Hotărârea nr. 68/2016

Hotărârea 68/2016 - Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Cluj Innovation Park S.A.


CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 483/10.10.2013 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul

Cluj- Napoca, Grup VIII)”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 483/10.10.2013 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup VIII”), în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.2 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 48956/10.02.2014 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte și al Serviciului Investiții prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 483/10.10.2013 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup VIII”);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39. alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 483/10.10.2013, în sensul modificării bugetului și a cheltuielilor bugetare aferente proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup VIII” care va avea următorul conținut:

Art. 2. (1) Se aprobă bugetul proiectului în valoare totală de 3.351.046,40 lei, din care 1.894.696,04 lei reprezintă suma nerambursabilă solicitată.

  • (2) Se aprobă contribuția la cheltuielile eligibile ce revine municipiului Cluj-Napoca, în valoare de 1.263.130,69 lei (din care 631.565,35 lei revin asociațiilor de proprietari) .

  • (3) Se aprobă contribuția la cheltuielile neeligibile, ce revine municipiului Cluj-Napoca, în valoare de 193.219,67 inclusiv TVA aferent (din care 38.643,93 lei revin asociațiilor de proprietari).

  • (4) Municipiul Cluj-Napoca se obligă să asigure resursele financiare, costuri eligibile, neeligibile, inclusiv costurile conexe proiectului, necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale. Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică,


strategie și dezvoltare locală, management proiecte și Direcția Economică.

Contrasemn Secretarul Jr. Auro

Nr. 68 din 20 februarie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)