Hotărârea nr. 648/2016

Hotărârea 648/2016 - Finanțarea nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2016, în vederea susținerii activităților/acțiunilor structurilor sportive, acordată în baza Regulamentului privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor structurilor sportive, aprobat prin Hotărârea nr. 521/2016, sesiunea de urgență.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2016, în vederea susținerii activităților/acțiunilor structurilor sportive, acordată în baza Regulamentului privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor structurilor sportive, aprobat prin Hotărârea nr. 521/2016, sesiunea de urgență

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2016, în vederea susținerii activităților/acțiunilor structurilor sportive, acordate în baza Regulamentului privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor structurilor sportive, aprobat prin Hotărârea nr. 521/2016, sesiunea de urgență - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 494434 din 24.11.2016 al Direcției Generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune finanțarea nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2016, în vederea susținerii activităților/acțiunilor structurilor sportive, aprobat prin Hotărârea nr. 521/2016, sesiunea de urgență;

Reținând prevederile art. 20 alin (2) din Legea nr. 350/2005 actualizată, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, ale Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Sport nr. 130/2006, privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor structurilor sportive, ale Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 pentru aprobarea Normelor financiare în activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare, ale dispozițiilor Hotărârii nr. 521/2016, privind modificarea și completarea Regulamentului de finanțare nerambursabilă din fonduri publice a structurilor sportive și ale Cererii de finanțare (tip), aprobată prin Hotărârea nr. 603/2013;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 250.000 de lei de la bugetul local pe anul 2016, în vederea susținerii’activităților/acțiunilor structurilor sportive, în sesiunea de urgență, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică și Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte.


Nr. 648 din 28 noiembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte


Anexă la Hotărârea nr.648/2016


Nr. crt.

Structuri sportive

Denumirea proiectului

Suma alocată

1

Clubul Sportiv Sănătatea SP »

promovarea sportului de performanță

70.000

2

Clubul Sportiv de Fotbal „Alb-Negru” al Studenților Clujeni

promovarea sportului de performantă

_

180.000

T6tal: 250.000 lei