Hotărârea nr. 642/2016

Hotărârea 642/2016 - Aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 46939^/462/08.11.2016 al Direcției Ecologie urbană și spații verzi, prin care se propune aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

în conformitate cu prevederile art. 13 alin. 1 lit ”b”, alin. 2 și alin. 3, precum și ale art. 14 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubritate a localităților, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (2) lit „d” și alin .6 lit „a”, pct.14, precum și ale art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Hr/. 1 Se aprobă Raportul procedurii nr. 310195/14.07.2016, întocmit de către Comisia de evaluare a ofertelor depuse la licitația publică deschisă, având ca obiect concesionarea serviciului de salubrizare stradală și deszăpezire din municipiul Cluj-Napoca, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca-sector II nr. 449745/2016, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Ecologie urbană și spații verzi și Direcția Economică.


Nr. 642 din 28 noiembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

'CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Cluj-Napoca. str. Molilor, nr. 1-3 COMISIA DE EVALUARE NR. oîo           dCdQ

OPINIA

Ministerului Finanțelor Publice- Agenția Naționala pentru Achiziții Publice, Direcția Generala Control ex ante

Nu este cazul

Anexa 1 la Hotărârea nr. 642/2016


APROBAT

PRIMAR

EMIL BOCsef SV Regiunea Nord-Vest (numele si prenumele, semnătură si stampila) •Bamutiu Florin Traian

Nu este căzui

Para observații        / Cu observații

Nu este cazul

RAPORTUL PROCEDURII

Procedura aplicata: concesionare - procedura aplicata : licitație deschisa

Obiectul contractului: Concesionarea serviciului de salubrizare stradala si deszăpezire din municipiul Cluj -Napoca

CPV : 906’10000-6 Servicii de curatare si maturare a străzilor (Rev.2)

90630000-2 Servicii de înlăturare a ghetii (Rev.2) 90620000-9 Servicii de deszăpezire (Rev.2)

Valoare estimată totala = 158.198.076,08 Iei fara TVA, din care: Iot 1 (sector 1) = 80.745.979,72 lei fara TVA si lot 2 (sector 2) = 77.452.096,36 Ici fara TVA

Nr. anunț de participare in SEAP/JOUE: 2313/06.04.2016

Nr. anunț de intenție (după caz): SEAT - 27948/ 09.01.2016 : JOUE: 2016 070-121784/09.04.2016

S urs a de fi na n ta re: Fo riduri buge t loca 1

CAPITOLUL 1

INFORĂL4TII GENERALE


 • 1.1. Legislația aplicabila:                                              /<

Ordonanța de urgenta ci Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contracte publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de conces/ aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 33 7/2006 , cu modificările 9. ulterioare.

Hotarcirea Gitvermdui nr. 926 2006 re/^'L: aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publica din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica. a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr 33 7/2006 cu modificările si completările ulterioare.

HO'lARARE nr 71 din 24 ianuarie 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucruri publice si a contractelor de concesiune de servicii prevăzute in Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii

1.2. Calendarul procedurii de atribuire:

Calendarul derulării procedurii de atribuire

Data / ora

Locul

Anunț de participare: 2813

06.04.2 016, o ia 01:30

SEAP

PubIi carea documentaliei

06.04.2016, ora 01:30

SEAP

Solicitări de clarificări

Cu cel puțin 9 zile anterior datei limita de depunere a ofertei

Fax Primăria municipiului

Cluj-Napoca; e-mail: registratura instituției

răspunsuri

Cu cel puțin 6 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor

SEAP

Termenul-limita de depunere a ofertelor

10.06.2016, ora 09:00

Registratura instituției, str.

Moților, nr. 7, Cluj-Napoca

Ședința de deschidere a ofertelor

Proces verbal al ședinței de deschidere a ofertelor- cu nr. 257923/ 10.06.2016, ora 10,00

Sediul autoritatii contractante, str. Moților, nr.

1-3, Cluj-Napoca

Ședința de evaluare

Proces-verbal al ședinței: de      evaluare      cu      n.r.

270544/16.06.2016

Sediul autoritatii contractante, str. Moților, nr.

1-3, Cluj-Napoca

Ședința întocmire raport procedura

Sediul autoritatii contractante, str. Moților, nr.

1-3, Cluj-Napoca

SlQ/sfir.ot.rȚț,

Raportul procedurii semnat de comisia de evaluare

Sediul autoritatii contractante, str. Moților, nr.

1-3, Cluj-Napoca

Comisia de evaluare si expertii cooptați, după caz:

a) Dispoziția de desemnare a persoanelor responsabile pentru evaluarea ofertelor 1732/ 17.04.2016 modificata prin dispoziția cu nr. 2376/ 30.05.2016 compusă din:

Președinte: Virgil Porutiu - director executiv Direcția tehnica

Membri:    Ramona Gabor- inspector Serviciu Achiziții publice

loan Bogdan- Sef Serviciu Financiar

Viorel Piesa- director executiv Direcția Ecologie Urbana

Adriana Lucia Magurean- Sef Serviciu Tehnic

MirceaAbrudan- Sef Serviciu Control Protecția Mediului

Marius Coros- Sef Serviciu Salubritate

Mariana Capota- consilier Serviciu tehnic Septimiu Clprian Popovici- consilier superior

Președinte de rezerva: Mireni Marincean- Sef Serviciu Siguranța Circulației Membri de rezerva: Vasile Tantau- inspector de specialitate

Alexandru Romi Colos- inspector Atiila Molnar- inspector Mihaela Simon- inspector

b) Decizia de desemnare a expertilor cooptări: dispoziția primarului. cu nr. 2376/ 30.05.2016- prin care este numita in calitate de expert cooptat- d-na Lucia Lupea - Sef Serviciu Achiziții publice,

1.3. Observatori SV Regiunea NV: nu este cazul

Nr.

cri

Numele si prenumele

Prezent la întâlnirile comisiei de evaluare din zilele

Structura MFP/ANAP -

Nr./data deciziei de verificare '

______i

-

-

-

CAPITOLUL 2

MODUL DE DESFĂȘURARE A PROCEDURII DE ACHIZIȚIE PUBLICA

 • 2.1. Solicitări/ răspunsuri la clarificări pana la termenul-limita de depunere a candidaturilor/ ofertelor

Documentația de atribuire / descriptiva/ de concurs:

HI a fost publicata in SE AP

□ nu a fost publicata / publicata integral in SEAP din următoarele motive: NU ESTE CAZUL;

S-au solicitat clarificări privind documentația de atribuire/descriptîvâ/'de concurs, astfel:

SC RER ECOLOGIC SERVICE BUZĂU SA prin adresa cu nr. 212/02.06.2016, 203/27.05.2016, 200/27.05.2016, 206/27.05.2016, 195/26.05.2016, 198/26.05.2016, 199/26.05.2016, 192/25.05.2016, 188/25.05.2016, 187/24.05.2016, 181/23.05.2016, 171/11.05.2016, 122/07.04.2016.

SC GARDEN CENTER GRUP SRL, prin adresa cu nr. 205/27.05.2016.

SC RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA SA, prin adresa cu nr. 204/ 27.05.2016, 197/26.05.2016, 161/04.05.2016.

SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL, prin adresa cu nr. 201/ 27.05.2016, 160/03.05.2016.

SC ROSAL GRUP SA, prin adresa cu nr. 191/25.05.2016, 190/25.05.2016, 179/20.05.2016, 138/ 15.04.2016.

SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, prin adresa cu nr. 149/ 22.04.2016,136/13.04.2016. SC REBU ECOLOGIC SERVICE BUCUREȘTI REBU SA, prin adresa cu nr. 139/ 18.04.2016. Notificare- transmisa pe fax de către SC RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA SA- nr.

Inreg. 217/09.06.2016.

Răspunsurile la solicitările de clarificări au fost publicate in Sistemul electronic de achiziții publice secțiunea “Clarificări la documentația de atribuire”.

Contestații depuse la documentație/clarifîcări la documentație/răspunsul autorității la solicitările de clarificări primite de la operatorii economici:

- Denumirea contestatarulni: SC RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA SA -contestația cu nr. 12241/ 22.04.2016 înregistrata la CNSC si nr. 180/23.05.2016 înregistrata la autoritatea

contractanta.

- Motive -eliminarea cerințelor prevăzute la ari. 25 alin (3). alin (4), alin (5). alin (7), alin (8). alin (9) si alin (10) din Capitolul V Dispoziții finale din cadrul Caietului de sarcini, precum si cerințele prevăzute la art. 6, art. 10 alin (13), an. 11 pct. 5 si 5A1 si la an. 16 alin (10) si alin (11) din contract si oricare cerințe ce fac trimitere la aspectele prevăzute in cadrul acestor articole; decalarea termenelor de depunere si de deschidere a ofertelor ; anularea procedurii.

- Decizie/Decizii: cu ar. 895/C3/847/25.05.2016 prin care obliga autoritatea sa modifice documentația de atribuire in sensul celor aratate in motivare, sa aduca modificările, efectuate la cunoștința operatorilor economici si sa stabilească o noua data de depunere a ofertelor, ramasa definitiva ca urmare a deciziei Curții de Apel Cluj nr.967/04.07.2016 in dosarul cu nr. 720/33/2016.

 • 2.2. Ședința de deschidere a ofertelor:

Deschiderea ofertelor a avut loc la sediul autoritarii contractante, str. Moților, nr. 1-3, Cluj-Napoca, in ziua de 10.06.2016, ora 10.00, in prezenta membrilor comisiei de evaluare, si a reprezentau tilo r o fertanti 1 o r.

Au depus oferta următorii operatori economici:

- în termenul-limită, următorii:

 • 1. SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL, prin adresa cu nr. 257655/10.06.2016, ora 08:35, lot 1

 • 2. SC RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA SA, prin adresa cu nr. 257658/10.06.2016, ora 08:36. lot 2

 • 3. SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA, prin adresa cu nr. 257660/10.06.2016, ora 08:37, lot 2

 • 4. SC ROSAL GRUP SA, prin adresa cu nr. 257669/10:06.2016, ora 08:40, lot 1

 • 5. SC RER ECOLOGIC SERVICE BUZĂU SA-RER ECOLOGIC SERVICE BUCUREȘTI REBU SA, prin adresa cu nr. 257677/10.06.2016, ora 08:41, lot 1

 • 6. SC ROSAL GRUP SA, prin adresa cu nr. 257681/10.06.2016, ora 08:42, lot 2.

- Oferte întârziate (dacă este cazul): nu este cazul

Oferte

in cadrul ședinței de deschidere/descarcare documente:

Denumirea ofertantului

Lot- NU ESTE CAZUL

Motivul respingerii

Observații

-

.....

......."

-

Valoare estimată totala = 158.193.076,08 lei fara TVA, din care: lot 1 (sector .1) = 80.745.979,72 Iei fara TVA si lot 2 (sector 2) = 77.452.096,36 lei fara TVA

Procesul de evaluare din punct de vedere al documentelor de calificare, propunerilor tehnice si propunerilor financiare:

Comisia de evaluare a consemnat existenta documentelor prezentate de către ofertanti in Procesul verbal de deschidere oferte nr. 257923/ 10.06.2016.

Ulterior, comisia de evaluare s-a întrunit la data de 14.06.2016, întocmind procesul-verbal de evaluare cu nr. 265865, in data de 16.06.2016 fiind întocmit procesul verbal cu nr. 270544, iar in urma acestor ședințe au fost solicitate clarificări atat privind documentele de calificare, cat si privind propunerea tehnica si financiara, după cum urmeaza:

ASOCIEREA SC RER ECOLOGIC SERVICE BUZĂU SA- SC RER ECOLOGIC SERVICE BUCUREȘTI REBU SA

LOT 1

- Pentru utilajul cu număr înmatriculare B-17-ZXO-autospeciala pentru inaturat/aspirai mecanizat pentru catosal              . ■ ada sistemului de maturat-aspirat;

 • -  pentru utilajul cu număr înmatriculare B-34-YVL-autospeciala pentru maturai aspirat mecanizat pentru carosabil- prezentat! dovada sistemului de maturat-aspirai;

 • -  pentru utilajul cu număr înmatriculare B 24 XTL-autospeciala pentru spălatul strazilor-prezentati dovada suprastructurii de spalat:

 • -  pentru utilajul cu număr înmatriculare B 24 RBU- autospeciala pentru spălatul ștrazilor-prezentati dovada suprastructurii de spalat:

 • -  pentru utilajul cu număr înmatriculare BZ-13-RER-autospeciala pentru stropitul strazilor-pentru suprastructura de stropit, avana in vedere ca pe talon capacitatea rezervorului este de 6000 1. iar pe factura nr.4328/30.06.2015 capacitatea rezervorului este de 7000 1. va solicitam clarificați neconcordanta;

 • -  pentru utilajul cu număr înmatriculare B-32-PTK- autospeciala pentru stropitul strazilor-pentru suprastructura de stropit, avana in vedere cei pe talon capacitatea rezervorului este de 6000 1, iar pe factura nr.22100087/30.06.2010 capacitatea rezervorului este de 8000 l, va solicitam clarificați neconcordanta;

 • -  pentru utilajul cu număr înmatriculare B-27-RBU -autospeciala pentru stropitul străzilor -pentru suprastructura de stropit, avand in vedere ca pe talon capacitatea rezervorului este de 6000 1, iar pe factura nr. 1404000012/02.04.2014 capacitatea rezervorului este de 7000 I, va solicitam clarificați neconcordanta;

 • -  pentru utilajul cu număr înmatriculare -B 22 SUY -utilaje pentru deszăpezire - pentru Sararita- Se vor prezenta documente din care sa rezulte capacitatea acesteia;

 • -  pentru utilajul cu număr înmatriculare - B 24 XTL-utilaje pentru deszăpezire- pentru Sararita - Se vor prezenta documente din care sa rezulte capacitatea acesteia:

 • -  pentru utilajul cu număr înmatriculare - B 25 DGY-utiiaje pentru deszăpezire- se va face dovada Czxistentei sararitei pentru acest utilaj;

 • -  avand in vedere cerința din Fisa de date, respectiv “Redeventa anuala/lot (sector) se va oferta in procent (minim 3.3%) din valoarea totala a facturilor cu tva, reprezentând serviciile prestate de delegat si decontate de delegatar in decursul unui an calendaristic , dar nu mai puțin de 350.000 lei far a TVA/arT si ținând cont de procentul ofertat de către dvs. respectiv 3,913%. care aplicat la valoarea totala a facturilor cu TVA respectiv 10.752.632,02 lei conform Fiselor de fundamentare, rezulta o redeventa de 420.750,49 lei. iar întrucât in fisele de fundamentare s-a regăsit cuprinsa o redeventa in valoare de 350.641,47 lei, va solicitam clarificați neconcordanta.

 • -  Avand in vedere componenta Fisei de fundamentare din Ordinul 109/2007. va solicitam sa precizați unde se regăsesc cuprinse cheltuielile cu energia electrica si tehnologica la toate activitaiile. De asemenea, este necesar sa precizați cuantumul acestor cheltuieli pentru fiecare activitate in parte.

SC RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA SA

LOT 2

■.....WWWWWMMBWWW

 • - pentru utilajul cu număr de înmatriculare- B 51 DXT -autospeciala pentru maturat7 aspirat mecanizat- Se va face dovada suprastructurii de maturat - aspirat mecanic;

 • - pentru utilajul cu număr de înmatriculare - TM 55 SAL- utilaje pentru deszăpezire- pentru Sararita- se vor prezenta documente din care sa rezulte capacitatea acesteia;

 • - prezentați Formularul-Informatii generale- cu media cifrei de afaceri, corectata conform informațiilor din bilanțurile aferente anilor 2013. 2014, 2015;

LOT 1:

 • - pentru utilajul cu. număr înmatriculare B 75 EIB - prezentați documente din care sa rezulte capacitatea suprastructurii de stropit cu soluție .

 • - prezentați Formularul-Informatii generale- cu media cifrei de afaceri corectata conform informațiilor din bilanțurile aferente anilor 2013. 2014. 2015;

LOT 2:

 • - pentru utilajele B 25 RES, B 88 RLS, B 89 RLS- autspeciale pentru spălatul străzilor- se vor prezenta documente din care sa rezulte dotarea cu accesorii in ceea ce privește sistemul de spalare cu Înalta presiune:

 • - pentru utilajul cu număr inamtriculare -B 90 RLS, B 96 RLS, B 98 RLS, -autospeciale pentru stropitul strazilor-prezentati documente din care sa rezulte dotarea cu accesorii pentru stropit;

 • - pentru utilajul cu număr inamtriculare B 96 RLS, B 98 RLS -autospeciale pentru stropitul strazilor-prezentati documente din care sa rezulte capacitatea suprastructurii de stropit , avand in vedere ca ati prezentat caracteristici tehnice pentru MAN TGA 26360, iar in talon este precizat modelul MANTGA 26350;

 • - pentru utilajul cu număr de înmatriculare -B 96 RLS , B 98 RLS- utilaje pentru deszapezire-prezentati documente din care sa rezulte capacitatea sararitei, avand in vedere ca ati prezentat caracteristici tehnice pentru MAN TGA 26360, iar in talon este precizat modelul MAN TGA 26350;

 • - prezentat! Formularul-Informatii generale- cu media cifrei de afaceri corectata conform informațiilor din bilanțurile aferente anilor 2013, 2014, 2015:

ASOCIEREA SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL- SC COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER VERES SA

LOT 1:

 • - prezentat! Formularul-Informatii generale- cu media cifrei de afaceri corectata conform informațiilor din bilanțurile aferente anilor 2013, 2014, 2015;

 • - prezentați pentru toate activitatile detalierea memoriilor tehnico-justifîcative si calculul detaliat al tuturor elementelor din structura prețului ;

LOT 2:

 • - prezentați pentru toate activitatile detalierea memoriilor tehnico-justifîcative si calculul detaliat al tuturor elementelor din structura prețului ;

 • - prezentați Formularul-Informatii generale- cu media cifrei de afaceri corectata conform informațiilor din bilanțurile aferente anilor 2013, 20.14, 2015;

Aceste clarificări au fost solicitate prin adresa cu nr. 284106/27.06.2016, cu termen de transmitere a răspunsului pana in data de 29.06.2016, ora 10,00.

Ofertantii au răspuns după cum urmeaza:

 • - ASOCIEREA SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL- SC COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER VERES SA-prin adresa cu nr. 286907/44/ 29.06.2016;

Prin răspuns ofertantul a retransmis formularul C-Informatii generale- cu media cifrei de afaceri corectata conform informațiilor din bilanțurile aferente atat pentru lotul 1. cat si pentru lotul 2;

 • -  a transmis detalierea memoriilor tehnico- justificative si calculul detaliat a! tuturor elementelor din structura prețului pentru fiecare tarif ofertat, atat pentru lotul 1, cat si pentru lotul 2;

Din evaluarea acestor documente in corelare cu documente-? de calificare depuse in cadrul ședinței de deschidere a ofertelor comisia de evaluare declara oferta admisibila din punct de vedere al cerințelor de calificare pentru lot 1 si Icî 2- conform grile anexa.

Cu privire ia memoriile transmise, acestea s-au verificat si evaluat Ia o data ulterioara.

 • - SC RER ECOLOGIC SERVICE ORA.DEA SA- prin adresa cu ar. 225/28.06.2D16;

 • -  prin răspuns ofertantul a prezentat formularul C - Informații generale- cu media cifrei de afaceri corectata conform informațiilor din bilanțurile aferente;

 • -  in ceea ce privește utilajul cu număr de Înmatriculare B 51 DXT, ofertantul a transmis copia cârtii de identitate a autospecialei prin care se tace dovada suprastructurii de maturat-aspirat mecanic;

 • -  referitor la utilajul cu număr de înmatriculare TM 55 SAL, ofertantul menționează ca. in documentația de licitație este inclusa o fotografie a plăcutei de identificare a sararitei, pe care este menționata capacitatea sararitei. respectiv de 7 mc;

 • -  avand in vedere acestea, precum si documentele de calificare depuse de către ofertant in cadrul ședinței de deschidere a ofertelor, comisia de evaluare declara oferta admisibila din punct de vedere al cerințelor de calificare pentru lot 2- conform grile anexa.

 • -  SC ROSAL GRUP SA, prin adresa cu nr. 227/29.06.2016 (respectiv cu nr. 287145/ 46/ 29.06.2016)

 • -  prin răspuns ofertantul a retransmis formularul C- Informații generale- cu media cifrei de afaceri corectata conform informațiilor din bilanțurile aferente atat pentru lotul l cat si pentru lotul 2;

 • -  pentru utilajul cu număr de înmatriculare B 75 EIB- ofertantul a transmis caracteristicile tehnice'ale suprastructurii Reinex 70001 inclusa in dotarea autocisternei Man TGL 12180 4x2 BL. (lot 1)

 • -  referitor la utilajele B 25 RES, B 88 RLS si B 89 RLS, a precizat ca in propunerea tehnica la pag 384 este depusa fisa cu caracteristici tehnice ale echipamentului de spalat un înalta presiune Karcher HD 1050B. Totodată, anexeaza acesta tisa ; (lot 2)

 • -  pentru utilajele cu nr. B 90 RLS. B 96 RLS si B 98 RSL. ofertantul menționează ca acestea sunt dotate cu accesorii de stropit; de asemenea, anexeaza fisa de caracteristici tehnice pentru echipamente (lot 2)

 • -  pentru utilajul cu număr B 96 RLS si B 98 RSL. a anexat fisa de caracterstici tehnice din care rezulta ca suprastructura ofertată are capacitatea de 10000 litri si ca este compatibila atat cu MAN TGA 26350 cat si cu MAN TGA 26360; (lot 2)

 • -  răspunsul este concludent, oferta este admisibila.

 • - ASOCIEREA SC RER ECOLOGIC SERVICE BUZĂU SA- SC RER ECOLOGIC

SERVICE BUCUREȘTI REBU SA-prin adresa cu nr. 228/29.06.2016;

pentru utilajul B-17-ZXO-autospeciala pentru maturat'aspirat mecanizat pentru carosabil-dovada sistemului de maturat-aspirat, respectiv caracteristicile si dotarea utilajului rezulta din actele depuse la deschiderea ofertelor in documente calificare, la pag. 431 (certificat de înmatriculare D2), pag. 433 (carte de identitate), pag. 287-293, 437 si 438 (date tehnice producător - rezulta sistemul de aspirare);

pentru utilajul cu număr înmatriculare B-34-YVL-autospeciala pentru maturat/'aspirat mecanizat pentru carosabil , dovada sistemului de maturat-aspirat, respectiv caracteristicile si dotarea utilajului rezulta din actele depuse la deschiderea ofertelor in documente calificare, la pag. 434 (certificat de înmatriculare D2), pag. 436 (carte de identitate), pag. 287-293, 437 si 438 (date tehnice producător- rezulta sistemul de aspirare);


pentru B 24 XTL autoutilitara N3 - dovada suprastructurii de spalat si Spalat, respectiv caracteristicile si dotarea utilajului rezulta din actele de/js^fS^h^ ofertelor in documente calificare, la pag. 463 (autospeciala a fost liV stradala de 10000 1);

pentru B 24 RBU autospeciala stropitoare capacit 6000 1 - dovada sup

(nr. inventar 31956) rezulta din actele depuse la deschiderea ofertelor in documente calificare, la pag. 470 (din factura) si specifica faptul ca in momentul echipării se va modifica canea de identitate si certificatul de înmatriculare:

pentru BZ-13-RER ofertantul precizează ca utilajul a fost livrat cu rezervor de 6000 1. ca a a chizitionat un alt rezervor prin factura cu nr. 4328/30.06.2015 si ca in momentul echipării se va modifica cartea de identitate si certificatul de înmatriculare;

~ pentru B-32-PIK ofertantul precizează ca utilajul a fost livrat cu rezervor de 6000 1, ca a achiziționat un alt rezervor prin factura cu nr. 22100087/30.06.2010 si ca in momentul semnării contractului de concesiune si punerii in funcțiune a utilajului se va modifica cartea de identitate si certificatul de înmatriculare;

 • -  pentru 27 RBU ofertantul a indicat in documentele de calificare care sunt actele care clarifica cele solicitate, astfel: dovada suprastructurii de spalat (nr. inventar 31957) reiese din factura depusa la deschiderea ofertelor, in documente de calificare pag. 470 si specifica faptul ca in momentul echipării se va modifica cartea de identitate si certificatul de înmatriculare:

 • -  pentru B 22 SUY ofertantul a indicat in documentele de calificare, paginile unde se regăsesc informațiile solicitate, astfel: pentru utilajul B 22 SUY pentru sararita (nr. inventar 31744) -s-a depus factura care se regăsește la pag. 559 , iar pt. dovada capacitatii - scrisoare de transport - pag. 561

 • -  pentru B 24 XTL s-a depus factura care se regăsește la pag. 560 , iar pt. dovada capacitatii •-scrisoare de transport - pag. 561

 • -  pentru B 25 DGY ofertantul a indicat in documentele de calificare care sunt actele care clarifica cele solicitate; Dovada sararitei (nr. inventar 301185) - producție proprie: proces verbal de recepție a mijlocului fix + Deviz privind confecționarea unei sararite cu solid -paginile 592-594 din documentele de calificare

 • -  In ceea ce privește redeventa ofertată, RER Buzău arata ca: "valoarea redeventei a fost calculata in marc parte a tarifelor la procentul de 3,3% din totalul veniturilor obținute cu TVA", in continuare dând cateva exemple. Totodată, mai arata ofertantul ca valoarea redeventei este de 350641.47 lei/an calculata la valoarea cu TVA a fiecărui venit estimat obținut.

 • -  Pentru cheltuielile cu energia electrica ofertantul arata ca sunt cuprinse in totalul valorii cheltuielilor indirecte, avand o pondere de 0,5% din cele 10% si este repartizata in fiecare tarif in parte.

In urma evaluării răspunsurilor depuse, răspunsul privind cuantumul oferit al redeventei, se precizează ca acesta a fost considerat ca fiind "in mare parte a tarifelor cu procentul de 3,3%’’, dar redeventa ofertată prin formularul de oferta de către RER Buzău a fost de 3,913%. Acesta a fost si motivul pentru care a fost solicitata clarificarea, si anume procentul de 3,913% pentru redeventa nu rezulta din calculele reținute in notele de fundamentare ale tarifelor. Pentru acest aspect s-a considerat necesara solicitarea de clarificări suplimentare.

Comisia de valuare s-a întrunit la discuții, concertizate printr-o noua solicitare de clarificări, transmisa prin adresa cu nr. 286421/28.06.2016. cu termen de răspuns pentru data de 30.06.2016 ora 09,00.

Clarificările solicitate au fost, după cum urmeaza:

ASOCIEREA SC RER ECOLOGIC SERVICE BUZĂU SA- SC RER ECOLOGIC SERVICE BUCUREȘTI REBU SA

LOT1

- precizați unde se regăsesc cuprinse in cadru! Propunerii financiare, costurile cu investițiile, respectiv coșuri de gunoi care se vor monta pe stâlpi (1900 bucati+380 bucăți), coșuri de gunoi pe picior (1.50 bucati-r 68 bucăți), containere de gunoi capacitate 1.1 mc (60 bucali4-8 bucali) si 80 ladite cu capac inscripționate “Material antiderapant'*. De asemenea, este necesar sa prezentări

detalierea elementului de cost unde se regăsesc cuprinse aceste cheltuieli,

 • - Precizau si prezentat! documente din care sa rezulte prețul luat in calcul la formarea tarifelor pentru apa, sare, clorura de calciu, nisip;

 • - precizați unde se regăsesc cuprinse in tarife costurile cu reînnoirea parcului auto si in ce cuantum;

 • - precizat: unde se regăsesc cuprinse si in ce cuantum cheltuielile cu protecția mediului;

 • - prezentat! pentru toate activitatile detalierea memoriilor tehnico-justificaîive si calculul detaliat al tuturor elementelor din structura prețului, inclusiv a Anexei 1 ;

SC RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA SA

- precizați unde se regăsesc cuprinse in tarife costurile cu reînnoirea parcului auto si in ce cuantum: Ofertantii au răspuns solicitării de clarificări după cum urmeaza:

 • - SC RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA SA- prin adresa cu nr. lareg» 23.2/ 30.06.2016;

 • -  răspunsul precizează ca s-au cuprins costurile cu reînnoirea parcului auto in fisele de fundamentare sub forma amortizării, pentru activitatile: pluguit, combaterea poleiului cu sare pura si combaterea poleiului cu amestec de sare si nisip; răspunsul este concludent, conform Ordin ANRSC nr. 109/2007.

ASOCIEREA SC R.ER ECOLOGIC SERVICE BUZĂU SA- SC RER ECOLOGIC SERVICE BUCUREȘTI REBU SA-prin adresa cu nr. 229/29.06.2016.

pentru primele doua întrebări răspunsul este concludent;

pentru întrebarea numărul 3 privind costul reînnoirii parcului auto, răspunsul oferit nu este concludent, sub următoarele aspecte: conform prevederilor legale, art. 25 din Ordin ANRSC 111/2007 "Prestarea activităților de precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special, se va executa astfel încât să se realizeze:!) reînnoirea parcului auto, In vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurării unui serviciu de calitate;", art. 64 si 78 din același act normativ; art. 9 din caietul de sarcini unde se prevede: "reînnoirea parcului de mașini si utilaje in vederea prestării serviciului la nivelul indicilor de performanta stabilit, ori de cate ori este necesarclarificările postate in SEAP anterior datei limita de depunere oferte, din care citam întrebare:”c) Va solicitam sa clarificați daca valoarea cu investițiile pentru reînnoire parcului de mașini si utilaje trebuie sa fie menționata explicit in oferta financiara? d) Va solicitam sa clarificați daca autoritatea locala accepta posibilitatea ca investițiile pentru reînnoirea parcului de mașini si utilaje sa se poata realiza din profitul operațional, fara a se menționa explicit valoarea investiției in oferta financiara?" răspuns: "c; •rd) Toate cheltuielile, inclusiv cele la care faceți referire, se vor reflecta in oferta financiara, realizarea tarifelor se va face conform Ordinului ANRSC nr.1.09/2007.', fata de acestea, tariful oferit trebuie sa cuprindă, citam: *["-]’se fundamentează pe baza cheltuielilor de producție, exploatare, a cheltuielilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a costurilor de protecție a mediului, a costurilor de securitate și sănătate în muncă, a costurilor care derivă din contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, a cheltuielilor financiare și includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare și modernizare a sistemelor de utilități publice, precum și o cotă de profit." - art. 6 alin. 1 din Ordin ANRSC nr. 109/2007, detaliat de art. 11 alin. 4 lit. c) din același act. Conform aceleiași legi, exista posibilitatea de modificare a tarifului deja oferit - dar ofertat conform celor anterioare -aceasta modificare a tarifului facandu-se in baza prev. art.8 din Ordin ANRSC 109/2007, cu explicații in articolele următoare. Asa cum rezulta deja, este vorba de doua activitati diferite, cea de stabilire .tarife si cea de modificare tarife. Fata de acestea, si luând in considerare explicațiile oferite de către RER Buzău astfel: "conform planului nostru de investirii se vor achiziționa utilaje noi începând cu anul 3,7 si 8 de contract. Prețul de achiziție al unui utilaj

suferă modificarif...] in situația in care RER Buzău AR FI INTRODUS in propunerea financiara cheltuieli cu utilajele ce vor fi achiziționate!...p, rezulta fara putința de tagada ca FLER Buzău, deși cunoaște ca in anii 3.7 si S de contract urmeaza a face investiții privind reînnoirea parcului auto inca de la data stabilirii tarifelor, nu a alcătuit aceste tarife conform prevederilor legale si respectiv conform solicitărilor exprese ale autoritarii contractante, respectiv nu a cuprins componenta de reînnoire a parcului de mașini si utilaje in cadru! tarifelor ofertate. In afara de aspectul conform caruia este singurul ofertant ce nu si-a alcătuit tarifele in modalitatea stabilita de ANRSC prin Ordin 109/2007 si respectiv de către autoritatea contractanta, aplicarea tratamentului egal obliga autoritatea la respingerea ofertei ca fiind neconforma, deoarece nu se reflecta in tarife costul de reînnoire, operațiune obligatorie conform caietului de sarcini. Asa cum rezulta si din legislație, modificarea de tarif este posibila conform formulei stabilita prin fisa de date sau daca apare o situație ce nu a putut fi previzionata inca de la început si este valabila pentru toti ofertantii, in baza aceluasi principiu. Nu se poate atribui o oferta care sa nu fie simetrica cu celalalte, care sa nu conțină toaie componentele cuprinse de restul ofertantilor si care sa nu corespunda in integralitatea sa prevederilor legale.

- Răspunsul la întrebarea 4 este concludent;

~ răspunsul la întrebarea 5 nu este concludent; ofertantul nu a depus detalierea memoriilor tehnico-justifîcative si calculul detaliat al tuturor elementelor din structura prețului, inclusiv a Anexei 1; răspunsul nu este concludem.

In continuare, comisia a solicitat clarificați prin adresa cu nr. 288016/29.06.2016, termen de răspuns pentru data de 30.06.2016 ora 09,00. A fost solicitata prelungirea termenului de răspuns la clarificări, A fost acordata aceasta prelungire pana la data de 01.07.2016 ora 09,00

ASOCIEREA SC RER ECOLOGIC SERVICE BUZĂU SA- SC RER ECOLOGIC SERVICE BUCUREȘTI REBU SA

LOT 1

 • - pentru utilajele cu nr. Înmatriculare B 22 SUY, B 24 XTL-utilaje pentru deszăpezire- pentru sararita-va solicitam prezentarea documentele indicate de Dvs intr-un format lizibil, in vederea clarificării capacitatii (pag 559-aviz de însoțire a mărfii nr 10/0493/29.09.2010 si pag 561 -CMR); -prezentați defalcarea pentru fiecare activitate a cheltuielilor indirecte din punct de vedere a conținutului si a valorii acestora;

-întrucât prin răspunsul cu nr. 228/ 29.06.2016, nu clarificați ca respectări redeventa ofertată, cum considerați ca se reflecta in tarife redeventa de 3,913% ofertată, aplicata la valoarea facturilor cu TVA;

ASOCIEREA SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL- SC COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER VERES SA

LOT 1:

 • - va solicitam sa confirmați faptul ca activitatea de maturat si aspirat mecanizat trotuare si carosabil, se va executa pe toata lungimea regăsită in Anexa 1.1;

LOT 2:

 • -  va solicitam sa confirmați faptul ca activitatea de maturat si aspirat mecanizat trotuare si carosabil, se va executa pe toata lungimea regăsită in Anexa 1.1;

ASOCIEREA SC RER ECOLOGIC SERVICE BUZĂU SA- SC RER ECOLOGIC SERVICE BUCUREȘTI REBU SA

LOT 1

Ofertantul a răspuns prin adresa cu nr. 234/01.07.2016, in termen, din care rezulta:

 • -  pentru utilajele cu nr. de înmatriculare B22SUY si B24 XTL - utilaje de deszăpezire- pentru sararite. a anexat documentele prezentate in oferta cu mențiunea ca aceste sararite au fost livrate cu CMR prezentat in oferta •- documente de calificare la pag. 561 si au capacitatea de 70 mc. Identificarea ia CMR se face după numărul de fabricație 31. respectiv 33 specificat in facturile prezentare in oferta la paginile 599 si 560 din documentele de calificare. Solnița aferenta utilajului B 24 XTL are nr. inventar S31743. solnița aferenta utilajului B22 SUY are nr. inventar S31744.

 • -  In ceea ce privește procentul redeventei, ofertantul subliniază din nou ca "RER Buzău [..] a înscris in flecare fisa de fundamentare a tarifelor valoarea redeventei calculata la valoarea veninurilor estimate cu TVA in MAREA MAJORITATE a fiselor in procent de 3,3%[...J". Ofertantul continua si arata mai multe calcule, prin care, desigur insa ca nu face dovada ca redeventa ofertată este la nivelul stabilit prin propunerea financiara, respectiv 3,913% din valoarea facturilor cu TVA. Redeventa, conform caiet de sarcini, trebuie sa fie ofertată ca procent % Ia valoarea facturilor cu TVA, dar nu mai puțin de 3.3% si 350.000 lei/an. Aceasta redeventa trebuia sa se regaseasca in tarife si sa fie susținuta de notele de fundamentare ale acestora. Din oferta RER Buzău rezulta ca redeventa, ca si suma rezultata prin aplicarea procentului ofertat la valoarea cu TVA a facturilor este de 420.750,49 lei/an. Din notele de fundamentare rezulta ca RER a cuprins in tarifele oferite o redeventa de 350.641,47 lei/an, ceea ce înseamnă ca nu este cuprinsa redeventa in tarife la valoarea ofertată. Nu in ultimul rând, aratam ca restul ofertantilor au calculat si oferit redeventa susținute de calcule si corecte fata de prevederile fisei de date si ale caietului de sarcini ceea ce ne face pe noi, ca autoritate sa trebuiască, in vederea respectării principiului tratamentului egal sa respingem oferta RER Buzău ca fiind neconforma.

 • - ASOCIEREA SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL- SC COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER VERES SA-prin adresa cu nr. Inreg. 233/ 01.07.2016;

 • -  prin răspuns ofertantul a precizat ca "toate activitatile ce constituie obiectul prezentei proceduri se vor executa in condițiile tehnice din caietul de sarcini. In consecința confirmam ca activitatea de maturat si aspirat mecanizat trotuare si carosabil se va executa pe toata lungimea regăsită in Anexa 1.1", Răspunsul este concludent.

In continuare, comisia a solicitat clarificări prin adresa cu nr. 292919/01.07.2016, termen de răspuns pentru data de 04.07.2016 ora 12,00, după cum unneaza:

ASOCIEREA SC RER ECOLOGIC SERVICE BUZĂU SA- SC RER ECOLOGIC

SERVICE BUCUREȘTI REBU SA LOT 1

- prezentat! detalierea modului de calcul a tarifelor din Anexa 1 la memoriile tehnico-justificative pentru toate activitatile, respectiv pentru capitolul 1.5 “Cheltuieli materiale”, avand in vedere parametrii stabiliți prin caietul de sarcini.

Ofertantul a răspuns prin adresa cu nr.23 7/04.07.2016, in termen, prin care a aratat următoarele:

- rai a prezentat detaliarea modului de calcul a tarifelor din Anexa 1 la memoriile tehnico-justificative pentru toate activitatile, respectiv pentru capitolul 1.5 “Cheltuieli materiale”, răspunsul este neconcludent deoarece nu prezintă ce reprezintă coeficienții de la punctul 1.4 din cadrul capitolului "cheltuieli materiale".

In continuare, comisia a solicitat clarificări prin adresa cu nr. 298527/04.07.2016, termen de răspuns pentru data de 07.07.2016 ora 14,00, după cum urmeaza:


ASOCIEREA SC RER ECOLOGIC SERV]

BUCURI

- ținând cont de indicele de producere a desei de oferta si de propunerea tehnica(in ceea ce p. calcul in ceea ce privește cheltuielile cu rar carosabil si trotuare, întreținere străzi, maturat manual carosabil si trotuare respectiv curataî manual rigole.

Ofertantul a răspuns prin adresa cu nr. 238/07.07.2016, in termen, prin care a detaliat modul de cheltuieli cu depunerea in rampa. Răspunsul este concludent.

Concluziile activitatii de evaluare privind criteriile de eligibilitate:

Toți ofertant!! au prezentat oferte admisibile din punct de vedere al criteriilor de calificare, conform grilelor ce se constituie in anexa la prezentul.

Fata de acest aspect, sunt îndeplinite prevederile art. 29 alin. 9 din Legea 51/2006: "procedura de licitație se poate finaliza numai daca in urma publicării anunțului de participare la licitație au fost depuse cel puțin 3 oferte si cel puțin 3 ofertanti îndeplinesc criteriile de eligibilitate"

Definiția criteriilor de eligibilitate se regăsește la art. 30 alin. 1 din HG 717/2008, astfel:

"(1) Documentele prin care se dovedește îndeplinirea cerințelor de eligibilitate sunt următoarele:

 • a) licența eliberată în condițiile legii de autoritatea de reglementare competentă, după caz. în clasa corespunzătoare ariei de fumizare/prestare a serviciilor sau într-o clasă superioară;

 • b) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerțului pentru operatorii români sau un document similar eliberat de autoritatea competentă din țara de origine pentru operatorii stăini. în original ori copie legalizată, valabil la data deschiderii; c) certificate constatatoare în termen privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor și taxelor către stat și a celor locale, precum și a contribuției pentru asigurările sociale de stat valabile la data deschiderii ofertelor (formulare-tip eliberate de autoritățile competente din țara în care ofertantul este rezident), din localitatea unde își are sediul ofertantul, în original sau copie legalizată; d) dovada plății garanției de participare, după caz:e) declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al ofertantului, din care sa rezulte ca nu se află în una dintre situațiile prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările ulterioare. (2) Lipsa sau neîndeplinirea condițiilor de valabilitate a documentelor prevăzute la alin. (1) atrage excluderea din procedura de delegare.(3) Persoanele juridice străine vor depune documentele prevăzute la alin. (1) în original și traduse de un traducător autorizat."

Evaluarea propunerilor tehnico-financiare:

Comisia de evaluare a analizat propunerile financiare sub aspectul existentei corecțiilor admise de lege, al încadrării in valoarea estimata a contractului, al prețului aparent neobișnuit de scăzut in raport cu ceea ce urmeaza a fi furnizat, executat sau prestat si al corespondentei cu prevederile caietului de sarcini.

Totodată, clarificări in ceea ce privește modalitatea de formare a tarifelor ce compun propunerea financiara au fost solicitate astfel cum reiese din capitolul anterior.

Aspectul cel mai important verificat de către comisia de evaluare a fost modalitatea de fundamentare a tarifelor si modalitatea de compunere a tarifelor raportat la prevederile exprese in acest sens ale Ordinului ANRSC cu nr. 109/2007.

Propunerile financiare sunt reținute in.extenso in anexa la procesul-verbal de deschidere a ofertelor.

Următoarele oferte au fost declarate inacceptabile/neconforme:

j Denumirea ofertantului

Motivul respingerii

Observații

i ASOCIEREA SC RER ECOLOGIC SERVICE BUZĂU SA- SC RER ECOLOGIC SERVICE BUCUREȘTI REBU

Oferta nu corespunde cu prevederile caietului de sarcini deoarece:

Din oferta .RER Buzău rezulta ca redeventa, ca si suma rezultata prin aplicarea procentului ofertat la valoarea

Fata de acestea, in temeiul ( prev. art. 36 alin. 2 lit. a) , art. 79 alin. 1 din HG 925/2006 si art. 32 alin. 1 lit. f si g) din HG 71/2007

cu TVA a facturilor este de 420.750,49 lei/an. Din notele de fundamentare rezulta ca RER a cuprins in tarifele oferite o redeventa de 350.64 î .47 lei/an. ceea ce inseamna ca nu este cuprinsa redeventa in tarife la valoarea ofertată. Totodată, redeventa, ca procent in "marea majroitate"


a fiselor este


calculata la 3.3% ceea ce nu corespunde cu propunerea financiara de 3,913% din valoarea asociere.

Tarifele conform


facturilor cu TVA. propusa de


ofertate prevederilor autoritarii asocierea nu


nu sunt alcătuite legale si contractante, a cuprins


solicitărilor respectiv componenta de reînnoire a mașinilor si

| utilajelor in. cadrul acestora.

j Ofertantul. deși i-au fost solicitate clarificări in acest sens, nu a prezentat detaliarea modului de calcul a tarifelor din Anexa justificative I respectiv ’ “Cheltuieli


1 la memoriile tehnico-pentru toate activitatile, pentru capitolul 1.5 materiale”, răspunsul este


neconcludent deoarece nu prezintă ce reprezintă coeficienții de la punctul 1.4 din cadrul capitolului "cheltuieli materiale’


toate raportate Ia prev. art. 81 din același act normativ, oferta ASOCIERII SC RER ECOLOGIC BL AU SA-ECOLOGIC BUCUREȘTI


SERVICE

SC RER

SERVICE REBU SA


este neconforma si respinsa.


ș Nr crt

1

| Ofertant

| Lot 1/2

i Propunere tehnica

i conform/ueconform

Pro p un ere fi nane i ara [con fo rm- ne c onfo rm i

1

[ASOCIEREA SC RER ECOLOGIC SERVICE 'BUZĂU SA- SC RER ECOLOGIC SERVICE BUCUREȘTI REBU SA

11

i neconform

|

1

| neconform

j

b

i

i                             î

ASOCIEREA     SC

BRANTNER. SERVICII ECOLOGICE SRL- SC COMPANIA     DE

SALUBRITATE BRANTNER VERES SA

1 si 2

conform

conform

1

|

|3 i

SC ROSAL GRUP SA

1 si 2

conform

conform

4

I

1

SC RER ECOLOGIC

SERVICE ORADEA SA

2

conform

conform

Aplicarea criteriului de atribuire: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic

Criteriul de atribuire s-a aplicat numai ofertelor admisibile.

Clasamentul ofertantilor care au depus oferte admisibile este următorul:

Lotul Usector 1

1 .ASOCIEREA SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL- SC COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER VERES SA

Inr.

crt

1 Activitate

Punctaj maxim%

Punctaj acordat

Tarife ofertate lei fara TVA

1

Maturat aspirat mecanizat trotuare si carosabil/1 OOOmp

19

113.81

9.11

2

întreținere străzi/1 OOOmp

25

25

i.......

5,25               1

Maturat manual carosabil si trotuare/1 OOOmp

17

[5

9,97

4

Spalat din furtun71 OOOmp

9

9

21,79

5

Curatat manual rigole/lOOOml

1

1

360.65

6

Stropit din paleti/1 OOOmp

2

1.66

5,13

/

Curatat manual zapada si

gheata/1000 mp

2

2

190,09           ;

I8

încărcat,transportat zapada si gheatadne

4

2,57

12.75

|

4

Plugiiit/ 1 OOOmp

5

5

7,24               )

no i

Combatere polei cu sare

11,3

9 1?

16,86

[ |

pura/1 OOOmp

1

11

Combatere polei eu emulsie de sare/ .1 OOOmp

0,5

0,31

29,28

12

Combatere polei cu soluție de clorura de cal ci u/1 OOOmp

3,5

3.5

13

Combatere polei cu amestec de sare si nisip/1 OOOmp

0.5

0.2!

33,74

14

Curatare de zapada si gheata a gurilor de scurgere/buc

0J

0.01

11,14

15

Redeventa

0,1

ou

3,580626

Total

100

90,27

1. SC ROSAL GRUP SA . cu următoarele tarife si punctaj total;


nr.

cri

Activitate

Punctaj maxim/-o

Punctaj acordat

Tarife ofertate lei tara TVA

1

Maturat aspirat mecanizat trotuare si carosabil/1 OOOmp

19

19

6,62

2

întreținere străzi/1 OOOmp

25

1.5,81

8,3

3

Maturat manual carosabil si trotuare/1 OOOmp

17

10,16

16,68

4

Spalat din rurtun/1 OOOmp

9

7,33

26,76

5

Curatat manual rigole/lOOOml

]

0,74

484.75

6

Stropit din paleti/lOOOmp

2

2

4,25

7

Curatat manual zapada si gheata/1000 mp

2

1,04

364,8

8

încărcat, transportat zapada si gheata/mc

4

4

8,2

9

Pluguit/ 1 OOOmp

5

4,92

7,36

10

Combatere polei cu sare pura/1 OOOmp

11,3

11,3

13,6

11

Combatere polei cu emulsie de sare/1 OOOmp

0,5

17,97

Combatere polei cu soluție de clorura de calciu/1 OOOmp

Combatere polei cu amestec de sare si nisip/1 OOOmp

Curatare de zapada si gheata a gurilor de scurgere/buc


15


Redeventa

TotalLotul II/sector 2

1. ASOCIEREA SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL- SKC


SALUBRITATE brahtner veres sa

nr.

cn

“p"

| Activitate

Punctaj maxim%

Punctaj acordat

Tarife ofertate lei

fara TVA

1

Maturat aspirat mecanizat trotuare si carosabil/1 OOOmp

19

13,54

9,26

2

întreținere străzi/i OOOmp

25

25

5,23

3

Maturat manual carosabil si trotuare/1 OOOmp

17

17

9,23

4

Spalat din furtun/1 OOOmp

9

9

21.72

5

Curatat manual rigole/lOOOml

1

0,59

367,84

6

Stropit din paleti/1 OOOmp

2

1,65

5,3

7

Curatat manual zapada si gheata/'1000 mp

p

2

259,86

8

Incarcat,transportat zapada si gheata/mc

4

2,42

11,56

9

Pluguit/ 1 OOOmp

5

4,23

7,15

-10

Combatere polei cu sare pura/1 OOOmp

11,3

8.81

J

17,72

iu

i

Combatere polei cu emulsie de sare/1 OOOmp

0,5                    |

0,24

30,14

12 |

Combatere polei cu soluție de clorura de calciu/1 OOOmp

3,5

3,50

18,24

113

Combatere polei cu amestec de sare si nisip/1 OOOmp

0.5

0,22

31,96

14

Curatare de zapada si gheata a gurilor de scurgere/buc

0,1

0.007

11,28

15 |

Redeventa

0,1

XI

3,732415

i

Total

100

?8,3I

2.SC ROSÂI. GRUP SA, cu următoarele tarife

nr

cri

Activitate

Punctaj maxim%

■ Punctaj acordat

Tarife ofertate lei fara TVA

1

Maturat aspirat mecanizat trotuare si carosabil/1 OOOmp

19

19

6,6

2

întreținere strazi/1 OOOmp

25

16,22

8,06

n j

Maturat manual carosabil si trotuare/1 OOOmp

17

9,65

16,26

4

Spalat din furtun/1 OOOmp

9

7,26

26,94

5

Curatat manual rigole/lOOOml

1

0,45

437,23

6

Stropit din paleti/1 OOOmp

f

2

1.94

4,51

Curatat manual zapada si gheata/1000 mp

2

1,39

1,374.31

8

Incarcat,transportat zapada si gheata mc

4

4

6.99

9

Plugul r 1 OOOmp

5

5

6,05

10

Combatere polei cu sare pura/1 OOOmp

1L3

11,3

13,81

11

Combatere polei cu emulsie de sare/1 OOOmp

0,5

0,50

14,39

12

Combatere polei cu soluție de clorura de calciu/1 OOOmp

3,5

3,02

21,15

13

Combatere polei cu amestec de sare si nisip/lOOOmp

0.5

0,50

14,25

14

Curatare de zapada si gheata a gurilor de scurgere/buc

0.1

0,10

0,75

15

Redeventa

0,1

0,092

3,4415

Total

100

80,41

3. SC RE.R ECOLOGIC SERVTCE ORADEA SA. cu următoarele tarife si punctaj total.

1

j nr.

crt

Activitate

Punctaj maxim %

Punctaj acordat

1 Tarife ofertate lei fara TVA

1

Maturat aspirat mecanizat trotuare si carosabil/1 OOOmp

19

13,87

9,04

2

întreținere străzi/1 OOOmp

25

.18,16

7.2

3

Maturat manual carosabil si trotuare/1 OOOmp

17

14,07

11,15

4

Spalat din furtun/'1 OOOmp

9

8,47

23.07

5

Curatat manual rigole/1 OOOml

1

1

218,7

6

Stropit din paleti/l OOOmp

2

2

4,37

7

Curatat manual zapada si gheata/1000 mp

2

1,68

308,58

8

Inc ar cat, transportat zapada si gheata/mc

4

2.63

10,62

9

Pluguit/1 OOOmp

5

3,63

8,34

10

Combatere polei cu sare pura/1 OOOmp |

11.3

9,50

16,43

11

Combatere polei cu emulsie de sare/1 OOOmp

0,5

0,32

22,51

12

Combatere polei cu soluție de clorura de cakiu/1 OOOmp

3.5

1,10

58,11

13

Combatere polei cu amestec de sare si nisip/1 OOOmp

0,5

0,36

19,76

14

Curatare de zapada si gheata a gurilor

0,1

0.003

...................... .

21,71

de scurgere/buc

_____________________±2.              ..... ............... . ........I- _ ..... .......

15

Redevenea

0,088

3.3

Total

jioo

“6.M

Fiecare membra al comisiei de evaluare a realizat propria sa fisa de evaluare a ofertelor

conform criteriului de atribuire prevăzut ir. tisa de date si a punctajului stabilit in același document. Fisele de evaluare individuale fac parte integranta din prezentul raport al procedurii.


CAPITOLUL 3

CONCL UZII SI SEMNA TURI

Comisia de evaluare . avand la baza procesul de evaluare desfasurat si relatat in prezentul Raport al procedurii, hotărăște:

Ofertele declarate castigatoare a contractelor de achiziție pentru: Concesionarea serviciului de salubrizare stradala si deszăpezire din municipiul Cluj-Napoca, sunt pe loturi, următoarele: Lot 1/sec tor 1

1. ASOCIEREA SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL- SC COMPANIA DE

SA

LUBRITATE BRANTNER VERES SA

1

nr.

crt

Activitate

Punctaj acordat

Tarife ofertate lei tara TVA

1

Maturat aspirat mecanizat trotuare si carosabil/T OOOmp

13,81

9,11

2

întreținere străzi/1 OOOmp

25

5,25

3

Maturat manual carosabil si trotuare/1 OOOmp

17

9,97

4

Spalat din furtun/1 OOOmp

9

21,79

5

Curatat manual rigole/lOOOml

1

360,65

6

Stropit din paleti/T OOOmp

1,66

5,13

7

Curatat manual zapada si gheata71000 mp

2

190,09

8

Incarcat,transportat zapada si gheata/mc

2,57

12,75

9

Pluguit/ 1 OOOmp

5

7,24

10

Combatere polei cu sare pura/1 OOOmp

9,12

16,86

11

Combatere polei cu emulsie de sare/lOOOmp

0,31

29,28

12

Combatere polei cu soluție de clorura de calciu/1 OOOmp

3,5

17,76                          i

13

Combatere polei cu amestec de sare si

0.21

33,74

nisip/1 OOOmp

14

Curatare de zapada si gheata a gurilor de scurgere/buc

0,01

11,14

15

Redeventa

0,1

3,580626

Total

90,27

Lotul II/sector 2

1. ASOCIEREA SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL- SC COMPANIA DE

SAL

JBRITATE BRANTNER VERES SA

nr.

cri

Activitate

Punctaj acordat

'tarife ofertate lei fara

TVA

1    ' Maturat aspirat mecanizat trotuare si

■ carosabil/1 OOOmp

13,54

9,26

2

Întreținere străzi71 OOOmp

25

5,23

, 3

Maturat manual carosabil si trotuare/1 OOOmp

17

9,23

4

Spalat din furtun/1 OOOmp

9

21,72

|5

Curata* manual rigole/lOOOml

0,59

367,84

6

Stropit din paleti/I OOOmp

1,65

5,3

7

Curatat manual zapada si gheata/1000 mp

2

259,86

8

încărcat,transportat zapada si gheata/mc

2,42

11,56

9

Pluguit/ 1 OOOmp

4,23

7,15

10

Combatere polei cu sare pura/1 OOOmp

8.81

17,72

11

Combatere polei cu emulsie de sare/1 OOOmp

0,24

30,14

12

Combatere polei cu soluție de clorura de calciu/1 OOOmp

3,50

18,24

13

Combatere polei cu amestec de sare si nisip/1 OOOmp

0,22

31,96                    1

14

Curatare de zapada si. gheata a gurilor de scurgere/buc

0,007

11,28

15

Redeventa

0.1

3,732415

(Total

88,31

la

Drept pentru care s-a intocmit prezentul Raport al procedurii de atribuire astazi sediul autoritatii contractante.Spațiu destinat observatorilor Președinte: Virgil Porutiu - director executiv Direcția tehnica-^'•23 desemnați

Finanțelor

Naționala

Publice.

Control ex

verificare nr. -


de

Publice-

pentru

Direcția ante prin decizia de Urbana


Ministerul Membri:

Agenția publice

Achiziții

Generala


Ramona Gabor- inspector Serviciu Achiziti


loan Bogdan- Sef Serviciu Financiari'’*""/' Viorel Piesa- director executiv Direcția E<


Mediului


Adriana Lucia Magurean- Sef Serviciu Tehnic

Mircea Abrudan- Sef Serviciu Control Proiecția 1

-


Marius Coros- Sef Serviciu Salubritate

Mariana Capota- consilier Serviciu tehnic

^Se^imirFCiprian Popovici- consilier superior-

Președinte de rezerva: Mirela Marincean- Sef Serviciu Sigufanta Circulației

Membri de rezerva: Vasile Taman- inspector de specialitate

Alexandru Romi Lolos-inspector \        \

Attila Molnar- inspector . Mihaela Simen- inspecnz^

expert cooptat: Lucia Lupea - sef senuciu.46hiz


Observatori desemnati-'■■■■■...........................................................

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Anexa 2 la Hotărârea nr. 642/2016


CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE SALUBRIZARE

STRADALA SI DESZĂPEZIRE A MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, PRIN CONCESIUNE Nr. 449745 din 26.10.2016

DELEGATAR: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DELEGAT: S. C BRANTNER SER VICII ECOLOGICE S.R.L.

LOT (SECTOR 2)

In temeiul Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, actualizata; Ordonanța de urgenta nr.13 din 20 februarie 2008 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006 si a Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.241/2006. a Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicata si HG 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice, a criteriilor de selectie-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilitati publice si a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice.

CAP. I

PĂRȚI CONTRACTANTE

între

Municipiul Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Molilor, nr.3, județul Cuj, telefon/fax 0264.596030/0264.431753, cod fiscal 4305857, cont R023TREZ24A740501200104X, deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, reprezentat prin Dl. EMIL BOC, având funcția de PRIMAR al Municipiului Cluj-Napoca. pe de o parte, în calitate de delegatar,

Și

Operatorul S.C BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L., codul unic de înregistrare RO 7180367 cu sediul principal în CLUJ NAPOCA, str. Lalelelor nr. 11, bl. .... sc. ..... et.....ap. 46. județul

CLUJ, telefon/fax. 0264/412888, cont RO09TREZ2165069XXX011452, deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, reprezentată prin DA VID ZEININGER, având funcția de Administrator și IONUTIU OLGA MARJA - Administrator, pe de- alta parte. în calitate de delegat

la data de ............................. la sediul delegatarului, str. Moților nr. 3, în temeiul Hotărârii

Consiliului local nr. 449/16.12.2015 prin care s-a aprobat contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare si deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca si al Raportului procedurii nr. 310195/14.07.2016 au încheiat prezentul contract de delegare a gestiunii.

CAP. II

OBIECTUL CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII

Art. 1. - Obiectul contractului de delegare a gestiunii consta in dreptul si obligația de a presta serviciul public de salubrizare stradala si deszăpezire, în conformitate cu obiectivele delegatarului, inclusiv dreptul si obligația de a administra si de a exploata infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciului in aria administrativ teritoriala a municipiului Cluj-Napoca.

Serviciul public dc salubrizare stradala si deszăpezire, care face obiectul contractului, cuprinde următoarele activități:

 • A. Maturatul, spălatul, stropirea si întreținerea cailor publice;

Aceasta activitate presupune următorul ciclu de operații:

 • - maturatul manual;_______

 • - întreținerea curățeniei;

 • - spălatul carosabilului si al trotuarelor;

 • - stropitul carosabilului;

 • - curatat manual rigole;

 • - maturat mecanizat;

 • B, Curatarea si transportul zăpezii de pe caile publice si menținerea in stare de

• funcțiune a acestora pe timp dc îngheț;

Aceasta activitate presupune următorul ciclu de operații:

 • - curatatul manual al zăpezii si ghetii;

 • - pluguiiul;                                                                                /’Ț

 • - combaterea poleiului;                                                                   ;

 • - curatarea de zapada si gheata a gurilor de scurgere;                                       N Jz •’Ț.u

In temeiul Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, actualizata; Ordonanța de urgenta nr.13 din 20 februarie 2008 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006 si a Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.241/2006, a Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicata si HG 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice, a criteriilor de selectie-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilitati publice si a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice.

CAP. I

PĂRȚI CONTRACTANTE

între

Municipiul Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moților, nr.3, județul Cuj, telefon/fax 0264.596030/0264.431753, cod fiscal 4305857, cont R023TREZ24A740501200104X, deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, reprezentat prin Dl. EMIL BOC, având funcția de PRIMAR al Municipiului Cluj-Napoca, pe de o parte, în călită te de delegatar,

Și

Operatorul S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L., codul unic de înregistrare RO 7180367 cu sediul principal în CLUJ NAPOCA, str. Lalelelor nr. 11, bl. ..., sc...., et. ..., ap. 46, județul CLUJ, telefon/fax. 0264/412888, cont R009TREZ2165069XXX011452, deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, reprezentată prin DA VID ZEININGER, având funcția de Administrator și IONUTIU OLGA MARIA - Administrator, pe de alta parte, în calitate de delegat,

la data de ............................., la sediul delegatarului, str. Moților nr. 3, în temeiul Hotărârii

Consiliului local nr. 449/16.12.2015 prin care s-a aprobat contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare si deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca si al Raportului procedurii nr. 310195/14.07.2016 au încheiat prezentul contract de delegare a gestiunii.

CAP. II

OBIECTUL CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII

Ari. 1. - Obiectul contractului de delegare a gestiunii consta in dreptul si obligația de a presta serviciul public de salubrizare stradala si deszăpezire, în conformitate cu obiectivele delegatarului, inclusiv dreptul si obligația de a administra si de a exploata infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciului in aria administrativ teritoriala a municipiului Cluj-Napoca.

Serviciul public de salubrizare stradala si deszăpezire, care face obiectul contractului, cuprinde următoarele activități:

A. Maturatul, spălatul, stropirea si întreținerea cailor publice;

Aceasta activitate presupune următorul ciclu de operații:

 • - maturatul manual;

 • - întreținerea curățeniei;

 • - spălatul carosabilului si al trotuarelor;

 • - stropitul carosabilului;

 • - curatat manual rigole;

 • - maturat mecanizat;

B. Curatarea si transportul zăpezii de pe caile publice si menținerea in stare de funcțiune a acestora pe timp de îngheț;

Aceasta activitate presupune următorul ciclu de operații:

 • - curatatul manual al zăpezii si ghetii;

 • - pluguitul;

 • - combaterea poleiului;


 • - curatarea de zapada si gheata a gurilor de scurgere;

- încărcat, transportat zapada si gheata.

Art. 2. - Obiectivele delegatarului sunt:

 • a) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarilor;

 • c) controlul calității serviciului prestat;

 • d) respectarea instrucțiuniior/procedurilor interne de prestare a activității;

 • e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

 • g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • h) asigurarea capacității de transport al deșeurilor stradale, a mijloacelor pentru spălat și stropit, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;

 • i) reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurării unui serviciu de calitate;

 • j) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubrizare;

’ k) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

 • l) asigurarea capacității de curățare manuală și mecanizată a tuturor căilor publice, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;

m) asigurarea capacităților de încărcare și transport al zăpezii în vederea descărcării în locurile care au fost autorizate în acest scop;

n) asigurarea utilajelor și a întregii cantități de material antiderapant necesare combaterii poleiului de pe căile publice;

Art. 3.- Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de operator în derularea contractului sunt următoarele:

 • a) bunuri de retur - sunt bunurile publice transmise cu titlu gratuit in administrarea delegatului, inclusiv cele realizate pe durata contractului de delegare in scopul îndeplinirii obiectivelor delegării si care, la încetarea contractului revin de plin drept gratuit, in buna stare, exploatabile si libere de orice sarcini sau obligații, delegatarului. In cazul încetării contractului înainte de termen, delegatul este indreptatit sa primească valoarea neamortizata a bunurilor realizate din fondurile sale; Coșuri de gunoi care sunt predate de către delegatar pe baza de proces-verbal, ce se constituie in anexa la prezentul.

 • b) bunuri de preluare - sunt bunuri de preluare acele bunuri care, la încetarea contractului de delegare pot reveni delegatarului, in măsură in care acesta din urma isi manifesta intenția de a prelua bunurile respective in schimbul pârtii unei compensații, in condițiile legii.

 • c) bunuri proprii - sunt bunuri proprii acele bunuri care la încetarea contractului raman in proprietatea delegatului (dotări tehnice, utilaje, echipamente si instalații specifice de salubrizare, recipiente de diferite capacitati, alte mijloace_necesare_desfășurării activitatii).

CAP. III

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 4. - Contractul de concesiune are ca anexe obligatorii următoarele:

 • a) Caietul de sarcini privind prestarea serviciului de salubrizare stradala si deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca cu anexele aferente;

 • b) Regulamentul de organizare si funcționare a serviciilor publice de salubrizare aprobat prin HCL nr. 350/2015;

 • c) Anexa nr.l cuprinzând preturile/tarifele practicate la serviciile delegate; '*'■ '

 • d) Anexa n.r.2 indicatori de performanta a serviciilor de salubrizare stradala si deszăpezire a

municipiului Cluj-Napoca;                                                                     z

 • e) Procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute in Caietul de sarcini (Anexa 1.1)  /

 • f) Oferta financiara si oferta tehnica;

 • g) Acte adiționale. - daca este cazul;

 • h) Alte documente - Anexa 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 aferente sectorului II

Art. 5. - Autoritatea administrației publice locale, Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor și a strategiilor de dezvoltare a serviciilor publice de salubrizare, precum și dreptul de a urmări, de a controla și de a supraveghea îndeplinirea obligațiilor privind realizarea serviciilor publice de salubrizare:

 • a) respectarea și îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de operatorul de salubrizare;

 • b) calitatea serviciilor prestate/furnizate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți;

 • c) parametrii serviciilor furnizate/prestate;

 • d) modul de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a infrastructurii edilitar-urbane aferente serviciilor publice de salubrizare, încredințată prin contractul de concesiune;

 • e) respectarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare.

CAP IV

DURATA CONTRACTULUI

Art. 6. - (1) Durata contractului de delegare a gestiunii este de 8 ani calendaristici, începând de la data intrării in vigoare a contractului (conform HCL 252 din 2013)

 • (2) Contractul intra in vigoare la data de__________________ .

Art. 7. - (1) Contractul de concesiune poate fi prelungit doar cu acordul Consiliului Local conform prevederilor legale incidente.

 • (2) Prelungirea se va face printr-un act adițional încheiat cu cel puțin 6 luni înainte de încetarea prezentului contract.

CAP. V

DISPOZIȚII FINANCIARE

Art. 8. - Redevența

 • (1)    Redeventa anuala reprezintă 3,732415 % din valoarea totala a facturilor cu TVA reprezentând serviciile prestate de delegat si decontate de delegatar in decursul unui an calendaristic, dar nu mai puțin de 350.000 Iei / an fara TVA. Suma minim garantata, adica 350.000 lei se va achita pana la data de 31 ianuarie a fiecărui an pentru anul in curs, urmând ca pana la data de 28 februarie a anului următor sa se efectueze eventualele regularizări aferente redeventei datorate pentru anul precedent.

 • (2)     In situația in care contractul intra in vigoare in decursul anului, redeventa pentru fracțiunea de an se calculează proporțional cu perioada respectiva.

 • (3)     Pentru primul an de activitate, delegatul va plăti cota aferenta perioadei din contract. Aceasta cota aferenta se va achita in termen de 30 de zile de la data intrării in vigoare a contractului.

 • (4)    începând cu anul imediat următor incheierii contractului, redeventa anuala se va plăti în termen de 30 de zile de la începutul anului fiscal (31 ianuarie). Suma prevăzută cu titlu de redevență se va plăti prin ordin de plata în contul nr. R022TREZ21621A300530XXXX deschis la BN Trezoreria Cluj, cu mențiunea “ redeventa la contractul nr. 449745 din 26.10.2016".


(5) In caz de întârziere a plăților datorate municipiului, potrivit prezentului contract, delegatul este de drept in întârziere la implinirea termenului de plata fara a fi necesara o notificară _ ț sens. Nivelul


majorării de întârziere este de 0,5 % / zi conform HCL nr. 284/2010 • dinobligației șd^denta si


neachitate in termen, calculate pentru fiecare zi începând cu ziua următoarele

pana la stingerea sumei datorate, inclusiv.

In cazul întârzierii plătii cu mai mult de 120 zile, contractul se rezilia^

întârziere si fara intervenția instanței de judecata, printr-o simpla instiintardT

 • (6) Ordinea de acoperire a debitelor va fi cea specificată în legislația

fiscală).                                  .    ,    . .........<££'     7...../, \

 • (7) Delegatul are obligația ca, m termen de cel mult 90 de zile de la data semnam contractului de^_ delegare sa depună, cu titlu de garanție, o sumă fixă reprezentând 10 % din redeventa stabilita conform j


panere in


^ocedură


art.8 alin.(l).

Garanția se va depune in contul nr. R017TREZ2165006XXX006924 deschis la BN Trezoreria Cluj, cu mențiunea “garanție la contractul nr. 449745 din 26.10.2016”.

Suma stabilita ca si garanție este valabilă pe toată durata contractului, din această sumă urmând a fi reținute, dacă este cazul, sumele exigibile datorate de către delegat delegatarului.

CAP. VI

DREPTURILE PĂRȚILOR

A. Drepturile delegatului

Art. 9. - Delegatul are următoarele drepturi:

 • 1. sa exploateze, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunurile, activitățile și serviciile publice de salubrizare ce fac obiectul contractului de delegare a gestiunii;

 • 2. sa încaseze contravaloarea serviciului public de salubrizare prestat;

 • 3.  sa inițieze modificarea și/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării reglementărilor și/sau a condițiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia;

 • 4.  sa aplice tariful aprobat conform legislației in vigoare.

 • 5.  sa propună ajustarea si modificarea tarifelor.

B. Drepturile delegatarului

Art. 10. - Delegatarul are următoarele drepturi:

 • (1) de a stabili si de a aproba programele de reabilitare, extindere și modernizare a dotărilor existente, cu consultarea delegatului;

 • (2) de a corela cu programele de dezvoltare economico-sociala a localităților si de amenajare a teritoriului efectuarea lucrărilor de investiții in scopul realizării acestora intr-o concepție unitara;

 • (3) de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea , extinderea si modernizarea dotărilor publice aferente serviciilor publice delegate;

 • (4) de a realiza investiții de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor publice delegate;

 • (5) de a finanța realizarea de lucrări necesare serviciilor publice delegate;

 • (6) de a-și manifesta intenția de a dobândi bunurile de preluare și de a solicita delegatului

încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu privire la aceste bunuri. In termen de.................delegatarul este obligat să-și exercite dreptul de opțiune sub sancțiunea decăderii.

 • (7) de a inspecta bunurile, activitatile si serviciile publice delegate;

 • (8) de a verifica stadiul de realizare a investițiilor, precum și modul în care este satisfăcut interesul public;

 • (9) de a verifica respectarea obligațiilor asumate prin contract, cu notificarea prealabila a delegatului si in condițiile prevăzute in caietul de sarcini si in regulamentul serviciului;

 • (10)    de a aproba structura si ajustările de tarife propuse de către delegat, in baza avizului autoritarii de reglementare si in conformitate cu prevederile legale in Vigoare;

 • (11)    de a denunța unilateral contractul, in condițiile legii, in cazul in care delegatul nu respecta obligațiile asumate prin contractul de delegare.

 • (12) de a extinde sau restrânge numărul de străzi pe care se efectuează serviciul de salubrizare stradala sau de a mari sau reduce frecventa de efectuare a unor activitati specifice (maturat manual/mecanic, spalat, intretinere etc.)

CAP. VII

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 11. - Obligațiile delegatului

Delegatul are următoarele obligații:

 • 1. să obțină de la autoritățile competente avizele, acordurile si autorizațiile necesare prestării activitatii delegate;                                                                                           /

 • 2. să respecte angajamentele luate prin contractul de delegare a gestiunii;

 • 3. să respecte prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare a localităților, aprobat prin HCL nr. 350/2015, si ale altor acte normative elaborate si aprobate de către autoritatea publica locala;

 • 4. să respecte indicatorii de performanță prevazuti in anexa nr.2 la contract;

 • 5. să realizeze investițiile prevăzute la art. 9 din caietul de sarcini si cuprinse in oferta depusa in termen de 45 de zile de la data semnării contractului de către ambele parti.

5A1. sa faca dovada existentei si operabilitatii dotărilor minime privind pesonalul si utilajele solicitate si cuprinse in oferta depusa, regăsite la secțiunea III.2.3 a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala din fisa de date a achiziției, in termen de 45 de zile de la data semnării contractului de către ambele parti.

Bunurile aduse ca investiții (datele de identificarea acestora, datele tehnice):

 • 6. să ia masurile necesare in vederea indeplinirii obiectivelor de mediu privind colectarea selectiva si reducerea cantitatii de deșeuri depozitațe la un depozit autorizat conform legislației in vigoare;

 • 7. să organizeze si sa susțină campanii de informare si conștientizare a publicului inclusiv in scoli privind necesitatea colectării selectiva a rezidurilor stradale;

 • 8. să furnizeze delegatarului si A.N.R.S.C. informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciilor publice delegate în conformitate cu clauzele contractului de delegare și cu prevederile legale în vigoare;

 • 9. să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale oferite de normele legale în vigoare;

 • 10. să preia de la delegatar, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, patrimoniul, precum și personalul angajat aferent realizării serviciilor delegate;

 • 11. să efectueze serviciul public de salubrizare conform prevederilor regulamentului serviciului si caietului de sarcini, în condiții de calitate și eficiență;

 • 12. să fundamenteze și să supună aprobării tarifele ce vor fi utilizate în activitatea delegata;

 • 13. să nu subdelege serviciul si bunurile care fac obiectul delegării;

 • 14. să plătească redevența la valoarea prevăzută și la termenul stabilit în contractul de delegare a gestiunii;

 • 15. să ia toate măsurile necesare privind bunurile de retur, astfel încât, la încheierea contractului de de delegare, sa nu fie afectata capacitatea delegatarului de a realiza serviciul;

 • 16. să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiții din surse proprii;

 • 17. să propună delegatarului scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe aparținând patrimoniului delegat în baza legislației în vigoare;

 • 18. să transmită delegatarului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum și situația patrimoniului public (cantitativ și valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în contabilitatea acestuia;

 • 19. să restituie bunurile de retur, în deplină proprietate, în mod gratuit și libere de orice sarcini, la încetarea contractului de delegare a gestiunii;

 • 20. la încetarea contractului de delegare a gestiunii din alte cauze decât termenul, forța majoră și înțelegerea părților, delegatul este obligat să asigure continuitatea prestării activității în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acesteia de către delegatar, dar nu mai mult de 90 de zile;

 • 21. să notifice cauzele de nâtură~să~conduca la reducerea activității și măsurile ce se impun pentru asigurarea continuității activității;

 • 22. să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța la locul de muncă și normele de protecție a muncii;

 • 23. să predea la încheierea contractului de concesiune toată documentația tehnico-economică referitoare la serviciul gestionat;

 • 24. să respecte condițiile impuse de natura bunurilor, activităților sau serviciilor publice (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și protejarea patrimoniului etc.)

 • 25. în cazul în care delegatul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să ' ■

conducă la imposibilitatea realizării activității ori serviciului public, va notifica de îndată acest fapt autoritatii publice, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității sau serviciului public;                                                                    (jO            j ’ .

 • 26. sa asigure un număr suficient de angajați pentru prestarea serviciilor in condiții de calitate, cantitate, siguranța si continuitate.

Art. 12. - Obligațiile delegatarului

Delegatarul are următoarele obligații:

 • 1. să predea delegatului la data intrării în vigoare a contractului de delegare toate bunurile, instalațiile, echipamentele și dotările aferente întregii activități, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe bază de proces-verbal de predare-preluare;

 • 2. să notifice părților interesate, la cerere, informații referitoare la încheierea prezentului contract de delegare;

 • 3. să faciliteze delegatului autorizarea lucrărilor și investițiilor pe domeniul public și privat, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • 4. să-și asume pe perioada derulării contractului de concesiune toate responsabilitățile și obligațiile ce decurg din calitatea sa de proprietar;

 • 5. să ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor pe care le scoate din uz, în așa fel încât să se păstreze capacitatea de a realiza serviciul public delegat;

 • 6. să nu-1 tulbure pe delegat în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare; gestiunii;

 • 7. să nu modifice în mod unilateral contractul de delegare, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;

 • 8. să notifice delegatului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia.

 • 9. să verifice periodic următoarele: serviciile publice furnizate si nivelul de calitate al acestora; îndeplinirea indicatorilor de performanta si aplicarea prevederilor contractuale pentru neindeplinirea acestora; menținerea echilibrului contractual rezultat prin licitație; asigurarea unor relații echidistante si echilibrate intre delegat si utilizatori; clauzele de administrare, întreținere si predare a bunurilor publice, planul social de limitare a efectelor negative ale concedierilor

 • 10. sa analizeze si sa aprobe ajustarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare pe baza fundamentării economico-fmanciare prezentate de delegat

 • 11. sa elaboreze si sa aprobe normele locale si regulamentele de funcționare a prestatorilor de servicii care desfasoara activitati de salubrizare pe baza normelor-cadru prevăzute de lege

CAPITOLUL VIII          »/

TARIFE se modaiitati de plata

........   ......r_________j.___________________,________-p..___iu ajustare_________

(1) Stabilirea, ajustarea si modificarea prețurilor si tarifelor vof efectua fn conformitate cu procedura .......................■........’........‘........... "m-


Art. 13. - Tarife practicate și procedura de atribuire, modifi^re sa' ( - y-----------, —j-------q- — —— * - — . —-

a acestora


de stabilire, modificare sau ajustare a preturilor si tarifelor specifica serviciului delegat și cu respectarea prevederilor legilor speciale.

 • (2) Preturile/tarifele practicate la serviciile delegate Ia data semnării prezentului contract sunt prezen?ateln Anexași®. 1 la prezentul contract.

 • (3) Tarifele se actualizează la cererea delegatului, cel mai devreme după primul an de activitate, dar nu mai mult de o data pe an, conform Ordinului ANRSC nr. 109/2007, utilizând parametrul de ajustare "indicele prețurilor de consum comunicat de INS (total)" aferent anului trecut de activitatejtaT/

’epu^documentat!a privind indexarea tarifelor: 15.61 .-15.02.

Observați^: Perioada'l'n care a anului4n curs).                         \

(4) Va face exfeptie^de la prevederile aL. ...... -________________________r_______________________

depozitare tn rarripa; fh momentul publicării prețurilor de depozitare la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor, tarifele vor


t. 13 alin. 3 modificarea tarifelor cu privire la cheltuielile de

V ..          .               5      ,          ••         1                   i i X r

.. r--------- r. ------ — - -r-------- -' - - - «

putea fitmodificate conform specificațiilor de mai sus cel mult o data/an. Procedura de modificare tarifara ăe fac&wnform Ordinului ANRSC nr. 109/2007.

 • (5) Pentrunoile tarife, aprobate în prealabil de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca^S va 'i

încheil^fcfadițional m maxim 15 zile de la rămânerea defimdya a

 • (6) Delegatul serviciului va fhcasa lunar de la delega®, 'm baza contractului de prestațje și a

programului de lucrări întocmit lunar, contravaloarea prestației efectuate care este confirmata de către-—) delegatar pe baza procesel^vârbale zilnice de recepție a serviciilor.            3 1

/ / /

Art.14. - Modalitati de plata

Art. 14.1. - Achizitorul va efectua plata către delegat in lei, in maxim 60 de zile de la data primirii facturii, înregistrata la autoritatea administrației publice locala, intocmita in baza proceselor verbale de recepție.

Art. 14.2 - Neindeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 14.1 din contract atrage plata de penalitati la nivelul dobânzii legale de la data plătii scadentei, pe zi de întârziere. din valoarea facturii neachitate in termen si pana la efectuarea efectiva a plătii de către delegatar.

CAPITOLUL IX

CANTITATEA ȘI CALITATEA SERVICIILOR, INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Art. 15.    (1) Cantitatea si standardele minime de calitate ale activităților și serviciilor publice

prestate sunt cele asumate prin ofertă și cele prevăzute in Caietul de sarcini, care constituie parte integranta din contract.

 • (2) Serviciile publice de salubrizare delegate se vor organiza și funcționa cu respectarea Regulamentului serviciului de salubrizare a municipiului Cluj-Napoca aprobat prin HCL nr. 350/2015,

 • (3) Delegatul va respecta indicatorii minimali, generali și garantați pentru serviciile publice de salubrizare prevazuti in regulamentul serviciului de salubrizare a municipiului Cluj-Napoca aprobat prin HCL rir.350/2015, precum si Indicatorii de performanță pentru serviciile publice de salubrizare stradala si deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca, constituiti anexă la contract (Anexa nr.2).

Indicatorii de performanta stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori in asigurarea serviciilor publice de salubrizare.

Indicatorii de performanță asigură condițiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciile publice de salubrizare, având în vedere:

 • a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • b) adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;

 • c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile publice de salubrizare;

 • d) respectarea reglementărilor specifice din domeniul salubrizării, gestionarii si depozitarii deșeurilor, protecției mediului si al sanatatii populației

Indicatorii de performanță pentru serviciul public de salubrizare stradala si deszăpezire se referă la:

 • a) situația îndeplinirii parametrilor din contractul de concesiune (orar de funcționare pe ore și zile, ritmicitatea serviciului);

 • b) relațiile generale operator-utilizator;

 • c) situația personalului: număr, structură, accidente de muncă, stare de sănătate;

 • d) relațiile sociale patronat-sindicate;

 • e) starea tehnică a infrastructurii și a vehiculelor;

 • f) analiza comparativă a costurilor de exploatare;

 • g) stadiul de realizare a programului de investiții;

 • h) execuția bugetului de venituri și cheltuieli;

 • i) accesul neîngrădit al autorităților administrației publice centrale și locale, în conformitate cu competenței eși atribuțiile legale ce le revin, la informațiile necesare stabilirii:

  • - modului respectării și îndeplinirii obligațiilor contractuale asumate;

  • - calității și eficienței serviciilor fumizate/prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în


contractele de concesiune;


 • - modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiu^eȚ^^eâtape^j/sau


modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană, încredinț^fă^p delegare a gestiunii;                                                             /

 • - modului de formare și de stabilire a tarifelor pentru serviciile publice de salubigțar

 • - stadiului de realizare a investițiilor;

 • - modului de respectare a parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice;

 • j) menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor ce revin fiecărei părți.

CAP X

SANCȚIUNI -PENALITATI

Art. 16. - (1) Pentru incalcari ale condițiilor de execuție a operațiilor de salubrizare stradala, prestatorul va fi sancționat după cum urmeaza:

 • a) Neefectuarea sau efectuarea parțiala a salubrizării pe o strada din vina exclusiva a prestatorului va duce la refuzarea la plata a suprafeței străzii respective,

 • b) La aceasta se vor adauga penalitati lunare pentru suprafețele ne salubrizate, cumulate lunar in următoarele cuantumuri:

 • -  pentru neefectuarea a peste 2% din suprafața programata, se penalizează cu 5% din valoarea devizului prestației lunare de salubrizare prezentat;

 • -  pentru neefectuarea a peste 5% din suprafața programata se penalizează cu 15 % din valoarea devizului prestației lunare de salubrizare prezentat;

 • -  pentru neefectuarea a peste 10% din suprafața programata se penalizează cu 30% din valoarea devizului de prestație lunare de salubrizare prezentat.

 • (2) Neefectuarea succesiva pe o perioada de trei luni de zile a mai mult de 20% suprafața programata, atrage desființarea de drept a contractului, fara a mai fi necesara punerea in întârziere sau îndeplinirea vreunei formalități prealabile.

 • (3) Delegatarul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o. notificare scrisă adresată prestatorului, Iară nicio compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor. în acest caz, delegatul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

 • (4) Neindeplinirea de către operator a indicatorilor de performanta duce la rezilierea contractului fara plata de despăgubiri sau daune-interese.

 • (5) Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații conduce la majorări de întârziere de 0,5% asa cum s-a prevăzut la art. 8 alin (5). In cazul întârzierii plătii acesteia cu mai mult de 120 zile, contractul se reziliaza de drept, fara punere in întârziere si fara intervenția instanței de judecata, printr-o simpla înștiințare.

 • (6) Aplicarea majorărilor si penalităților se poate face cumulativ cu sancțiunile contravenționale prevăzute de HCL 191/2009, Legea 51/2006 si Legea 101/2006.

 • (7) In cazul neindeplinirii grave de către prestator a obligațiilor contractuale sau a rezilierii contractului din culpa delegatului, prestatorul recunoaște dreptul autoritatii contractante de a găsi soluții temporare pentru asigurarea serviciului de salubrizare stradala si deszăpezire pe acel sector.

 • (8) Pentru incalcari ale indicatorilor de performanta, prestatorul va fi sancționat după cum urmeaza:

 • - 1% pentru neindeplinirea indicatorilor minimi de performanta intr-un procent de 90-99%

 • - 5% pentru neindeplinirea indicatorilor minimi de performanta intr-un procent de 75-89%

 • - 10% pentru neindeplinirea indicatorilor minimi de performanta intr-un procent de 66-74%

- 50% pentru neindeplinirea indicatorilor minimi de performanta intr-un procent sub 66% din sumele achitate de delegatar delegatului in cursului anului in care s-a constata neindeplinirea indicatorilor de performanta.

 • (9) îndeplinirea indicatorilor de performanta intr-un procent de sub 50%, atrage desființarea de drept a contractului, fara a mai fi necesara punerea in întârziere sau indeplinirea vreunei formalități prealabile.

CAP. XI

ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII

Art. 17.

(1) Prezentul contract de delegare a gestiunii încetează în următoarele situații:

a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de delegare, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condițiile legii;                                          4 a              /

 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către delegatar, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina delegatarului;

 • c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către parti, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina pârtii in culpa;

 • d) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră,a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a delegatarului de a-1 exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

 • e) în cazul reorganizării judiciare sau a falimentului delegatului;

 • f) alte clauze de încetare a contractului de delegare a gestiunii, convenite de parti, fara a aduce atingere prevederilor legale in vigoare;

 • g) in cazul in care delegatului i se retrage licența ANRSC sau aceasta nu este prelungita după expirarea termenului;

 • h) in cazul in care delegatul nu deține avizele, acordurile si autorizațiile necesare prestării activitatii delegate sau când acestea sau licența sunt retrase.

(2) La incetarea, din orice cauza, a contractului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate de delegat in derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmeaza:

 • - bunuri de retur - 50 buc. Coșuri pe picior

 • - bunuri de preluare -......

 • - bunuri proprii.......

ArL18. INTERDICȚIA SUBDELEGĂRU ȘI CESIONAREA CONTRACTULUI:

18.1. Se interzice delegatului să încheie cu terți, cu excepția celor declarați in oferta, contracte de subdelegare având ca obiect prestarea serviciului delegat sau parti din acesta.

18.2 Cesionarea contractului de delegare de către delegat unei alte societăți nu este admisă decât în cazul în care această societate este rezultatul divizării, fuzionării sau înființării ca filială a societății aparținând delegatului, cu aprobarea delegatarului și corelată cu respectarea condițiilor inițiale de atribuire a gestiunii.

CAP.XII

REZILIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

Art.19 (l)Neexecutarea succesiva pe o perioada de 3 luni de zile a mai mult de 20 % din suprafața programata pentru salubrizare stradala da dreptul delegatarului sa procedeze la desființarea acestuia de drept fara punerea in întârziere si fara intervenția instanței de judecata.

 • (2) In cazul întârzierii plătii redeventei cu mai mult de 120 zile, contractul se reziliaza de drept, fara punere in întârziere si fara intervenția instanței de judecata, printr-o simpla înștiințare.

 • (3) Indeplinirea de către operator a indicatorilor de performanta sub 50% duce la rezilierea contractului fara plata de despăgubiri sau daune-interese.

CAP. XI

Art.20. CLAUZA CONTRACTUALĂ PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI:

20.1 Delegatul se obligă ca pe perioada derulării contractului de concesiune să respecte legislația, reglementările, precum și hotărârile consiliului local în vigoare privind protecția mediului, preluând toate responsabilitățile in acest domeniu.

CAP.xin

Forța majoră

Art. 21. - Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract de concesiune, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră.

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 5 zile producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

Dacă în termen de 30 de zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de concesiune fără ca vreuna dintre elesă pretindă daune-interese.

CAP. XIV

Litigii

Art. 22. - (1) Litigiile de orice fel ce decurg din executarea contractului de delegare a gestiunii se supun instanței judecătorești competente, potrivit legii.

(2) Pentru soluționarea eventualelor litigii părțile pot stipula în contractul de concesiune clauze compromisorii.

CAP. XV

Alte clauze

Art. 23. - In cazul modernizării anumitor străzi care nu sunt cuprinse în anexele inițiale, acestea vor putea fi cuprinse la lucrările de salubrizare stradala respectiv deszăpezire în baza unui act adițional la contractul încheiat (fara a fi supus in prealabil aprobării Consiliului Local), cu modificarea proporționala a redeventei datorate conform art.8 din prezentul contract.

Art. 24. - Prezentul contract de delegare a gestiunii are la bază următoarele acte normative de referință:

 • - Legea 337/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii,

 • - Hotararea nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publica din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii,

 • - Norma din 24 ianuarie 2007 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii prevăzute in OUG 34/2006,

 • - Hotararea Guvernului nr.71/24.01.2007 privind aprobarea Normelor de aplicare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii prevăzute in OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii;

 • - Ordinul nr. 109/09.07.2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

 • - Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților;

 • - Hotararea nr. 717 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice, a criteriilor de selectie-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilitati publice si a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice;

 • - HCL nr. 350/2015 privind aprobarea Regulamentului de salubrizare a municipiului Cluj-Napoca;

 • -      HCL nr.252/16.05.2013 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca, prin concesiune de servicii cu respectarea procedurilor de achiziție publică prevăzute de legislația în materie.

Art. 25. - (1) Modificarea prezentului contract de delegare se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

(2) Delegatarul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract de delegare a gestiunii, cu notificarea prealabilă a delegatului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz.

(3) Riscul de exploatare este preluat integral de delegat.

Delegatul se obligă să-și asume toate riscurile organizării activității de salubrizare, precum și răspunderea asupra desfășurării întregii activități ce face obiectul concesiunii.

Art. 26. Raporturile contractuale dintre delegatar și delegat se bazează pe principiul echilibrului financiar al concesiunii între drepturile care îi sunt acordate delegatului și obligațiile care îi-.sunt impuse prin prezentul contract.                                                               : L

Prezentul contract de delegare împreună cu anexele care fac parte integrantă din cuprinsul său reprezintă voința părților.                                                          %


Prezentul contract a fost încheiat în        exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte

contractantă.

DkLeGA I AR,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

PRIMAR,

EMIL BOC


DELEGAT,

S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L. ADMINISTRATOR DAVIIȚZEININGERDIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV, OLIMPIA MOIGRADAN


I \ ADMINISTRATOR .

IONUTIU OLGA MARIA


SEVICIUL JURIDIC- CONTENCIOS SEF SERVICIU, Jr. ALINA RUSDIRECȚIA ECOLOGIE URBANĂ ȘI SPAȚII VERZI A / DIRECTOR EXECUȚI^ /

VIOREL PLESA/M/lX

k L

SEF SERyiEIU MARIuăAAoS

Anexa nr. 1 Ia Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare si deszăpezire

AA 449745 din 26.10.2016

DELEGATAR,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

PRIMAR,

EMIL BOC


DELEGAT,

S. C. BRANTNER SER VICII ECOLOGICE S. R. L. ADMINISTRATOR DA VID ZEININGER


DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV, OLIMPIA MOIGRADAN


SEVICIUL JURIDIC- CONTENCIOS SEF SERVICIU, Jr. ALINA RUS1 abel cu tarifele ofertate pentru activitatea de salubrizare stradala si deszăpezire

Nr. crt.

Denumirea activitatilor /U.M.

Unitatea de măsură

Preț unitar/UM fara TVA

1

Măturat, aspirat mecanic trotuare șj carosabil

1000 mp

9,26

2

întreținere străzi

1000 mp

5,23

3

Maturat manual trotuare si carosabil

1000 mp

9,23

4

Spalat la furtun

1000 mp

21,72

5

Curatat manual rigole

1000 ml

367,84

6

Stropit din paleti

1000 mp

5,3

7

Curatat manual zapada si gheata

1000 mp

259,86

8

încărcat, transportat zapada si gheata

mc

11,56

9

Pluguit

1000 mp

7,15

10

Combatere polei cu sare pura

1000 mp

17,72

11

Combatere polei cu emulsie de sare

1000 mp

30,14

12

Combatere polei cu soluție de clorura de calciu

1000 mp

18,24

13

Combatere polei cu amestec de sare si nisip

1000 mp

31,96

14

Curatare de zapada si gheata a gurilor de scurgere

Buc.

11,28


DIRECȚIA ECOLOGIE URBANĂ ȘI SPAȚII VERZI ( DIRECTOR EXECUTIVA

VIOREL PLESA /Anexa nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare si deszăpezire

2Vr. 449745 din 26.10.2016


Nr.

crt

INDICATORI DE PERFORMANTA GENERALI

Trimestrul

Total an

î

II

ni

IV

0

1

2

3

4

5

6

1

INDICATORI DE PERFORMANTA GENERALI

1.1

Contractarea serviciilor de salubrizare stradala si deszăpezire

a) numărul de solicitări de imbunatatire a parametrilor de calitate ai activitatii prestate, rezolvate, raportat la numărul total de cereri de imbunatatire a activitatii,pe categorii de activitati

= 100%

= 100%

= 100%

= 100%

= 100%

1.2

Măsurarea si gestiunea cantitatii serviciilor prestate

a) numărul de reclamatii rezolvate privind cantitatile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamatii privind cantitatile de servicii prestate (exprimat in %)

= 100%

= 100%

= 100%

= 100%

= 100%

b) ponderea din numărul de reclamatii de la lit.a) care s-au dovedit justificate

<5%

<5%

<5%

<5%

<5%

c) procentul de solicitări de la lit.b) care au fost rezolvate in mai puțin de 5 zile lucratoare

= 100%

= 100%

= 100%

= 100%

= 100%

d) numărul de sesizări din partea agentilor de protective a mediului, raportat la numărul total de sesizări din partea autoritatilor central si locale (exprimat in %)

<5%

<5%

<5%

<5%

<5%

e) numărul de sesizări din partea agentilor de sanatate publica , raportat la numărul total de sesizări din partea autoritatilor central si locale (exprimat in %)

<5%

<5%

<5%

<5%

<5%

0 numărul de reclamatii rezolvate privind calitatea activitatii prestate , raportat la numărul total de reclamatii privind calitatea activitatii prestate (exprimat in %)

= 100%

= 100%

= 100%

= 100%

= 100%

g) ponderea din numărul de reclamatii de la lit.f) care s-au dovedit justificate

<5%

<5%

<5%

<5%

<5%

i) procentul de solicitări de la lit.g) care au fost rezolvate in mai puțin de o zi calendaristice

= 100%

= 100%

= 100%

= 100%

= 100%

i) numărul de recipienti de precolectare asigurate pe tipodimensiuni, ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul total de solicitări venite din partea autoritatilor centrale si locale (exprimat in %)

= 100%

= 100%

= 100%

= 100%

= 100%

) numărul de reclamatii rezolvate privind cantitatile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamatii privind cantitatile de servicii prestate pe tipuri de activitati (exprimat in %)

= 100%

= 100%

= 100%

= 100%

= 100%

k) suprafața efectiv curatata raportata la suprafața programata pentru curatare (exprimat in %)

= 100%

= 100%

= 100%

= 100%

= 100%

) suprafața efectiv deszăpezită raportata la suprafața programata pentru deszăpezire (exprimat n%)

= 100%

= 100%

= 100%

= 100%

= 100%

nu) respectarea legislației in domeniu privind ndeplinirea obligațiilor de colectare selectiva exprimat in %)

= 100%

= 100%

= 100%

= 100%

. = 100%


..iu


1.3

Răspunsuri Ia solicitări scrise

a) procentul de răspunsuri date la sesizările referitoare la activitatea prestata

= 100%

= 100%

= 100%

= 100%

= 100%

b) procentul de la lit.a) la care s-a răspuns intr-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice

= 10C%

= 100%

= 100%

= 100%

= 100%

2

INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTAT!

2.1

Indicatori de performanta garantat! prin licența de prestare a serviciului

a) numărul de incalcari ale obligațiilor operatorului, rezultate din analizele si controalele organismelor abilitate (exprimat in %)

=0%

=0%

=0%

=0%

=0%

2.2

Indicatori de performanta a căror nerespectare atrage penalitati conform contractului

a) valoarea despăgubirilor acordata de operator pentru culpa proprie sau daca au existat imbolnaviri, accidente din cauza nerespectarii condițiilor impuse prin contract (exprimat in %)

=0%

=0%

=0%

=0%

=0%

b) numărul de amenzi date de autoritatea centrala sau locala pentru neexecutarea corespunzătoare a activitatii (exprimat in %)

=0%

=0%

=0%

=0%

=0%

c) numărul de intervenții intarziate (mai mari de 15 minute) (exprimat in %)

=0%

=0%

=0%

=0%

=0%

d) numărul de intervenții necorespunzatoare (exprimat in %)

=0%

=0%

=0%

=0%

=0%

e) efectuarea investițiilor impuse prin contract (exprimat in %)

= 100%

= 100%

= 100%

= 100%

= 100%

DELEGATAR,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJJ-NAPOCA

PRIMAR,

EMIL BOC

S.C.


DELEGAT,

BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L.


DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV, OLIMPIA MOIGRADAN

SEVICIUL JURIDIC- CONTENCIOS SEF SERVICIU,

Jr. ALINA RUS


DIRECȚIA ECOLOGIExURBANĂ

ȘI SPAȚII VERZI

DIRECTOR EXECUTE

VIOREL PLEsZ 6S


bbC I UR II


Anexa 1.1 la Caietul de sarcini

Frecventa lucrarilor/saptamana

Suprafața carosabil (mp.)

Supraf. trotuare (mp.)

Lungime (ml.)

Maturat mânu

al se executa 12 luni/ an

Maturat aspirat mec se executa

Spaiat dir

executa 8

furtun se

luni/ an

Stropit din paleti se executa 3    î

luni/ an

întreținere se executa 12 luni/ an

10 luni/ an

frecve nta (interv /sapt)

schim b

carosabil (mp.)

trotuare (mp.)

a (interv/s apt)

schim

carosabil

trotuar

total suprafața (mp.)

frecventa carosabil (interv/sapt

schimb carosabil/t rotuare

total carosabil |mp.)

frecventa trotuare (interv/sa

total trotuare

(mp.)

Total suprafața carosabil si trotuare (mp.)

frecventa (interv/sa PD

:

n suprafața a (mp.)

frecventa [interv/sa P>)

schimb

i suprafața ; (mp.)    |

nu

3429

2571

208

2

6858

5142

s

17145

12855

30000

5

4160

' 5

12855

17015

1

6000

2

6858

6370

1166

950

2

12740

2332

5

31850

5830

37680

3

11400

3

3498

14898

1

7536

2

I

12740

2327

940

230

2

III

4654

1880

5

III

11635

4700

16335

2

III

1840

0

1840

1

3267

1

2327

2684

881

320

2

II

5368

1762

5

II

13420

4405

17825

2

II

2560

2

1752

4322

1

3565

2

5368

3600

1200

700

1

3600

1200

2

7200

2400

9600

2

5600

0

5600

1

4800

1

3600

2530

1200

411

2

5060

2400

5

12650

6000

18650

5

8220

5

6000

14220

1

3730

2

5060

tnata

3675

525

800

1

3675

525

2

7350

1050

8400

2

6400

2

1050

7450

0

0

0

0

eanu

1700

520

270

1

1700

520

2

3400

1040

4440

2

2160

0

2160

1

2220

1

1700

:ulane

5814

1530

1020

1

5814

1530

2

11628

3060

14688

2

8160

0

8160

0

0

1

5814

is

1400

400

170

1

1400

400

1

1400

400

1800

1

680

0

680

0

0

0

0

na

2363

1050

350

1

I

2363

1050

1

I

2363

1050

3413

1

1400

0

1400

0

0

0

0

retului

6300

1200

1150

2

12600

2400

3

18900

3600

22500

1

4600

0

4600

1

7500

0

0

tiei

3500

1500

500

1

3500

1500

1

3500

1500

5000

1

2000

0

2000

0

0

0

0

s Voievod

15400

5500

1830

2

30800

11000

5

77000

27500

104500

5

36600

5

27500

64100

1

20900

2

30800

1900

700

800

1

1900

700

3

5700

2100

7800

2

6400

0

6400

1

2600

1

1900

ICU

1320

510

320

1

1320

510

2

2640

1020

3660

2

2560

0

2560

1

1830

1

1320

ance

2880

1350

450

1

2880

1350

2

5760

2700

8460

1

1800

0

1800

1

4230

1

2880

igny

2072

895

300

1

III

2072

895

2

III

4144

1790

5934

1

III

1200

0

1200

1

2967

1

2072!

2700

900

300

1

II

2700

900

3

II

8100

2700

10800

2

II

2400

0

2400

1

3600

1

2700

3099

1057

290

3

III

9297

3171

9

27891

9513

37404

7

III

8120

7

7399

15519

I

4156

7

21693

11141

3518

1600

1

11141

3518

3

33423

10554

43977

3

19200

0

19200

1

14659

1

11141

3850

1230

550

1

3850

1230

2

7700

2460

10160

1

2200

0

2200

1

5080

1

3850

u

22680

7700

1900

2

45360

15400

5

113400

38500

151900

5

III

38000

5

38500

76500

2

60760

3

68040

1500

100

148

1

II

1500

100

1

II

1500

100

1600

1

592

0

592

1

1600

I

1500

vrancea

2100

1500

300

1

2100

1500

2

4200

3000

7200

2

2400

0

2400I

1

3600

1

2100

844

602

340

2

III

1688

1204

5

III

4220

3010

7230

2

III

2720

0

2720

1

1446

2

1688

2550

980

560

1

2550

980

2

5100

1960

7060

2

4480

0

4480

1

3530

1

2550

1190

255

312

1

1190

255

2

2380

510

2890

1

1248

0

1248

0

0

0

0

581

249

100

1

II

581

249

1

II

581

249

830

0

0

0

0

0

0

1

581

4500

1500

500

1

II

4500

1500

2

II

9000

3000

12000

2

II

4000

0

4000

1

6000

1

4500

ecembrie 1989

12938

8225

1333

3

III

38814

24675

9

III

116442

74025

190467

7

III

37324

7

57575

94899

2

42326

7

90566

:ii

37000

4729

5080

2

74000

9458

5

185000

23645

208645

5

101600

5

23645

125245

1

417.29

3

111000

tulescu

13300

5080

1380

3

39900

15240

9

119700

45720

1654201

5

27600

5

25400

53000

1

18380

2

26600

5656

692

700

1

5656

692

4

I

22624

2768

25392

3

8400

3

2C76

10476

1

6348

1

5656

3000

1120

400

1

3000

1120

2

I

6000

2240

8240

2

3200

0

3200

1

4120

1

3000

4340

2874

628

1

4340

2874

3

13020

8622

21642

2

5024

0

5024

1

7214

1

4340

1400

300

55

1

1400

300

2

2800

600

3400

1

220

0

220

0

0

0

0

9070

2860

1200

1

ll

9070

2860

2

II

18140

5720

23860

2

I

9600

0

9600

1

11930

2

18140

5495

1014

520

2

II

10990

2028

5

II

27475

5070

32545

5

II

10400

5

5070

15470

1

6509

2

10990

4200

2400

800

2

8400

4800

5

21000

12000

33000

5

16000

5

12000

28000

1

6600

2

8400

12500

3154

1610

2

li

25000

6308

5

II

62500

15770

78270

5

II

32200

5

15770

47970

1

15654

2

25000

1695

450

240

1

II

1695

450

6

II

10170

2700

12870

3

II

2880

0

2880

1

2145

1

1695

11900

800

1700

1

11900

800

3

35700

2400

38100

3

20400

0

20400

1

12700

2

23800

1300

600

220

2

III

2600

1200

5

III

6500

3000

9500

3

II

2640

3

1800

4440

2

3800

2

2600

825

137

261

1

825

137

1

I

825

137

962

1

1044

0

1044

0

0

0

0

1960

840

380

1

1960

840

1

II

1960

840

2800

1

1520

0

1520

0

c

1

1960

jbantilor

22400

10690

1570

3

III

67200

32070

9

III

201600

96210

297810

5

II

31400

5

53450

84850

2

66180

7

156800

ii

47437

15023

1430

2

94874

30046

5

237185

75115

312300

7

40040

7

105161

145201

1

62460

2

94874

9000

2520

900

1

II

9000

2520

3

II

27000

7560

34560

5

I

18000

5

12800

30600

1

11520

3

27000

linii

10350

3850

1920

1

II

10350

3850

6

II

62100

23100

85200

5

I

38400

5

19250

57650

1

14200

3

31050

1020

570

160

2

III

2040

1140

5

III

5100

2850

7950

1

II

640

0

640

1

1590

1

1020

1078

478

290

1

1078

478

1

III

1078

478

1556

1

1160

0

1160

1

1556

1

1078

1440

360

280

1

II

1440

360

1

II

1440

360

1800

1

1120

0

1120

1

1800

1

1440

2800

400

1

2800

0

1

I

2800

0

2800

1

1600

0

1600

1

2800

1

J

2800

2646

954

350

1

2646

954

1

II

2646

954

3600

1

1400

0

1400

1

3600

1

,   2646

1515

522

400

2

III

3030

1044

5

III

7575

2610

10185

2

III

3200

0

3200

. 1

2037

•2

•1

\<A 3030

4500

675

450

1

II

4500

675

2

II

9000

1350

10350

1

II

1800

0

1800

1

5175

.2

9000

2618

1496

550

3

II

7854

4488

4

II

10472

5984

16456

3

III

6600

3

4488

11088

1

41 14

3

7854

3000

1350

300

2

III

6000

2700

3

II

9000

4050

13050

3

III

3600

0

3600

1

4350

1

3000

2606

684

180

2

II

5212

1368

5

I

13030

3420

16450

1

III

720

0

720

1

3290

2

5212

ei

1950

614

157

1

1950

614

3

5850

1842

7692

1

628

0

628

1

2564

1

1950

898

766

250

3

III

2694

2298

4

II

3592

3064

6656

3

III

3000

3

2298

5298

1

1664

1

898

covenu

5010

1740

850

1

5010

1740

3

15030

5220

20250

2

6800

0

6800

1

6750

2

10020

cusi

17500

3750

1790

2

35000

7500

5

87500

18750

106250

5

35800

5

18750

54550

2

42500

3

52500

2220

910

285

1

II

2220

910

1

2220

910

3130

1

1140

0

1140

1

3130

1

2220

i

11180

5050

1300

2

II

22360

10100

5

II

55900

25250

81150

5

III

26000

5

25250

51250

2

32460

3

33540

ian

1167

959

200

2

III

2334

1918

5

III

5835

4795

10630

2

III

1600

0

1600

l

2126

1

1167

16379

7511

1342

2

II

32758

15022

5

H

81895

37555

119450

5

III

26840

5

37555

64395

1

23890,

3

49137

1127

485

120

1

II

1127

485

6

III

6752

2910

9672

3

III

1440

0

1440

1

1612

2

2254

iu Gherea

1365

799

170

2

III

2730

1598

5

III

6825

3995

10820

2

III

1360

0

1360

1

2164

1

1365

110G0

4740

1500

2

II

22120

9400

5

II

5530C

23700

79000

5

II

31600

5

23700

55300

1

15800

3

33180

:i

1080

396

120

1

II

1080

396

6

II

6480

2376

8856

2

IIII

960

0

960

1

1476

3

3240

22918

12000

2000

2

45836

24000

5

1

114590

60000

174590

5

i!

40000

5

60000

1OOOOO

2

69836

3

68754

Spirt

1200

800

200

2

II

2400

1600

5

II

6000

4000

10000

3

II

2400

3

2-400

4800

1

2000

2

2400

Zahar

25900

15120

2400

2

II

51800

30240

5

II

129500

75600

205100

3

II

28800

3

45360

74160

1

41020

2

51800

4500

0

390

2

9000

0

2

9000

0

9000

2

3120

0

3120

1

4 500

1

4500

1960

840

280

1

II

1960

840

2

II

3920

1680

5600

I

II

1120

0

1120

1

2800

1

1960

2142

1174

320

1

II

2142

1174

2

II

4284

2348

6632

2

II

2560

0

2560

1

3316

1

2142

1620

345

280

1

II

1620

345

6

II

9720

2070

11790

3

II

3360

0

3360

1

1965

1

1620

r

1314

165

260

1

II

1314

165

3

II

3942

495

4437

2

II

2080

0

2080

1

1479

1

1314

>e

5925

2509

700

1

II

5925

2509

7

II

11850

5018

16868

2

II

5600

0

5600

1

8434

2

11850

5775

3225

900

2

11550

6450

5

28875

16125

45000

5

18000

5

16125

34125

1

9000

3

17325

2284

1124

130

1

II

2284

1124

6

II

13704

6744

20448

3

II

1560

0

1560

1

3408

2

4568

1900

650

300

2

II

3800

1300

5

II

9500

3250

12750

5

II

6000

5

3250

9250

1

2550

3

5700

1785

902

170

2

III

3570

1804

5

III

8925

4510

13435

2

III

1360

2

1804

3164

1

2687

2

3570

1820

910

250

1

II

1820

910

2

II

3640

1820

5460

1

II

1000

0

1000

1

2730

2

3640

i

10131

3329

920

1

II

10131

3329

2

II

20262

6658

26920

2

II

7360

0

7360

1

13460

2

20262

2590

740

300

1

II

2590

740

2

II

5180

1480

6660

1

II

1200

0

1200

1

3330

2

5180

i

4910

1325

575

1

4910

1325

2

9820

2650

12470

2

4600

0

4600

1

6235

1

4910

5580

1470

680

1

II

5580

1470

2

II

11160

2940

14100

2

5440

0

5440

1

7050

2

11160

u

5600

2000

450

2

11200

4000

5

28000

10000

38000

5

9000

5

10000

19000

1

7600

2

11200

•elor

2500

750

250

1

2500

750

6

15000

4500

19500

1

1000

0

1000

1

3250

2

5000

1820

730

260

1

II

1820

780

2

II

3640

1560

5200

1

II

1040

0

1040

1

2600

2

3640

1562

411

170

2

II

3124

822

5

II

7810

2055

9865

2

II

1360

0

1360

1

1973

2

3124

4699

770

250

1

II

4699

770

3

II

14097

2310

16407

2

II

2000

0

2000

1

5469

2

9398

1786

756

252

1

II

1786

766

2

II

3572

1532

5104

1

II

1008

0

1008

1

2552

1

1786

anole

2040

0

340

1

II

2040

0

2

II

4080

0

4080

1

II

1360

0

1360

1

2040

2

4080

aru

1800

600

200

1

II

1800

600

1

II

1800

600

2400

1

II

800

0

800

1

2400

2

3600

tata

4020

400

200

1

II

4020

400

1

II

4020

400

4420

1

II

800

0

800

1

4420

2

8040

r

2070

920

250

1

2070

920

2

4140

1840

5980

1

1000

0

1000

1

2990

1

2070

3465

1484

500

1

II

3465

1484

2

II

6930

2968

9898

2

II

4000

0

4000

1

4949

2

6930

u

2580

976

250

2

III

5160

1952

5

III

12900

4880

17780

2

III

2000

0

2000

1

3556

2

5160

2640

1386

430

1

II

2540

1386

2

II

5280

2772

8052

2

II

3440

0

3440

1

4020

1

2640

3105

1380

460

1

3105

1380

2

6210

2760

8970

1

III

1840

6

1840

1

4485

1

3105

1015

507

200

1

1015

507

2

III

2030

1014

3044

1

800

o

800

1

1522

1

1015

ga

4117

2880

500

1

4117

2880

2

8234

5760

13994

2

4000

0

4000

1

6997

1

4117

1890

540

360

1

II

1890

540

2

II

3780

1080

4860

1

1440

0

1440

I

2430

2

3780

6327

1050

720

1

II

6327

1050

2

II

12654

2100

14754

2

5760

0

5760

1

7377

2

12654

îibu

3339

1896

470

1

II

3339

1896

2

II

6678

3792

10470

2

II

3760

0

3760

I

5235

2

6678

5510

2790

1030

2

II

13020

5580

5

II

32550

13950

46500

5

II

20600

S

13950

34550

1

9300

2

13020

:a

665

418

250

2

III

1330

836

3

III

1995

1254

3249

2

II

2000

0

2000

1

1083

1

665

dor

2072

895

300

2

III

4144

1790

5

III

10360

4475

14835

2

III

2400

2

1790

4190

1

2967

1

2072

2530

780

290

2

III

5060

1560

5

III

12650

3900

16550

3

III

3480

3

2340

5820

1

3310

1

2530

10150

5800

1500

1

II

10150

5800

3

II

30450

17400

47850

5

II

30000

5

29000

59000

1

15950

3

30450

3325

1980

318

3

III

9975

5940

3

III

29925

17820

47745

7

III

8904

0

8904

1

5305

7

23275

ji

8900

600

650

1

II

8900

600

2

II

17800

1200

19000

2

II

5200

0

5200

1

9500

2

II

17800

>r

2100

450

400

1

II

2100

450

3

II

6300

1350

7650

2

II

3200

0

3200

1

2550

2

4200

680

200

200

2

III

1360

400

5

III

3400

1000

4400

5

III

4000

5

1000

5000

1

880

7

4760

6130

600

610

1

6130

600

2

1

12260

1200

13460

1

2440

0

2440

1

6730

1

6130

4150

875

617

2

II

8300

1750

5

II

20750

4375

25125

5

II

12340

5

4375

16715

1

5025

3

12450

2826

803

190

1

II

2826

803

2

II

5652

1606

7258

2

II

1520

2

1606

3126

1

3629

1

2826

1999

246

195

1

II

1999

246

2

II

3998

492

4490

2

II

1560

0

1560

1

2245

i

1999

r

4210

4010

370

2

II

8420

8020

5

II

21050

20050

41100

3

II

4440

3

12030

16470

1

8220

2

8420

j

4000

0

250

3

I

12000

0

9

1

36000

0

36000

7

7000

7

0]

7000

1

4000

7

28000

jarbiceanu

1870

300

440

1

1870

300

6

11220

1800

13020

2

3520

2

600

4120

1

2170

2

3740

li

22210

2758

600

3

66630

8274

9

199890

24822

224712

3

III

7200

3

8274

15474

2

49936

5

V.'71/.r.l

111050

cel Mare

7266

5231

1400

3

III

21798

15693

9

III

65394

47079

112473

7

III

39200

7

36617

75817

2

24994

.7

50862

1400

600

300

1

II

1400

600

2

II

2800

1200

4000

2

II

2400

0

2400

1

2000

■A? 2

1 1

2800

3420

1320

750

1

II

3420

1320

2

II

6840

2640

9480

2

II

00

0

6000

1

4740

; •. 2

>   . |   6840
Husa

3989

0

600

1

I

3989

0

2

7978

0

7978

1

II

2400

0

2400

i

3989

2

’  7973

3825

1670

550

1

I

3825

1670

2

1

7550

3340

10990

2

II

00

0

4400

i

5495

2

7650

\lbini

738C

1810

1350

1

7380

1810

3

22140

5430

27570

3

00

0

16200

9190

2

14760

315C

1350

500

1

I

3150

1350

3

1

9450

4050

13500

3

II

6000

3

4050

10050

1

4500

2

6300

1420

650

430

1

1420

650

6

8520

3900

12420

s

III

8600

5

3250

11850

1

2070

2

1

2840

3200

1288

400

2

I

6400

2576

3

II

9600

3864

13464

3

III

4800

3

3864

8664

1

4488

2

6400

1870

160

170

1

I

1870

160

1

II

1870

160

2030

1

II

680

0

680

1

2030

1

1870

3360

270

480

1

I

3360

270

2

II

6720

540

7260

2

II

3840

0

3840

1

3630

2

6720

r

2100

700

350

2

1

4200

1400

5

II

10500

3500

14000

2

II

2800

0

2800

1

2800

2

4200

seu

7000

2000

1000

1

7000

2000

2

14000

4000

18000

2

II

8000

0

8000

1

9000

2

14000

3169

881

350

1

1

3169

881

2

II

6338

1762

8100

2

III

2800

0

2800

1

4050

2

6338

7830

2625

900

1

1

7830

2625

3

II

23490

7875

31365

2

III

7200

0

7200

1

10455

2

15660

lihali

11200

5400

700

2

22400

10800

5

56000

27000

83000

5

14000

5

27000

41000

1

16600

7

78400

11700

6500

1250

2

1

23400

13000

5

II

58500

32500

91000

5

III

25000

5

32500

57500

1

18200

3

35100

soiu

5600

1376

715

1

5600

1376

6

33600

8256

41856

3

III

8580

3

4128

12708

1

6976

2

11200

a

57300

12350

5000

2

114600

24700

5

286500

61750

348250

7

140000

7

86450

226450

1

69650

3

171900

adutiu

2677

735

250

1

II

2677

735

2

II

5354

1470

6824

1

II

1000

0

1000

1

3412

2

5354

5322

3055

380

1

II

5322

3055

2

II

10644

6110

16754

2

II

3040

0

3040

1

8377

2

10644

4000

800

600

2

II

8000

1600

3

II

12000

2400

14400

2

II

4800

0

4800

1

4800

2

8000

8000

3000

1000

1

8000

3000

2

16000

6000

22000

2

8000

0

8000

1

11000

2

16000

3420

855

380

1

3420

855

2

6840

1710

8550

2

3040

0

3040

1

4275

1

3420

)S

1300

480

250

2

2600

960

5

6500

2400

8900

5

5000

5

2400

7400

1

1780

2

2600

28630

6700

1750

2

1

57260

13400

5

II

143150

33500

176650

5

II

35000

5

33500

68500

1

35330

3

85890

1260

600

204

1

1260

600

1260

600

1860

1

816

0

816

1

1860

0

0

br.

1032

638

200

1

III

1032

688

2

III

2064

1376

3440

1

II

800

0

800

1

1720

0

0

2000

600

200

1

II

■ 2000

600

2

II

4000

1200

5200

2

II

1600

0

1600

1

2600

2

4000

eseni

35300

2400

4800

0

0

0

2

70600

4800

75400

2

38400

0

38400

0

0

2

70600

2495

0

270

1

2495

0

2

4990

0

4990

1

1080

0

1080

1

2495

0

0

ir

2100

1200

300

1

2100

1200

2

4200

2400

6600

2

2400

0

2400

1

3300

1

2100

2870

1033

520

1

2870

1033

2

5740

2066

7806

1

2080

0

2080

1

3903

1

2870

ji

2080

435

400

1

2080

435

1

2080

435

2515

1

1600

0

1600

1

2515

1

2080

3100

862

400

1

3100

862

1

3100

862

3962

1

1600

0

1600

1

3962

1

3100

i

6350

0

270

1

6350

0

2

12700

0

12700

1

1080

0

1080

0

o

1

6350

770

417

150

1

770

417

1

770

417

1187

1

600

0

600

0

0

0

0

rbu

8400

3360

500

1

8400

3360

2

16800

6720

23520

1

II

2000

0

2000

1

11760

2

16800

viarilor

3030

360

280

1

3030

360

2

6060

720

6780

2

II

2240

0

2240

1

3390

2

6060

CU

9996

7431

714

3

III

29988

22293

9

III

89964

66879

156843

7

III

19992

7

52017

72009

2

34854

7

69972

5630

740

820

1

II

5630

740

2

II

11260

1480

12740

1

II

3280

0

3280

1

6370

2

11260

1188

338

200

1

II

1188

338

1

II

1188

338

1526

1

II

800

0

800

I

1526

I

1188

2240

300

100

1

II

2240

300

2

II

4480

600

5080

2

II

800

0

800

1

2540

2

1

4480

3000

160

400

1

II

3000

160

1

II

3000

160

3160

1

II

1600

0

1600

1

3160

l

3000

2275

175

260

1

II

2275

175

1

II

2275

175

2450

1

II

104 O1

0

1040

1

2450

I

2275

icht

1520

500

160

2

II

3040

1000

5

II

7600

2500

10100

2

II

1280

2

1000

2280

I

2020

2

3040

2950

0

100

1

II

2950

0

1

II

2950

0

2950

1

II

400

0

400

I

2950

2

5900

)r

4200

800

550

1

II

4200

800

1

II

4200

800

5000

1

li

2200

• 0

2200

1

5000

2

8400

. Ignat

7200

2700

1230

1

II

7200

2700

2

II

14400

5400

19800

1

I1

4920

0

4920

1

9900

1

7200

4000

0

580

1

II

4000

0

1

II

4000

0

4000

1

II

2320

0

2320

1

4000

2

8000

1800

1140

100

1

II

1800

1140

1

II

1800

1140

2940

1

li

400

0

400

1

2940

2

3600

:ila

5620

560

700

1

II

5620

560

1

II

5620

560

6180

1

II

2800

0

2800

1

6180

2

11240

de la Brad

4900

2100

630

1

II

4900

2100

1

4900

2100

7000

1

II

2520

0

2520

1

7000

2

9800

1050

390

250

1

1050

390

1

1050

390

1440

1

1000

0

1000

1

1440

i

1050

ara

1610

345

280

1

1610

345

2

3220

690

3910

1

1120

0

1120

1

1955

1

1610

2800

264

150

1

2800

264

2

5600

528

6128

2

1200

0

1200

1

3064

1

2800

rnitatil

1800

200

360

1

1800

200

2

3600

400

4000

1

1440

0

1440

1

2000

1

1B00

iu

3000

1000

500

1

3000

1000

1

3000

1000

4000

1

2000

0

2000

1

4000

1

3000

jar

3150

1575

450

1

3150

1575

2

6300

3150

9450

2

3600

0

3600

1

4725

2

6300

1200

620

200

1

1200

620

3

3600

1860

5460

1

800

0

800

1

1820

1

1200

X, n

O   3820

» Sj°

1200

1

II

3820

60

II

3820

60

3880

1

II

4800

0

4800

1

3880

2

7640

mu /

/Cil 1^4013

.2)1

550

1

II

4013

1650

2

II

8026

3300

11326

2

II

4400

0

4400

1

5663

1

4013

975

190

1

II

975

600

1

II

975

600

1575

i

II

760

0

760

1

1575

1

975

_

7?n

\ 1/0

\   380

1

II

720

120

1

II

720

120

I840

1

II

1520

0

1520

1

840

1

720

. ÎL F .

250

1

II

1750

750

1

II

1750

750

2500

1

II

1000

0

1000

1

2500

1

1750

'9U e <l

T*"

^1209

180

1

1900

1200

2

3800

2400

6200

2

1440

0

1440

1

3100

1

1900

ii?

5

0

1

1

945

200

1

945

200

1145

0

0

0

0

0

0

1

945

1“ CA \

)C

/4^0

520

1

2700

400

2

5400

800

6200

2

4160

0

4160

1

3100

1

2700

Kt

/   510

1

1730

770

2

3460

1540

5000

2

4080

0

4080

1

2500

i

1730

șwV-   -

5400

f 600

1

5400

902

2

1

10800

1804

12604

2

4800

0

4800

1

6302

1

5400

MottarS<

280

1

2177

0

2

1

4354

0

4354

1

1120

0

1120

1

2177

. ,1

2177

X*

1080

* >480

160

1

1080

180

1

1

1080

180

1260

1

I640

0

640

1

I260

■ •< i

1080

~ 1080

460

128

1

1080

460

1

1

1080

460

1540

1

512

0

512

1

1540

1

( 1

f\ 1080

ol

^400

0

240

1

2400

0

1

1

2400

0

2400

1

960

0

960

1

2400

1 ■■■ ’

2400

seu

1400

400

200

1

1

1400

400

1

1400

400

1800

1

800

0

800

1

1800

: ' ; ' ■ 1

sl      1400


4040

185

430

1

4040

185

1

4040

185

4225

1

1720

0

1720

I

4225

1

4040

Asachi

3000

750

300

1

II

3000

750

1

I

3000

750

3750

1

II

1200

0

1200

1

3750

1

3000

iver

1000

850

600

1

1000

850

1

1000

850

1850

1

2400

0

2400

1

1850

1

1000

'oresi

1610

1290

200

1

1610

1290

?

4830

3870

8700

1

800

0

800

1

2900

1

1610

ses

875

125

300

1

875

125

1

875

125

1000

1

1200

0

1200

0

0

1

875

igov

1155

165

380

1

II

1155

165

1

I

1155

165

1320

1

1520

0

1520

0

0

3

3465

sec

700

150

200

1

700

150

2

1400

300

1700

1

800

0

800

0

0

3

2100

olintineanu

2250

1320

600

1

2250

1320

2

4500

2640

7140

2

4800

0

4800

1

3570

1

2250

3026

1011

520

1

I

3026

1011

1

II

3026

1011

4037

t

II

2080

0

2080

1

4037

1

ll

3026

irisoara

875

160

200

1

875

160

1

875

160

1035

1

800

0

800

0

0

2

1750

nu

2684

881

480

1

II

2684

881

1

II

2584

881

3565

1

II

1920

0

1920

1

3565

1

li

2684

1800

400

200

1

1800

400

1

II

1800

400

2200

1

II

800

0

800

1

2200

1

ll

1800

gy Antal

1180

120

140

1

II

1180

120

1

1180

120

1300

1

II

560

0

560

1

1300

1

1180

4200

600

600

1

II

4200

600

1

II

4200

600

4800

1

II

2400

0

2400

1

4800

2

li

8400

or

3312

90

114

1

II

3312

90

1

II

3312

90

3402

1

II

456

0

456

1

3402

1

li

3312

1064

120

500

1

II

1064

120

1

II

1064

120

1184

2

II

4000

0

4000

1

1184

2

II

2128

1064

120

500

1

ri

1064

120

1

II

1064

120

1184

2

ii

4000

0

4000

1

1184

2

li

2128

1064

120

500

1

n

1064

120

1

II

1064

120

1184

2

n

4000

0

4000

1

1184

2

li

2128

1568

448

205

1

1568

448

1

1568

448

2016

1

820

0

820

0

0

1

1568

1325

25

300

1

1325

25

1

1325

25

1350

1

1200

0

1200

1

1350

1

1325

2740

780

285

•.

i

2740

780

I

2740

780

3520

1

1140

0

1140

1

3520

1

2740

sanu

8008

1908

800

8008

1908

1

1

8008

1908

9916

1

3200

0

3200

1

9916

1

8008

3760

794

380

1

ii

3760

794

1

II

3760

794

4554

1

ii

1520

0

1520

1

4554

1

ll

3760

n

2880

720

350

ii

2880

720

1

II

2880

720

3600

1

ii

1400

0

1400

0

0

1

li

2880

Iii

1100

330

220

1

1100

330

1

1100

330

1430

1

i

880

0

880

0

0

1

1100

2100

900

300

1

ll

2100

900

1

II

2100

900

3000

1

ii

1200

0

1200

1

3000

1

li

2100

1200

80

180

1

II

1200

80

1

II

1200

80

1280

ii

720

0

720

I

1280

1

ll

1200

i

1365

85

200

1

II

1365

85

1

II

1365

85

1450

1

n

800

0

800

1

1450

1

li

1365

1120

60

160

1

II

1120

60

1

II

1120

60

1180

1

ll

640

0

640

1

1180

1

ll

1120

900

360

150

1

II

900

360

1

II

900

360

1260

1

II

600

0

600

1

1260

1

II

900

r ■

360

120

150

1

II

360

120

1

II

360

120

480

1

II

600

0

600

0

0

1

II

360

irhanci

21504

3840

3072

1

21504

3840

2

43008

7680

50688

2

24576

0

24576

1

25344

3

64512

1330

440

190

1

II

1330

440

1

II

1330

440

1770

0

0

0

0

0

0

2

ll

2660

oman

2500

700

320

1

II

2500

700

1

2500

700

3200

1

1280

0

1280

1

3200

1

2500

=hl

2920

180

280

1

2920

180

2

5840

360

6200

1

1120

0

1120

1

3100

1

2920

3795

160

205

1

II

3795

160

1

II

3795

160

3955

1

II

820

0

820

1

3955

1

ll

3795

875

375

125

1

II

875

375

1

II

875

375

1250

1

II

500

0

500

0

0

l

li

875

1360

408

170

1

II

1360

408

1

II

1360

408

1768

1

ll

680

0

680

1

1768

1

li

1360

1190

60

150

1

II

1190

60

1

1190

60

1250

1

600

0

600

1

1250

1

1190

900

0

100

1

II

900

0

1

900

0

900

1

400

0

400

1

900

1

900

lor

1920

360

240

1

II

1920

360

1

II

1920

360

2280

1

II

960

0

960

1

2280

2

ll

3840

1380

696

230

1

II

1380

696

1

II

1380

696

2076

1

II

920

0

920

1

2076

1

ll

1380

1620

540

270

1

II

1620

540

1

II

1620

540

2160

1

II

1080

0

1080

1

2160

1

ll

1620

1750

750

250

1

II

1750

750

1

II

1750

750

2500

1

II

1000

0

1000

1

2500

1

ll

1750

ji

2310

330

330

1

II

2310

330

1

II

2310

330

2640

1

II

1320

0

1320

1

2640

1

li

2310

770

330

120

1

II

770

330

1

770

330

1100

1

II

480

0

480

1

1100

1

770

4030

1211

470

1

4030

1211

1

4030

1211

5241

1

1880

0

1880

1

5241

1

4030

21

1140

200

250

1

II

1140

200

1

II

1140

200

1340

1

H

1000

0

1000

1

1340

1

ii

1140

2100

1050

265

1

II

2100

1050

1

II

2100

1050

3150

1

II

1060

0

1060

0

0

1

ll

2100

990

40

100

1

II

990

40

1

II

990

40

1030

1

ll

400

0

400

1

1030

1

li

990

2475

275

270

1

II

2475

275

2

II

4950

550

5500

2

ll

2160

0

2160

1

2750

2

II

4950

3430

60

390

1

II

3430

60

1

II

3430

60

3490

1

ll

1560

0

1560

1

3490

2

ll

6860

Sluj

3412

600

250

1

II

3412

600

1

II

3412

600

4012

1

ll

1000

0

1000

1

4012

2

ll

6824

1850

60

370

1

1850

60

1

1850

60

1910

0

0

0

0

0

0

1

1850

jganu

3410

120

210

1

3410

120

2

6820

240

7060

1

840

0

840

1

3530

1

3410

i

4480

1280

610

1

4480

1280

2

8960

2560

11520

2

4880

0

4880

1

5760

2

8960

1681

752

180

1

1681

752

2

3362

1504

4866

1

720

0

720

1

2433

1

1681

1200

550

150

1

II

1200

550

2

II

2400

1100

3500

i

ll

600

0

600

1

1750

2

li

2400

1600

400

200

1

II

1600

400

II

1600

400

2000

1

II

800

0

800

1

2000

2

li

3200

1200

40

150

1

II

1200

40

1

1

1200

40

1240

1

ll

600

0

600

1

1240

1

1

1200

1640

70

290

1

1640

70

1

1640

70

1710

1

II

1160

0

1160

1

1710

1

1640

ilor

2240

1280

320

1

II

2240

1280

1

II

2240

1280

3520

1

II

1280

0

1280

1

3520

1

ll

2240

1320

630

220

1

II

1320

630

1

1

1320

630

1950

1

ll

880

0

880

1

1950

1

1320

5200

260

370

1

II

5200

260

1

II

5200

260

5460

1

II

1480

0

1480

1

5460

2

li

10400

nre

5600

411

800

1

5600

411

2

11200

822

12022

1

3200

0

3200

1

6011

1

5600

i

1120

400

160

1

1120

400

2

1

2240

800

3040

2

1280

0

1280

1

1520

1

1120

2260

610

260

1

II

2260

610

2

II

4520

1220

5740

1

ri

1040

0

1040

1

2870

2

li

4520

1030

0

120

1

I

1030

0

1

1030

0

1030

1

480

0

480

i

1030

o

0

1040

520

260

1

1040

520

3

3120

1560

4680

1

1040

0

1040

i

1560

1

:l

’-Q/SX 1040

2200

600

300

1

II

2200

600

2

II

4400

1200

5600

1

ii

1200

0

1200

i

2800

.1

?    H

' 2200

1630

220

200

1

II

1630

220

2

II

3260

440

3700

2

ii

1600

0

1600

t

1850

: 2

, II

>'       •”.13260

K________

840

110

100

1

840

110

1

II

840

110

950

1

;oo

0

400

i

950

(J

( .. . Jl

' 1     ~ 840
1200

400

200

1

II

1200

400

1

II

1200

400

1600

2400

600

390

1

II

2400

600

1

II

2400

600

3000

2860

120

230

1

II

2860

120

1

II

2860

120

2980

2460

80

180

1

II

2460

80

1

II

2460

80

2540

2450

260

350

1

II

2450

260

1

II

2450

260

2710

4140

0

470

1

II

4140

0

1

4140

0

4140

2250

350

440

1

II

2250

350

1

2250

350

2600

1720

0

210

1

II

1720

0

1

II

1720

0

1720

900

150

280

1

900

150

1

900

150

1050

1525

738

216

1

1525

738

1

1525

738

2263

1875

750

225

1

II

1875

750

1

II

1875

750

2625

960

0

300

1

II

960

0

1

I

960

0

960

2610

140

180

1

II

2610

140

1

II

2610

140

2750

5220

480

580

1

III

5220

480

3

II

15660

1440

17100

1080

1

170

1

1080

1

1

1080

1

1081

1875

918

280

1

1875

918

1

I

1875

918

2793

1984

60

250

1

II

1984

60

1

II

1984

60

2044

800

0

360

0

II

0

0

1

800

0

800

2560

640

320

1

II

2560

640

1

II

2560

640

3200

4400

80

500

1

II

4400

80

1

II

4400

80

4480

2600

180

250

1

2600

180

1

2600

180

2780

2000

100

350

1

II

2000

100

1

II

2000

100

2100

1820

160

300

1

1820

160

3

5460

480

5940

1850

1020

250

1

II

1850

1020

1

II

1850

1020

2870

J

2800

800

400

1

II

2800

800

1

II

2800

800

3600

1400

600

150

1

II

1400

600

1

II

1400

600

2000

1400

500

280

1

II

1400

500

1

1400

500

Î900I

2860

120

165

1

II

2860

120

1

II

2860

120

2980

1750

0

250

1

II

1750

0

1

II

1750

0

1750

1

1280

640

160

1

II

1280

640

1

II

’ 1280

640

1920

2100

0

210

1

II

2100

0

1

II

2100

0

2100

710

100

120

1

II

710

100

1

710

100

810

aptamana

154505

1.911.595

626.201

6.097.805

273.085

89.457

871.115

2.922

2.922

2.922

ini

797.954.370

261.394.189

2.545.398.030

îdie/an

99.744.296

32.674.274

318.174.754

;dieZ luna

8.312.025

2.722.856

26.514.563

easta anexa sunt orientative :pe parcursul derulării contractului se pot modifica in funcție de necesitați

1

II

800

0

800

1

1600

1

li

1200

1

II

1560

0

1560

1

3000

1

II

2400

1

II

920

0

920

0

0

2

II

5720

1

II

720

0

720

1

2540

2

II

4920

1

II

1400

0

1400

1

2710

1

II

2450

1

II

1880

0

I880

0

0

1

4140

1

II

1760

0

1760

1

2600

1

2250

1

II

840

0

840

1

1720

1

II

1720

1

1120

0

1120

0

0

1

900

1

864

0

864

0

0

1

1525

1

II

900

0

900

0

0

1

II

1875

1

II

1200

0

1200

1

960

1

960

1

II

720

0

720

0

0

1

III

2610

2

III

4640

0

4640

1

5700

2

II

10440

1

II

680

0

680

1

1081

1

1080

1

1120

0

1120

0

0

1

1875

1

II

1000

0

1000

1

2044

1

II

1984

0

II

0

0

0

0

0

1

800

1

II

1280

0

1280

1

3200

2

II

5120

1

II

2000

0

2000

1

4480

2

II

8800

1

1000

0

1000

0

0

■ 1

2600

0

II

0

0

0

0

0

1

II

2000

2

2400

0

2400

1

1980

2

3640

1

II

1000

0

1000

1

2870

îl

II

1850

1

ii

1600

0

1600

I

3600

2

II

5600

1

ii

600

0

600

1

2000

2

II

2800

1

ii

1120

0

1120

1

1900

1

1400

1

ii

660

0

660

i

2980

1

li

2860

1

ii

1000

0

1000

1

1750

2

iii

3500

1

ii

640

c

640

1

1920

1

ii

1280

1

ii

840

(

840

0

0

1

ii

2100

1

ii

480

c

480

1

810

1

710

1.722.548

1.045.082

2.767.630

1.766.363

2.914.142

246.078

149.297

395.376

252.338

416.306

2.426

2.426

2.426

1.960

736-

596.985.921

362.195.562

959.181.483

494.581.640

306.401.216

74.623.240

45.274.445

119.897.685

61.822.705

38.300.152$

6.218.603

3.772.870

9.991.474

5.151.892

3.191.679)

DELEGAT, h

IONUTIUOLGAMARIADAVID ZEININGER

SECTOR II

Anexa 1.2

Caile de circulație care trebuie menținute in funcțiune prin combaterea poleiului si a înghețului urgenta 1

Nr. crt.

Strada

Suprafața carosabil (mp)

trotuare care se deszăpezesc (mp)

Grad de prioritate

1

A. Mureșanu

3429

1

2

A. Suciu

6370

1

3

A.Einstein

2327

1

4

Albac

2530

1200

1

5

Aleea Detunata

3675

525

1

6

Alex. Bohățjel

3500

1

7

Alex. Vaida Voievod

15400

5500

1

8

Alverna

1900

1

9

Arieșului

11141

1

10

Aurei Vlaicu

22680

7700

1

11

B. Șt. Delavrancea

2100

1

12

Ba&au

844

602

1

13

B-dul 21 Decembrie (2/3)

12938

8225

1

14

B-dul Muncii

37000

4729

1

15

B-dul N. Titulescu

13300

5080

1

16

Becaș

5656

1

17

Bistriței

4340

1

18

Branului

5495

1

19

Brașov

4200

1

20

București

12500

3154

1

21

Buftea

1695

450

1

22

Bună Ziua

11900

800

1

23

Burebista

1300

600

1

24

Calea Dorobanților

22400

10690

1

25

Calea Turzii 1

47437

15023

1

26

Că'mpina

9000

1

27

Câmpul Pâinii

10350

3850

1

28

Clo§ca

1515

1

29

Constanța

2618

1496

1

30

Croitorilor

898

766

1

31

C-tin BrăYicovenu

5010

1

32

C-tin Bfahcusi

17500

3750

1

33

Dâhnboviței z

11180

5050

1

34

Decebal

16379

1

35

Deltei

1127

1

36

Dunării

11060

4740

1

37

Fabricii

22918

12000

1

38

Fabricii de Spirt /

1200

800

1

39

Fabricii de Zahâr

25900

15120

1

40

Fagului /

4500

1

41

H. Coarda

5775

3225

1

42

Haiducului

2284

1

43

lalomitei

1900

650

1

44

Intre Lâcuri

10131

1

45

losif Vulcan

4910

1

46

Jiului

5580

1

47

L. Rebreanu

5600

2000

1

48

Lăcrămioarelor

2500

1

49

Lalelelor

1562

1

50

Meșterul Manole

2040

1

51

Mureșului

3465

1

52

Paris ’

6510

1

53

Petofi Sandor

2072

895

1

54

Plevnei

10150

n

55

Posada

680

200

1

56

P-ta 1 Mai

4150

875

1

57

P-ta 1848

2826

803

1

58

P-ta Abator

4210

4010

1

59

P-ta Cipariu

4000

1

60

P-ta Ion Agarbiceanu

1870

300

1

61

P-ta Marasti

22210

2758

1

62

P-ta Ștefan cel Mare

7266

5231

1

63

Sarmizegetusa

3989

1

64

Septimij Albini

7380

1

65

Șiretului

3150

1

66

Slanic

1420

650

1

67

Someșului

3200

1

68

Tabacarilor

2100

700

1

69

Theodor Mihali

11200

5400

1

70

Traian

11700

6500

1

71

Traian Mosoiu

5600

1376

1

72

Traian Vuia

57300

1

73

Zrinyi Miklos

1300

1

74

Oașului

28630

1

75

Calea Someseni

35300

1

76

D. Cantemir

2100

1

77

P-ta A. lancu

9996

7431

1

78

Piața Liebnicht

1520

500

1

155.354,00Caiie de circulație care trebuie menținute in funcțiune prin combaterea poleiului si a înghețului urgenta 2

Nr. cri.

Strada

Suprafața carosabil (mp)

trotuare care se deszăpezesc (mp)

Grad de prioritate

79

Ady Endre

3600

2

80

Aleea Godeanu

1700

2

81

Aleea Herculane

5814

2

82

Aleea Padis

1400

2

83

Aleea Slatina

2363

2

84

Aleea Tineretului

6300

2

85

Amos Francu

1320

2

86

Anatole France

2880

2

87

Anghel Saligny

2072

2

88

Anina

2700

2

89

Argeș

3099

1057

2

90

Artelor

3850

91

Baisoara

2550

92

Bethoven

3000

Ar

93

Calan

1960

/ * /

94

Caracal

1020

i I «

95

Ciocârliei

2646

96

Cojocnei

4500

97

Craiova

3000

98

Crinului

2606

684

99

Crizantemei

1950

"2

100

David Frodan

1167

959

2

101

Dobrogeanu Gherea

1365

799

2

102

E. Petrovici

1080

396

2

103

Galaxiei

1960

2

104

Gh. Lazar

2142

2

105

Gorunului

1620

2106

Grădinarilor

1314

2

107

H. Barbusse

5925

2

108

lașilor

1785

902

2

109

lazului

1820

2

110

Lacul Roșu

1820

2

111

Meseriilor

1786

2

112

Molnar Piuaru

1800

2

113

Mos Ion Roata

4020

2

114

N. Balcescu

2580

976

2

115

N. Cristea

2640

2

116

Nasaud

3105

2

117

Nicolae lorga

4117

2

118

Nirajului

1890

2

119

Oltului

6327

2

120

Onisifor Ghibu

3339

2

121

Pavel Roșea

665

418

2

122

Pitești

2530

780

2

123

Ploiești

3325

1980

2

124

Predeal

6130

2

125

P-ta 1907

1999

246

2

126

Rasinari

1400

2

127

Rovine

3420

2

128

Scortarilor

3825

2

129

Streiului

3360

2

130

Take lonescu

7000

2

131

Tarnavelor

3169

2

132

Teleorman

7830

2

133

Tribunu Vladutiu

2677

2

134

Trotusului

5322

2

135

Tulcea

4000

2

136

V. Lupu

8000

2

137

Venus

3420

2

138

Bulgarilor

2000

2

139

Actorului

2870

2

140

Semenicului

2080

2

141

Minerilor

3100

2

142

Progresului

6350

2

143

Braniște

770

2

144

Patriciu Barbu

8400

2

145

Harghita

2240

2

146

Orastiei

2950

2

147

Tractoriștilor

4200

2

148

Capitan Gr. Ignat

7200

2

149

Octav Bancila

5620

2

150

Moise Nicoara

1610

2

151

Coastei

2800

2

152

Piața Fraternitatii

1800

2

153

Mihai Veliciu

3000

2

154

Heltai Gaspar

3150

2

155

Zambilei

1200

2

156

Cibinului

1750

2

157

Eftimie Murgu

1900

.....

2

158

Macinului

2700

2

159

Mălinului

1730

2

160

Micszath Kalman

5400

2

161

Constantin Nottara

2177

2

162

A.D. Xenopol

2400

2

163

Titu Maiorescu

1400

2

164

Prislop

4040

2

165

Gheorghe Asachi

3000

2

166

Diaconu Coresi

1610

2

167

Dimitrie Bolintineanu

2250

2

168

Luncii

3026

2

169

Blajului

4200

2

170

Brigadierilor

3312

2

171

Budai Deleanu

8008

2

172

Baladei

3760

2

173

Ciocanului

1365

2

174

Fânului

1190

2

175

Frumoasa

900

2

175

Gospodarilor

1920

2

177

Grivitei

1380

2

178

Colonia Borhanci

21504

2

179

Dionisie Roman

2500

2

180

Dostoievschi

2920

2

181

Gh.Doja

4030

2

182

Hunedoarei

1140

2

183

J.Huss

2100

2

184

Iris

2475

2

185

I.Pop Reteganu

3410

2

186

Iugoslaviei

4480

2

187

Inau

1681

2

188

Lucernei

1200

2

189

Lunetei

1640

2

190

Margaului

1320

2

191

Morii

5200

2

192

Madach Imre

5600

2

193

N.Romanu

1120

2

194

Nadasel

2260

2

195

N.Pascaly

1040

2

196

Ovidiu

2200

2

197

Sobarilor

5220

2

198

Saturn

1875

2

199

Triofoiului

1820

160

2

total urgenta 2

379.497,00

9.357,00

ECTOR

Anexa 1.2

Caile de circulație care trebuie menținute in funcțiune prin combaterea poleiului si a înghețului urgenta 3

Nr. cri.

Strada

Suprafața carosabil (mp)

trotuare care se deszăpezesc (mp)

Grad de prioritate

1

A.Pann

2684

881

3

2

Azuga

1500

3

3

Baita

1190

3

4

Banilor

581

3

5

Bayron

4500

3

6

Bizusa

1400

3

7

Bobalnei

9070

3

8

Bușteni

825

3

9

Cernavoda

1078

3

10

Cernei

1440

3

11

Chinei

2800

3

12

D. Comsa

2220

3

13

Inului

2590

3

14

Marasesti

4699

3

15

Muncitorilor

2070

3

16

Năvodari

1015

3

17

Porțelanului

8900

3

18

Porumbeilor

2100

3

19

Spitalului

1870

3

20

Voltaire

1260

3

21

13 Septembr.

1032

3

22

Muscel

2495

3

23

Parcul feroviarilor

3030

360

3

24

Răsăritului

5630

3

25

Aviatorilor

1188

3

26

A.Sahia

3000

3

27

Albiei

2275

3

28

Rodnei

4000

3

29

Arad

1800

3

30

I. lonescu de la Brad

4900

3

31

Alesd

1050

3

32

Aiudului

3820

3

33

A.Densjsianu

4013

3

34

Cepei

975

3

35

A.lpatescu

720

3

36

Aleea Văleni

945

3

37

Păltiniș

1080

3

38

Drapelului

1080

3

39

Axente Sever

1000

3

40

Aleea IVeses

875

3

41

Aleea Snagov

1155

3

42

Aleea Borsec

700

3

43

Aleea Scarisoara

875

3

44

Aron Pumnu

2684

3

45

Bujorului

1800

3

46

Budai Nagy Antal

1180

3

47

Bare I

1064

3

48

Bare II

1064

3

49

Bare III

1064

3

50

Băii

1568

3

51

Banatului

1325

3

52

Brăduțului

2740

3

53

C.Dragusin

2880

3

54

Calimanesti

1100

3

55

Cosașilor

2100

3

56

Copacilor

1200

3

57

E.Brote

1360

3

58

Cornului

1120

3

59

Crisului

900

3

60

Căpșunilor

360

3

61

Dobrogei

1330

3

62

Ghioceilor

1620

3

63

Garoafelor

1750

3

64

Ghimesului

2310

3

65

Elicei

3795

3

66

G.Domide

770

3

67

E.Varga

875

3

68

I.Viteazu

990

3

69

înfrățirii

3430

3

70

L.Pop de Cluj

3412

3

71

Ion Oarga

1850

3

72

Lotrului

1200

3

73

Livezii

1600

3

74

Margaritarilor

2240

3

75

Nucului

1030

3

76

Oituz

1630

3

77

---840

-------------3

78

Ostașilor

1200

3

79

Postăvarul

2400

3

80

Pometului

2860

3

81

Pintea Viteazu

2460

3

82

Planoarelor

2450

3

83

Prieteniei

4140

3

84

Plaiuri

2250

3

85

Parasutistilor

1720

3

86

Ponorului

900

3

87

Prof V.Bologa

1525

3

88

Roșiori

1875

3

89

Rozelor

960

3

90

Spiru Haret

2610

3

91

Sportului

1080

3

92

Stejarului

1984

3

93

S.Simion

800

34

4


34

T.Laurian

2560

3

95

Timișului

4400

3

96

Tulghesului

2600

3

97

T.Rosu

2000

3

98

Teilor

1850

3

99

Vasile Lucaciu

2800

3

100

Vaslui

1400

3

101

Vulturului

1400

3

102

Viorelelor

2860

3

103

Vlad Tepes

1750

3

104

Vasile Parvan

1280

3

105

Zborului

2100

3

106

Zizinului

710

3

total urgenta 3

216.535,00

1.241,00

total carosabil (mp.)

1.290.820,00

total trotuar(mp.)

165.952,00

Total general/trecere(mp.)                 1.456.772,00

Datelej din aceasta anexa sunt orientative :pe parcursul derulării cor)tractului se pot modifica in funcție de necesitați

DELEGATAR,


PRIMAR,

EMIL BOC
Caile de circulație pe care se executa activitatea de curatare a zăpezii - pluguit urgenta 1

Nr. crt.

Strada

Suprafața carosabil

Supraf. trotuare

trotuare care se deszăpezesc

Lungime

Grad de prioritate

1

A. Muresanu

3429

2571

280

1

2

A. Suciu

6370

1166

950

1

3

A.Einstein

2327

940

230

1

4

Albac

2530

1200

1200

411

1

5

Aleea Detunata

3675

525

525

800

1

6

Alex. Bohatiel

3500

1500

500

1

7

Alex. Vaida Voievod

15400

5500

5500

1830

1

8

Alverna

1900

700

800

1

9

Ariesului

11141

3518

1600

1

10

Aurel Vlaicu

22680

7700

77C0

1900

1

11

B. St. Delavrancea

2100

1500

300

1

12

Bacau

844

602

602

340

1

13

B-dul 21 Decembrie (2/3

12938

8225

8225

1333

1

14

B-dul Muncii

37000

4729

4729

5080

1

15

B-dul N. Titulescu

13300

5080

5080

1380

1

16

Becas

5656

692

700

1

17

Bistriței

4340

2874

628

1

18

Branului

5495

1014

520

1

19

Brașov

4200

2400

800

1

20

București

12500

3154

3154

1610

1

21

Buftea

1695

450

450

240

1

22

Buna Ziua

11900

800

800

1700

1

23

Burebista

1300

600

600

220

1

24

Calea Dorobanților

22400

10690

10690

1570

1

25

Calea Turzii

47437

15023

15023

1430

1

26

Campina

9000

2520

900

1

27

Câmpul Pâinii

10350

3850

3850

1920

1

28

Cloșca

1515

522

400

1

29

Constanta

2618

1496

1496

550

1

30

Croitorilor

898

766

766

250

1

31

C-tin Brancovenu

5010

1740

850

1

32

C-tin Brancusi

17500

3750

3750

1790

1

33

Dambovitei

11180

5050

5050

1300

1

34

Decebal

16379

7511

1342

1

35

Deltei

1127

485

120

1

36

Dunării

11060

4740

4740

1580

1

37

Fabricii

22918

12000

12000

2000

1

38

Fabricii de Spirt

1200

800

800

200

1

39

Fabricii de Zahar

25900

15120

15120

2400

1

40

Fagului

4500

0

390

1

41

H. Coanda

5775

3225

3225

900

1

42

Haiducului

2284

1124

130

1

43

lalomitei

1900

650

650

300

1

44

Intre Lacuri

10131

3329

920

1

45

losif Vulcan

4910

1325

575

1

46

Jiului

5580

1470

680

1

47

L. Rebreanu

5600

2000

2000

450

1

48

Lăcrămioarelor

2500

750

250

1

49

Lalelelor

1562

411

170

1

50

Meșterul Manole

2040

0

340

1

51

Mureșului

3465

1484

500

1

52

Paris

6510

2790

1030

1

53

Petofi Sandor

2072

895

895

300

1

54

Plevnei

10150

5800

1500

.1

55

Posada

680

200

200

200

1

56

P-ta 1 Mai

4150

875

875

617

1

57

P-ta 1848

2826

803

803

190

1

58

P-ta Abator

4210

4010

4010

370

1

59

P-ta Cipariu

4000

0

250

1

60

P-ta Ion Agarbiceanu

1870

300

300

440

1

61

P-ta Marasti

22210

2758

2758

600

1

62

P-ta Ștefan cel Mare

7266

5231

5231

1400

1

63

Sarmizegetusa

3989

0

600

1

64

Septimiu Aibini

7380

1810

1350

1

65

Șiretului

3150

1350

500

1

66

Slanic

1420

650

650

430

1

67

Someșului

3200

1288

400

1

68

Tabacarilor

2100

700

700

350

1

69

Theodor Mihali

11200

5400

5400

700

1

70

Traian

11700

6500

6500

1250

1

71

Traian Mosoiu

5600

1376

1376

715

1

72

Traian Vuia

57300

12350

5000

1

73

Zrinyi Miklos

1300

480

250

1

74

Oașului

28630

6700

1750

1

75

Calea Someseni

35300

2400

4800

1

76

D. Cantemir

2100

1200

300

1

77

P-ta A. lancu

9996

7431

7431

714

1

78

Piața Liebnicht

1520

500

500

160

1

totai urgenta 1

694.788,00

155.354,00

SECTC

Anexa 1.3

11

Caile de circulație pe care se executa activitatea de curatare a zăpezii - pluguit urgenta 2

Nr. cri.

Strada

Suprafața carosabil

Supraf. trotuare

ircrtuare care

se

Lungime

Grad de prioritate

79

Ady Endre

3600

1200

700

2

80

Aleea Godeanu

1700

520

270

2

81

Aleea Herculane

5814

1530

1020

2

82

Aleea Padis

1400

400

170

2

83

Aleea Slatina

2363

1050

350

2

84

Aleea Tineretului

6300

1200

1150

2

85

Amos Francu

1320

510

320

2

86

Anatole France

2880

1350

450

2

87

Anghel Saligny

2072

895

300

2

88

Anina

2700

900

300

2

89

Argeș

3099

1057

1057

290

2

90

Artelor

3850

1230

550

2

91

Baisoara

2550

980

560

2

92

Bethoven

3000

1120

400

2

93

Calan

1960

840

380

2

94

Caracal

1020

570

160

2

95

Ciocârliei

2646

954

350

2

96

Cojocnei

4500

675

450

2

97

Craiova

3000

1350

300

2

98

Crinului

2606

684

684

180

2

99

Crizantemei

1950

614

157

2

100

David Prodan

1167

959

959

200

2

101

Dobrogeanu Gherea

1365

799

799

170

2

102

E. Petrovici

1080

396

396

120

2

103

Galaxiei

1960

840

280

2

104

Gh. Lazar

2142

1174

320

2

105

Gorunului

1620

345

280

2

106

Grădinarilor

1314

165

260

2

107

H. Barbusse

5925

2509

700

2

108

lașilor

1785

902

902

170

2

109

iazului

1820

910

250

2

110

Lacul Roșu

1820

780

260

2

111

Meseriilor

1786

766

252

2

112

Molnar Piuaru

1800

600

200

2

113

Mos Ion Roata

4020

400

200

2

114

N. Ba cescu

2580

976

976

250

2

115

N. Cristea

2640

1386

430

2

116

Nasaud

3105

1380

460

2

117

Nicolae lorga

4117

2880

500

2

118

Nirajului

1890

540

360

2

119

Oltului

6327

1050

720

2

120

Onisifor Ghibu

3339

1896

470

2

121

Pavel Roșea

665

418

418

250

2

122

Pitești

2530

780

780

290

2

123

Ploiești

3325

1980

1980

318

2

124

Predeal

6130

600

610

2

125

P-ta 1907

1999

246

246

195

2

126

Rasinari

1400

600

300

2

127

Rovine

3420

1320

750

2

128

Scortarilor

3825

1670

550

2

129

Streiului

3360

270

480

2

130

Take lonescu

7000

2000

1000

2

131

Tamavelor

3169

881

350

2

132

Teleorman

7830

2625

900

2

133

Tribunu Vladutiu

2677

735

250

2

134

Trotusului

5322

3055

380

2

135

Tulcea

4000

800

600

2

136

V.Lupu

8000

3000

1000

2

137

Venus

3420

855

380

2

138

Bulgarilor

2000

600

200

2

139

Actorului

2870

1033

520

2

140

Semenicului

2080

435

400

2

141

Minerilor

3100

862

400

2

142

Progresului

6350

0

270

2

143

Braniște

770

417

150

2

144

Patriciu Barbu

8400

3360

500

2

145

Harghita

2240

300

100

2

146

Orastiei

2950

0

100

2

147

Tractoriștilor

4200

800

550

2

148

Capitan Gr. Ignat

7200

2700

1230

2

149

Octav Bancila

5620

560

700

2

150

Moise Nicoara

1610

345

280

2

151

Coastei

2800

264

150

2

152

Piața Fraternitatii

1800

200

360

2

153

Mihai Veliciu

3000

1000

500

2

154

Heltai Gaspar

3150

1575

450

2

155

Zambilei

1200

620

200

2

156

Cibinului

1750

750

250

2

157

Eftimie Murgu

1900

1200

180

2

158

Macinului

2700

400

520

2

159

Mălinului

1730

770

510

2

160

Micszath Kalman

5400

902

600

2

161

Constantin Nottara

2177

0

280

2

162

A.D. Xenopol

2400

0

240

2

163

Titu Maiorescu

1400

400

200

2

164

Prislop

4040

185

430

2

165

Gheorghe Asachi

3000

750

300

2

166

Diaconu Coresi

1610

1290

200

2

167

Dimitrie Bolintineanu

2250

1320

600

2

168

Luncii

3026

1011

520

2

169

Blajului

4200

600

600

2

170

Brigadierilor

3312

90

114

2

171

Budai Deleanu

8008

1908

800

2

172

Baladei

3760

794

380

2173|Ciocanului

1365

85

20C

2

174 Fânului

119C

60

15C

2

175lFrumoasa

90C

0

10C

2

176 Gospodarilor

1920

360

240

2

177|Grivitei

1380

696

230

2

178|Coionia Borhanci

21504

3840

3072

2

179jDionisie Roman

2500

700

320

2

180|Dostoievschi

2920

180

280

2

181|Gh.Doja

4030

1211

470

2

182

(Hunedoarei

1140

200

250

2

183

iJ.Huss

2100

1050

265

2

184

Iris

2475

275

270

2

185

fl.Pop Reteganu

3410

120

210

2

186

Iugoslaviei

4480

1280

610

2

187

Inau

1681

752

180

2

188

Lucernei

1200

40

150

2

18S

Lunetei

1640

70

290

2

190

[IMargaului

1320

630

220

2

191

(Morii

5200

260

370

2

<92

IMadach Imre

5600

411

800

2

193

iN.Romanu

1120

400

160

2

194

[Nadasel

2260

610

260

2

195

N.Pascaly

1040

520

260

2

196

lOvidiu

2200

600

300

2

197

ISobarilor

5220

480

580

2

198

|Saturn

1875

918

280

2

199{Triofoiului

1820

160

160

300

2

total urgenta 2

379.497,00

9.357,00

L

SECTC

Anexa 1.3

Caile de circulație pe care se executa activitatea de curatare a zăpezii - pluguit urgenta 3

Nr.

cri

Strada

Suprafața carosabil

Supraf. trotuare

trotuare care se deszăpezesc

Lungime

Grad de prioritate

200

A.Pann

2684

881

881

320

3

201

Azuga

1500|

100

148

3

202

Baita

1190

255

312

3

203

Banilor

581

249

100

3

204

Bayron

4500

1500

500

3

205

Bizusa

1400

300

55

3

206

Bobalnei

9070

2860

1200

3

207

Bușteni

825

137

261

3

208

Cernavoda

1078

478

290

3

209

Cernei

1440

360

280

3

210

Chinei

2800

400

3

211

D. Comsa

2220

910

285

3

212

Inului

2590

740

300

3

213

Marasesti

4699

770

250

3

214

Muncitorilor

2070

920

250

3

215

Mavodari

1015

507

200

3

216

Porțelanului

8900

600

650

3

217

Porumbeilor

2100

450

400

3

218

Spitalului

1870

160

170

3

219

Voltaire

1260

600

204

3

220

13 Septembr.

1032

688

200

3

221

Muscel

2495

0

270

3

222

^arcul feroviarilor

3030

360

360

280

3

223

Răsăritului

5630

740

820

3

224

Aviatorilor

1188

338

200

3
225

A.Sahia

3000

160

400

3

226

Albiei

2275

175

260

3

227

Rodnei

4000

0

580

3

228

Arad

1800

1140

100

3

229

I. lonescu de la Brad

4900

2100

630

3

230

Alesd

1050

390

250

3

231

Aiudului

3820

60

1200

3

232

A.Densusianu

4013

1650

550

3

233

Cepei

975

600

190

3

234

A.lpatescu

720

120

380

3

235

Aleea Văleni

945

200

0

3

236

Păltiniș

1080

180

160

3

237

Drapelului

1080

460

128

3

238

Axente Sever

1000

850

600

3

239

Aleea Meses

875

125

300

3

240

Aleea Snagov

1155

165

380

3

241

Aleea Borsec

700

150

200

3

242

Aleea Scarisoara

875

160|

200

3

243

Aron Pumnu

2684

881

480

3

244

Bujorului

1800

400

200

3

245

Budai Nagy Antal

1180

120

140

3

246

Bare I

1064

120

500

3

247

Bare II

1064

120

500

3

248

Bare III

1064

120

500

3

249

Băii

1568

448

205

3

250

Banatului

1325

25

300

3

251

Brăduțului

2740

780

285

3

252

C.Dragusin

2880

720

350

3

253

Calimanesti

1100

330

220

3

254

Cosașilor

2100

900

300

3

255

Copacilor

1200

80

180

3

256

E.Brote

1360

408

170

3

257

Cornului

1120

60

160

3

258

Crisului

900

360

150

3

259

Căpșunilor

360

120

150

3

260

Dobrogei

1330

440

190

3

261

Ghioceilor

1620

540

270

3

262

Garoafelor

1750

750

250

3

263

Ghimesului

2310

330

330

3

264

Elicei

3795

160

205

3

265

G.Domide

770

330

120

3

266

E.Varga

875

375

125

3

267

I.Viteazu

990

40

100

3

268

înfrățirii

3430

60

390

3

269

L.Pop de Cluj

3412

600

250

3

270

Ion Oarga

1850

60

370

3

271

Lotrului

1200

550

150

3

272

Livezii

1600

400

200

3

273

Margaritarilor

2240

1280

320

3

274

Nucului

1030

0

120

3

275

Oituz

1630

220

200

3

276

Olanesti

840

110

100

3

277

Ostașilor

1200

400

200

3

278

Postăvarul

2400

600

390

3

279

Pometului

2860

120

230

3

280

Pintea Viteazu

2460

80

180

3

281

Planoarelor

2450

260

350

3

282

Prieteniei

4140

0

470

3

283

Plaiuri

2250

350

440

3

284

Parasutistilor

1720

0

210

3

285

Ponorului

900

150

280

3

286

Prof V.Bologa

1525

738

216

3

287

Roșiori

1875

750

225

3

288

Rozelor

960

0

300

3

289

Spiru Haret

2610

140

180

3

290

Sportului

1080

1

170

3


4

4


291

Stejarului

1984

60

250

3

2S2

S.Simion

800

0

360

3

293

T.Laurian

2560

640

320

3

294

Timișului

4400

80

500

3

295

Tulghesului

2600

180

250

3

29S

T.Rosu

2000

100

350

3

297

Teilor

1850

1020

250

3

298

Vasile Lucaciu

2800

800

400

3

299

Vaslui

1400

600

150

3

300

Vulturului

1400

500

280

3

301

Viorelelor

2860

120

165

3

302

Vlad Tepes

1750

0

250

3

303

Vasile Parvan

1280

640

160

3

304

Zborului

2100

0

210

3

305

Zizinului

710

100

120

3

total urgenta 3

216.535,00

1.241,00

total carosabil (mp.)

1.290.820,00

total trotuarefmp.)

165.952,00

1

’otal general/trecere (mp

)

1.456.772,00

Datele din aceasta anexa sunt orientative :pe parcursul derulării contractului se pot modifica in funcție de necesitați


_ ^DELEGAT,

DAVlti ZEWTIxIGER

IONUTIU OliGA MARIASECTOR ii

urgenta 1

Trecerile de pietoni la care se executa curatarea și transportul zăpezii

Nr. crt.

Strada

Suprafața carosabil

Lungime

număr treceri pe

strada

Suprafața treceri pietoni

Grad de prioritate

1

A. Muresanu

3429

280

3

147

1

2

A. Suciu

6370

950

2

54

1

3

A.Einstein

2327

230

0

1

4

Albac

2530

411

4

98

1

5

Aleea Detunata

3675

800

0

1

6

Alex. Bohatiel

3500

500

1

28

1

7

Alex. Vaida Voievod

15400

1830

6

202

1

8

Alverna

1900

800

0

1

9

Ariesului

11141

1600

0

1

10

Aurel Vlaicu

22680

1900

5

239

1

11

B. St. Delavrancea

2100

300

1

28

1

12

Bacau

844

340

0

1

13

B-dul 21 Decembrie (2/3

12938

1333

6

233

1

14

B-dul Muncii

37000

5080

7

204

1

15

B-dul N. Titulescu

13300

1380

6

231

1

16

Becas

5656

700

3

97

1

17

Bistriței

4340

628

3

83

1

18

Branului

5495

520

2

85

1

19

Brașov

4200

800

3

63

1

20

București

12500

1610

7

217

1

21

Buftea

1695

240

1

28

1

22

Buna Ziua

11900

1700

2

56

1

23

Burebista

1300

220

1

24

1

24

Calea Dorobanților

22400

1570

9

514

1

25

Calea Turzii

47437

1430

4

531

1

26

Campina

9000

900

5

200

1

27

Câmpul Pâinii

10350

1920

3

65

1

28

Cloșca

1515

400

1

15

1

29

Constanta

2618

550

5

95

1

30

Croitorilor

898

250

1

14

1

31

C-tin Brancovenu

5010

850

0

1

32

C-tin Brancusi

17500

1790

8

313

1

33

Dambovitei

11180

1300

7

241

1

34

Decebal

16379

1342

5

244

1

35

Deltei

1127

120

0

1

36

Dunării

11060

1580

5

140

1

37

Fabricii

22918

2000

9

413

1

38

Fabricii de Spirt

1200

200

0

1

39

Fabricii de Zahar

25900

2400

5

216

1

40

Fagului

4500

390

0

1

41

H. Coanda

5775

900

5

128

1

42

Haiducului

2284

130

0

1

43

lalomitei

1900

300

1

25

1

44

Intre Lacuri

10131

920

0

1

45

losif Vulcan

4910

575

1

34

1

46

Jiului

5580

680

1

33

1

47

L. Rebreanu

5600

450

3

149

1

48

Lăcrămioarelor

2500

250

1

40

1

49

Lalelelor

1562

170

1

37

1

50

Meșterul Manole

2040

340

0

1

51

Mureșului

3465

500

0

1

52

Paris

6510

1030

8

202

1

53

Petofi Sandor

2072

300

1

28

1

54

Plevnei

10150

1500

3

81

1

55

Posada

680

200

0

1

55

P-ta 1 Mai

4150

617

0

1

57

P-ta 1848

2826

190

0

1

58

P-ta Abator

4210

370

0

1

59

P-ta Cipariu

4000

250

3

192

1

60

P-ta Ion Agarbiceanu

1870

440

0

1

61

P-ta Marasti

22210

600

0

1

62

P-ta Ștefan cel Mare

7266

1400

4

83

1

63

Sarmizegetusa

3989

600

3

80

1

64

Septimiu Albini

7380

1350

4

87

1

65

S retului

3150

500

2

50

1

66

Slanic

1420

430

5

66

1

67

Someșului

3200

400

1

32

1

68

Tabacarilor

2100

350

0

1

69

Theodor Mihali

11200

700

3

192

1

70

Traian

11700

1250

4,

150

1

71

Traian Mosoiu

5600

715

2

63

1

72

Traian Vuia

57300

5000

12

550

1

73

Zrinyi Miklos

1300

250

2

42

1

74

Oașului

28630

1750

7

458

1

75

Calea Someseni

35300

4800

1

29

1

76

D. Cantemir

2100

300

0

1

77

P-ta A. lancu

9996

714

5

280

1

78

Piața Liebnicht

1520

160

0

1

totai urgenta 1

694788

74525

213

8229

SECTOR 1

1

ANEXA 1

.4

urgenta 2


Caiie de circulație pe care se executa activitatea de curatare a zăpezii

Nr. crt.

Strada

Suprafața carosabil

Lungime

număr treceri pe strada

Suprafața treceri pietoni

Grad de prioritate

79

Ady Endre

3600

700

0

2

80

Aleea Godeanu

1700

270

0

2

81

Aleea Herculane

5814

1020

0

2

82

Aleea Padis

1400

170

0

2

83

Aleea Slatina

2363

350

0

2

84

Aleea Tineretului

6300

1150

0

2

85

Amos Francu

1320

320

1

17

2

86

Anatole France

2880

450

0

2

87

Anghel Saligny

2072

300

1

28

88

Anina

2700

300

1

36

89

Argeș

3099

290

3

128

/Ar

90

Artelor

3850

550

0

/* (\sm

91

Baisoara

2550

560

0

t    \w

92

Bethoven

3000

400

0

\ %\\W

93

Calan

1960

380

0

94

Caracal

1020

160

1

26

w

95

Ciocârliei

2646

350

2

60

2

96

Cojocnei

4500

450

0

97

Crai ova

3000

300

0

2

98

Crinului

2606

180

4

232

2

99

Crizantemei

1950

157

0

2

100

David Prodan

1167

200

0

2

101

Dobrogeanu Gherea

1365

170

0

2

102

E. Petrovici

1080

120

2

72

2103

Galaxiei

1960

280

0

2

104

Gh. Lazar

2142

320

2

54

2

105

Gorunului

1620

280

1

23

2

106

G'adinarilor

1314

260

0

2

107

H. Barbusse

5925

700

0

2

108

lașilor

1785

170

1

42

2

109

lazului

1820

250

0

2

110

Lacul Roșu

1820

260

0

2

111

Meseriilor

1786

252

0

2

112

Molnar Piuaru

1800

200

0

2

113

Mos Ion Roata

4020

200

0

2

114

N. Balcescu

2580

250

2

83

2

115

N. Cristea

2640

430

0

2

116

Nasaud

3105

460

2

54

2

117

Nicolae lorga

4117

500

1

33

2

118

Nirajului

1890

360

4

84

2

119

Oltului

6327

720

0

2

120

Onisifor Ghibu

3339

470

3

85

2

121

Pavel Roșea

665

250

2

21

2

122

Pitești

2530

290

1

35

2

123

Ploiești

3325

318

3

125

2

124

Predeal

6130

610

0

2

125

P-ta 1907

1999

195

0

2

126

Rasinari

1400

300

0

2

127

Rovine

3420

750

0

2

128

Scortarilor

3825

550

3

83

2

129

Streiului

3360

480

0

2

130

Take lonescu

7000

1000

0

2

131

Tarnavelor

3169

350

0

2

132

Teleorman

7830

900

1

35

2

133

Tribunu Vladutiu

2677

250

0

2

134

Trotusului

5322

380

0

2

135

Tulcea

4000

600

0

2

136

V. Lupu

8000

1000

0

2

137

Venus

3420

380

0

2

138

Bulgarilor

2000

200

0

2

139

Actorului

2870

520

0

2

140

Semenicului

2080

400

0

2

141

Minerilor

3100

400

0

2

142

Progresului

6350

270

0

2

143

Braniște

770

150

0

2

144

Patriciu Barbu

8400

500

0

2

145

Harghita

2240

100

0

2

146

Orastiei

2950

100

0

2

147

Tractoriștilor

4200

550

0

2

148

Capitan Gr. Ignat

7200

1230

0

2

149

Octav Bancila

5620

700

0

2

150

Moise Nicoara

1610

280

0

2

151

Coastei

2800

150

0

2

152

Piața Fraternitatii

1800

360

3

60

2

153

Mihai Veliciu

3000

500

0

2

154

Heltai Gaspar

3150

450

0

2

155

Zambilei

1200

200

0

2

156

Cibinului

1750

250

0

2

157

Eftimie Murgu

1900

180

0

2

158

Macinului

2700

520

0

2

159

Mălinului

1730

510

0

2

160

Micszath Kalman

5400

600

0

2

161

Constantin Nottara

2177

280

0

2

162

A.D. Xenopol

2400

240

0

2

163

TitJ Maiorescu

1400

200

0

2

164

Prislop

4040

430

0

2

165

Gheorghe Asachi

3000

300

0

2

166

Diaconu Coresi

1610

200

0

2

167

Dimitrie Bolintineanu

2250

600

0

2
1


168

Luncii

3026

520

0

2

16S

Blajului

4200

600

0

2

170

Brigadierilor

3312

114

0

2

171

Budai Deleanu

8008

800

0

2

172

Baladei

3760

380

0

2

173

Ciocanului

1365

200

0

2

174

Fânului

1190

150

0

2

175

Frumoasa

900

100

0

2

176

Gospodarilor

1920

240

0

2

177

Grivitei

1380

230

0

2

178

Colonia Borhanci

21504

3072

0

2

17S

Dionisie Roman

2500

320

0

2

180

Dosioievschi

2920

280

0

2

181

Gh.Doja

4030

470

0

2

182

Hunedoarei

1140

250

0

2

183

J.Huss

2100

265

0

2

184

Iris

2475

270

0

2

185

I.Pop Reteganu

3410

210

0

2

186

Iugoslaviei

4480

610

0

2

187

Inau

1681

180

0

2

188

Lucernei

1200

150

0

2

189

Lunetei

1640

290

0

2

190

Margaului

1320

220

0

2

191

Morii

5200

370

. 0

2

192

Madach Imre

5600

800

0

2

193

N.Romanu

1120

160

0

2

194

Nadasel

2260

260

2

70

2

195

N.Pascaly

1040

260

0

2

196

Ovidiu

2200

300

0

2

197

Sobarilor

5220

580

3

108

2

198

Saturn

1875

280

0

2

199

Triofoiului

1820

300

0

2

total urgenta 2

379497

48863

49

1.593

SECTOR I

urgenta 3

1

ANEXA 1.4

Caile de circulație pe care se executa activitatea de curatare a zăpezii

Nr. crt.

Strada

Suprafața carosabil

Lungime

număr treceri pe strada

Suprafața treceri pietoni

Grad de prioritate

200

A.Pann

2684

320

2

67

3

201

Azuga

1500

148

0

3

202

Baita

1190

312

3

46

3

203

Banilor

581

100

0

3

204

Bayr on

4500

500

0

3

205

Bizusa

1400

55

0

3

206

Bobalnei

9070

1200

0

3

207

Bușteni

825

261

0

3

208

Cernavoda

1078

290

0

3

209

Cernei

1440

280

0

3

210

Chinei

2800

400

0

3

211

0. Comsa

2220

285

0

3

212

nului

2590

300

0

3

213

Marasesti

4699

250

0

3

214

Muncitorilor

2070

250

0

3

215

Năvodari

1015

200

0

3

216

Porțelanului

8900

650

0

3217

Porumbeilor

2100

400

0

3

218

Spitalului

1870

170

0

3

219

Voltaire

1260

204

1

25

3

220

13 Septembr.

1032

200

0

3

221

Muscel

2495

270

0

3

222

Parcul feroviarilor

3030

280

0

3

223

Răsăritului

5630

820

0

3

224

Aviatorilor

1188

200

0

3

225

A.Sahia

3000

400

0

3

226

Albiei

2275

260

0

3

227

Rodnei

4000

580

0

3

228

Arad

1800

100

0

3

229

I. lonescu de la Brad

4900

630

0

3

230

Alesd

1050

250

0

3

231

Aiudului

3820

1200

0

3

232

A.Densusianu

4013

550

0

3

233

Cepei

975

190

0

3

234

A.lpatescu

720

380

0

3

235

Aleea Văleni

945

1

0

3

236

Păltiniș

1080

160

0

3

237

Drapelului

1080

128

0

3

238

Axente Sever

1000

600

0

3

239

Aleea Meses

875

300

0

3

240

Aleea Snagov

1155

380

0

3

241

Aleea Borsec

700

200

0

3

242

Aleea Scarisoara

875

200

0

3

243

Aron Pumnu

2684

480

0

3

244

Bujorului

1800

200

0

3

245

Budai Nagy Antal

1180

140

0

3

246

Bare I

1064

500

0

3

247

Bare II

1064

500

0

3

248

Bare III

1064

500

0

3

249

Băii

1568

205

0

3

250

Banatului

1325

300

0

3

251

Brăduțului

2740

285

0

3

252

C.Dragusin

2880

350

0

3

253

Calimanesti

1100

220

0

3

254

Cosașilor

2100

300

0

3

255

Copacilor

1200

180

0

3

256

E.Brote

1360

170

0

3

257

Cornului

1120

160

0

3

258

Crisului

900

150

0

3

259

Căpșunilor

360

150

0

3

260

Dobrogei

1330

190

0

3

261

Ghioceilor

1620

270

0

3

262

Garoafelor

1750

250

0

3

263

Ghimesului

2310

330

0

3

264

Elicei

3795

205

0

3

265

G.Domide

770

120

0

3

266

E.Varga

875

125

0

3

267

I.Viteazu

990

100

0

3

268

înfrățirii

3430

390

0

3

269

L.Pop de Cluj

3412

250

0

3

270

Ion Oarga

1850

370

0

3

271

Lotrului

1200

■ 150

0

3

272

Livezii

1600

200

0

3

273

Margaritarilor

2240

320

0

3

274

Nucului

1030'

120

0

3

275

Oituz

1630

200

0|

3

276

Olanesti

840

100

0

3

277

Ostașilor

1200

200

o

3

278

Postăvarul

2400

390

0

3

279

Pometului

2860

230

0

3

280

Pintea Viteazu

2460

180

0

3

281

Planoarelor

2450

350

0

3


282

Prieteniei

4140

470

0

3

283

Plaiuri

2250

440

0

3

284

Parasutistilor

1720

210

0

3

285

Ponorului

900

280

0

3

286

Prof V.Bologa

1525

216

0

3

287

Roșiori

1875

225

0

3

288

Rozelor

960

300

0

3

283

Spiru Haret

2610

180

0

3

290

Sportului

1080

170

0

3

231

Stejarului

1984

250

0

3

292

S.Simion

800

360

0

3

233

T.Laurian

2560

320

0

3

234

Timișului

4400

500

0

3

235

Tulghesului

2600

250

0

3

296

T.Rosu

2000

350

0

3

297

Teilor

1850

250

0

3

298

Vasile Lucaciu

2800

400

0

3

299

Vaslui

1400

150

0

3

300

Vulturului

1400

280

0

3

301

Viorelelor

2860

165

0

3

302

Vlad Tepes

1750

250

0

3

303

Vasile Parvan

1280

160

0

3

304

Zborului

2100

210

0

3

305

Zizinului

710

120

0

3

total urgenta 3

216535

31190

6

138

total suprafețe treceri de pietoni (mp.)

1290820

154578

268

9.959

Datele

din aceasta anexa sunt <

orientative :pe

parcursul

'tÂAa?

Z 2


PRIMAR,

EMIL BOC


DIRECTOR E


VIOREL PLESA


DELEGAT,


EININGER

A

IONUTIU OLGA MARIA


stațiile mijloacelor de transport in comun ia care urmeaza a se realiza activitatea de deszăpezire si transport a zăpezii

Nr. crt

Strada

număr statii troleibuz,autobuz

Suprafața statii

(mp)

Grad de prioritate

1

C.Turzii

8

400

1

2

P-ta St.cel Mare

1

50

1

3

P-ta A.lancu

1

50

1

4

P-ta Cipariu

1

50

1

5

C-tin Brancusi

7

350

1

6

P-ta I.Agarbicianu

1

50

1

7

Becas

2

100

1

8

B-dul N.Titulescu

5

250

1

9

L.Rebreanu

2

100

1

10

Unirii

5

250

1

11

Al.Vaida Voievod

4

2C0

1

12

Dunării

7

350

1

13

Intre Lacuri

2

100

1

14

Hargita

1

50

1

15

A.VIaicu

6

300

1

16

Traian Vuia

14

700

1

17

T.Mihaly

3

150

1

18

Fabricii

6

300

1

19

C.București

4

200

1

20

P-ta Abator

2

100

1

21

C.Pâinii

2

100

1

22

Paris

3

150

1

23

P-ta 1 Mai

1

50

1

24

Campina

1

50

1

25

Plevnei

4

200

1

26

Branului

1

53

1

27

Bare

4

200

1

28

Oașului

8

400

1

29

B-dul Muncii

6

300

1

30

B-dul 21 Decembrie

7

350

1

31

Traian Vuia

1

50

1

32

Dacia

1

50

1

Total statii (mp)

121

6.050

Datele din aceasta anexa sunt c


DELEGATAR,


PRIMAR, EMIL BOC


DIRECTOR EXE

VIOREL PLESA