Hotărârea nr. 70/2016

Hotărârea 70/2016 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, Calea Someşeni nr. 8, identificate prin nr. cad. 314052 şi 318666.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 133/2005 (însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca), cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 75473/24.02.2015 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare;

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTÂR ĂȘTE :

Art. I. Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a Anexei 4 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca”, astfel:

  • (1) Se completează poziția corespunzătoare Colegiului Național „George Coșbuc”, de la Capitolul 5. Școli și grădinițe, cu următoarele imobile:

  • - „corp C, str. Avram Iancu nr. 70-72, CF 518, topo. 1270/2;

  • - corp D, str. Avram Iancu nr. 70-72, CF 518, 5803, topo. 1270/3, 1271”.

  • (2) Se modifică valoarea de inventar a imobilului Sală de sport școlară, inclusă în Anexa 4 la Capitolul 5. Școli și grădinițe, la poziția corespunzătoare Colegiului Național „George Coșbuc”, la 2.625.032,34 lei.

  • (3) Se modifică valoarea de inventar a imobilului Sală multifuncțională de sport, str. Stadionului f.n., inclusă în Anexa 4 la Capitolul 18. Terenuri parcuri publice, zone de agrement, ștranduri și baze sportive, la 90.071.790,78 lei.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 70 din 9 martie 2015

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)