Hotărârea nr. 577/2016

Hotărârea 577/2016 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Popești (in prezent, str. Spicului) nr. 31, identificat prin nr. cad. 320420.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte de închiriere

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte de închiriere - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvâth Anna, Ligia Mihaiu, Lazăr Ovidiu Chifor, Gered Imre, Ioan Pop și Giacomo Dreoni;

Analizând Referatul nr. 420266/451/12.12,2013 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune prelungirea termenului de locațiune a unor contracte de închiriere;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari, 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. (1) Se aprobă prelungirea termenului de locațiune pentru locuințele de serviciu, până la data de 19.05.2014, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

  • (2) Contractul de închiriere este accesoriu la contractul de muncă, conform art. 2 lit. d din Legea nr. 114/1996, actualizată și republicată, cu completările și modificările ulterioare;

  • (3) Contractul de închiriere încetează la încetarea contractului de muncă/raporturilor de serviciu.


Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 577 din 30 decembrie 2013

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 577/2013


MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

LISTA

LOCUINȚELOR DE SERVICIU ATRIBUITE PERSOANELOR FIZICE/JURIDICE,

PENTRU CARE SE PRELUNGEȘTE TERMENUL DE LOCAȚIUNE

PÂNĂ LA DATA DE 19.05.2014

Nr.crt.

Titular contract

Adresă

1.

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI

BĂIȚANR. 5, AP. 27

2.

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI

UNIRII NR. 3, AP. 9

3.

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI

AUREL SUCIU NR. 32, AP. 141

4.

UNIVERSITATE BABEȘ-BOLYAI

BUZĂU NR. 14, AP. 75

5.

UNIVERSITATE BABEȘ-BOLYAI

DRAGALINA NR. 6 AP. 1

6.

UNIVERSTITATEA TEHNICĂ

GHEORGHE ȘINCAI NR. 16, AP. 4

7.

VLAS F1LICA

AUREL SUCIU NR. 32 AP. 27