Hotărârea nr. 609/2016

Hotărârea 609/2016 - Modificarea Hotărârii nr. 402/2016 (constituirea Comisiei mixte de repartizare a locuinţelor fond de stat).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 402/2016

(constituirea Comisiei mixte de repartizare a locuințelor fond de stat)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 402/2016 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 451294/451/27.10.2016 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 402/2016;

Văzând Demisia domnului Giacomo Dreoni, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 427486/11.10.2016, din funcția de consilier local, în cadrul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca și Hotărârea nr. 573/2016;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I, Se modifică art. 1 al Hotărârii nr. 402/2016, în sensul înlocuirii domnului Giacomo Dreoni din funcția de membru, cu dl. Călin-Marcel Găbudean.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 609 din 28 noiembrie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)