Hotărârea nr. 494/2016

Hotărârea 494/2016 - Constituirea unei comisii de negociere pentru achiziționarea imobilelor, respectiv a terenurilor cu funcțiunea de instituții de învățământ preuniversitar, care au fost retrocedate în instanță foștilor proprietari sau, după caz, moștenitorilor acestora.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca aferentă trimestrului IV al anului 2012

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca aferentă trimestrului IV al anului 2012 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 393506 din 07.12.2012 al Direcției economice, prin care se propune aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca aferentă trimestrului IV al anului 2012;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetului general al municipiului Cluj-Napoca aferentă trimestrului IV al anului 2012, conform anexelor 1,2, 3, și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică.


Președinte de ședință, Jr.Radu Merîsin


Nr. 494 din 14 decembrie 2012 ( Hotărârea a fost adoptată

cu 27 voturi)


Contrasemnează: Secretarul municipiului, Jr.Aurora^rmure


EXECUȚIA

BUGETULUI GENERAL PE ANUL 2012

TRIM IV 2012

lei

Nr. crt.

Denumire indicatori

Buget rectificat H.C.L.

nr.411/2012

Realizări trim. IV

BUGETUL GENERAL

976,520,250

683,765,105

BUGETUL DE FUNCȚIONARE

573,989,250

469,014,479

BUGETUL DE DEZVOLTARE

402,531,000

214,750,626

I

BUGETUL GENERAL - VENITURI

927,153,250

743,796,869

1

BUGETUL LOCAL

792,523,000

638,594,511

2

BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE

76,375,000

61,353,586

3

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

79,990,250

51,602,044

Transferuri între bugete (se scad)

21,735,000

7,753,272

BUGETUL GENERAL - CHELTUIELI

976,520,250

683,765,105

1

BUGETUL LOCAL

837,491,000

581,586,303

2

BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE

76,375,000

61,353,586

3

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

84,389,250

48,578,488

Transferuri între bugete (se scad)

21,735,000

7,753,272

Excedent an curent

0

60,031,764

Deficit acoperit din excedentul anului precedent

-49,367,000

0

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL

TRIM IV

lei

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget rectificat H.C.L. nr.411/2012

Realizări trim. IV

TOTAL VENITURI, din care:

000102

792,523,000

638,594,511

Venituri proprii

4802

494,883,777

457,036,370

I

Venituri curente

0002

625,336,349

544,483,597

II

Venituri din capital

0015

601,707

733,831

III

Excedentul anului precedent pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

400214

0

37,225,221

IV

Subvenții

0017

56,784,944

21,192,634

V

Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțării

4502

109,800,000

34,959,228

TOTAL CHELTUIELI, din care:

total

837,491,000

581,586,303

1

Autorități publice și acțiuni externe

5102

67,852,000

43,196,547

- cheltuieli de personal

5102.10

20,800,000

18,382,523

- bunuri și servicii

5102.20

34,984,595

21,225,956

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

5102.56

4,592,000

2,950,255

- cheltuieli de capital

5102.70

7,150,000

318,857

- rambursări de credite interne

5102.81

408,000

408,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

5102.85

-82,595

-89,044

2

Alte servicii publice generale

5402

3,800,000

2,868,022

- cheltuieli de personal

5402.10

2,000,000

1,853,749

- bunuri și servicii

5402.20

1,800,000

1,014,273

3

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

5502

16,318,868

16,115,956

4

Ordine publică și siguranță națională

6102

7,970,000

6,076,410

- cheltuieli de personal

6102.10

6,400,000

5,449,365

- bunuri și servicii

6102.20

1,000,000

303,583

- cheltuieli de capital

6102.70

570,000

323,462

5

învățământ

6502

176,049,132

143,929,676

- cheltuieli de personal

6502.10

105,915,000

101,143,248

- bunuri și servicii

6502.20

41,173,311

29,260,369

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

6502.56

959,000

121,435

- asistență socială

6502.57

3,200,000

2,405,666

- burse

6502.59

7,000,000

6,017,530

- cheltuieli de capital

6502.70

17,952,793

5,269,915

- rambursări de credite interne

6502.81

46,000

43,184

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6502.85

-196,972

-331,671

6

Sănătate

6602

24,762,000

12,146,076

- cheltuieli de personal

6602.10

4,900,000

4,352,913

- bunuri și servicii

6602.20

600,000

321,280

- transferuri

6602.51

12,600,000

7,471,883

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

6602.56

4,862,000

0

- cheltuieli de capital

6602.70

1,800,000

0

7

Cultură, recreere și religie

6702

33,621,000

23,050,304

- cheltuieli de personal

6702.10

0

0

- bunuri și servicii

6702.20

13,800,000

9,913,305

- transferuri între unități ale administrației publice

6702.51

3,100,000

323,090

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

6702.56

14,500.000

12,672,943

- cheltuieli de capital

6702.70

2,221,000

140,966

8

Asigurări și asistență socială

6802

59,311,000

35,711,189

- cheltuieli de personal

6802.10

16,189,000

13,693,984

- bunuri și servicii

6802.20

11,633,163

7,095,718

- transferuri între unități ale administrației publice

6802.51

2,100,000

1,684,354

- alte transferuri

6802.55

0

0

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

6802.56

14,210,000

873,452

- asistență socială

6802.57

12,730,000

11,032,913

- cheltuieli de capital

6802.70

2,495,000

1,429,819

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6802.85

-46,163

-99,051

9

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

7002

89,192,000

29,492,415

- bunuri și servicii

7002.20

18,308,664

14,449,774

- transferuri între unități ale administrației publice

7002.51

6,035,000

0

- alte transferuri

7002.55

18,868,521

1,649,207

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

7002.56

22,855,000

1,996,428

- cheltuieli de capital

7002.70

21,740,000

10,139,166

- rambursări de credite interne

7002.81

2,766,000

2,766,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

7002.85

-1,381,185

-1,508,160

10

Protecția mediului

7402

37,073,000

30,291,566

- bunuri și servicii

7402.20

34,078,746

30,458,897

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

7402.56

800,000

111,415

- cheltuieli de capital

7402.70

2,473,000

0

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

7402.85

-278,746

-278,746

11

Combustibili și energie

8102

50,000,000

49,896,964

- subvenții

8102.40

50,000,000

49,909,038

- transferuri

8102.51

0

0

- alte transferuri

8102.55

12,074

0

- cheltuieli de capital

8102.70

0

0

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8102.85

-12,074

-12,074


12

Agricultură, Silvicultură

8302

200,000

49,679

- bunuri și servicii

8302.20

200,000

49,679

13

Transporturi

8402

271,342,000

188,761,499

- bunuri și servicii

8402.20

60,893,000

41,993,693

- subvenții

8402.40

33,400,000

30,705,895

- alte transferuri

8402.55

2,000,000

2,000,000

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

8402.56

99,400,000

63,031,737

- cheltuieli de capital

8402.70

72,048,000

47,429,174

- rambursări de credite

8402.81

3,601,000

3,601,000

Excedent Ia data de 06.12.2012

57,008,208

Excedentul anilor precedenți

-44,968,000

EXECUȚIA

BUGETULUI LOCAL DE FUNCȚIONARE

TRIM IV

Iei

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget rectificat H.C.L.

nr.411/2012

Realizări trim. IV

VENITURI DE FUNCȚIONARE, din care:

0001

515,135,000

473,918,327

I

Venituri curente

0002

515,120,056

473,874,929

IV

Subvenții

0017

14,944

43,398

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE:

TOTAL

515,135,000

430,755,917

1

Autorități publice și acțiuni externe

5102

56,110,000

39,927,435

- cheltuieli de personal

5102.10

20,800,000

18,382,523

- bunuri și servicii

5102.20

34,984,595

21,225,956

- rambursări de credite interne

5102.81

408.000

408,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

5102.85

-82,595

-89,044

2

Alte servicii publice generale

5402

3,800,000

2,868,022

- cheltuieli de personal

5402.10

2,000,000

1,853,749

- bunuri și servicii

5402.20

1,800.000

1,014,273

3

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

5502

16,318,868

16,115,956

4

Ordine publică și siguranță națională

6102

7,400,000

5,752,948

- cheltuieli de personal

6102.10

6,400,000

5,449,365

- bunuri si servicii

6102.20

1,000,000

303,583

5

învățământ

6502

157,140,132

138,541,119

- cheltuieli de personal

6502.10

105,915,000

101,143,248

- bunuri și servicii

6502.20

41,173,311

29,260,369

- asistență socială

6502.57

3,200,000

2,405,666

- burse

6502.59

7,000,000

6,017,530

- rambursări de credite interne

6502.81

46,000

43,184

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6502.85

-194,179

-328,878

6

Sănătate

6602

13,000,000

11,180,226

- cheltuieli de personal

6602.10

4,900,000

4,352,913

- bunuri și servicii

6602.20

600,000

321,280

-transferuri

6602.51

7,500,000

6,506,033

7

Cultură, recreere și religie

6702

16,600,000

10,236,395

- cheltuieli de personal

6702.10

0

0

- bunuri și servicii

6702.20

13,800,000

9,913,305

- transferuri între unități ale administrației publice

6702.51

2,800,000

323,090

8

Asigurări și asistență socială

6802

42,606,000

33,414,225

- cheltuieli de personal

6802.10

16,189,000

13,693,984

- bunuri și servicii

6802.20

11,633,163

7,095,718

- transferuri între unități ale administrației publice

6802.51

2,100,000

1,684,354

- alte transferuri

6802.55

0

0

- asistență socială

6802.57

12,730,000

11,032,913

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6802.85

-46,163

-92,744

9

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

7002

20,266,000

16,280,135

- bunuri și servicii

7002.20

18,308,664

14,449,774

- transferuri între unități ale administrației publice

7002.51

0

0

- rambursări de credite interne

7002.81

2,766,000

2,766,000

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

7002.85

-808,664

-935,639

10

Protecția mediului

7402

33,800,000

30,180,151

- bunuri și servicii

7402.20

34,078,746

30,458,897

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

7402.85

-278,746

-278,746

11

Combustibili și energie

8102

50,000,000

49,909,038

- subvenții

8102.40

50,000,000

49,909,038

- transferuri

8102.51

0

0

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8102.85

0

0

12

Agricultură, Silvicultură

8302

200,000

49,679

- bunuri și servicii

8302.20

200,000

49,679

13

Transporturi

8402

97,894,000

76,300,588

- bunuri și servicii

8402.20

60,893,000

41,993,693

- subvenții

8402.40

33,400,000

30,705,895

- rambursări de credite

8402.81

3,601,000

3,601,000

Excedent la data de 06.12.2012

0

43,162,410

EXECUȚIA

BUGETULUI LOCAL DE DEZVOLTARE

TRIM IV 2012

lei

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget rectificat H.C.L. nr.411/2012

Realizări trim. IV

VENITURI DE DEZVOLTARE, din care:

0001

277,388,000

164,676,184

I

Venituri curente

0002

110,216,293

70,608,668

II

Venituri din capital

0015

601,707

733,831

III

Excedentul anului precedent pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

400214

0

37,225,221

IV

Subvenții

0017

56,770,000

21,149,236

V

Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțării

4502

109,800,000

34,959,228

Cheltuieli de dezvoltare- total, din care:

TOTAL

322,356,000

150,830,386

1

Autorități publice și acțiuni externe

5102

11,742,000

3,269,112

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

5102.56

4,592,000

2,950,255

- cheltuieli de capital

5102.70

7,150,000

318,857

2

Ordine publică și siguranță națională

6102

570,000

323,462

- cheltuieli de capital

61.02.70

570,000

323,462

3

învățământ

6502

18,909,000

5,388,557

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

6502.56

959,000

121,435

- cheltuieli de capital

6502.70

17,952,793

5,269,915

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6502.85

-2.793

-2,793

4

Sănătate

6602

11,762,000

965,850

- transferuri între unități ale administrației publice

6602.51

5,100,000

965,850

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

6602.56

4,862,000

0

- cheltuieli de capital

6602.70

1,800,000

5

Cultură, recreere și religie

6702

17,021,000

12,813,909

- transferuri între unități ale administrației publice

6702.51

300,000

0

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

6702.56

14,500,000

12,672,943

- cheltuieli de capital

6702.70

2,221.000

140,966

6

Asigurări și asistență socială

6802

16,705,000

2,296,964

- alte transferuri

6802.55

0

0

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

6802.56

14,210,000

873,452

- cheltuieli de capital

6802.70

2,495,000

1,429,819

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6802.85

0

-6,307

7

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

7002

68,926,000

13,212,280

- transferuri între unități ale administrației publice

7002.51

6,035,000

0

- alte transferuri

7002.55

18,868,521

1,649,207

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

7002.56

22,855,000

1,996,428

- cheltuieli de capital

7002.70

21,740,000

10,139,166

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

7002.85

-572,521

-572,521

8

Protecția mediului

7402

3,273,000

111,415

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

7402.56

800,000

111,415

- cheltuieli de capital

7402.70

2.473,000

9

Combustibili și energie

8102

0

-12,074

- alte transferuri

8102.55

12,074

0

- cheltuieli de capital

8102.70

0

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8102.85

-12,074

-12,074

10

Transporturi

8402

173,448,000

112,460,911

- alte transferuri

8402.55

2,000,000

2,000,000

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

8402.56

99,400,000

63,031,737

- cheltuieli de capital

8402.70

72,048,000

47,429,174

11

Excedent la data de 06.12.2012

13,845,798

12

Excedentul anilor precedenți

-44,968,000

EXECUȚIA

BUGETULUI ÎMPRUMUTURILOR INTERNE PE ANUL 2012

TRIM IV 2012

lei

Nr.crt.

Denumire indicatori

Cod

Buget rectificat

HCL nr. 411/2012

Realizări

trim. IV

I

CREDITE INTERNE

5007

76,375,000

61,353,586

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

76,375,000

61,353,586

ACTIVE NEFINANCIARE

71

76,375,000

61,353,586

1

Autorități publice

5107

25,600,000

25,600,000

Active nefinanciare

71

25,600.000

25,600,000

2

Cultură, recreere și religie

6707

12,700,000

6,497,505

Active nefinanciare

71

12,700,000

6,497,505

3

Transporturi

8407

38,075,000

29,256,081

Active nefinanciare

71

38,075,000

29,256,081

EXECUȚIA

BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

TRIM IV 2012

BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE TRIM IV 2012

lei

Nr.crt.

Denumire indicatori

cod

Buget rectificat HCL nr.411/2012

Realizări trim. IV

I

VENITURI TOTALE

000110

65,238,250

47,824,477

1

Venituri curente, din care:

0010

54,938,250

41,037,055

3

Subvenții pentru instituții publice

4310

10,300,000

6,787,422

II

CHELTUIELI TOTALE

5010

69,154,250

45,045,984

1

învățământ

6510

15,900,000

10,953,670

2

Sănătate

6610

44,004,250

31,772,618

- Spitalul Clinic Municipal

66100601

44,004,250

31,772,618

3

Cultură, recreere și religie

6710

2,950,000

305,563

- Casa municipală de cultură

67100306

700,000

283,480

Serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale și sportive

671050

2,250,000

22,083

4

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

7010

6,300,000

2,014,133

- Serviciul public de administrare parcări

701050

6,300,000

2,014,133

Excedent la data de 30.11.2012

2,778,493

Excedentul anilor precedenți

-3,916,000

olei

Nr.crt.

Denumire indicatori

cod

Buget rectificat HCL nr.411/2012

Realizări trim. IV

I

VENITURI TOTALE

000110

79,990,250

51,602,044

1

Venituri curente

0010

58,255,250

43,848,485

2

Venituri din capital

3910

0

287

3

Subvenții pentru instituții publice

4310

21,735,000

7,753,272

11

CHELTUIELI TOTALE

5010

84,389,250

48,578,488

1

învățământ

6510

16,700,000

1 1,145,341

2

Sănătate

6610

49,104,250

32,493,692

- Spitalul Clinic Municipal

66100601

49,104,250

32,493,692

3

Cultură, recreere și religie

6710

3,250,000

305,563

- Casa municipală de cultură

67100306

700,000

283,480

Serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale și sportive

671050

2,550,000

22,083

4

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

7010

15,335,000

4,633,892

- Serviciul Administrare parcări

701050

15,335,000

4,633,892

Excedent la data de 30.11.2012

3,023,556

Excedentul anilor precedenți

-4,399,000

EXECUȚIA

EXECUȚIA

BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TR1M IV 2012

lei

Nr.crt.

Denumire indicatori

cod

Buget rectificat HCL nr. 411/2012

Realizări trim.

IV

I

VENITURI TOTALE

000110

14,752,000

3,777,567

1

Venituri curente

0010

3,317,000

2,811,430

2

Venituri din capital

3910

0

287

3

Subvenții pentru instituții publice

4310

11,435,000

965,850

II

CHELTUIELI TOTALE

5010

15,235,000

3,532,504

1

învățământ

6510

800,000

191,671

2

Sănătate

6610

5,100,000

721,074

- Spitalul Clinic Municipal

66100601

5,100,000

721,074

3

Cultură, recreere și religie

6710

300,000

0

- Casa municipală de cultură

67100306

0

0

Serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale și sportive

671050

300,000

0

4

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

7010

9,035,000

2,619,759

- Serviciul public de administrare parcări

701050

9,035,000

2,619,759

Excedent la data de 30.11.2012

245,063

Excedentul anilor precedenți

-483,000