspendata

ml

28

confecționat stâlp separator trafic

buc

29

Verificarea dispozitivului de semnalizare rutieră pe străzi

Km strada

30

confecționare indicator rutier reflectorizant cu grad de retroreflexie de minim 250 cd/lx/mp-clasa 11

mp

31

confecționare plăcuță stradală cu denumirea străzii

mp

32

confecționare indicator stradal cu denumirea străzii

mp.

33

confecționare indicatoare cu adresa poștala pt.montare pe calcan

mp

34

confecționare număr poștal

mp

35

Procurare parapet New Jersey din beton

buc.

36

confecționare gărduleț metalic clasic

buc.

37

confecționare gărduleț metalic special-element mic

buc.

38

confecționare gărduleț metalic special - element mare

buc.

39

confecționare stâlpișor metalic de protecție (h=70cm din care 40 cm deasupra solului)

buc.

40

confecționare stâlpișor metalic de protecție (h=110cm din care 80 cm deasupra solului)

buc.

41

Procurare stâlpișor ornamental din fontă

buc.

42

Procurare parapet de protecție de tip semigreu

ml

43

Procurare parapet de protecție de tip greu

ml

44

Demontare separator

buc

45

Montare parapet New Jersey

buc

Tabel 5- stalpisori retractabili

1

recondiționat stâlpișor mobil prin înlocuire kit cilindru

buc

2

recondiționat stâlpișor mobil prin inlocuire kit flansa superioara

buc

3

recondiționat stâlpișor mobil prin inlocuire kit motor

buc

4

recondiționat stâlpișor mobil prin inlocuire kit disc acoperire

buc

5

recondiționat stâlpișor mobil prin inlocuire kit incalzire

buc

6

recondiționat stâlpișor mobil prin inlocuire kit ghidare cilindru

buc

7

recondiționat stâlpișor mobil prin inlocuire kit limitator cursa

buc

8

recondiționat stâlpișor mobil prin inlocuire kit protecție mizerie

buc

9

recondiționat stâlpișor mobil prin inlocuire kit doza conexiuni

buc

10

recondiționat stâlpișor mobil prin inlocuire kit electrofrana

buc

11

Reparat comunicație GSM prin inlocuire kit modem(TELL 1000)

buc

12

Reparat detector inductiv prin inlocuire kit

buc

13

Abonament sistem de comunicație GSM stâlpișori

buc

14

Refacere fundație si drenaj cilindru exterior stâlp

buc

mobil(montaj fara kit)

15

recondiționare stâlpișor mobil

buc

16

Montare stâlpișor mobil (fundație+drenaj+pahar)

buc

3. DURATA CONTRACTULUI

 • 3.1. - Durata prezentului contract este de 2 ani, începând de la data intrării în vigoare a contractului, cu posibilitate de prelungire pentru termene succesive, egale cu 2 ani, in conformitate cu prevederile legale.

 • 3. 2. Prelungirea contractului se poate realiza astfel: cu inainte de 3 luni de expirarea perioadei contractului, RADP va face solicitare in acest sens, iar Municipiul Cluj-Napoca va aviza pozitiv/negativ prelungirea, cu cel puțin o luna anterior expirării contractului. In cazul avizării pozitive se va incheia act adițional de prelungire a contractului. Avizul negativ atrage finalizarea contractului la data stabilita anterior.

4. APLICABILITATE

 • 4.1. - Contractul intră în vigoare la data de____________________

5. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

 • 5.1. - Natura și volumul lucrărilor sunt precizate în anexele la prezentul contract

 • 5.2. - Documentele prezentului contract sunt:

 • a) acte adiționale, daca exista;

 • b) grafic de execuție- daca este cazul;

 • c) propunerea tehnica și propunerea financiară;

 • d) caietul de sarcini;

 • e) alte grafice, daca este cazul

 • f) alte documente (daca este cazul)

5.3 - In cazul în care, pe parcursul executării contractului, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini

6. STANDARDE

 • 6.1. (1) Executantul garantează că la data recepției lucrarea executată va avea calitățile declarate de către acesta în contract, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau celor specificate în contract

 • (2) Executantul garantează că va respecta obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, protecția mediului conform : Legii privind securitatea si sanatatea in munca nr.319/2006, HG nr. 1091/2006 cerințe minime de securitate si santate pentru locul de munca, O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului , modificata si completata și a Legii nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

7. CARACTERUL PUBLIC AL CONTRACTULUI

 • 7.1. (l)Dosarul are caracter de document public.

 • (2) Accesul la aceste informații poate fi restricționat in cazul in care acestea sunt clasificate prin acordul pârtilor sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii.

 • (3) In cazul in care s-a precizat confidențialitatea anumitor clauze, o parte contractanta nu are dreptul de a face cunoscuta respectiva prevedere fara acordul scris al celeilalte parti, cu doua excepții:

 • - informația era cunoscuta pârtii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta

 • - partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvăluie informația.

8. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA- NU E CAZUL

 • 8.1. - Executantul are obligația de a despăgubi beneficiarul împotriva oricăror:

 • a) reclamații și acțiuni în justiție ce rezulta din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru ori în legătura cu execuția lucrărilor sau încorporate în acestea; si

 • b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezulta din respectarea proiectului sau Caietului de sarcini întocmit de către beneficiar.

9. PROTECȚIA PATRIMONIULUI CULTURAL NATIONAL- NU E CAZUL

 • 9.1. - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii ori obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile dintre părți, ca fiind proprietatea absoluta a beneficiarului.

 • 9.2. - Executantul, imediat după semnarea prezentului contract, are obligația de a încheia contract pentru realizarea serviciului de supraveghere arheologica conform ofertei făcute.

Executantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să nu deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea și înainte de îndepărtarea lor, de a înștiința beneficiarul despre aceasta descoperire și de a îndeplini dispozițiile primite de la beneficiar privind îndepărtarea acestora.

 • 9.3. - Beneficiarul are obligația, de îndată ce a luat cunoștința despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înștiința în acest sens organele de politie și comisia monumentelor istorice.

10. GARANȚIA DE BUNA EXECUȚIE A CONTRACTULUI - NU E CAZUL

 • 10.1. (l)Executantul are obligația de a constitui garanția de bună execuție a contractului în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnării contractului.

 • 10.2. (1) Cuantumul garanției de bună execuție a contractului reprezintă 10 % din prețul acestuia fara TVA; In cazul in care pe parcursul executării contractului se suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligația de a completa garanția de buna execuție in corelare cu noua valoare a contractului.

Garanția de bună execuție se poate constitui prin instrument de garanție, virament bancar sau rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale.

In cazul in care valoarea garanției de buna execuție este mai mica de 5000 lei beneficiarul are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume in numerar.

In cazul în care garanția se va constitui prin instrument dc garanție, aceasta devine anexa la contract, iar în cazul în care garanția se va constitui prin rețineri succesive din facturile înaintate la plată, contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante, la trezorerie, iar suma inițială care se depune de către contractant în contul astfel deschis este de 0,5% din prețul contractului de execuție TVA inclus.

 • (2) Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în documentația de atribuire. Autoritatea contractantă va dispune ca unitatea să înștiințeze contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui. Din contul de disponibil deschis la Trezorerie pe numele contractantului pot fi dispuse plăti atat de către contractant, cu avizul scris al beneficiarului care se prezintă la trezorerie cat si de unitatea Trezoreriei la solicitare scrisa a beneficiarului in favoarea caruia este constituita garanția. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului.

10.3 Restituirea garanției de buna execuție se va face astfel:

 • •            70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

 • •           restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepție finală.

 • •            Procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor si de recepție finala pot fi intocmite si pentru parti/obiecte din/de lucrare daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si funcțional, proporțional cu valoarea lucrărilor efectuate.

 • 10.4. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție autoritatea contractantă are obligația de a notifica pretenția, atât contractantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. în situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.

11. RESPONSABILITĂȚILE EXECUTANTULUI

 • 11.1. - (1) Executantul are obligația de a executa și de a finaliza lucrările la termenul stabilit, precum și de a remedia viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenite, în concordanta cu obligațiile asumate prin contract.

(2) Executantul are obligația de a notifica prompt beneficiarului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în Caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului.

 • 11.2. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementarilor legii privind calitatea în construcții.

(2) Executantul are obligația de a pune la dispoziție beneficiarului, la termenele precizate în anexele la contract, caietele de măsurători (atașamentele) și, după caz în situațiile convenite desenele, calculele, verificările calculelor și orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de beneficiar.

 • 11.4. - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrărilor fata de reperele date de beneficiar, precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare în vederea îndeplinirii responsabilității respective.

(2) în cazul în care pe parcursul execuției lucrărilor survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, executantul are obligația să rectifice eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu excepția situației în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate în scris de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligația de a proteja și de a păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

 • 11.8. - (1) Pe parcursul execuției lucrării executantul are obligația:

 • a) de a evita pe cât posibil acumularea de obstacole inutile pe șantier;

 • b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;

 • c) de a aduna și de a îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

 • 11.9. - Executantul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 2 ani de la recepția lucrării și după împlinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a construcției, pentru viciile structurii de rezistenta, ca urmare a nerespectării proiectelor și detaliilor de execuție aferente execuției lucrării.

12. RESPONSABILITĂȚILE BENEFICIARULUI

 • 12.1. - La începerea lucrărilor beneficiarul are obligația de a obține toate autorizațiile și avizele necesare în vederea execuției lucrărilor.

 • 12.2. - (1) beneficiarul are obligația de a pune la dispoziție executantului, tară plata, daca nu s-a convenit altfel, următoarele:

 • a) amplasamentul lucrării liber de orice sarcina;

 • b) suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea de șantier;

(2) Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suporta de către executant.

 • 12.3. - beneficiarul are obligația de a pune la dispoziție executantului întreaga documentație necesara pentru execuția lucrărilor contractate (daca contractul de lucrări nu are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția lucrării), fără plata, la termenele stabilite prin graficul de execuție a lucrării.

 • 12.4. - beneficiarul este responsabil pentru trasarea axelor principale, a bornelor de referința, a cailor de circulație și a limitelor terenului pus la dispoziție executantului, precum și pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

 • 12.5. - beneficiarul are obligația de a examina și de a măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

 • 12.6. - beneficiarul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror alte informații furnizate executantului, precum și de dispozițiile sale.

13. ÎNCEPEREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR

 • 13.1. - (1) Executantul are obligația de a începe lucrările în termen de maxim 3 zile de la primirea ordinului în acest sens din partea beneficiarului.

 • 13.2. - (1) beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile cuprinse în anexele la contract. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume a responsabilului tehnic cu execuția din partea executantului și a dirigintelui de șantier sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii, din partea beneficiarului.

(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului beneficiarului la locul de munca, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

 • 13.3. - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzuta în documentația de execuție; verificările și testările materialelor folosite la execuția lucrărilor, precum și condițiile de trecere a recepției provizorii și a recepției finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligația să asigure instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine executantului.

 • (3) Probele neprevăzute și comandate de beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în opera vor fi suportate de executant, daca se dovedește ca materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau ca manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. în caz contrar beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

14. ÎNTÂRZIEREA, SUSPENDAREA ȘI SISTAREA LUCRĂRILOR

 • 14.1. - In cazul în care:

 • a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

 • b) condițiile climaterice extrem de nefavorabile; sau

 • c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului și nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta îl îndreptățesc pe executant să solicite prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți din acestea, prin consultare, părțile vor stabili:

(i) orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul;

(ii) totalul cheltuielilor suplimentare, acordate conform prevederilor legale, care se va adăuga la prețul contractului.

 • 14.2. (l)Suspendarea execuției lucrărilor din motivul prevăzut la punctele b) si c) se realizează la dispoziția scrisa a beneficiarului.

 • (2) Decalarea termenului contractual va fi calculata luând in considerare perioada de suspendare adaugandu-se o durata suplimentara apreciata de comun acord pentru reintrarea in ritmul normal.

 • (3) beneficiarul poate oricând dispune executantului, prin notificare prealabila, suspendarea executării unei parti sau a tuturor lucrărilor. Pe perioada suspendării executantul are obligația de a proteja, păstră si asigura paza acelei parti sau a tuturor lucrărilor impotriva deteriorării, pierderii sau degradărilor.

15. FINALIZAREA LUCRĂRILOR

 • 15.1. - Ansamblul lucrărilor sau, daca este cazul, oricare parte din acestea, prevăzut să fie finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuție, trebuie finalizat în termenul convenit de părți, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

 • 15.2. - (1) La finalizarea lucrărilor executantul are obligația de a notifica în scris beneficiarului ca sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren beneficiarul va aprecia daca sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. în cazul în care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficientelor, la o noua solicitare a executantului, beneficiarul va convoca comisia de recepție.

 • 15.3. - Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. în funcție de constatările făcute beneficiarul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

 • 15.4. - Recepția se poate face și pentru părți din lucrare, distincte din punct de vedere fizic și funcțional.

16. PERIOADA DE GARANȚIE ACORDATA LUCRĂRILOR

 • 16.1. - Perioada de garanție de - conform caiet de sarcini, in funcție de tipul lucrării - decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor, pe ansamblu sau pe părți din lucrare distincte din punct de vedere fizic și funcțional, pana la recepția finala.

 • 16.2. - (1) în perioada de garanție executantul are obligația, în urma dispoziției date de beneficiar, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor, contracțiilor și altor defecte a căror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:

 • a) utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

 • b) unui viciu de concepție, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părți din lucrări; sau

 • c) neglijenței sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care ii revin în baza contractului.

(3) în cazul în care defecțiunile nu s-au produs din vina executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

 • 16.3. - în cazul în care executantul nu executa lucrările prevăzute la clauza 16.2 alin. (1), beneficiarul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către beneficiar de la executant sau reținute din sumele cuvenite acestuia.

17. MODALITATI DE PLATA

17.1- beneficiarul va efectua plata sumelor prevăzute la art. 2 către executant in LEI in termen de maxim 60 de zile de la data înregistrării la beneficiar a facturii aferente situației de lucrări acceptata la plata de către reprezentantul beneficiarului.

 • 17.2. - (1) Plățile parțiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor executate conform contractului. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situație de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o verificare rapida și sigura a lor. Din situațiile de lucrări provizorii beneficiarul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului și convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

 • (2) Situațiile de lucrări se confirma intr-un interval de 5 zi de la data prezentării. Ele vor fi întocmite pe baza cantitatilor real executate de către executant, evidentindu-se in devize distincte lucrările suplimentare fata de cele cuprinse in oferta inițiala .

 • (3) Plățile parțiale se efectuează, de regula, la intervale lunare, dar nu influențează responsabilitatea și garanția de buna execuție a executantului; ele nu se considera de către beneficiar ca recepție a lucrărilor executate. Termenul de plata este cel prevăzut la art. 17.1 al contractului.

 • 17.3. - Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plata definitive de către beneficiar. Daca verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special ca urmare a unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită conform prevederilor prezentui contract.

 • 17.4. - Contractul nu va fi considerat terminat pana când procesul-verbal de recepție finala nu va fi semnat de comisia de recepție. Procesele-verbale de recepție finala pot fi întocmite și pentru părți din lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic și funcțional. Recepția finala va fi efectuata conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de eliberarea procesului verbal de recepție finala.

 • 17.5 - Emiterea facturii se va face de către executant numai după acceptarea situației de lucrări si a anexelor acesteia de către reprezentantul beneficiarului.

 • 17.6 - beneficiarul-beneficiar se obliga a asigura resursele financiare necesare pentru derularea investiției pe toata durata de execuție a lucrării in limitele alocațiilor bugetare.

18. ACTUALIZAREA PREȚULUI CONTRACTULUI

 • 18.1. - Pentru lucrările executate plățile datorate de beneficiar executantului sunt cele declarate în propunerea financiara, anexa la contract.

 • 18.2. - Preturile unitare se vor actualiza anual cu indicele de inflație.

19. ASIGURĂRI- NU ESTE CAZUL

 • 19.1. - (1) Executantul are obligația de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile care ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu și reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze lucrările, precum și daunele sau prejudiciule aduse către terțe persoane fizice sau juridice.

 • (2) Asigurarea se va încheia cu o agenție de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de către executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".

 • (3) Executantul are obligația de a prezenta beneficiarului, ori de cate ori i se va cere, polița sau polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

 • (4) Executantul are obligația de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte beneficiarului, la cerere, polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

 • (5) beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepția accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina beneficiarului, a agenților sau a angajați lor acestora.

20. AMENDAMENTE

 • 20.1. - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adițional în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului si nu aduc modificări substanțiale acestuia, in condițiile prevăzute de lege.

21. SUBCONTRACTANȚI- NU ESTE CAZUL

 • 21.1. -(1) Executantul are obligația de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu beneficiarul. Activitățile ce revin acestora, precum și sumele aferente prestațiilor, sunt cuprinse în contractul de achiziție publică.

21.1 - (2) beneficiarul poate efectua plăți corespunzătoare părții/părților din contract îndeplinite de către subcontractanții propuși în ofertă, dacă aceștia solicită la momentul incheierii contractului de achiziție publica sau la momentul introducerii lor in contract, lucrările executate contractantului potrivit contractului dintre contractant și subcontractant.

 • (3) beneficiarul efectuează plățile directe către subcontractanții agreați doar atunci când prestația acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părți, respectiv beneficiar, executant și subcontractant sau de beneficiar și subcontractant atunci când, în mod nejustificat, executantul blochează confirmarea executării obligațiilor asumate de subcontractant.

 • (4) Dispozițiile prevăzute la alin. (l)-(3) nu diminuează răspunderea executantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului de achiziție publică

 • 21.2. - (1) Executantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.

(2) Lista subcontractanților cuprinzând datele de recunoaștere a acestora, precum și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.

 • 21.3. - (1) Executantul este pe deplin răspunzător fata de beneficiar de modul în care îndeplinește contractul.

 • (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător fata de executant de modul în care îndeplinește partea sa din contract.

 • (3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca aceștia nu îndeplinesc partea lor din contract.

 • 21.4. - (1) Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu modifica valoarea aferentă activităților subcontractate, care va fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată si se va face doar cu acordul prealabil al beneficiarului.

 • 21.4 - (2) - Subcontractanții schimbați au obligația de a prezenta o declarație pe propria răspundere prin care își asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini și a propunerii tehnice depuse de către contractant        la        ofertă,        aferentă        activității        supuse        subcontractării.

 • 21.4 - (3) Contractele de subcontractare și declarațiile vor fi prezentate cu cel puțin 15 zile înainte de momentul începerii executării lucrărilor/prestării serviciilor de către noii subcontractanți.

 • 21.4 - (4) Noii subcontractanți au obligația de a transmite certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părților de implicare în contractul de achiziție publică.

22. PENALITATI, DAUNE-INTERESE

 • 22.1. - In cazul în care, din vina sa exclusiva, executantul nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate prin contract, beneficiarul are dreptul de a deduce din prețul contractului (TVA inclus), ca penalități, o suma echivalenta cu cota de 0,1 %/zi întârziere din valoarea lucrărilor neexecutate, pana la îndeplinirea efectiva a obligațiilor .

23. MODALITĂȚI DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

23.1 Neexecutarea obligațiilor stabilite in sarcina fiecăreia dintre părțile in prezentul contract atrage desființarea acestuia de drept, fără punerea în întârziere și fără intervenția instanței de judecată.

 • 23.2. - beneficiarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral prezentul contract, în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

 • 23.3. - In cazul prevăzut la clauza 23.2 executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

24. CESIUNEA

 • 24.1. - Executantul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract, cu excepția cesiunilor prevăzute in contract si actele normative in vigoare.

 • 24.2. - beneficiarul poate urmări orice pretenție la daune pe care executantul ar putea să o aibă împotriva terțul ui/terți lor susținător/susținători declarați pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm. In acest sens, se poate realiza o cesiune a drepturilor executantului către beneficiar, cu titlu de garanție.

25. FORȚA MAJORA

 • 25.1. - Forța majora este constatata de o autoritate competenta.

 • 25.2. - Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care acționează aceasta.

 • 25.3. - îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților pana la apariția acesteia.

 • 25.4. - Partea contractanta care invoca forța majora are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice masuri care ii stau la dispoziție, în vederea limitării

*

consecințelor.

 • 25.5. - Daca forța majora acționează sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

26. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 • 26.1. - beneficiarul și executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătura cu îndeplinirea contractului.

 • 26.2. - Daca după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale beneficiarul și executantul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

27. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL

 • 27.1. - Limba care guvernează contractul este limba romana.

28. COMUNICĂRI

 • 28.1. - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisa în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cat și în momentul primirii.

 • 28.2. - Comunicările dintre părți se pot face și prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

29. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI

 • 29.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

30. DISPOZIȚII FINALE

 • 30.1. Prezentul contract a fost încheiat în doua exemplare originale.

  EXECUTANT,


beneficiar,

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA PRIMAR, EMIL BOC

DIRECTOR ECONOMIC,

OLIMPIA MOIGRĂDAN

SEF SERV. JURIDIC CONTENCIOS, ALINA RUS

DIRECTOR TEHNIC VIRGIL PORUTIU

SEF SERV. SIG. CIRCULAȚIEI MIRELA MARINCEAN