Hotărârea nr. 722/2016

Hotărârea 722/2016 - Modificarea repartiției doamnei Lăcătuș Monica Mihaela.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea repartiției doamnei Lăcătuș Monica Mihaela

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea repartiției doamnei Lăcătuș Monica Mihaela - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Mihaela-Rodica Suciu, Răcz Levente Zsolt, Tothfalusi Andras și Găbudean Călin-Marcel;

Analizând Referatul nr. 514129/451/09.12.2016, al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune modificarea repartiției doamnei Lăcătuș Monica Mihaela;

Reținând dispozițiile Codului civil, respectiv a actului nr. 426693/443/28.08.2016 emis de către Direcția Tehnică;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se modifică repartiția doamnei Lăcătuș Monica Mihaela, în sensul schimbării locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 37, ap. 1, cu locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 66, ap. 2, cu structura formată din o cameră și dependințe, cu S.U. de 84,89 m.p., în vederea asigurării locatarului liniștita și utila folosință a bunului pe tot timpul locațiunii.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 722 din 20 decembrie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)