Hotărârea nr. 712/2016

Hotărârea 712/2016 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, teren intravilan, înscris în C.F. nr. 260346 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 160515), cu nr. cad. 10559.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, teren intravilan, înscris în C.F. nr. 260346 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 160515), cu nr. cad. 10559

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, teren intravilan, înscris în C.F. nr. 260346 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 160515), cu nr. cad. 10559 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 474770 din 11.11.2016 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, teren intravilan, înscris în C.F. nr. 260346 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 160515), cu nr. cad. 10559, în favoarea noului proprietar al construcțiilor;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată, ale Hotărârii nr. 467/1999, ale Hotărârii nr. 302/2001, ale Hotărârii nr. 327/2003 și ale Hotărârii nr. 134/2004;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, teren intravilan, înscris în C.F. nr. 260346 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 160515), cu nr. cad. 10559, în suprafață de 500 mp., în favoarea Societății SENS VEST S.R.L. identificată prin C.U.I. 14393708, începând cu data de 30.09.2016, urmare dobândirii în proprietate a imobilelor-construcții în baza contractului de vânzare-cumpărare, autentificat prin încheierea nr. 4048 din 30.09.2016.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Nr. 712 din 20 decembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)