Hotărârea nr. 507/2016

Hotărârea 507/2016 - Prelungirea termenului unor contracte având ca obiect spații cu altă destinație decât cea de locuință.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 484/2011 (necesitatea reglementării aprovizionării și circulației autovehiculelor pe raza municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind necesitatea reglementării aprovizionării și circulației autovehiculelor pe raza municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 361758/446/14.11.2012 al Direcției tehnice prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii nr. 484/2011 (necesitatea reglementării aprovizionării și circulației autovehiculelor pe raza municipiului Cluj-Napoca);

Reținând prevederile Legii nr. 82/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor cu modificările și completările ulterioare, ale art. 128 lit. ”d” din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, ale art. 61 lit. ”e“ din Legea nr. 137/1995 republicată privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 155/2010 a poliției locale;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se modifică art.l al Hotărârii nr. 484/2011, care va avea următorul conținut:

"Art.l (1) Pe raza municipiului Cluj-Napoca este permisă aprovizionarea cu autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 7,49 tone, cu excepția zonei 0 (zona centrală) unde aprovizionarea este permisă cu autovehicule de până la 2,49 tone.

 • (2) Pentru aprovizionarea pe raza municipiului Cluj-Napoca pe zona 0 cu autovehicule cu masa maximă autorizată mai mare de 2,5 tone, respectiv pentru aprovizionarea pe restul municipiului cu autovehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone este obligatorie obținerea autorizației de liber acces.

 • (3) Aprovizionarea este permisă cu condiția ca autovehiculele să staționeze pe durata operațiunii doar în locurile special amenajate și cu respectarea regulilor de circulație, conform legislației în vigoare.”

Art. II. Se modifică art. 2 al Hotărârii nr. 484/2011, după cum urmează:

"Art.2 Zona 0 reprezintă perimetrul delimitat de străzile George Coșbuc, Clinicilor, Piața Lucian Blaga, Republicii, Avram Iancu, Milton Lehrer, Piața Cipariu, Piața Ștefan cel Mare, Piața Avram Iancu, Constanța, Iașilor, Pod Traian, Decebal, Cloșca, Horea, Dragaiina, Pod Napoca, Splaiul Independenței, George Coșbuc, precum și str. Emil Racoviță, Mecanicilor, Calea Turzii - tronsonul cuprins între str. Observatorului și str. Milton Lehrer."

Art.III Se modifică art. 5 al Hotărârii nr. 484/2011, după cum urmează:

"Art.5 (l)Accesul în vederea aprovizionării este permis numai pe baza autorizațiilor de liber acces, conform modelelor prevăzute în Anexele 1, 2, 3 și 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)Autorizațiile de liber acces sunt eliberate de către Primăria municipiului Cluj-Napoca - Serviciul siguranța circulației, rețele edilitare și transport local, stațiile de distribuție-vânzare carburanți și alte unități. Imprimatele securizate tip „vignetă” nu se emit pentru zona „0” și pot fi procurate și de la stațiile de distribuție-vânzare carburanți și alte unități (CEC, poștă etc.), conform unui protocol încheiat de către Municipiul Cluj-Napoca cu aceștia."

Art. IV. Se completează art. 6 al Hotărârii nr. 484/2011 cu punctul 5, care va avea următorul conținut:

"5. Pentru celelalte zone ale municipiului (fără zona 0) -

Tarif unic pentru aprovizionare și transport mărfuri, produse, inclusiv materiale de construcții - 50 lei/zi, indiferent de masa totală maximă autorizată."

Art. V. Se modifică și se completează art. 10 al Hotărârii nr. 484/2011, după cum urmează:

"Art.10

 • a. Autorizațiile de liber acces prevăzute în Anexele 1, 2 și 3 se eliberează la cerere în baza certificatului de înmatriculare/ carte de identitate a autovehiculului și a dovezii plății taxei aferente. La control, autorizațiile de liber acces se prezintă însoțite de documentele autovehiculului și foaia de parcurs care justifică punctul de destinație.

 • b. Autorizațiile de liber acces nu sunt transmisibile.

 • c. Pe fiecare autorizație va fi specificată zona de acces, numărul de înmatriculare a autovehiculului, extrase din legislația în vigoare ce trebuiesc respectate de către conducătorul auto, dovada achitării taxelor (unde e cazul), perioada și alte mențiuni după caz, conform modelului prezentat în Anexa 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Pe imprimatele securizate tip „vignetă”, valabile pentru municipiul Cluj-Napoca, fără zona 0, va fi specificat numărul de înmatriculare a autovehiculului, dovada achitării tarifului aferent masei maxime autorizate a autovehiculului, perioada și alte mențiuni după caz, conform modelului prezentat în Anexa 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • d. Autorizațiile pentru zona “0” sunt valabile și pentru celelalte zone ale municipiului.

 • e. Sumele încasate prin eliberarea autorizațiilor se constituie venit la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca.

 • f. Plata taxelor se poate face: la casieria Primăriei municipiului Cluj-Napoca, prin ordin de plată în contul primăriei, plata on-line, plata la distribuitorii de vignete care au protocol încheiat cu municipiul Cluj-Napoca în acest sens.

 • g. Autorizațiile de liberă trecere pe raza municipiului Cluj-Napoca cu excepția zonei 0, eliberate pe durata a 24 de ore, pentru care se achită tariful unic, vor fi eliberate de pe site-ul Primăriei Cluj-Napoca."

Art. VI. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 484/2011 rămân neschimbate.

Art. VIL Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Poliția locală, Direcția economică, Direcția tehnică, Serviciul Strategii de informatizare și Inspectoratul județean de poliție Cluj.

Nr. 507 din 14 decembrie 2012

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)

MODEL AUTORIZAȚIE PENTRU ZONA 0CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Autovehiculul cu numărul de înmatriculare___________________lucrează/ aparține _____________și

are drept de acces pe raza municipiului Cluj-Napoca pe zona 0 pentru transportul___________________

Orice staționare care nu este justificată prin foaia de parcurs, restricționarea ori blocarea circulației fără respectarea prevederilor Ordinului 1112/2000, fără acordul Poliției rutiere și avizul administratorului drumului, ori parcarea pe domeniul public în locuri interzise sau neamenajate ca parcare, atrage după sine sancțiuni contravenționale în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

Se interzice conducătorului de autovehicul să intre pe drumurile modernizate cu autovehiculul care are pe roți sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabilă ori din care cad sau se scurg produse, substanțe ori materiale ce pot pune în pericol siguranța circulației.

 • •  Pe străzile cu restricție de tonaj se va circula cu 30 km/h.

 • •  în cazul în care nu se respectă condițiile de mai sus, se suspendă autorizația.

 • •  Prezenta autorizație este valabilă pentru perioada_________________.

 • •  Achitata cu chitanța/ ordin de plata nr.______________.

DIRECTOR EXECUTIV,

ȘEF SERVICIU,


 • a. Autorizația nu este transmisibilă.

 • b. Autorizațiile pentru zona “0” sunt valabile și pentru restul municipiului.

 • c. Nerespectarea condițiilor impuse prin autorizația de liberă trecere se sancționează conform actelor normative în vigoare.

 • d. Conducătorii autovehiculelor au obligația să păstreze în stare bună și să afișeze la loc vizibil autorizațiile de liber acces.

 • e. Conducătorii auto sunt obligați sa respecte toate prevederile actelor normative în vigoare cu privire la circulația pe drumurile publice (O.U.G. 195/2002, H.G. 1.391 /2006 cu modificările și completările ulterioare).


MODEL AUTORIZAȚIE PENTRU MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA FĂRĂ ZONA 0


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Autovehiculul cu numărul de înmatriculare___________________lucrează/ aparține _____________și

are drept de acces pe raza municipiului Cluj-Napoca FĂRĂ zona 0, pentru transportul _______________________, pe următorul traseu_____________________________________________________________ .

Orice staționare care nu este justificată prin foaia de parcurs, restricționarea ori blocarea circulației fără respectarea prevederilor Ordinului nr.l 112/2000, fără acordul Poliției rutiere și avizul administratorului drumului ori parcarea pe domeniul public în locuri interzise sau neamenajate ca parcare, atrage după sine sancțiuni contravenționale în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

îi este interzis conducătorului de autovehicul să intre pe drumurile modernizate cu autovehiculul care are pe roți sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabilă ori din care cad sau se scurg produse, substanțe ori materiale ce pot pune în pericol siguranța circulației.

 • •  Pe străzile cu restricție de tonaj, se va circula cu 30 km/h.

 • •  Să circule numai pe banda unu de circulație pe străzile care au mai multe benzi pe sens, cu maxim 30km/h.

 • •  Să nu circule pe linia de tramvai decât în situația în care fie că strada nu mai are altă bandă pe sens, fie există obstacol pe banda unu.

 • •  în cazul în care nu se respectă condițiile de mai sus, autorizația va fi suspendată.

 • •  Prezenta autorizație nu dă drept de circulație pe timp de caniculă între orele 09.00-21.00 sau pe timpul ninsorilor abundente.

 • •  Prezenta autorizație este valabilă pentru perioada_________________.

 • •  Achitata cu chitanța/ ordin de plata nr.______________.

DIRECTOR EXECUTIV,

ȘEF SERVICIU,


 • a. Autorizația nu este transmisibilă.

 • b. Autorizațiile pentru zona “0” sunt valabile și pentru celelalte zone ale municipiului.

 • c. Nerespectarea condițiilor impuse prin autorizația de liberă trecere este sancționat conform actelor normative în vigoare.

 • d. Conducătorii autovehiculelor au obligația să păstreze în stare bună și să afișeze la loc vizibil autorizațiile de liber acces.

 • e. Conducătorii auto sunt obligați să respecte toate prevederile actelor normative în vigoare cu privire la circulația pe drumurile publice (O.U.G. nr. 195/2002, H.G. nr. 1.391/2006 cu modificările și completările ulterioare).


Anexa 3 la Hotărârea nr. 507 /2012MODEL AUTORIZAȚIE TIP VIGNETA PENTRU MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA FARA ZONA 0Numărul de înmatriculare

Nume (PF/PJ).....

Dovada achitării

Tonaj..................


XII30

29

28

27

26

25

24

23

22


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

AUTORIZAȚIE

DE LIBER ACCES

ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA,

FARA ZONA “0


17


16


‘10

‘11

‘12

‘13

X

1

2

3

4

5

6

7

8

NOAPTE 2100-07w

ZI 0700-21C0

Achitarea tarifului de ai di drept de circulația yi pe timp da noapte.

____Payrtnnt of ttta dtytim* f»» înciudai accesa (fo th« ctty) durlng nightlme.__________

CATEGORII DE TONAJ: (Masa țotală maximă autorizată) 7,5 -15,99 16 - 21,99 22 - 29,99 30 - 3^,99 Peste SS


= Serie: 0002989


22

23

24

25

26

27

28

29

30

ZONA "0* DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA ESTE PERIMETRUL DELIMITAT DE URMĂTOARELE STRĂZI;

The "0“ Perima Ier of CluJ-Napoca clty represonts the ara» borderad by ttie followlng streets:


17


16


Georgs Coșbuc - Clinicilor - P-ța Lucian Slaga -Republicii * Avram lancu - Milton Lehrer - P-ța Clpariu -P-ța Ștefan cel Mare • P-ța Avram lancu - Constanța -lașilor - PodTralan • Dacia - Dragalina - Pod Napoca -Splaiul Independenței - Gnorge Coșbuc, inclusiv străzile Emil Racovlță, Mecanicilor și Calea Turzli -tronsonul cuprins între Milton Lehrer și Observatorului.


George CoșbUC, Clinicilor - Lucian Blaga square - Republicii -Avram lancu • Milton Lehrer - Clpariu square - Ștefan cel : Mare square - Avram lancu square - Constanța - taților ■ Tralan Bridge - Dada - Dragalina - Napoca Bridge -Splaiul Independenței - George Coșbuc, further indudlng


■>.' the streets Emil Racoviță, Mecanicilor and Calea Turzli, the part between Milton Lehrer Street and Observatorului Street

» Autorități* ««te mitei numii însoțită de dovada acNtirli taxei I IxHutul, co numitul y de Inmtefcutet complete ți daci Juni marcate termenele de valabltate ți elementele păscute* akt lutarehfculutul • The tutiwinOon Is vitid onfy togvthar 'trfth tht proot Mudtog the vehkle registretion tmmbcr crwplrtad and only U IN Ythitlt *rv bdng rmuM (do*nj.


e

& o ce

K6

5

4

3

2

1

M

‘13

‘12‘11


‘10


AUTORIZAȚIA DE LIBER ACCES SE EXPUNE LA VEDERE!


DOVADA ACHITĂRII TARIFULUI/TAXEI (OP, NR. CHITANȚA, BON FISCAL) PROOF OF TAX PAYMENT (money order, written tvceipt, sales slip)MODEL AUTORIZAȚIE PENTRU MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA FĂRĂ ZONA 0 LA

ACHITAREA TARIFULUI UNIC PENTRU O ZI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Autovehiculul cu numărul de înmatriculare ___________________lucrează/ aparține

__________________________și are drept de acces pe raza municipiului Cluj-Napoca FĂRĂ zona 0.

Orice staționare care nu este justificată prin foaia de parcurs, restricționarea ori blocarea circulației fără respectarea prevederilor Ordinului nr. 1112/2000, fără acordul Poliției rutiere și avizul administratorului drumului ori parcarea pe domeniul public în locuri interzise sau neamenajate ca parcare, atrage după sine sancțiuni contravenționale în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

îi este interzis conducătorului de autovehicul să intre pe drumurile modernizate cu autovehiculul care are pe roți sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabilă ori din care cad sau se scurg produse, substanțe ori materiale ce pot pune în pericol siguranța circulației.

 • •  Pe străzile cu restricție de tonaj, se va circula cu 30 km/h.

 • •  Să circule numai pe banda unu de circulație pe străzile care au mai multe benzi pe sens, cu maxim 30km/h.

 • •  Să nu circule pe linia de tramvai decât în situația în care fie că strada nu mai are altă bandă pe sens, fie există obstacol pe banda unu.

 • •  în cazul în care nu se respectă condițiile de mai sus, autorizația va fi suspendată .

 • •  Prezenta autorizație nu dă drept de circulație pe timp de caniculă între orele 09.00-21.00 sau pe timpul ninsorilor abundente.

 • •  Prezenta autorizație este valabilă pentru data de _________________.

 • •  Achitată cu______________nr.______________.

Atenție:

 • a. Autorizația nu este transmisibilă.

 • b. Nerespectarea condițiilor impuse prin autorizația de liberă trecere este sancționat conform actelor normative în vigoare.

 • c. Conducătorii autovehiculelor au obligația să păstreze în stare bună și să afișeze la loc vizibil autorizațiile de liber acces.

 • d. Conducătorii auto sunt obligați să respecte toate prevederile actelor normative în vigoare cu privire la circulația pe drumurile publice (O.U.G. nr. 195/2002, H.G. nr. 1.391/2006 cu modificările și completările ulterioare).