Hotărârea nr. 513/2016

Hotărârea 513/2016 - Aprobarea P.U.D. modernizare și etajare casă unifamilială P+M, str. Brutarilor nr. 11; beneficiari: Lungociu Corneliu și Lungociu Adina Daniela.


Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu modernizare și etajare casă unifamilială, P+M, str. Brutarilor nr. 11

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - modernizare și etajare casă unifamilială, P+M, str. Brutarilor nr. 11 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 291094 din 16.08.2016 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - modernizare și etajare casă unifamilială, P+M, str. Brutarilor nr. 11, beneficiari: Lungociu Corneliu și Lungociu Adina Daniela;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 415204/1054 din 10.02.2016, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - modernizare și etajare casă unifamilială, P+M, str. Brutarilor nr. 11, beneficiari: Lungociu Corneliu și Lungociu Adina Daniela, pe o parcelă de teren proprietate particulară.

Documentația reglementează:

  • •  retragerea față de limita lateral sudică: min. 3 m;

  • •  amplasarea pe limita lateral nordică și pe limita posterioară;

  • •  accesul auto și cel pietonal din str. Brutarilor;

  • •  staționarea autovehiculelor în incintă, respectând Regulamentul P.U.G. - municipiul Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, Anexa 2.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației doi ani de la aprobarea prezentei hotărâri.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

; s Președinte de ședință,

•'u ¥rof. itaiv. ,dr. Vasile Florin Stamatian

/        Z~1 \ * \

/          IlaI \     \

5

WTRASEMNEA7Ă: ecretarul municipiului,

Jr. Aufrora Roșea

Nr. 513 din 1 septembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)