Hotărârea nr. 538/2016

Hotărârea 538/2016 - Aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj din România și Orașul Ungheni, Raionul Ungheni din Republica Moldova.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea înțelegerii de Cooperare între Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj din România și Orașul Ungheni, Raionul Ungheni din Republica Moldova

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea înțelegerii de Cooperare între Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj din România și orașul Ungheni, Raionul Ungheni din Republica Moldova - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 390811/105/15.09.2014 al Biroului Relații externe și investitori prin care se propune aprobarea înțelegerii de Cooperare între municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj din România și orașul Ungheni, Raionul Ungheni din Republica Moldova;

Reținând Avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. H2-1/3672 din data de 23 august 2016 și Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 68379/02.08.2016;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 15, 16, 36, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă înțelegerea de Cooperare între Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj din România și Orașul Ungheni, Raionul Ungheni din Republica Moldova, conform Anexei, care face parte integrantă din hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Biroul Relații externe și investitori.


Nr. 538 din 23 septembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)înțelegere de Cooperare între Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj din România

și Orașul Ungheni, Raionul Ungheni din Republica Moldova

Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj din România și Orașul Ungheni, Raionul Ungheni din Republica Moldova, denumite în continuare Părți,

Având în vedere caracterul special al relațiilor dintre România și Republica Moldova, conferit de comunitatea de limbă, istorie, cultură și tradiții ți în dorința consolidării relațiilor de prietenie ți de cooperare între autoritățile administrației publice locale din Republica Moldova și România,

Au convenit următoarele: stabilirea unor partenariate de colaborare în mai multe domenii de interes reciproc, promovarea în comun a unor proiecte de dezvoltare economică și socială, dezvoltarea unei colaborări în beneficiul ambelor comunități locale.

Art.l

Părțile vor colabora în domeniile menționate în prezenta înțelegere, în conformitate cu legislațiile în vigoare din Republica Moldova și România.

Părțile vor efectua schimburi de experiență în domeniul administrației publice locale și se vor informa reciproc cu privire la modalitățile de soluționare a unor probleme din cadrul celor două comunități.

Art. 2

Părțile vor dezvolta relații de cooperare, potrivit competențelor de care dispun conform legislațiilor în vigoare în statele lor și vor sprijini desfășurarea activităților de cooperare și de promovare a unor proiecte în următoarele domenii: administrație publică locală, educație, cultură, sport, sănătate, turism, protecția mediului și reducerea riscurilor de dezastre, agricultură, comerț, infrastructură rutieră, utilități publice (apă, canalizare, salubrizare, transport și iluminat public), precum și asistență socială.

Totodată, vor fi analizate posibilitățile de promovare a unor proiecte comune în domeniile menționate în înțelegere, care pot beneficia de susținerea financiară a Uniunii Europene.


Art. 3

Părțile au stabilit următoarele domenii de interes în vederea cooperării:

Părțile vor stabili schimburi de experiență la nivelul departamentelor și instituțiilor specializate, vor încuraja relațiile de cooperare între persoanele fizice și juridice care desfășoară activități în diferite sectoare ale economiei și între asociațiile și organizațiile neguvernamentale din cele două orașe. In cadrul cooperării vor fi incluse următoarele activități:

1.1 Domeniul educațional

Ambele părți vor lua inițiative și măsuri în vederea derulării unor proiecte comune pentru îmbunătățirea procesului educațional, cunoașterea reciprocă și schimburi de experiență. Vor sprijini colaborarea între școli, grădinițe, facilitând schimbul de copii, elevi și cadre didactice.

1.2 Domeniul cultural și sportiv

Consolidarea cooperării reciproce în domeniul culturii, intensificarea schimburilor în artă și între comunitățile culturale în scopul explorării mai multor oportunități.

în domeniul sportului, vor sprijini colaborarea dintre cluburile sportive în vederea participării la diferite manifestări sportive organizate în Cluj-Napoca sau în Ungheni.

1.3 Domeniul turistic

Părțile se vor informa reciproc despre oportunitățile de promovare existente pe plan local sau internațional (expoziții, târguri, saloane) și vor derula, dacă este oportun, proiecte comune în acest domeniu.

§ 2. Cooperare economică

Părțile vor promova comunicarea și cooperarea între comunitățile oamenilor de afaceri și vor contribui la stimularea creșterii economice și a progresului social în ambele orașe. Un obiectiv special va fi cooperarea business-to-bussines în domeniile artă creativă, lumea digitală și alte domenii cu potențial ridicat de cooperare pentru mediul de afaceri local.

§ 3. Sprijinirea cooperării “people to people”

La nivelul administrațiilor celor două unități administrativ-teritoriale vor fi efectuate schimburi de experiență cu privire la problemele specifice care apar la nivelul comunităților pe care le reprezintă și identificarea posibilităților de rezolvare a solicitărilor venite din partea locuitorilor. De asemenea, vor fi încurajate vizitele între locuitorii din municipiul Cluj-Napoca și din orașul Ungheni, și crearea de asociații care să contribuie la dezvoltarea cooperării în domeniile de interes reciproc.

întâlniri ale delegațiilor oficiale, conduse de primarii celor două orașe sau de către alți reprezentanți desemnați, vor avea loc periodic, în mod alternativ, în scopul efectuării bilanțului cooperării și stabilirii modalităților de cooperare în viitor.

Aspectele financiare:

Părțile vor suporta în mod independent toate cheltuielile apărute în cursul implementării prezentei înțelegeri. în limitele stipulate de legislațiile naționale ale statelor celor două Părți.

Responsabilitatea privind înțelegerile de cooperare încheiate de unitățile administrativ-teritoriale revine în exclusivitate acestora.

Art. 5

Soluționarea diferendelor

Orice diferend apărut cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei înțelegeri va fi soluționat amiabil, de către Părți, pe calea negocierilor directe.

Autoritățile locale vor asigura condiții favorabile și asistență din partea departamentelor de specialitate din cadrul celor două primării, în vederea soluționării pe cale amiabilă a eventualelor diferende dintre persoanele fizice și juridice care desfășoară activități economice în municipiul Cluj-Napoca și orașul Ungheni.

Părțile convin să se consulte imediat și prompt, pe căi potrivite, la cererea oricărei dintre ele, pentru examinarea oricărei probleme referitoare la interpretarea sau implementarea prezentei înțelegeri și a altor aspecte pertinente ale relațiilor dintre Părți.

Art. 6

Fiecare Parte va desemna un coordonator care va răspunde de implementarea eficientă a acestei înțelegeri de Cooperare. Coordonatorii desemnați de către Părți vor elabora un plan de implementare și vor propune acțiuni suplimentare care pot fi întreprinse de ambele părți.

Art. 7

Prezenta înțelegere de Cooperare poate fi amendată sau completată în baza acordului reciproc, în scris, al Părților. Amendamentele și completările intră în vigoare la data semnării.

Art. 8

Prezentul Acord se încheie pe durată nedeterminată și produce efecte de la data semnării. Documentul poate fi modificat prin acordul scris al Părților. Modificările vor produce efecte de la data semnării.

Fiecare Parte poate denunța înțelegerea prin notificare scrisă adresată celeilate Părți.

încetarea prezentei înțelegeri nu va afecta punerea în aplicare a programelor și proiectelor demarate în perioada de valabilitate a acesteia, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel de către Părți.

Denunțarea își produce efectele după trei luni de la data primirii respectivei notificări.

Semnat la (localitatea)


, la (data)..........în două exemplare originale, în limba română.

Pentru

România

Județul Cluj

Municipiul Cluj-Napoca

Primar,

Emil Boc

Pentru

Republica Moldova

Orașul Ungheni

Primar,

Alexandru Ambros