Hotărârea nr. 530/2016

Hotărârea 530/2016 - Renunțarea la cumpărarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 5, ap. 10.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind renunțarea la cumpărarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 5, ap. 10

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind renunțarea la cumpărarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str.Avram Iancu nr. 5, ap. 10 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvăth Arma, Corina Ecaterina Croitoru, Florin Valentin Gliga, Ovidiu Valeriu Florian, Rareș Petru Ferdean;

Analizând Referatul nr. 364040/453/26.08.2016 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune renunțarea la cumpărarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 5, ap. 10;

Reținând prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se aprobă renunțarea la cumpărarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 5, ap. nr. 10, identificat prin nr. topo. 436/1/X, înscris în C.F. nr. 255996-C1 -UI8 Cluj-Napoca, la prețul de 160.000 euro, imobil pentru care s-a aprobat exercitarea dreptului de preemțiune prin Hotărârea nr. 371/2016.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii, se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


Nr. 530 din 1 septembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)