Hotărârea nr. 635/2016

Hotărârea 635/2016 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Amenajare spații administrative în pod existent, imobil S+P+E+pod, str. Septimiu Albini nr. 91-93”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții

“Amenajare spații administrative în pod existent, imobil S+P+E+pod str. Sptimiu Albini

nr. 91-93“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare spații administrative în pod existent, imobil S+P+E+pod str. Sptimiu Albini nr. 91-93” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 3868/11.11.2016 al Centrului Bugetar de Administrare Creșe, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare spații administrative în pod existent, imobil S+P+E+pod str. Sptimiu Albini nr. 91-93”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare spații administrative în pod existent, imobil S+P+E+pod str. Sptimiu Albini nr. 91-93”, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Centrul Bugetar de Administrare Creșe din municipiul Cluj-Napoca.


’XVasile Florin Stamatian

Nr. 635 din 28 noiembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexă

la Hotărârea nr. 635/2016


CENTRUL BUGETAR DE ADMINISTRARE CREȘE

STR.MEHEDINȚI NR.15

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“ Amenajare spații administrative în pod existent, imobil S+P+E+pod str. Sptimiu Albini nr. 91-93”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Centrul Bugetar de Administrare Creșe

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr. 91-93, cartier Gheorgheni

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

• Valoarea totală a investiției, conform devizului general fără TVA, în prețuri noiembrie 2016 este

Din care C+M

1.155.710 LEI ( fără T.V.A.)

854.196 LEI ( fără T.V.A.)

Se propune amenajarea unor spații administrative în podul existent. Clădirea va avea un regim de înălțime S+P+E+Mp, S desfășurata mansardă = 339,00 mp

Amenajarea mansardei în podul existent al clăadirii S+P+E, se va realiza cu respectarea R.L.U. Cluj-Napoca, P.U.G. 2014.

Indici urbanistici:

Arie teren:

4.075,00 mp

Arie construită:

783,60 mp

Arie desfășurată construită:

2.253,20 mp

P.O.T.propus= 19%

C.U.T.propus = 0,55 mp ADC/mp teren

Construcția analizată are în prezent regim de înălțime S+P+E și prezintă următoarele caracteristici: structura alcătuită din pereți portanți din zidărie plină, vechime mai mare de 30 ani, planșeu de beton peste subsol, planșeu de beton peste parter, planșeu de lemn peste etaj, acoperiș tip șarpantă de lemn cu învelitoare din țiglă ceramică.

în podul existent se vor amenaja spații administrative prin compartimentări ușoare cu pereți din gipscarton: holuri, 2 grupuri sanitare, 5 birouri, oficiu, arhivă, 2 săli de curs, sală de ședințe, sală de întâlniri.

Planșeul peste etaj are structura lemnoasă, fiind un planșeu istoric casetat - clădirea a fost proiectată de arh. Kos Karoly și este o clădire istorică cu valoare ambientală.


Ținând cont de mărimea deschiderilor si amenajarea parțiala a necesară dimensionarea unei structuri de rezistență suplimentară, care să din planșeu.              " '

Soluția de intervenție recomandată și elaborată o constituie tablă umplutură tip șape ușoare (amestec de ciment + nisip + granule de polistiren


200-300 kg/mc) urmată de șape slab armate cu grosimea de 3cm; stratul de finisaj propus este covor PVC.

Avantajele acestei soluții sunt: executarea unor armătură suplimentară, greutate mai mică a sistemului st


Acești indicatori tehnico-economici sunt în confo

face parte integrantă din prezenta hotărâre.

osime mai mică, nu necesită al, cost de implementare mai mic.

e\izul\general al investiției, care