Hotărârea nr. 536/2016

Hotărârea 536/2016 - Aprobarea P.U.D. Ansamblu de clădiri pentru spații de birouri și spații pentru servicii medicale S+P+3E+R, Calea Dorobanților nr. 27-29; beneficiară: S.C. Soce Impex S.R.L.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

Ansamblu de clădiri pentru spații de birouri și spații pentru servicii medicale S+P+3E+R, Calea Dorobanților nr. 27-29

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Ansamblu de clădiri pentru spații de birouri și spații pentru servicii medicale S+P+3E+R , Calea Dorobanților nr. 27-29 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 365699 din 30.08.2016 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Ansamblu de clădiri pentru spații de birouri și spații pentru servicii medicale S+P+3E+R, Calea Dorobanților nr. 27-29. beneficiară: S.C. SOCE IMPEX S.R.L;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 753 din 22.08.2016, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:


de ședință,

r. Vasile Florin Stamatian


Art 1. -

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Ansamblu de clădiri pentru spații de birouri și spații pentru servicii medicale S+P+3E+R , Calea Dorobanților nr. 27-29, pe o parcelă de teren aflată în coproprietate. Documentația reglementează:

-retragere minimă față de limita laterală estică= Hcomișă/2, dar nu mai puțin de 4,5 m; -retragere minimă față de limita laterală vestică= pe limita de proprietate vestică; -retrageri minime față de limita posterioară = Hcornișă/2, dar nu mai puțin de 6 m;

-circulații și accese: din Calea Dorobanților;

-staționarea autovehiculelor: spații specializate dispuse la subsolul ansamblului; Necesarul de parcaje, dimensionat conform Anexei 2 la Regulament.

Art. 2.

Depunerea documentației tehnice în vederea emiterii Autorizației de construire este condiționată de dobândirea de către beneficiarii P.U.D. a unui drept de proprietate asupra imobilului cu nr. cad. 317896 înscris în C.F nr. 317896.

Art. 3. -

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației cinci ani de la aprobare.

Art. 4. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Nr. 536 din 1 septembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)