Hotărârea nr. 493/2016

Hotărârea 493/2016 - Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.06.2016.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.06.2016

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.06.2016 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 359953 din 24.08.2016 al Direcției economice, prin care se propune aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.06.2016;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.06.2016, conform Anexelor 1, 2, 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică.Nr. 493 din 1 septembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

CONTUL DE EXECUȚIE -BUGETUL LOCAL - VENITURI

la data de 30.06.2016

Anexa 1 la Hotărârea nr. 493/2016

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prev ederi bugetare

Incasari realizate

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

TOTAL SECȚIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

1.035.040.478

666.358.987

593.883.087

TOTAL VENITURI

1.035.040.478

666.358.987

593.883.087

VENITURI PROPRII

737.934.978

460.272.487

389.966.214

I. VENITURI CURENTE

794.179.356

466.594.865

447.703.810

A. VENITURI FISCALE

741.469.909

430.155.418

414.289.862

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

414.156.111

226.030.620

197.926.376

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

414.156.111

226.030.620

197.926.376

Impozit pe v enit

03,02

13.710.000

7.710.000

8.096.168

Impozitul pe v eniturile din transf erul proprietăților imobiliare din

03.02.18

13.710.000

7.710.000

8.096.168

Cote si sume def alcate din impozitul pe v enit

04,02

400.446.111

218.320.620

189.830.208

Cote def alcate din impozitul pe v enit

04.02.01

396.621.111

216.332.620

187.823.664

Sume alocate din cotele def alcate din impozitul pe v enit pentru

04.02.04

3.825.000

1.988.000

2.006.544

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

90.587.302

71.687.302

74.082.504

Impozite si taxe pe proprietate

07,02

90.587.302

71.687.302

74.082.504

Impozit pe clădiri

07.02.01

77.903.000

61.903.000

61.538.729

Impozit pe clădiri - PF

07.02.01.01

25.719.000

19.719.000

20.671.839

Impozit pe clădiri - PJ

07.02.01.02

52.184.000

42.184.000

40.866.890

Impozit pe terenuri

07.02.02

8.270.302

7.370.302

9.771.511

Impozit pe terenuri - PF

07.02.02.01

4.470.302

4.470.302

5.577.786

Impozit pe terenuri - PJ

07.02.02.02

3.331.000

2.531.000

3.854.067

Impozit pe terenurile extrav ilane

07.02.02.03

469,000

369,000

339,658

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activ itatea notariala

07.02.03

4.414.000

2.414.000

2.772.259

Alte impozite si taxe de proprietate

07.02.50

0

0

5

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

235.208.496

131.519.496

141.323.009

Sume def alcate din TVA

11,02

201.165.000

110.176.000

109.799.000

Sume def alcate din taxa pe v aloarea adaugata pentru f inantarea

11.02.02

188.754.000

103.975.000

103.975.000

Sume def alcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

683,000

342,000

342,000

Sume def alcate din taxa pe v aloarea adaugata pentru f inantarea

11.02.09

11.728.000

5.859.000

5.482.000

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si serv icii

12,02

1.067.000

767,000

90,113

Taxe hoteliere

12.02.07

1.067.000

767,000

90,113

Taxe pe serv icii specif ice

15,02

1.27.00

627,000

1.080.825

Impozit pe spectacole

15.02.01

536,000

336,000

726,943

Alte taxe pe serv icii specif ice

15.02.50

491,000

291,000

353,882

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe

16,02

31.949.496

19.949.496

30.353.071

Taxa asupra mijloacelor de transport

16.02.02

23.788.000

15.788.000

19.018.556

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

16.02.02.01

13.789.000

9.789.000

10.994.564

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

16.02.02.02

9.999.000

5.999.000

8.023.992

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de f unctionare

16.02.03

8.154.000

4.154.000

11.332.885

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe

16.02.50

7,496

7,496

1,630

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1.518.000

918,000

957,973

Alte impozite si taxe fiscale

18,02

1.518.000

918,000

957,973

Alte impozite si taxe

18.02.50

1.518.000

918,000

957,973

C. VENITURI NEFISCALE

52.709.447

36.439.447

33.413.948

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

14.168.000

10.168.000

9.267.790

Venituri din proprietate

30,02

14.168.000

10.168.000

9.267.790

Varsaminte din prof itul net al regiilor autonom^,.societarilor

30.02.01

0

0

265,237

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

14.168.000

10.168.000

8.982.875

Alte v enituri din concediuni si inchirieri d£către i îstjdtiile pptjl\e

30.02.05.30

14.168.000

10.168.000

8.982.875

Venituri din div idende

30.02.08

0

0

19,678

Venituri din div idende de la alti plătitori

30.02.08.02

0

0

19,678

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

38.541.447

26.271.447

24.146.158

Venituri din prestări de serv icii si alte activ itati

33,02

12.516.000

8.216.000

4.769.083

Venituri din prestări de serv icii

33.02.08

7.786.000

4.786.000

4.248.416

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea

33.02.10

644,000

444,000

382,988

Contribuția persoanelor benef iciare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

130.000

80,000

96,504

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si

33.02.28

3.844.000

2.844.000

8,672

Alte v enituri din prestări de serv icii si alte activ itati

33.02.50

112 000

62,000

32,503

Venituri din taxe administrativ e, eliberări de permise

34,02

2.541.000

1.641.000

1.275.420

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

2.541.000

1.641.000

1.275.420

Amenzi, penalitati si cont iscări

35,02

12.327.000

8.257.000

9.541.878

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conf orm dispozițiilor

35.02.01

12.180.000

8.180.000

8.859.772

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de

35.02.01.02

12.180.000

8.180.000

8.859.772

Alte amenzi, penalitati si conf iscări

35.02.50

147,000

77,000

682,106

Div erse v enituri

36,02

11.132.947

8.132.947

8.242.614

Taxe speciale

36.02.06

9.695.000

6.695.000

5.419.654

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

107,900

107,900

644,290

Sume prov enite din f inantarea bugetara a anilor precedenti

36.02.32

791,669

791,669

1.412.313

Sume prov enite din f inantarea bugetara a anilo rprecedenti, af erente

36.02.32.02

551,270

551,270

596,336

Sume prov enite din f inantarea bugetara a anilorprecedenti, af erente

36.02.32.03

240,399

240,399

815,977

Alte v enituri

36.02.50

538,378

538,378

766,357

Transf eruri v oluntare, altele decât subv entiile

37,02

24,500

24,500

317,163

Donații si sponsorizări

37.02.01

24,500

24,500

317,163

Varsaminte din secțiunea de f unctionare pentru f inantarea secțiunii

37.02.03

-97.712.708

-57.212.708

0

Varsaminte din secțiunea de f unctionare

37.02.04

97.712.708

57.212.708

0

II. VENITURI DIN CAPITAL

234,122

234,122

2.378.567

Venituri din v alorif icarea unor bunuri

39,02

234,122

234,122

2.378.567

Venituri din v alorif icarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0

0

472

Venituri din v anzarea locuințelor construite din f ondurile statului

39.02.03

2,383

2,383

7,000

Venituri din v anzarea unor bunuri apartinand domeniului priv at

39.02.07

45,015

45,015

2.047.289

Depozite speciale pentru construcții de construinte

39.02.10

186,724

186,724

323,806

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

144.711.000

103.644.000

50.000.000

Incasari din acordarea imprumuturilor acordate

40,02

144.711.000

103.644.000

50.000.000

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru f inantarea

40.02.14

144.711.000

103.644.000

50.000.000

IV. SUBVENȚII

26.078.000

26.048.000

39.213.172

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATEI PUBLICE

26.073.000

26.048.000

39.213.172

Subv entii de la bugetul de stat

42,02

26.078.000

26.048.000

39.213.172

A. De capital

26.000.000

26.000.000

39.121.032

Subv entii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare

42.02.20

26.000.000

26.000.000

39.121.032

B. Curente

78,000

48,000

92,140

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil

42.02.34

58,000

38,000

1,805

Subv entii de la bugetul de stat pentru f inantarea sanatatii

42.02.41

20,000

10,000

12,219

Sume alocate de bugetul de stat pentru corecții f inanciare

42.02.62

0

0

78,116

Sume FEN postaderare in contul plăților ef ectuate

45,02

69.838.000

69.838.000

54.470.578

Fondul European de Dezv oltare regionala

45.02.01

69.838.000

69.838.000

54.437.372

Sume primite in contul plăților ef ectuate in anii anteriori

45.02.01.02

69.838.000

69.838.000

54.437.372

Programe comunitare f inantate in perioada 2007-2013

45.02.15

0

0

28,360

Pref inantari

45.02.15.03

0

0

28,360

Mecanismul f inanciar norv egian

45.02.18

0

0

4,846

Pref inantari

45.02.18.03

0

0

4,846

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților ef ectuate si

48,02

0

0

116,960

Alte programe comunitare f inan?ate în perioada 2014-2020 (APC)

48.02.15

0

0

116,960

Sume primite în contul plaîilor ef ectuate în anul curent

48.02.15.01

0

0

116,960

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

695.885.478

408.770.987

446.594.168

TOTAL VENITURI

695.885.478

408.770.987

446.594.168

VENITURI PROPRII

592.330.686

355.735.195

336.347.021

I. VENITURI CURENTE

695.807.478

408.722.987

446.463.184

A. VENITURI FISCALE

741.469.909

430.155.418

414.289.862

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

414.156.111

226.030.620

197.926.376

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

414.156.111

226.030.620

197.926.376

Impozit pe v enit

03,02

13.710.000

7.710.000

8.096.168

Impozitul pe v eniturile din transf erul proprietăților imobiliare din

03.02.18

13.710.000

7.710.000

8.096.168

Cote si sume def alcate din impozitul pe v enit

04,02

400.446.111

218.320.620

189.830.208

Cote def alcate din impozitul pe v enit

04.02.01

396.621.111

216.332.620

187.823.664

Sume alocate din cotele def alcate din impozitul pe v enit pentru

04.02.04

3.825.000

1.988.000

2.006.544

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

90.587.302

71.687.302

74.082.504

Impozite si taxe pe proprietate

07,02

90.587.302

71.687.302

74.082.504

Impozit pe clădiri

07.02.01

77.903.000

61.903.000

61.538.729

Impozit pe clădiri - PF

07.02.01.01

25.719.000

19.719.000

20.671.839

Impozit pe clădiri - PJ

07.02.01.02

52.184.000

42.184.000

40.866.890

Impozit pe terenuri

07.02.02

8.270.302

7.370.302

9.771.511

Impozit pe terenuri - PF

07.02.02.01

4.470.302

4.470.302

5.577.786

Impozit pe terenuri - PJ

07.02.02.02

3.331.000

2.531.000

3.854.067

Impozit pe terenurile extrav ilane

07.02.02.03

469,000

369,000

339,658

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activ itatea notariala

07.02.03

4.414.000

2.414.000

2.772.259

Alte impozite si taxe de proprietate

07.02.50

0

0

5

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

235.208.496

131.519.496

141.323.009

Sume def alcate din TVA

11,02

201.165.000

110.176.000

109.799.000

Sume def alcate din taxa pe v aloarea adaugata pentru f inantarea

11.02.02

188.754.000

103.975.000

103.975.000

Sume def alcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

683 000

342,000

342,000

Sume def alcate din taxa pe v aloarea adaugata pentru f inantarea

11.02.09

11.728.000

5.859.000

5.482.000

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si serv icii

12,02

1.067.000

767,000

90,113

Taxe hoteliere

12.02.07

1.067.000

767,000

90,113

Taxe pe serv icii specif ice

15,02

1.27.00

627,000

1.080.825

Impozit pe spectacole

15.02.01

536 000

336,000

726,943

Alte taxe pe serv icii specif ice

15.02.50

491 000

291,000

353,882

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe

16,02

31.949.496

19.949.496

30.353.071

Taxa asupra mijloacelor de transport

16.02.02

23.788.000

15.788.000

19.018.556

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

16.02.02.01

13.789.000

9.789.000

10.994.564

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

16.02.02.02

9.999.000

5.999.000

8.023.992

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de f unctionare

16.02.03

8.154.000

4.154.000

11.332.885

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe

16.02.50

7,496

7,496

1,630

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1.518.000

918,000

957,973

Alte impozite si taxe f iscate

18,02

1.518.000

918,000

957,973

Alte impozite si taxe

18.02.50

1.518.000

918,000

957,973

C. VENITURI NEFISCALE

-45.662.431

-21.432.431

32.173.322

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

14.168.000

10.168.000

9.267.790

Venituri din proprietate

30,02

14.168.000

10.168.000

9.267.790

Varsaminte din prof itul net al regiilor autonome, societăților si

30.02.01

0

0

265,237

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

14.168.000

10.168.000

8.982.875

Alte v enituri din concediuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

14.168.000

10.168.000

8.982.875

Venituri din div idende

30.02.08

0

0

19,678

Venituri din div idende de la alti plătitori

30.02.08.02

0

0

19,678

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

-59.830.431

-31.600.431

22.905.532

Venituri din prestări de serv icii si alte activ itati

33,02

12.516.000

8.216.000

4.769.083

Venituri din prestări de serv icii

33.02.08

7.786.000

4.786.000

4.248.416

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea

33.02.10

644,000

444,000

382,988

Contribuția persoanelor benef iciare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

130,000

80,000

96,504

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si

33.02.28

3.844.000

2.844.000

8,672

Alte v enituri din prestări de serv icii si alte activ itati

33.02.50

112,000

62,000

32,503

Venituri din taxe administrativ e, eliberări de permise

34,02

2.541.000

1.641.000

1.275.420

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

2.541.000

1.641.000

1.275.420

Amenzi, penalitati si conf iscări

35,02

12.327.000

8.257.000

9.541.878

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conf orm dispozițiilor

35.02.01

12.180.000

8.180.000

8.859.772

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de

35.02.01.02

12.180.000

8.180.000

8.859.772

Alte amenzi, penalitati si conf iscări

35.02.50

147,000

77,000

682,106

Div erse v enituri

36,02

10.473.777

7.473.777

7.001.988

Taxe speciale

36.02.06

9.695.000

6.695.000

5.419.654

Sume prov enite din f inantarea bugetara a anilor precedenti

36.02.32

240,399

240,399

815,977

Sume prov enite din f inantarea bugetara a anilorprecedenti, af erente

36.02.32.03

240,399

240,399

815,977

Alte v enituri

36.02.50

538,378

538,378

766,357

Transferuri v oluntare, altele decât subv entiile

37,02

-97.688.208

-57.188.208

317,163

Donații si sponsorizări

37.02.01

24,500

24,500

317,163

Varsaminte din secțiunea de f unctionare pentru f inantarea secțiunii

37.02.03

-97.712.708

-57.212.708

0

IV. SUBVENȚII

78,000

48,000

14,024

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATEI PUBLICE

78,000

48,000

14,024

Subv entii de la bugetul de stat

42,02

78,000

48,000

14,024

B. Curente

78,000

48,000

14,024

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil

42.02.34

58,000

38,000

1,805

Subv entii de la bugetul de stat pentru f inantarea sanatatii

42.02.41

20,000

10,000

12,219

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților ef ectuate si

48,02

0

0

116,960

Alte programe comunitare f inan?ate în perioada 2014-2020 (APC)

48.02.15

0

0

116,960

Sume primite în contul pla?ilor ef ectuate în anul curent

48.02.15.01

0

0

116,960

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

339.155.000

257.588.000

147.288.919

TOTAL VENITURI

339.155.000

257.588.000

147.288.919

VENITURI PROPRII

145.604.292

104.537.292

53.619.193

I. VENITURI CURENTE

98.371.878

57.871.878

1.240.626

C. VENITURI NEFISCALE

98.371.878

57.871.878

1.240.626

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

98.371.878

57.871.878

1.240.626

Div erse v enituri

36,02

659,170

659,170

1.240.626

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

107,900

107,900

644,290

Sume prov enite din f inantarea bugetara a anilor precedenti

36.02.32

551,270

551,270

596,336

Sume prov enite din f inantarea bugetara a anilo rprecedenti, af erente

36.02.32.02

551,270

551,270

596,336

Transf eruri v oluntare, altele decât subv entiile

37,02

97.712.708

57.212.708

0

Varsaminte din secțiunea de f unctionare

37.02.04

97.712.708

57.212.708

0

II. VENITURI DIN CAPITAL

234,122

234,122

2.378.567

Venituri din v alorif icarea unor bunuri

39,02

234,122

234,122

2.378.567

Venituri din v alorif icarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0

0

472

Venituri din v anzarea locuințelor construite din f ondurile statului

39.02.03

2,383

2,383

7,000

Venituri din v anzarea unor bunuri apartinand domeniului priv at

39.02.07

45,015

45,015

2.047.289

Depozite speciale pentru construcții de construinte

39.02.10

186,724

186,724

323,806

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

144.711.000

103.644.000

50.000.000

Incasari din acordarea imprumuturilor acordate

40,02

144.711.000

103.644.000

50.000.000

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru f inantarea

40.02.14

144.711.000

103.644.000

50.000.000

IV. SUBVENȚII

26.000.000

26.000.000

39.199.148

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

26.0C0.000

26.000.000

39.199.148

Subv entii de la bugetul de stat

42,02

26.0C0.000

26.000.000

39.199.148

A. De capital

26.0CO.OOO

26.000.000

39.121.032

Subv entii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare

42.02.20

26.0C0.000

26.000.000

39.121.032

B. Curente

0

0

78,116

Sume alocate de bugetul de stat pentru corecții f inanciare

42.02.62

0

0

78,116

Sume FEN postaderare in contul plăților ef ectuate

45,02

69.838.000

69.838.000

54.470.578

Fondul European de Dezv oltare regionala

45.02.01

69.838.000

69.838.000

54.437.372

Sume primite in contul plăților ef ectuate in anii anteriori

45.02.01.02

69.838.000

69.838.000

54.437.372

Programe comunitare f inantate in perioada 2007-2013

45.02.15

0

0

28,360

Pref inantari

45.02.15.03

0

0

28,360

Mecanismul f inanciar norv egian

45.02.18

0

0

4,846

Pref inantari

45.02.18.03

0

0

4,846

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

CONTUL DE EXECUȚIE - BUGETUL LOCAL- CHELTUIELI

la data de 30.06.2016

Anexa 2 la Hotărârea nr.493/2016

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite bugetare

Plăti ef ectuate

Anuale aprobate la f inele perioadei de raportare

Trimestriale cumulate

TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE

1.035.040.478

666.358.987

327.513.220

TOTAL CHELTUIELI

1.035.040.478

666.358.987

327.513.220

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50,02

138.140.653

69.802.162

41.857.237

Autoritati publice si acțiuni externe

51,02

104.592.653

52.421.162

33.822.225

Autoritati executiv e si legislativ e

51.02.01

104.592.653

52.421.162

33.822.225

Autoritati executiv e

51.02.01.03

104.592.653

52.421.162

33.822.225

Alte serv icii publice generale

54,02

8.948.000

7.481.000

1.462.621

Fond de rezerv a bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.02.05

3.000.000

3.000.000

0

Serv icii publice comunitare de ev identa a persoanelor

54.02.10

3.848.000

2.381.000

1.252.650

Alte serv icii publice generale

54.02.50

2.100.000

2.100.000

209,971

Tranzacții priv ind datoria publica si imprumuturi

55,02

24.600.000

9.900.000

6.572.391

Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de

55.02.00

24.600.000

9.900.000

6.572.391

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

59,02

18.072.000

10.179.000

5.645.448

Ordine publica si siguranța naționala

61,02

18.072.000

10.179.000

5.645.448

Ordine publica

61.02.03

17.472.000

9.879.000

5.640.222

Politie locala

61.02.03.04

17.472.000

9.879.000

5.640.222

Protecție civ ila si protecție contra incendiilor (protecție civ ila

61.02.05

600,000

300,000

5,226

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64,02

435.969.825

296.420.825

184.121.674

Inv atamant

65,02

282.386.000

201.020.000

125.310.576

Inv atamant preșcolar si primar

65.02.03

39.567.000

25.829.000

18.605.176

Inv atamant preșcolar

65.02.03.01

39.117.000

25.429.000

18.605.176

Inv atamant primar

65.02.03.02

450,000

400,000

0

Inv atamant secundar

65.02.04

183.973.000

120.684.000

88.514.012

Inv atamant secundar inf erior

65.02.04.01

40.591.000

26.036.000

19.655.495

Inv atamant secundar superior

65.02.04.02

143.382.000

94.648.000

68.858.517

Serv icii auxiliare pentru educație

65.02.11

2.605.000

1.919.000

1.115.826

Internate si cantine pentru elev i

65.02.11.03

2.605.000

1.919.000

1.115.826

Alte cheltuieli in domeniul inv atamantului

65.02.50

56.241.000

52.588.000

17.075.562

Sanatate

66,02

28.291.000

18.988.000

13.972.464

Serv icii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

19.400.000

14.200.000

10.077.993

Spitale generale

66.02.06.01

19.400.000

14.200.000

10.077.993

Serv icii de sanatate Dublica

66.02.08

8.891.000

4.788.000

3.894.471

Cultura, recreere si religie

67,02

45.640.000

24.629.000

10.950.276

Serv icii culturale

67.02.03

815,000

416,000

188,226

Case de cultura

67.02.03.06

815,000

416,000

188,226

Serv icii recreativ e si sportiv e

67.02.05

25.000.000

12.200.000

3.689.392

întreținere grădini publice, parcuri, zone v erzi, baze sportiv e si de

67.02.05.03

25.000.000

12.200.000

3.689.392

Alte serv icii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

19.825.000

12.13.00

7.072.658

Asigurări si asistenta sociala

68,02

79.652.825

51.783.825

33.888.358

Asistenta sociala in caz de boli si inv aliditati

68.02.05

32.250.000

17.171.000

16.035.988

Asistenta sociala in caz de inv aliditate

68.02.05.02

32.250.000

17.171.000

16.035.988

Asistenta sociala pentru f amilie si copii

68.02.06

1.354.000

754,000

0

Crese

68.02.11

23.372.000

19.047.000

8.451.105

Prev enirea excluderii sociale

68.02.15

8.709.825

5.433.825

4.114.103

Ajutor social

68.02.15.01

330,000

330,000

276,103

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

8.379.825

5.103.825

3.838.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei s«pjal^

68.02.50

13.967.000

9.378.000

5.287.162

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

    Af    .---X * \

68.02.50.50

13.967.000

9.378.000

5.287.162

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LâCțJ|NTt,\

69,02

201.816.000

137.625.000

30.354.817

Locuințe, serv icii si dezv oltare publica         /                    1 <

70,02

128.716.000

98.025.000

18.771.744

70.02.03

10.087.000

8.387.000

677,298

Dezv oltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

10.087.000

8.387.000

677,298

Iluminat public si electrif icari rurale

70.02.06

18.750.000

9.750.000

5.245.886

Alte serv icii in domeniul locuinței, serv iciilor si dezv oltarii comunale

70.02.50

99.879.000

79.888.000

12.848.560

Protecția mediului

74,02

73.100.000

39.600.000

11.583.073

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

73.100.000

39.600.000

11.583.073

Salubritate

74.02.05.01

73.100.000

39.600.000

11.583.073

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79,02

241.042.000

152.332.000

65.534.044

Combustibili si energie

81,02

34.642.000

32.742.000

21.525.789

Energie termica

81.02.06

34.642.000

32.742.000

21.525.789

Agricultura, silv icultura, piscicultura si v anatoare

83,02

400,000

200,000

37,548

Agricultura

83.02.03

400,000

200,000

37,548

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83.02.03.30

400,000

200,000

37,548

Transporturi

84,02

206.000.000

119.390.000

43.970.707

Transport rutier

84.02.03

206.000.000

119.390.000

43.970.707

Transport in comun

84.02.03.02

66.000.000

38.000.000

17.142.607

Străzi

84.02.03.03

140.000.000

81.390.000

26.828.100

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96,02

0

0

266.369.867

Excedent

98,02

0

0

266.369.867

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

695.885.478

408.770.987

277.641.656

TOTAL CHELTUIELI

695.885.478

408.770.987

277.641.656

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50,02

112.185.653

52.847.162

37.941.202

Autoritati publice si acțiuni externe

51,02

78.637.653

35.466.162

29.906.190

Autoritati executiv e si legislativ e

51.02.01

78.637.653

35.466.162

29.906.190

Autoritati executiv e

51.02.01.03

78.637.653

35.466.162

29.906.190

Alte serv icii publice generale

54,02

8.948.000

7.481.000

1.462.621

Fond de rezerv a bugetara la dispoziția autorităților locale

54.02.05

3.000.000

3.000.000

0

Serv icii publice comunitare de ev identa a persoanelor

54.02.10

3.848.000

2.381.000

1.252.650

Alte serv icii publice generale

54.02.50

2.100.000

2.100.000

209,971

Tranzacții priv ind datoria publica si imprumuturi

55,02

24.600.000

9.900.000

6.572.391

Transf eruri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de

55.02.00

24.600.000

9.900.000

6.572.391

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

59,02

17.372.000

9.479.000

5.645.448

Ordine publica si siguranța naționala

61,02

17.372.000

9.479.000

5.645.448

Ordine publica

61.02.03

16.772.000

9.179.000

5.640.222

Politie locala

61.02.03.04

16.772.000

9.179.000

5.640.222

Protecție civ ila si protecție contra incendiilor (protecție civ ila

61.02.05

600,000

300,000

5,226

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64,02

359.123.825

224.741.825

159.925.100

Inv atamant

65,02

227.196.000

146.880.000

107.209.365

Inv atamant preșcolar si primar

65.02.03

38.786.000

25.098.000

18.605.176

Inv atamant preșcolar

65.02.03.01

38.786.000

25.098.000

18.605.176

Inv atamant secundar

65.02.04

180.322.000

118.033.000

86.377.171

Inv atamant secundar inf erior

65.02.04.01

40.591.000

26.036.000

19.655.495

Inv atamant secundar superior

65.02.04.02

139.731.000

91.997.000

66.721.676

Serv icii auxiliare pentru educație

65.02.11

2.605.000

1.919.000

1.115.826

Internate si cantine pentru elev i

65.02.11.03

2.605.000

1.919.000

1.115.826

Alte cheltuieli in domeniul inv atamantului

65.02.50

5.483.000

1.830.000

1.111.192

Sanatate

66,02

20.261.000

12.658.000

10.151.969

Serv icii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

11.500.000

8.000.000

6.257.498

Spitale generale

66.02.06.01

11.500.000

8.000.000

6.257.498

Serv icii de sanatate publica

66.02.08

8.761.000

4.658.000

3.894.471

Cultura, recreere si religie

67,02

38.330.000

19.519.000

9.894.921

Serv icii culturale

67.02.03

800,000

401,000

188,226

Case de cultura

67.02.03.06

800,000

401,000

188,226

Serv icii recreativ e si sportiv e

67.02.05

25.000.000

12.200.000

3.689.392

întreținere grădini publice, parcuri, zone v erzi, baze sportiv e si de

67.02.05.03

25.000.000

12.200.000

3.689.392

Alte serv icii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

12.530.000

6.918.000

6.017.303

Asigurări si asistenta sociala

68,02

73.336.825

45.684.825

32.668.845

Asistenta sociala in caz de boli si inv aliditati

68.02.05

32.250.000

17.171.000

16.035.988

Asistenta sociala in caz de inv aliditate

68.02.05.02

32.250.000

17.171.000

16.035.988

Asistenta sociala pentru f amilie si copii

68.02.06

1.354.000

754,000

0

Crese

68.02.11

19.238.000

15.097.000

7.347.799

Prev enirea excluderii sociale

68.02.15

8.034.825

4.758.825

4.049.103

Ajutor social

68.02.15.01

330,000

330,000

276,103

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

7.704.825

4.428.825

3.773.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

12.460.000

7.904.000

5.235.955

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

12.460.000

7.904.000

5.235.955

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE,

69,02

74.394.000

41.203.000

21.272.418

Locuințe, serv icii si dezv oltare publica

70,02

34.394.000

21.703.000

10.069.958

Iluminat public si electrif icari rurale

70.02.06

13.000.000

6.000.000

4.355.866

Alte serv icii in domeniul locuinței, serv iciilor si dezv oltarii comunale

70.02.50

21.394.000

15.703.000

5.714.092

Protecția mediului

74,02

40.000.000

19.500.000

11.202.460

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

40.000.000

19.500.000

11.202.460

Salubritate

74.02.05.01

40.000.000

19.500.000

11.202.460

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79,02

132.810.000

80.500.000

52.857.488

Combustibili si energie

81,02

31.000.000

31.000.000

21.388.749

Energie termica

81.02.06

31.000.000

31.000.000

21.388.749

Agricultura, silv icultura, piscicultura si v anatoare

83,02

400,000

200,000

37,548

Agricultura

83.02.03

400,000

200,000

37,548

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83.02.03.30

400,000

200,000

37,548

Transporturi

84,02

101.410.000

49.300.000

31.431.191

Transport rutier

84.02.03

101.410.000

49.300.000

31.431.191

Transport in comun

84.02.03.02

36.000.000

19.000.000

17.057.376

Străzi

84.02.03.03

65.410.000

30.300.000

14.373.815

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96,02

0

0

266.369.867

Excedent

98,02

0

0

266.369.867

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

339.155.000

257.588.000

49.871.564

TOTAL CHELTUIELI

339.155.000

257.588.000

49.871.564

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50,02

25.955.000

16.955.000

3.916.035

Autoritati publice si acțiuni externe

51,02

25.955.000

16.955.000

3.916.035

Autoritati executiv e si legislativ e

51.02.01

25.955.000

16.955.000

3.916.035

Autoritati executiv e

51.02.01.03

25.955.000

16.955.000

3.916.035

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

59,02

700,000

700,000

0

Ordine publica si siguranța naționala

61,02

700,000

700,000

0

Ordine publica

61.02.03

700,000

700,000

0

Politie locala

61.02.03.04

700,000

700,000

0

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64,02

76.846.000

71.679.000

24.196.574

Inv atamant

65,02

55.190.000

54.140.000

18.101.211

Inv atamant preșcolar si primar

65.02.03

781,000

731,000

0

Inv atamant preșcolar

65.02.03.01

331,000

331,000

0

Inv atamant primar

65.02.03.02

450,000

400,000

0

Inv atamant secundar

65.02.04

3.651.000

2.651.000

2.136.841

Inv atamant secundar inf erior

65.02.04.01

0

0

0

Inv atamant secundar superior

65.02.04.02

3.651.000

2.651.000

2.136.841

Alte cheltuieli in domeniul inv atamantului

65.02.50

50.758.000

50.758.000

15.964.370

Sanatate

66,02

8.30.00

6.330.000

3.820 495

Serv icii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

7.900.000

6.200.000

3.820.495

Spitale generale

66.02.06.01

7.900.000

6.2QO.OOO

3.820.495

Serv icii de sanatate publica

66.02.08

130,000

130,000

0

Cultura, recreere si religie

67,02

7.310.000

5.110.000

1.055.355

Serv icii culturale

67.02.03

15,000

15,000

0

Case de cultura

67.02.03.06

15,000

15,000

0

Alte serv icii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

7.295.000

5.095.000

1.055.355

Asigurări si asistenta sociala

68,02

6.316.000

6.099.000

1.219 513

Crese

68.02.11

4.134.000

3.950.000

1.103.306

Prev enirea excluderii sociale

68.02.15

675,000

675,000

65,000

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

675,000

675,000

65,000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

1.507.000

1.474.000

51,207

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

1.507.000

1.474.000

51,207

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE,

69,02

127.422.000

96.422.000

9.082.399

Locuințe, serv icii si dezv oltare publica

70,02

94.322.000

76.322.000

8.701.786

Locuințe

70.02.03

10.087.000

8.387.000

677,298

Dezv oltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

10.087.000

8.387.000

677,298

Iluminat public si electrif icari rurale

70.02.06

5.750.000

3.750.000

890,020

Alte serv icii in domeniul locuinței, serv iciilor si dezv oltarii comunale

70.02.50

78.485.000

64.185.000

7.134.468

Protecția mediului

74,02

33.100.000

20.100.000

380,613

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

33.100.000

20.100.000

380,613

Salubritate

74.02.05.01

33.100.000

20.100.000

380,613

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79,02

108.232.000

71.832.000

12.676.556

Combustibili si energie

81,02

3.642.000

1.742.000

137,040

Energie termica

81.02.06

3.642.000

1.742.000

137,040

T ransporturi

84,02

104.590.000

70.090.000

12.539.516

Transport rutier

84.02.03

104.590.000

70.090.000

12.539.516

Transport in comun

84.02.03.02

30.000.000

19.000.000

85,231

Străzi

84.02.03.03

74.590.000

51.090.000

12.454.285

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96,02

0

0

266.369.867

Excedent

98,02

0

0

266.369.867

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

CONTUL DE EXECUȚIE - BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI

la data de 30.06.2016

Anexa 3 la Hotărârea nr. 493/2016

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prev ederi bugetare

Incasari realizate

anuale aprobate la f inele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

TOTAL SECȚIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

94.032.053

56.007.213

47.781.212

TOTAL VENITURI

94.032.053

56.007.213

47.781.212

I. VENITURI CURENTE

72.166.228

41.769.388

35.003.734

C. VENITURI NEFISCALE

72.166.228

41.769.388

35.003.734

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

11.253.297

8.081.397

5.838.336

Venituri din proprietate

30,10

11.253.297

8.081.397

5.838.336

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

11.119.473

8.009.573

5.838.336

Alte v enituri din concediuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

11.119.473

8.009.573

5.838.336

Alte v enituri din proprietate

30.10.50

133,824

71,824

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

60.912.931

33.687.991

29.165.398

Venituri din prestări de serv icii si alte activ itati

33,10

60.251.607

33.158.667

29.047.381

Taxe si alte v enituri in inv atamant

33.10.05

492,663

349,663

128,615

Venituri din prestări de serv icii

33.10.08

800,508

329,508

161,904

Contribuția elev ilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

11.807.824

7.599.884

5.766.630

Venituri din v alorif icarea produselor obținute din activ itatea proprie

33.10.16

4.931.381

2.680.381

2.376.784

Venituri din organizarea de cursuri de calif icare si conv ersie

33.10.17

508,000

225,000

346,209

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de

33.10.21

35.362.000

18.392.000

17.067.312

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din

33.10.30

3.000.000

2.000.000

1.565.836

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din

33.10.31

1.000.000

646,000

398,730

Alte v enituri din prestări de serv icii si alte activ itati

33.10.50

2.249.231

936,231

1.235.361

Amenzi, penalitati si conf iscări

35,10

32,000

16,000

15,000

Alte amenzi, penalitati si conf iscări

35.10.50

32,000

16,000

15,000

Div erse v enituri

36,10

118,356

113,356

22,378

Sume prav enite din f inantarea bugetara a anilor precedenti

36.10.32

0

0

12,891

Sume prav enite din f inantarea bugetara a anilorprecedenti, af erente

36.10.32.03

0

0

12,891

Alte v enituri

36.10.50

118,356

113,356

9,487

Transf eruri v oluntare, altele decât subv entiile

37,10

510,968

399,968

80,639

Donații si sponsorizări

37.10.01

510,968

399,968

80,639

Varsaminte din secțiunea de f unctionare pentru f inantarea secțiunii

37.10.03

-835,000

-835,000

-56,309

Varsaminte din secțiunea de f unctionare

37.10.04

835,000

835,000

56,309

II. VENITURI DIN CAPITAL

0

0

523,685

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

40,10

0

0

138,201

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru ef ectuarea de

40.10 15

0

0

138,201

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului

40.10.15.01

0

0

108,201

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului

40.10.15.02

0

0

30,000

41,10

0

0

385,484

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor

41.10.06

0

0

385,484

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

21.865.825

14.237.825

12.253.793

Subv entii de la alte administrații

43,10

21.865.825

14.237.825

12.253.793

Subv entii pentru instituții publice

43.10.09

9.675.825

5.547.825

4.399.226

Subv entii de la bugetele locale pentru f inantarea cheltuielilor curente

43.10.10

11.500.000

8.000.000

6.257.498

Subv entii de la bugetul local pentru f inantarea cheltuielilor de capital

43.10.14

0

0

1.332.069

Subv entii pentru instituții publice destinate secțiunii de dev oltare

43.10.19

690,000

690,000

265,000

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

—     f

92.507.053

54.482.213

46.097.834

TOTAL VENITURI

92.507.053

54.482.213

46.097.834

I. VENITURI CURENTE

71.331.228

40.934.388

34.947.425

C. VENITURI NEFISCALE

....

71.331.228

40.934.388

34.947.425

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

11.253.297

8.081.397

5.838.336

Venituri din proprietate

30,10

11.253.297

8.081.397

5.838.336

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

11.119.473

8.009.573

5.838.336

Alte v enituri din concediuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

11.119.473

8.009.573

5.838.336

Alte v enituri din proprietate

30.10.50

133,824

71,824

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

60.077.931

32.852.991

29.109.089

Venituri din prestări de serv icii si alte activ itati

33,10

60.251.607

33.158.667

29.047.381

Taxe si alte v enituri in inv atamant

33.10.05

492,663

349,663

128,615

Venituri din prestări de serv icii

33.10.08

800,508

329,508

161,904

Contribuția elev ilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

11.807.824

7.599.884

5.766.630

Venituri din v alorif icarea produselor obținute din activ itatea proprie

33.10.16

4.931.381

2.680.381

2.376.784

Venituri din organizarea de cursuri de calif icare si conv ersie

33.10.17

608,000

225,000

346,209

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de

33.10.21

35.362.000

18.392.000

17.067.312

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din

33.10.30

3.000.000

2.000.000

1.565.836

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din

33.10.31

1.000.000

646,000

398,730

Alte v enituri din prestări de serv icii si alte activ itati

33.10.50

2.249.231

936,231

1.235.361

Amenzi, penalitati si conf iscări

35,10

32,000

16,000

15,000

Alte amenzi, penalitati si conf iscări

35.10.50

32,000

16,000

15,000

Div erse v enituri

36,10

118,356

113,356

22,378

Sume prov enite din f inantarea bugetara a anilor precedenti

36.10.32

0

0

12,891

Sume prov enite din f inantarea bugetara a anilorprecedenti, af erente

36.10.32.03

0

0

12,891

Alte v enituri

36.10.50

118,356

113,356

9,487

Transferuri v oluntare, altele decât subv entiile

37,10

-324,032

-435,032

24,330

Donații si sponsorizări

37.10.01

510,968

399,968

80,639

Varsaminte din secțiunea de f unctionare pentru f inantarea secțiunii

37.10.03

-835,000

-835,000

-56,309

II. VENITURI DIN CAPITAL

0

0

493,685

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

40,10

0

0

108,201

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru ef ectuarea de

40.10.15

0

0

108,201

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului

40.10.15.01

0

0

108,201

41,10

0

0

385,484

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor

41.10.06

0

0

385,484

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

21.175.825

13.547.825

10.656.724

Subv entii de la alte administrații

43,10

21.175.825

13.547.825

10.656.724

Subv entii pentru instituții publice

43.10.09

9.675.825

5.547.825

4.399.226

Subv entii de la bugetele locale pentru f inantarea cheltuielilor curente

43.10.10

11.500.000

8.000.000

6.257.498

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

1.525.000

1.525.000

1.683.378

TOTAL VENITURI

1.525.000

1.525.000

1.683.378

1. VENITURI CURENTE

835,000

835,000

56,309

C. VENITURI NEFISCALE

835,000

835,000

56,309

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

835,000

835,000

56,309

Transf eruri v oluntare, altele decât subv entiile

37,10

835,000

835,000

56,309

Varsaminte din secțiunea de f unctionare

37.10.04

835,000

835,000

56,309

II. VENITURI DIN CAPITAL

0

0

30,000

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

40,10

0

0

30,000

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru ef ectuarea de

40.10.15

0

0

30,000

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului

40.10.15.02

0

0

30,000

SUBVENȚII DE UX ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

690,000

690,000

1.597.069

Subv entii de la alte administrații

43,10

690,000

690,000

1.597.069

Subv entii de la bugetul local pentru f inantarea cheltuielilor de capital

43.10.14

0

0

1.332.069

Subv entii pentru instituții publice destinate secțiunii de dev oltare

43.10.19

690,000

690,000

265,000

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

CONTUL DE EXECUȚIE - BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII - CHELTUIELI

la data de 30.06.2016

Anexa 4 la Hotărârea nr. 493/2016

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite bugetare

Plăti ef ectuate

Anuale aprobate la f inele perioadei de raportare

Trimestriale cumulate

TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE

118.726.000

78.801.160

39.392.829

TOTAL CHELTUIELI

118.726.000

78.801.160

39.392.829

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50,10

8.119.000

4.869.000

2.848.476

Alte serv icii publice generale

54,10

8.119.000

4.869.000

2.848.476

Alte serv icii publice generale

54.10.50

8.119.000

4.869.000

2.848.476

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64,10

89.407.000

55.539.060

34.421.749

Inv atamant

65,10

17.281.000

11.952.060

6.091.477

Inv atamant preșcolar si primar

65.10.03

8.965.000

5.585.000

4.006.181

Inv atamant preșcolar

65.10.03.01

8.965.000

5.585.000

4.006.181

Inv atamant secundar

65.10.04

3.800.000

3.126.060

505,310

Inv atamant secundar inf erior

65.10.04.01

561,000

443,000

35,908

Inv atamant secundar superior

65.10.04.02

3.239.000

2.683.060

469,402

Inv atamant postliceal

65.10.05

1.054.000

607,000

412,423

Serv icii auxiliare pentru educație

65.10.11

3.462.000

2.634.000

1.167.563

Internate si cantine pentru elev i

65.10.11.03

3.462.000

2.634.000

1.167.563

Sanatate

66,10

60.824.000

36.698.000

24.854.214

Serv icii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.10.06

60.824.000

36.698.000

24.854.214

Spitale generale

66.10.06.01

60.824.000

36.698.000

24.854.214

Cultura, recreere si religie

67,10

2.766.000

1.629.000

706,638

Serv icii culturale

67.10.03

915,000

466,000

148,283

Case de cultura

67.10.03.06

915,000

466,000

148,283

Alte serv icii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

1.851.000

1.163.000

558,355

Asigurări si asistenta sociala

68,10

8.536.000

5.260.000

2.769.420

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.10.50

8.536.000

5.260.000

2.769.420

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

8.536.000

5.260.000

2.769.420

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE,

69,10

21.200.000

18.393.100

2.122.604

Locuințe, serv icii si dezv oltare publica

70,10

21.200.000

18.393.100

2.122.604

Alte serv icii in domeniul locuinței, serv iciilor si dezv oltarii comunale

70.10.50

21.200.000

18.393.100

2.122.604

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96,10

24.693.947

22.793.947

8.388.383

Excedent

98,10

0

0

8.388.383

Def icit

99,10

24.693.947

22.793.947

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

100.579.000

62.554.160

37.747.079

TOTAL CHELTUIELI

100.579.000

62.554.160

37.747.079

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50,10

8.119.000

4.869.000

2.848.476

Alte serv icii publice generale

54,10

8.119.000

4.869.000

2.848.476

Alte serv icii publice generale

54.10.50

8.119.000

4.869.000

2.848.476

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64,10

83.543.000

51.575.060

32.810.296

Inv atamant

65,10

17.07.00

11.678.060

6.039.510

Inv atamant preșcolar si primar

65.10.03

8.965.000

5.585.000

4.006.181

Inv atamant preșcolar

65.10.03.01

8.965.000

5.585.000

4.006.181

Inv atamant secundar

65.10.04

3.566.000

2.892.060

453,343

Inv atamant secundar inf erior

65.10.04.01

515,000

397,000

13,896

Inv atamant secundar superior

65.10.04.02

3.051.000

2.495.060

439,447

Inv atamant postliceal

65.10.05

1.1400

567,000

412,423

I

Serv icii auxiliare pentru educație

65.10.11

3.462 000

2.634.000

1.167.563

Internate si cantine pentru elev/'<

65.10.11.03

3.462 000

2.634.000

1.167.563

Sanatate                 / w /

VA

66,10

56.324.000

33.898.000

23.522.146

Serv icii medicale in unitati sanitare cu f

A     l

66.10.06

56.324.000

33.898.000

23.522.146

Spitale generale

66.10.06.01

56.324.000

33.898.000

23.522.146

Cultura, recreere si religie

_

67,10|

2.351.000

1.414.000

543,822

Serv icii culturale

67.10.03

900,000

451,000

148,283

Case de cultura

67.10.03.06

900,000

451,000

148,283

Alte serv icii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

1.451.000

963,000

395,539

Asigurări si asistenta sociala

68,10

7.861.000

4.585.000

2.704.818

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.10.50

7.861.000

4.585.000

2.704.818

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

7.861.000

4.585.000

2.704.818

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE,

69,10

8.917.000

6.110.100

2.088.307

Locuințe, serv icii si dezv oltare publica

70,10

8.917.000

6.110.100

2.088.307

Alte serv icii in domeniul locuinței, serv iciilor si dezv oltarii comunale

70.10.50

8.917.000

6.110.100

2.088.307

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96,10

24.693.947

22.793.947

8.388.383

Excedent

98,10

0

0

8.388.383

Def icit

99,10

24.693.947

22.793.947

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

18.147.000

16.247.000

1.645.750

TOTAL CHELTUIELI

18.147.000

16.247.000

1.645.750

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64,10

5.864.000

3.964.000

1.611.453

Inv atamant

65,10

274,000

274,000

51,967

Inv atamant preșcolar si primar

65.10.03

0

0

0

Inv atamant preșcolar

65.10.03.01

0

0

0

Inv atamant secundar

65.10.04

234,000

234,000

51,967

Inv atamant secundar inf erior

65.10.04.01

46,000

46,000

22,012

Inv atamant secundar superior

65.10.04.02

188,000

188,000

29,955

Inv atamant postliceal

65.10.05

40,000

40,000

0

Serv icii auxiliare pentru educație

65.10.11

0

0

0

Internate si cantine pentru elev i

65.10.11.03

0

0

0

Sanatate

66,10

4.500.000

2.800.000

1.332.068

Serv icii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.10.06

4.500.000

2.800.000

1.332.068

Spitale generale

66.10.06.01

4.500.000

2.800.000

1.332.068

Cultura, recreere si religie

67,10

415,000

215,000

162,816

Serv icii culturale

67.10.03

15,000

15,000

0

Case de cultura

67.10.03.06

15,000

15,000

0

Alte serv icii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

400,000

200,000

162,816

Asigurări si asistenta sociala

68,10

675,000

675,000

64,602

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.10.50

675,000

675,000

64,602

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

675,000

675,000

64,602

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE,

69,10

12.283.000

12.283.000

34,297

Locuințe, serv icii si dezv oltare publica

70,10

12.283.000

12.283.000

34,297

Alte serv icii in domeniul locuinței, serv iciilor si dezv oltarii comunale

70.10.50

12.283.000

12.283.000

34,297

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96,10

24.693.947

22.793.947

8.388.383

Excedent

98,10

0

0

8.388.383

Def icit

99,10

24.693.947

22.793.947

0