Hotărârea nr. 515/2016

Hotărârea 515/2016 - Aprobarea P.U.D. construire locuință semicolectivă, str. Dunării nr. 158A; beneficiari: Fărcaș Florin Vasile și Lăpușan Florin cu soția, Lăpușan Cosmina Alina.


Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință semicolectivă, str. Dunării nr. 158A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință semicolectivă, str. Dunării nr. 158A- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 334516 din 17.08.2016 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință semicolectivă, str. Dunării nr. 158A, beneficiari: Fărcaș Florin Vasile și Lăpușan Florin cu soția Lăpușan Cosmina Alina;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 435 din 13.04.2016, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. -

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință semicolectivă, str. Dunării nr. 158A, beneficiari: Fărcaș Florin Vasile și Lăpușan Florin cu soția Lăpușan Cosmina Alina, pe parcela de teren, proprietate particulară.

Documentația reglementează:

retrageri față de limitele laterale - minim 3 m;

  • •   retragere față de limitela posterioară - minim 6 m;

  • •   circulații și accese: din str. Dunării;

■ echipare tehnico-edilitară: existentă pe str. Dunării.

Art. 2. -

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Nr. 515 din 1 septembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)