Hotărârea nr. 600/2016

Hotărârea 600/2016 - Efectuarea demersurilor necesare în vederea convocării de îndată a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., pentru data de 28.10.2016, ora 14, în Sala de conferințe a Sălii Polivalente din Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 747/2006

(aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare și deszăpezire pentru

S.C. ROSAL GRUP S.A. și S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.A.), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 496/2012

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 747/2006 (aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare și deszăpezire pentru S.C. ROSAL GRUP S.A. și S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.A.), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 496/2012 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 420917 din 13.12.2013 al Direcției economice prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 747/2006, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 496/2012;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 4 lit "a", 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifică art. 2 al Hotărârii nr. 747/2006, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 496/2012, care va avea următorul conținut:

”Art. 2. începând cu data de 1 ianuarie 2014, se aprobă tarifele pentru activitatea de salubrizare și deszăpezire pentru S.C. ROSAL GRUP S.A. și S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art. II. Celelalte prevederi ale hotărârii rămân neschimbate.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică, Direcția Tehnică, S.C. ROSAL GRUP S.A. și S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.A.

Nr. 600 din 30 decembrie 2013 (Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 600/2013

I. Tarife pentru S.C. ROSAL GRUP S.A.

Nr. crt.

Denumirea prestațiilor executate

UM

Tarif actual fără TVA

Tarif aprobat fără TVA

0

1

2

3

4

1

Măturat aspirat mecanizat/mp

1000mp

12.53

12.93

2

întreținere străzi/mp

1000mp

4.01

4.14

3

Măturat manual carosabil ziua/mp

1000mp

12.29

12.68

4

Măturat manual carosabil noaptea/mp

1000mp

13.41

13.84

5

Măturat manual trotuare ziua/mp

1000mp

12.29

12.68

I        6

Măturat manual trotuare noaptea/mp

1000mp

13.41

13.84

7

Spălat din furtun/mp

1000mp

7.81

8.06

8

încărcat/transportat reziduuri stradale/mc

mc

44.06

45.47

9

Curățat manual rigole/ml

1000ml

111.56

115.13

10

Stropit din paleți/mp

1000mp

6.04

6.23

11

Depozitat deșeuri stradale la depozite autorizate/t

t

0.01

0.01     I

12

Transportat deșeuri clandestine

mc

26.08

26.91

13

Curățat manual zăpadă și gheață/mp

1000mp

175.15

180.75

14

Curățat, încărcat, depozitat mecanic zăpadă/mc

mc

7.59

7.83

15

Acțiune de pluguit/mp

1000mp

9.29

9.59

16

Acțiune de combatere polei/mp

1000mp

20.29

20.94

17

Curățare de zăpadă și gheață a gurilor de scurgere

buc

0.04

0.04

II. Tarife pentru S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.A.

Nr. crt.

Denumirea prestațiilor executate

UM

Tarif actual fără TVA

Tarif aprobat fără TVA

I 0

1

2

3

4

1

Măturat mecanizat

1000mp

8.66

8.94

2

Măturat manual ziua

1000mp

7.90

8.15

3

Măturat manual noaptea

1000mp

8.52

8.79

4

Curățat rigole

1000ml

133.26

137.52

5

Transport reziduuri stradale

mc

33.07

34.13

6

întreținere

1000mp

7.69

7.94

7

Transport deșeuri clandestine

mc

12.21

12.60

8

Stropit

1000mp

3.21

3.31

9

Spălat

1000mp

20.68

21.34

I 10

Depozitat deșeuri stradale la depozite autorizate

t

7.41

7.65

11

Curățarea manuală a zăpezii și a gheții

1000mp

135.63

139.97

12

Curățat, încărcat mecanizat

mc

27.48

28.36

13

Pluguit

1000mp

21.58

22.27

14

Combatere polei

1000mp

14.71

15.18

15

Curățare de zăpadă și gheață a gurilor de scurgere

buc

0.00

0.00