Hotărârea nr. 662/2016

Hotărârea 662/2016 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2 și 3, situate în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 31, aparținând Bank Leumi București – Sucursala Cluj S.A., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2 și 3, situate în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 31, aparținând Bank Leumi București - Sucursala Cluj SA, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2 și 3, situate in Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 31, aparținând Bank Leumi București - Sucursala Cluj SA, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 513351/49/08.12.2016 al Direcției impozite și taxe locale prin care se propune majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2 și 3, situate în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 31, aparținând Bank Leumi București - Sucursala Cluj SA, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

în conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 din H.C.L. nr. 649/2016 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. ”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1,2 și 3, situate in Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 31, aparținând Bank Leumi București - Sucursala Cluj SA.

Art. 2. Clădirea, situată în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 31, se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatisfacătoare, în baza criteriilor stabilite de regulamentul aprobat prin H.C.L. nr. 343/2016.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția impozite și taxe locale.Nr. 662 din 20 decembrie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)