Hotărârea nr. 689/2016

Hotărârea 689/2016 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară

Examinând proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 513411/49/08.12.2016 al Direcției impozite și taxe locale prin care se propune majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 2 , ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

în conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 din H.C.L. nr. 649/2016 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. ”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 2, aparținând proprietarilor identificați în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Clădirea, situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 2, se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare, în baza criteriilor stabilite prin regulamentul aprobat prin H.C.L. nr. 343/2016.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția impozite și taxe locale.


inte de ședință, tefan Tarcea


Nr. 689 din 20 decembrie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

ANEXĂ LA H.C.L. NR. 689/2016

Lista cu proprietarii clădirii situate în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 2, cărora li se aplică majorarea impozitului cu 500%

 • I .Seucan Maria Ana, Semenescu Angela Melania -ap. 1

2.SC "Emi Invest" SRL -ap.4

 • 3. Toth Istvan Ferenc, Toth Silvia Floarea -ap.5

 • 4. Rebreanu Cornelia, Rebreanu Livia Aurora, Rebreanu Maria, Rebreanu Paul, Rebreanu Emil -ap.6 5.SC "Linea Blu Travel" SRL -ap.7

6.Szabo Csilla -ap.8

 • 7. Cătănici Jean Marius, Bugar Erika -ap.9

 • 8. Darvas Erika -ap. 10

 • 9. Tomoioaga loan Nuțu, Tomoioaga Laura Valeria -ap. 12 lO.Iordache Corina Carmen -ap. 13

 • II .Frațila Dan Mircea, Frațila Cristina -ap. 14

 • 12. Bauer Mihailas, Grete Henriette -ap.15

 • 13. Bartha Cristina Vasilica, Bartha Mihai -ap. 16

 • 14. Gheorghiu Vasile-ap. 17

 • 15. Galiș Andrei Dan-ap. 18

 • 16. GergeIy Dezso -ap. 19

 • 17. Vlădică Mircea, Vlădică Ileana -ap. 20

 • 18. Dinu Natalia Liana -ap.21

19.Simion Simion, Simion Viorica -ap.22