Hotărârea nr. 701/2016

Hotărârea 701/2016 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4, 5, 6, 6/2, 6/1A, 6/1B, 6/1C, 6/1D, 6/1E, 6/1F și 6/1G, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 18, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2A, 2B, 3 A, 3B, 4, 5, 6, 6/2, 6/1A, 6/1B, 6/1C, 6/1D, 6/1E, 6/1F și 6/1G, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 18, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4, 5, 6, 6/2, 6/1A, 6/1B, 6/1C, 6/1D, 6/1E, 6/1F și 6/1G, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 18, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 513252/49/08.12.2016 al Direcției impozite și taxe locale prin care se propune majorarea cu 500 % a impozitului pe clădire, începând cu anului 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4, 5, 6, 6/2, 6/1A, 6/1B, 6/1C, 6/1D, 6/1E, 6/1F și 6/1G, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 18, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

în conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 din H.C.L. nr. 649/2016 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2017;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. ”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 500 % a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4, 5, 6, 6/2, 6/1A, 6/1B, 6/1C, 6/1D, 6/1E, 6/1F și 6/1G, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 18, aparținând proprietarilor identificați în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Clădirea, situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 18, se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatisfacătoare, în baza criteriilor stabilite de regulamentul aprobat prin H.C.L. nr. 343/2016.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția impozite și taxe locale.


Nr. 701 din 20 decembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi)

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE ANEXĂ LA H.C.L. NR. 701/2016

Lista cu proprietarii clădirii situate în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 18, cărora li se aplică majorarea impozitului cu 500 %

1 .Tomoiag Călin Horia, Tomoiag Aurora - ap. 1

 • 2. Parastie Mirella-Monica - ap.2A

 • 3. Mușat Ioana Andrada -ap.2B

 • 4. Tomoiag Călin Horia, Tomoiag Aurora - ap.3A

 • 5. Parastie Mirella-Monica - ap.3B

 • 6. Tomoiag Călin Horia - ap.4

 • 7. Tomoiag Călin Horia, Tomoiag Aurora - ap.5

 • 8. SC MARIMMO SRL - ap. 6

 • 9. SC COMARGENTA SRL - ap.6/2

 • 10. Bojan Adrian Vasilescu Ciprian - ap.6/1A

1 l.Remenyik Ildiko- ap.6/lB

 • 12. Dragotă loan-Andrei, Dragotă Iudith - ap.6/lC

 • 13. Tamaș Radu Tudor, Tamaș Monica Rodica- ap.6/lD

 • 14. Popa Gelu, Popa Elena Felicia - ap.6/lE

 • 15. Vamoș Traian, Mureșan Denisa-ap.6/lF

 • 16. Ban Andrei Paul - ap.6/lG