Hotărârea nr. 730/2016

Hotărârea 730/2016 - Completarea Regulamentului Local de Urbanism aferent documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, astfel cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind completarea Regulamentului Local de Urbanism aferent documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014,

astfel cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind completarea Regulamentului Local de Urbanism aferent documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, astfel cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 514098 din 9.12.2016 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune completarea Regulamentului Local de Urbanism aferent documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, astfel cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Văzând Avizul nr. 371163/1.09.2016 al Arhitectului Șef al municipiului, Avizul nr. 41 din 21.10.2016 al Arhitectului Șef al județului Cluj, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I. - Se aprobă completarea art. 25 - Lucrări de utilitate publică, din Regulamentul


Local de Urbanism, aferent documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, astfel cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, cu un nou aliniat, după cum urmează:

„Alin. (6) Pentru imobilele existente, grevate de o servitute de utilitate publică, până la aplicarea acesteia, pot fi autorizate lucrări care nu conduc la amplificarea volumului construcțiilor, cum ar fi: lucrări de întreținere curentă, modificări interioare sau schimbări de destinație, lucrări cu caracter provizoriu: panouri de afișaj, firme și reclame. ”

Art. II. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de

Urbanism.


Nr. 730 din 20 decembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)