Hotărârea nr. 66/2016

Hotărârea 66/2016 - Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 67317 din 18.02.2016 al Direcției economice prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.EV. nr.20/2016 privind aprobarea formatului și a structurii bugetului de venituri și cheltuieli și anexele de fundamentare a acestuia și ale Ordonanței Guvernului nr .26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 alin 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.Nr.66 din 11 martie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


REGIA AUTONOMĂ DE TERMOFICARE CLUJ-NAPOCA

B-DUL 21 DECEMBRIE 1989 NR. 79

CUI 201330

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2016

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminai an precedent 2015

Propuneri an curent 2016

%

Estimări an 2017

Estimări an 2018

%

6=5/4

9=7/5

10-8/7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

VENITURI TOTALE (Rd.l=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

64.380

64.500

100.19

58.050

52.245

90.00

90.00

1

Venituri totale din exploatare din care:

2

63.939

64.060

100,19

57.654

51.889

90,00

90,00

a | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

37.800

31.000

82,01

27.900

25.110

90,00

90,00

b | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

c | ajutoare pentru încălzire, cf. prevederilor legale în vigoare

4*

700

950

135,71

855

770

90,00

90,06

d | TVA aferentă subvențiilor și ajutoarelor pentru încălzire

4“

-7.452

-5.325

71,46

-4.793

-4.314

90,01

90,01

2

Venituri financiare

5

441

440

99,77

396

356

90,00

89,90

3

Venituri extraordinare

6

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7-Rd.8+Rd.20+R<f.2i)

7

64.230

64.350

100,19

57.915

52.124

90,00

90,00

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

63.888

64.008

100,19

57.607

51.847

90,00

90.00

A

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

55.717

55.837

10022

50.253

45.228

90.00

90.00

B

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

447

447

100,00

402

362

89,93

90,05

C

cheltuieli cu personalul, din care:

11

6.497

6.497

100,00

5.848

5.263

90.01

90,00

C0

Cheltuieli de natura salarială (Rd. 13+Rd. 14)

12

4.975

4.975

100,00

4.478

4.030

90,01

90,00

Ci

ch. cu salariile

13

4.700

4.700

100,00

4.230

3.807

90,00

90,00

C2

bonusuri

14

275

275

100,00

248

223

90,18

89,92

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

100

100

100.00

90

8)

90.00

90.00

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

50

50

100.00

45

41

90.00

91,11

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat și Consiliului de Administrație

17

247

247

100.00

222

200

89.88

90.09

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția sociala, fondurile speciale și alte obligații legale

18

1.175

1.175

100.00

1.058

952

90.04

89.98

D

alte cheltuieli de exploatare

19

1.227

1.227

100.00

1.104

994

89.98

90.04

2

Cheltuieli financiare

20

342

342

100.00

308

277

90.06

89.94

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdcre)

22

150

150

100.00

135

121

90.00

89.63

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

23

23

100.00

20

18

89.04

89.84

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

127

127

100.00

115

103

90.17

89.59

1

Rezerve legale

25

8

8

100.00

7

6

87.50

85.71

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedcnți

27

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantaie din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27,28. 29

30

119

119

l(M).(X)

108

97

90.35

X9.84

Pagina 1 din 2


INDICATORI

Nr. r±

Realizat/ Preliminat an precedent 2015

Propuneri an curent 2016

%

Estimări

Estimări an 2018

%

6=5/4

an

2017

9=7/5

10=8/7

0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

Participarea saiariaților la profit în limita a 10% din profitul neț dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

12

12

100,00

11

10

91,67

90,91

8

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat din care:

32

60

60

100,00

54

48

90,00

88,89

a

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

b

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

c

- dividende cuvenite altor acționari

34

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

47

47

100,00

43

39

90,47

90,78

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

C1

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

a)

cheltuieli materiale

38

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

d)

cheltuieli cu reclamă și publicitate

41

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

e)

alte cheltuieli

42

. 0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

6.300

6.242

99,08

5.100

4.600

81,70

90,20

1

Alocații de la buget

44

3.500

3.642

104,06

2.500

2.000

68,64

80,00

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

•o

0

0,00

0

0

0,00

0,00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

6.289

6.242

99,25

5.100

4.600

81,70

90,20

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

107

107

100,00

98

89

91,59

90,82

2

Nr. mediu de salariați total

49

108

108

100,00

98

89

90,74

90,82

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala

50

3.796

3.796

100,00

3.723

3.680

98,06

98,84

c

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.l3/Rd.49)/12*1000

51

3.627

3.627

100,00

3.597

3.565

99,17

99,J1

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

592

593

100,17

588

583

99,16

99,15

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate/persoană)

53

1.667

1.667

100,00

1.653

1.640

99,16

99,21

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. ljx 1000              . '          .   .

54

998

998

100,00

998

998

100,00

100,00

8

Plăți restante'

55

7.500

7.400

98,67

8.000

8.000

108,11

100,00

9

Creanțe restante

56

4.000

5.000

125,00

6.000

6.000

120,00

100,00

10

’roducție Gcalorii ■

57

180.000

180.000

100,00

162.000

146.000

90,00

90,12


Director Ec. EmilDirector economic, Dr. rjoan MKIdovan


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

REGIA AUTONOMĂ DE TERMOFICARE CLUJ-NAPOCA

B-DUL 21 DECEMBRIE 1989 NR. 79

CUI 201330


ANEXA 2 la Hotărârea nr. 66/2016


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre acestora

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an 2014

Prevederi an precedent 2015

Propuneri an curent 2016

%

%

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care.

7=6d/5

S=5/3a

conform HCLnr.

356/2015

conform HCA nr. 24/2015

Trim. 1

Trim. II

Trim. III

An

0

I

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

l

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

63.551

64.380

64.380

64.380

28.373

36.844

40.462

64.500

100,19

101,30

I

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.l2+Rd.l3+Rd.l4) din care:

2

61.896

63.939

63.939

63.939

28.343

36.489

40.097

64.060

100,19

103,30

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

30.613

31.060

31.060

31.716

12.874

17.305

19.275

36.265

114,34

103,60

al) | din vânzarea produselor

4

~59

20

20

20

5

10

15

20

100,00

33,90

a2) | din servicii prestate

5

27.752

28.125

28.125

28.781

12.264

15.904

17.134

33.295

115,68

103,71

a3) | din redevențe și chirii

6

318

315

315

315

85

171

256

400

126,98

99,06

a4)| alte venituri

7

2.484

2.600

2.600

2.600

520

1.220

1.870

2.550

98,08

104,67

b)

din vânzarea mărfurilor

8

7

5

5

5

0

0

0

0

0,00

71,43

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.lO+Rd.l l+Rd.l l*+Rd.ll**). din care:

9

29.026

31.694

31.694

31.048

15.417

19.000

20.333

26.625

85,75

106,97

c I) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoarețeu TVA)

10

35.082

37.800

37.800

37.800

18.000

22.300

23.900

31.000

82,01

107,75

c2) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare (cu TVA)

11

117

0

0

0

0

0

~01

0

0,00

0,00

c3) |ajutoare pentru încălzire, cf. prevederilor legale în vigoare (cu TVA)

I1‘

765

1.500

1.500

700

500

500

500

950

135,71

91,50

c4) | TVA aferentă subvențiilor și ajutoarelor pentru încălzire

11“

-6.938

-7.606

-7.606

-7.452

-3.083

-3.800

-4.067

-5.325

71,46

107,41

d)

din producția de imobilizări

12

1.351

900

900

900

0

80

330

900

100,00

66,62

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

D

alic venituri din exploatare (Rd. 15+Rd. 16+Rd. 19+Rd.20+Rd. 21), din care:

14

899

280

280

270

52

104

159

270

100,00

30,03

fl) din amenzi și penalități

15

869

250

250

250

50

100

150

250

100,00

28,77

12) din vânzarea activelor și alte operații de capital

(Rd.l7+Rd.l 8). din care:

16

16

15

15

15

0

0

5

15

100,00

93,75

- active corporale

17

16

15

15

15

0

0

5

15

100,00

93,75

INDICATORI

Nr.

rd.

Prevederi an precedent 2015

Propuneri an curent 2016

%

%

c

Aprobat

din care:

7=6d/5

8=5/3 a

N '•5 S..

conform HCL nr. 356/2015

conform HCA nr. 24/2015

Preliminat/

Realizat

Trim. I

Trim. 11

Trim. 111

An

0

1

2 .

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

fl)

din amenzi și penalități

15

869

250

250

250

50

100

150

250

100,00

28,77

f2) (Rd

din vânzarea activelor și alte operații de capital

17+Rd.l8), din care:

16

16

15

15

15

0

0

5

15

100,00

93,75

r active corporale

17

16

15

15

15

0

0

5

15

100,00

93,75

- active necorporale

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

f5)

alte venituri

21

14

15

15

5

2

4

4

5

100,00

35,71

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

1.655

441

441

441

30

355

365

440

99,77

26,65

a)

din imobilizări financiare

23

1.460

300

300

300

0

300

300

300

100,00

20,55

b)

din investiții financiare

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

o)

din diferențe de curs

25

95

100

100

. 100

10

20

30

100

100,00

105,26

d)

din dobânzi

26

W

41

41

41

”2QI

35

35

40

97,56

41,00

e)

alte venituri financiare

27

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

3

Venituri extraordinare

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

11

CI-IELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.l36+Rd.l44)

29

64.780

64.230

64.230

64.230

27.406

38.968

46.979

64.350

100,19

99,15

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.l20), din care:

30

64.468

63.888

63.888

63.888

27.365

38.797

46.757

64.008

100,19

99,10

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

3.1

56.313

55.717

55.717

55.717

25.131

34.547

40.580

55.837

100,22

98,94

Al

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd,39) din care:

32

54.111

53.175

53.175

53.175

24.380

33.115

38.497

53.295

100,23

98,27

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

47.391

45.991

45.991

45.991

22.548

29.455

33.017

46.111

100,26

97,05

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

1.253

1.220

1.220

1.220

310

620

925

1.220

100,00

97,37

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

133

100

100

100

35

65

95

100

100,00

75,19

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

204

204

204

204

54

104

154

204

100,00

100,00

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

62

60

60

60

18

36

51

60

100,00

96,77

d)

cheltuieli privișid energia și apa

38

5.405

5.900

5.900

5.900

1.500

3.000

4:500

5.900

100,00

109,16

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

0

z

z

z

z

z

z

z

100,00

0,00

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din

care:

40

508

816

816

816

240

480

714

816

100,00

160,63

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

333

600

600

600

180

360

540

600

100,00

180,18

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd. 43+Rd. 44) din*care:

42

107

117

117

117

30

60

89

117

100,00

109,35

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2015

Propuneri an curent 2016

%

%

5

Aprobat

din care:

7=6d/5

8=5/3 a ’

Realizat

-

conform HCL nr.

356/2015

conform HCA nr. 24/2015

Preliminat/ Realizat

Trirn. 1

Trirn. 11

Trirn. IU

An

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

bl) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

11

12

12

12

3

. 6

9

12

100,00

109,09

b2) | - către operatori cu capital privat

44

96

105

105

105

27

54

80

105

100,00

109,38

c)

prime de asigurare

45

68

99

99

.99

30

60

85

99

100,00

145,59

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+

Rd.69+Rd.78), din care:

46

1.694

1.726

,   1.726

1.726

511-

952

1.369

1.726

100,00

101,89

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

583

600

600

600

170

" ’ 320

470

600

100,00

102,92

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

17

15

15

15

io

15

15

15

100,00

88,24

bl) | cheltuieli privind consultanța juridică

49

0

0

0

0

10

10

10

10

0,00

0,00

o)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

22

25

25

33

9

18

26

33

■ 100,00

150,00

cl) | cheltuieli de protocol, din care:

51

15

15

15

15

4

8

12

15

100,00

100,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare

52

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

7

10

10

18

5

10

14

18

100,00

257,14

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi. potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare

55

0

0

0

0

0

■0

0

0

0,00

0,00

- ch. de promovare a produselor

56

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d)

Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. ni-. 2/2015

(Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

dl)

ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate

58

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d2) spoi

ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și

t, din care:

59

0

' 0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d3)

- pentru cluburi sportive

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d4)

cheltuieli cii sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

61

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

19

34

34

26

8

15

21

26

100,00

136,84

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

95

85

85

85

25

50

70

85

100,00

89,47

- cheltuieli cu diurna (Rd. 65+Rd. 66), din care:

64

32

32

32

32

10

20

27

32

100,00

100,00

- internă

65

20

20

20

20

5

10

15

20

100,00

100,00

- externă

66

12

12

12

12

5

10

12

12

100,00

100,00

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2014

Prevederi an precedent 2015

Propuneri an curent 2016

%

%

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3b

conform HCL nr. 356/2015

conform HCA nr. 24/2015

Trim. I

Trim. 11

Trim. UI

An

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

208

210

210

189

50

97

143

189

100,00

90,87

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

83

85

85

85

25

45

65

85

100,00

102,41

•)

alte cheltuieli cu. serviciile executate de terți, din care:

69

422

362

362

383

104

202

299

383

100,00

90,76

H)|

cheltuieli de asigurare și pază

70

333

270

270

270

70

140

210

270

100,00

81,08

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

65

65

65

65

20

35

50

65

100,00

100,00

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

24

24

24

45

12

24

36

45

100,00

187,50

i4) care

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din

• ■ ' ' »

73

0

0

0

0

o

• 0

0

0

0,00

0,00

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

i6) con

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere fonn Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77.

0

3

3

3

2

3

3

3

100,00

0,00

j)

alte cheltuieli

78

. 245

310

310

310

110

190

260

310

100,00

126,53

B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd,84+Rd.85), din care:

79

398

447

447

447

280

325

403

447

100,00

112,31

a)

ch.

cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0

0

0

0

. o

0

0

0

0,00

0,00

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale

81

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

o)

ch. cu taxa de licență

82

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

15

50

50

50

20

37

47

50

100,00

333,33

e)

ch. cu taxa de mediu

84

3

3

3

3

1

2

3

3

100,00

100,00

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

380

394

394

394

259

286

353

394

100,00

103,68

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.l00+Rd.l04+Rd.l 13) din care:

86

6.284

6.497

6.497

6.497

1.617

3.311

4.892

6.497

100,00

103,39

CO

Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)

87

4.626

4.975

4.975

4.975

1.252

2.546

3.774

4.975

100,00

107,54

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

4.356

4.700

4.700

4.700

1.162

2.375

3.523

4.700

100,00

107,90

a) salarii de bază

89

3.205

3.398

3.398

3.398

845

1..692

•2.544

3.398

100,00

106,02

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

858

975

975

975

281

544

782

975

100,00

113,64

c) alte bonificații (conform CCM)            '

91

293

327

327

327

36

139

197

327

100,00

111,60

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99)j din care:

92

270

275

275

275

90

171

251

275

100,00

101,85

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2014

Prevederi an precedent 2015

Propuneri an curent 2016

%

%

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3 n

con fonii

HCLnr.'

356/2015

conform HCA nr 24/2015

Trim. 1

Trim. II

Trim. III

An

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

a) cheltuieli sociale urevăzute de art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din pare:

93

56

55

55

55

28

56

83

55

100,00

98,21

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare;

94

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare;

95

0

0

0

- 0

0

0

0

0

0,00

0,00

b) tichete de masă;

96

214

210

210

210

52

105

158

210

100,00

98,13

c) tichete de vacanță;

97

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

0

10

10

10

10

10

10

10

100,00

0,00

C3

Alte cheltuieli cu personalul. (Rd.l01+Rd.l02+Rd.l03), din care:

100

166

100

100

100

11

50

50

100

100,00

60,24

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

166

50

50

50

11

50

50

50

100,00

30,12

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

0

50

50

50

0

0

0

50

100,00

0,00

c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.l05+Rd.l08+Rd.lll+Rd.ll2), din care:

104

208

247

247

247

59

117

176

247

100,00

118,75

a) pentru directori/directorat.

105

159

175

■175

175

41

81

122

175

100,00

110,06

- componenta fixa

106

159

175

175

175

41

81

122

175

100,00

110,06

- componenta variabila

107

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de. supraveghere din care:

108

49

72

72

. 72

18

36

54

72

100,00

146,94

- componenta fixa

109

49

72

72

72

18

36

54

72

100,00

146,94

- componenta variabila

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

c) pentru AGA și cenzori

111

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d) pentru alte cemisii și comitete constituite potrivit legii

1.12

0

0

0

0

0

0

' 0

0

0,00

0,00

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obl igații legale (Rd. 114+Rd. 115+Rd. 116+Rd. 117+Rd. 118+Rd. 119), din care:

113

1.284

1.175

1.175

1.175

295

598

892

1.175

100,00

91,51

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

114

932

801

801

801

200

406

606

801

100,00

85,94

b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj'1'

115

23

25

25

.25

7

13

19

25

100,00

108,70

INDICATORI

Nr. rd.

O . oi §

* .B

CQ S,

Prevederi an precedent 2015

Propuneri an curent 2016

%

%

Aprobat

Preliminat/

Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3 a

conform HCL nr. 356/2015

conform HCA nr. 24/2015

Trim. 1

Trim. 11

Trim. lll

An

1

2

3'

3a

4

4a

5

6a .

6b

6c

6d

7

8

c) ch. privind contribuția Ia asigurări sociale de sănătate

116

248

263

263

263

65

133

198

263

100,00

106,05

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

66

71

71

71

18

36

54

71

100,00

107,58

e) ch.

privind contribuția unității la schemele de pensii

118

15

15

15

15

5

10

15

15

100,00

100,00

f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale

119

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

D. Alte cheltuieli de exploatare .

(Rd. 121 +Rd. 124+Rd. 125+Rd. 126+Rd. 127+Rd. 128), din care:

120

1.473

1.227

1.227

1.227

'   337

614

882

1.227

100,00

83,30

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.l22+Rd.l23), din care:

121

7

17

17

17

6

11

14

17

100,00

242,86

- către bugetul general consolidat

122

1

1

1

1

1

1

1

1

100,00

100,00

- către alți creditori

123

6

16

16

16

5

10

13

16

100,00

266,67

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

62

40

40

40

io

20

30

40

100,00

’ 64,52

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d)

alte cheltuieli

126

3

20

20

20

20

20

20

20

100,00

666,67

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

127

1.133

1.150

1.150

1.150

301

563

818

1.150

100,00

101,50

0

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

128

268

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

329

100

100

100

0

0

0

100

100,00

0,00

fl.l)

provizioane privind participarea la profit a salariaților

130

• 0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

fl.2)

provizioane din legătură cu contractul de mandat

130a

0

0

0

0

0

• 0

0

0

0,00

0,00

12) de va

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi loare, din care:

131

61

100

100

'100

0

0

0

100

100,00

163,93

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.l33+Rd.l34+Rd.l35), din care:

132

0

100

100

100

0

0

0

100

100,00

0,00

| - din participarea salariaților la profit

133

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

| - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

134

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- veniturf din alte provizioane           ’ - •

135

0

100

100

100

0

0

0

100

100,00

0,00

2

Cheltuieli financiare (Rd.l37+Rd.l40+Rd.l43), din care:

136

312

342

342

342

41

171

222

342

100,00

109,62

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

137

232

240

240

240

20

115

145

240

100,00

103,45

al)

aferente creditelor pentru investiții

138

171

140

140

140

0

75

75

140

100,00

81,87

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

61

100

100

100

20

40

70

100

100,00

163,93

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2014

Prevederi an precedent 2015

Propuneri an curent 2016

%

%

Aprobat

Preliminat/

Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3n

conform HCL nr. 356/2015

conform HCA nr. 24/2015

Trim. I

Trim. 11

Trim. III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b •

6c

6d

7

8

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

.140

80

102

102

102

21

56

77

102

100,00

127,50

bl)

aferente creditelor pentru investiții

141

78

100

100

.100

20

55

75

100

100,00

128,21

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

2

2

2

.2

1

1

2

2

100,00

100,00

c)

alte cheltuieli financiare

143

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

3

Cheltuieli extraordinare

144

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

1

I

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.l-Rd.29) .

145

-1.229

150

150

150

967

-2.124

-6.517

150

100,00

0,00

venituri neimpozabile

146

0

300

300

300

0

0

0

300

100,00

0,00

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

0

300

300

300

0

0

0

300

100,00

0,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

0

23

23

23

147

-323

-991

23

100,00

0,00

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

1

Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)

150

4.626

4.975

4.975

4.975

1.252

2.546

3.774

4.975

100,00

107,54

2

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

4.356

• 4.700

4.700

4.700

1.162

2.375

3.523

4.700

100,00

107,90

3

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

“96

107

107

107

' 107

107

, 107

107

100,00

111,46

4

Nr. mediu de salariați

153

97

108

108

108

108

108

108

108

100,00

111,34

5

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.l51/Rd.l53)/12*1000

154

3.742

3.627

3.627

3.627

X

X

X

3.627

100,00

96,93

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura

salariala (lei/persoană) (Rd.l50-Rd.93-Rd.98)/Rd.l53)/12*1000

155

3.926

3.796

3.796

3.796

X

. X

X

3.796

100,00

96,69

6

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.l53) ,

156

638

592

592

592

X

X

X

593

100,17

92,79

b)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate/persoană) W =Gcal./Rd.l53

157

2.014

1.667

1.667

1.667

X

X

X

1.667

100,00

82,77

cl

Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:

158

- cantitate unități fizice Gcal.

159

195.311

180.000

180.000

180.000

X

X

X

180.000

100,00

92,16

-preț mediu/Cicăl.

160

288,50

332,3

332,3

332,4

X

X

X

332,9

100,15

115,21

- valoare=Gcal. x preț mediu

161

56.347

59.819

59.819

59.829

X

X

X

59.920

100,15

106,18

- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.l61/Rd.2

162

91,04

93,56

93,56

93,57

X ■

X

X

93,54

99,97

102,78

7

Plăti restante

163

0

7.500

7.500

7.500

7.400

7.400

7.400

7.400

98,67

0,00

8

Creanțe restante, din care: •                  \.

164

2.319

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

5.000

125,00

172,49

- de la operatorii cu capital, integral/majoritar de stat

165

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

INDICATORI

Nr. rd.

J

Realizat an 2014

Prevederi an precedent 2015

Propuneri an curent 2016

%

%

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform HCL nr.

356/2015

conform HCA nr. 24/2015

Trim. I

Trim. 11

Trim. 111

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

- de la operatorii cu capital privat

166

2.319

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

5.000

125,00

172,49

- de la bugetul de stat

167

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- de la bugetul local

168

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- de la alte entitati

169

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

9

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

170

0

0

0

0

0

1.000

5.000

5.000

0,00

0,00Directo Ec. EPRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE CLUJ-NAPOCA

B-DUL 21 DECEMBRIE 1989 NR. 79

CUI 201330


Anexa nr3 laJHotărârea nr. 66/2016Gradul de realizare a veniturilor totale.

Nr. crt.

INDICATORI

Prevederi an precedent 2014

% '

Prevederi an precedent 2015

%

Aprobat

Realizat

4=3/2

Aprobat

Preliminat/ Realizat

7=6/5

0

1

2

3

4 .

'       • 5

6

7

I

Venitul totale (rd.l+rd.2+rd.3), din care:

55.120

63.551

115

64.380

64.380

100

1

Venituri proprii din exploatare

54.570

61.896

113

63.939

63.939

100

2

Venituri financiare'.

550

1.655

301

441

■ 441

100

3

Venituri extraordinare •

0

0

0

0

0

0•I
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

REGIA AUTONOMĂ DE TERMOFICARE CLUJ-NAPOCA

B-DUL 21 DECEMBRIE 1989 NR. 79

CUI 201330


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare


mii lei


INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2015

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent 2016

an

2017

an 2018

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

6.870

6300

6.242

5.100

4.600

1

Surse proprii, din care:

1.150

1.150

1.150

1.150

1.150

a) - amortizare

1.150

1.150

1.150

1.150

1.150

b) - profit

0

0

0

0

0

2

Alocații de la buget

3.500

3.500

3.642

2.500

2.000

3

Credite bancare, din care:

0

0

0

0

0

a) - interne

b) - externe

0

0

0

0

0

4

Alte surse proprii, din care:

2.220

1.650

1.450

1.450

1.450

- Fond de dezvoltare

1.370

1.370

0

0

0

- Alimentare cont rezerva (vărsăminte din profitul net conform Ordonanței nr. 101/1999)

0

0

60

54

48

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

6.600

6.289

6.242

5.100

4.600

1

Investiții în curs, din care:

4.479

4.262

4.342

3.500

3.000

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

10

10

0

0

0

Producerea de energie electrica prin utilizarea panourilor fotovoltaice pe platforma CTZ

31.12.2015

10

10

0

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

31.12.2018

2.085

2.085

1.900

2.500

2.500

Modernizare rețele termice

31.12.2018

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Eficientizarea sistemului centralizat de producție si distribuție agent termic la Centralele Termice de Cvartal- Reabilitare rețele agent termic

31.12.2018

585

585

400

1.000

1.000

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

168

168

100

0

0

Reabilitarea rețelei de apa fierbinte (RAF)

31.12.2016

168

168

100

0

0

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

2.217

2.000

2.342

1.000

500

Alimentare cu energie termica clienti noi

31.12.2018

2.217

2.000

2.342

1.000

500

2

Investiții noi, din care:

0

0

100

1.000

1.000

a) pentru bunurile proprietate privată a operatqxlî^, economic:                               ® x-

---.’T

<       o

0

0

0

0

/.*/£

b) pentru bunurile de natura domeniului public al Inffl statului sau al unității administrativ-teritoriale:^ \' ,'j

io

J 0

0

100

1.000

1.000

-

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2015

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent 2016

an

2017

an

2018

0

1

2

'3

4

5

6

7

8

Transformare puncte termice in centrale termice

Zona Pata Marasti -studiu de fezabilitate

31.12.2018

0

0

100

1.000

1.000

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0

0

0

0

0

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0

0

0

0

0

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

1.297

1.203

1.000

0

0

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:                              .

1.297

1.203

1.000

0

0

c

Modernizarea/automatizarea centralelor termice-

Inlocuire cazane in Centrale Termice

31.12.2016

492

400

550

0

0

Dimensionare electropompe incarcare recipienti stocare apa calda de consum

31.12.2016

142

140

200

0

O

Dimensionare, achiziție si montaj vase de expansiune la centralele termice

31.12.2016

0

0

250

0

0

Eficientizarea procesului tehnologic de producere a energiei termice prin implementarea unor unități de micro-cogenerare sau prin utilizarea resurselor regenerabile: energia solară pentru producerea energiei electrice la centralele termice

31.12.2015

38

38

0

0

0

Reabilitare coșuri de fum la centralele termice: din municipiul CluJ-Napoca

31.12.2015

445

446

0

0

0

Reabilitare instalații de alimentare cu gaz a centralelor termice

31.12.2015

180

180

0

0

0

c

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0

0

0

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0

0

0

0

0

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau 'n locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul aublicsau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0

0

0

0

0

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

224

224

200

0

0

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru nvestiții, din care:

600

600

600

600

600

a) - interne      ,                                   Ă

a) - externe     f                           /--

\ -r \

600

600

600

600

600


Director generkb

Ec. Emil Miroror pconomic, an Moldova
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

REGIA AUTONOMĂ DE TERMOFICARE CLUJ-NAPOCA Anexa nr 5 ’a Hotărârea nr.66/2016

B-DUL 21 DECEMBRIE 1989 NR. 79

CUI 201330                                                          -


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.’ crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent 2015

An curent 2016

An 2017

An 2018

Preliminat/ Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut(+/-)

Plăti restante

Rezultat brut

Plăti restante

Rezultai brut

Plăti restante

Rezultat brut

Plăti

restante

0

■■ 1 '

2

3

4

5

.6

7

8

9

. 10

Pct I

Măsuri de îmbunătățire a ■ rezultatului brut și reducere a -., plăților, restante    •

>

I

Stabilirea unui program de ' funcționare pe perioada verii care sa determine 0 reducere a consumului specific de gaze naturale față de anul anterior

31.12J016

X

X

35

0

30

0

25

0

2

Recuperarea energiei termice din gazele de ardere la un număr de 50 centrale termice

31.J2.2016

X

X

160

0

140

0

130

0

3

Monitorizarea consumului de energie electrică în centralele termice și în punctele termice în vederea reducerii Consumului * specific de enegie electrică

31.12.2016

X

X

155

0

130

0

120

0

Total Pct I

X

X

350

0

300

0

275

0

l

Pctn

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct I •

1

1

Scăderea producției furnizată datorită debranșărilor de la sistemul centralizat de furnizare-a energiei termice

31.12J016

■ - X

X

-350

7.400

-315

600

-290

o’

Total Pct. II

X' "

X

-350

7.400

-315

600

-290

0

Pct. m

TOTAL GENERAL Pct. '

[4-Pctn    H

150'

' 0 •

0

7.400

-15

8.000

-15

8.000