Hotărârea nr. 505/2016

Hotărârea 505/2016 - Aprobarea unui schimb de locuințe.


CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 464/2010, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 326/2012 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Modernizarea tramei stradale de acces în zona industrială”, din Cluj-Napoca, județul Cluj)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 464/2010, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 326/2012 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Modernizarea tramei stradale de acces în zona industrială”, din Cluj-Napoca. județul Cluj) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 394784/10.12.2012 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune aprobarea modificărilor operate asupra bugetului de cheltuieli legate de proiectul „Modernizarea tramei stradale de acces la zona industrială” în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de creștere”, categoria de operațiuni: reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39. alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 464/2010, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 326/2012, în sensul modificării bugetului și a cheltuielilor bugetare aferente proiectului „Modernizarea tramei stradale de acces la zona industrială”, din Cluj-Napoca, județul Cluj, după cum urmează:

„Art, 2,

  • (1) Se aprobă bugetul proiectului în valoare totală de 90.612.693,11 lei. din care 71.358.803,92 lei reprezintă suma nerambursabilă solicitată.

  • (2) Se aprobă contribuția la cheltuielile eligibile, ce revine municipiului Cluj-Napoca, în valoare de

1.456.302,13 lei.

  • (3) Se aprobă contribuția la cheltuielile neeligibile, ce revine municipiului Cluj-Napoca. în valoare de 474.086,33 lei.

  • (4) Se aprobă contribuția de 17.323.500,73 lei ce reprezintă valoarea TVA totală aferentă

proiectului.

  • (5) Municipiul Cluj-Napoca se obligă să asigure resursele financiare, costurile eligibile, neeligibile, inclusiv costurile conexe proiectului, necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale.”

Art. II Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul Strategie și dezvoltare locală, mangement proiecte și Direcția Economică.

Nr. 505 din 14 decembrie 2012 (Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)