Hotărârea nr. 731/2016

Hotărârea 731/2016 - Aprobarea P.U.D. construire clădire de birouri cu atelier auto și clădire de birouri cu depozit, str. Oradiei nr. 1-3-5-7; beneficiare: S.C. Autoworld S.R.L. și S.C. Profix S.R.L.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire clădire de birouri cu atelier auto și clădire de birouri cu depozit, str. Oradiei nr. 1-3-5-7

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -- construire clădire de birouri cu atelier auto și clădire de birouri cu depozit, str. Oradiei nr. 1-3-5-7 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 349309 conex cu nr. 458068 și 513175 din 08.12.2016 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire clădire de birouri cu atelier auto și clădire de birouri cu depozit, str. Oradiei nr. 1-3-5-7, beneficiare: S.C. Autoworld S.R.L. Și S.C.

Profix S.R.L.;


Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 428 din 13.04.2016, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. L - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire clădire de birouri cu atelier auto și clădire de


birouri cu depozit, str. Oradiei nr. 1-3-5-7, beneficiare: S.C. Autoworld S.R.L. și S.C. Profix S.R.L., pentru construire clădire de birouri cu atelier auto și clădire de birouri cu depozit, pe o parcelă de teren proprietate privată.

Documentația reglementează:

  • •   retragerea față de limita laterală estică: min. 6 m;

  • •   retragerea față de limita laterală vestică: min. 4 m;

  • •   retragerea față de limita posterioară: min. 6 m;

  • •   accesul auto și cel pietonal din str. Oradiei;

  • •   echipare tehnico-ediliată: existentă pe str. Oradiei;

  • •  staționarea autovehiculelor, organizată în interiorul parcelei, conform Anexei 6 - PUG

    2014.

    Art. II. (1) Conform Planșei de Reglementări Urbanistice - Unități Teritoriale de Referință, aferent PUG


2014, parcela este grevată de servitutea de utilitate publică propusă prin PUG, reglementată la profil tip II. J — 21 m.

(2) Suprafața de teren necesară pentru asigurarea servituții de utilitate publică dezmembrată și înscrisă în CF cu titlu de „drum” va fi transferată în proprietate publică, conform art. 25 alin. 4 din partea a Il-a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. III. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de trei ani de la aprobare.

Art. IV. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.Nr. 731 din 20 decembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)