Hotărârea nr. 613/2016

Hotărârea 613/2016 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpina nr 47, identificat prin nr. cad. 320001.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpina nr. 47, identificat prin nr. cad. 320001

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpina nr. 47, identificat prin nr. cad. 320001 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 424297/453/01.11.2016 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpina nr. 47, identificat prin nr. cad. 320001;

Reținând prevederile art. 121 alin. (3) și 115 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 562 și 889 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c”, al. 5 lit „a”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă preluarea, în proprietatea privată a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren cu suprafața de 42 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpina nr. 47, identificat prin nr. cad. 320001, înscris în CF nr. 320001 Cluj-Napoca.

Art. 2. (1) Se aprobă trecerea imobilului identificat la art. 1 din proprietatea privată în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, în vederea asigurării profilului străzii Câmpina, așa cum acesta este reglementat prin P.U.G.-2014.

(2) Imobilul va fi inclus în Anexa 4 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca” la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul 1. Consiliul local Cluj-Napoca, Subcapitolul 1.1. Alte terenuri.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Generală de Urbanism și Direcția economică.

Nr. 613 din 28 noiembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)