Hotărârea nr. 46/2016

Hotărârea 46/2016 - Modificarea Anexei Hotărârii nr. 331/2012, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 406/2012, nr. 30/2013, nr. 536/2013, nr. 13/2014, nr. 231/2014, nr. 365/2014, nr. 525/2014, nr. 40/2015 şi nr. 375/2015 (repartizarea şi numirea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliile de administraţie ale şcolilor de stat şi particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 331/2012, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 406/2012, nr. 30/2013, nr. 536/2013, nr. 13/2014, nr. 231/2014, nr. 365/2014, nr. 525/2014, nr.

40/2015 și nr. 375/2015 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 331/2012, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 406/2012, nr. 30/2013, nr. 536/2013, nr. 13/2014, nr. 231/2014, nr. 365/2014, nr. 525/2014, nr. 40/2015 și nr. 375/2015 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 34709/424/27.10.2016 al Direcției Generale Comunicare, Dezvoltare locală și Management proiecte, prin care se propune modificarea Anexei Hotărârii nr. 331/2012, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 406/2012, nr. 30/2013, nr. 536/2013, nr. 13/2014, nr. 231/2014, nr. 365/2014, nr. 525/2014, nr. 40/2015 și nr. 375/2015 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca));

Reținând prevederile art. 96 alin. (2) lit. a, b și c și alin. (5) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, ale art. 3 și 4 (1) lit. (a), (b) și (c) din O.M.E.N. nr. 4619/2014 privind Metodologia-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar de stat;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei Hotărârii nr. 331/2012, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 406/2012, nr. 30/2013, nr. 536/2013, nr. 13/2014, nr. 231/2014, nr. 365/2014, nr. 525/2014, nr. 40/2015 și nr. 375/2015 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca), după cum urmează:

- modificarea poziției nr. 9. punctul 1, din lista unităților de învățământ de stat, prin înlocuirea domnului consilier local Lazăr Ovidiu Chifor cu doamna consilier local supleant Ruxandra Ioana Avram;

 • -  modificarea poziției nr. 9, punctul 2, din lista unităților de învățământ de stat, prin înlocuirea domnului Ioan Drimuș cu doamna Brândușa Mândru;

 • -  modificarea poziției nr. 20, punctul 3, din lista unităților de învățământ de stat, prin înlocuirea domnului consilier local Lazăr Ovidiu Chifor cu doamna consilier local supleant Ruxandra Ioana Avram;

 • -  modificarea poziției nr. 23, punctul 1, din lista unităților de învățământ de stat, prin înlocuirea domnului Marcu Valtăr, consilier local supleant, cu doamna Ligia Bocșe, consilier local;

 • -  modificarea poziției nr. 49, punctul 1, din lista unităților de învățământ de stat, prin înlocuirea domnului consilier local Lazăr Ovidiu Chifor cu doamna consilier local supleant Ruxandra Ioana Avram.

Art. II. Anexa, astfel modificată și completată, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte - Biroul învățământ, cultură, culte, sport,

societate.

Președinte de ședință. EContrâSsifirtefc^^

Secretarulrfninicipiului,

Jr. AURORA R0SC A

Nr. 46 din 4 februarie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

1. Unități de învățământ preuniversitar de stat

Nr.

crt.

Denumirea unității școlare și adresa

Numele și prenumele reprezentanților Consiliului local desemnați în Consiliul de administrație

1.

Liceul Teoretic „Lucian Blaga'’ str. Băișoara nr. 2-4

1. Raliu Radu Fiorin - consilier locai

2. Lorcdana Pop - consilier local

3. Popa Sorana

2.

i

Liceul Teoretic „Mihai Emincscu” B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 94-96

1. Gliga Florin-Valentin - consilier local

2. Demostene Șofron - jurnalist, Făclia

3. Valentin Peter

-v

3.

Liceul de Arte Vizuale „Romulus

Ladea”

Calea Dorobanților nr. 56

1. Tarcea Dan Ștefan - consilier local

2. Toșa Ecaterina - conf. dr., Universitatea de Arte și Design

3. Tiberiu Groza

4.

Școala Gimnazială „ loan Bob ”

str. Episcop loan Bob nr. 10

1. Popa Irimie Emil - consilier local

2. Bărbos loan

3. Ligia Bocșe - consilier local

5.

Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță” str. Paris nr. 60

1. Marcu Valtăr - consilier locai

2. Szep Iuliu - Opera Maghiară de Stat

3. Alexandru Marc - prof. univ. dr., Academia de

Muzică „Gheorghe Dima”

6.

7.

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Raluca Ripan " str. Bistriței nr. 21

1. Milășan Flavius Lucian Valentin Gheorghe - consilier local

2. David Adriana - cadru didactic USAMV

Liceul Teoretic „Eugen Pora" str. Mogoșoaia nr. 6

1. Șurubaru Gheorghe - consilier local

2. Giurgiuman Tunde Ildiko - cadru univ.,

Facultatea de Medicină Veterinară, USAMV

3. dr. Maloș Cristian Valeriu - cadru didactic Ia

Facultatea de Știința Mediului

8.

Școala Gimnazială „Liviu

Rebreanu ”

str. Moldoveana nr. 1

1. Morar Dan loan - consilier local

 • 2. Frenț Rodica - Centrul Bugetar de administrare

creșe

 • 3. loan Bîldea - consilier local

9.

Colegiul Tehnic “Napoca”

str. Taberei nr. 3

1. Ruxandra Ioana Avram - consilier local supleant

2. Mândru Brândușa - S.C. Univers T

3. Marchiș Angola - Hotel „Victoria”

10.

Școala Gimnazială ..Constantin

Brâncuși”

str. Horticultorilor nr. 1

1. Gliga Florin-Valentin - consilier local

2. Szocs Viorica - reprezentant al Exclusive Car

Detalind

11.

Colegiul Tehnic de Construcții „Angliei Saligny” B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 128-130

 • 1. Oniga Gabriel Mihai - consilier local

 • 2. Moga Cătălin - asist, dr. mg., Facultatea de

Construcții, Universitatea Tehnică

3. Așchilean Cristina, jurist - S.C. ACI Cluj S.A.

12.

Școala Gimnazială .Nicolae

Titulescu "

Aleea Herculctne nr. 1

1. Gliga Florin-Valentin - consilier local

2. Berar Oana - S.C. Geo Consulting S.R.L.

3. Iiiliit Mirel Țăgorean consilier local

13.

Liceul Tehnologic nr. 1 str. Maramureșului nr. 165/A

1. Tomoș Constantin Ioan - consilier local

2. Ciupan Cornel - prof. dr. ing., Universitatea Tehnică

14.

Școala Gimnazială “Nicolae Iorga” str. Războieni nr. 67

1. Tomoș Constantin Ioan - consilier local

2. Boca Ambrozie - preotul parohial

15.

Seminarul Teologic Ortodox

P-ța Avram Iancu nr. 18

1. Moisin Radu Marin - consilier local

2. Chirilă Ioan - prof. univ. dr., Facultatea de

Teologie Ortodoxă

3. Ștefan Iloaie - conf. univ. dr., Facultatea de

Teologie Ortodoxă

16.

Colegiul Tehnic de Transporturi

„Transilvania” str. Bistriței nr. 21

1. Mureșan Adrian - consilier local

2. Carmen Misaroș - Seviciul management obiective culturale

3. Adina Ioana Pop - Seviciul management obiective culturale

17.

Liceul Teoretic „Bathory Istvan” str. M. Kogălniceanu nr. 2

1. Gered Imre - consilier local

2. Deăk Ferenc

3. Kovăcs Săndor

18.

Școala Gimnazială,, Ion Agârbiceanu ” str. Grădinarilor nr. 1

1. Oniga Gabriel Mihai - consilier local

2. Ghiță Nica - Nemar Catering Cluj

3. Ioan Pop - consilier local

19.

Colegiul Național „Emil Racoviță” str. M. Kogălniceanu nr. 9-11

1. Milășan Flavius Lucian Valentin Gheorghe -consilier local

2. Tiberiu Cerghi - președintele Asociației

Absolvenților Colegiului Național „Emil Racoviță”

3. Gheorghe Coman - prof. univ. dr., Facultatea de

Matematică și Informatică, UBB

20.

Școala Gimnazială „Ion Creangă ” str. Peana nr. 2-4

1. Rațiu Radu Florin - consilier local

2. Băcilă Gabriela - asistent univ., Universitatea Tehnică

3. Ruxandra Ioana Avram - consilier local supleant

21.

Colegiul tehnic de Comunicații „Augustin Maior’’ str. Moților nr. 78-80

1. Florian Ovidiu Valeriu - consilier local

2. Duca Dorel - prof. dr., Facultatea de Matematică și Informatică, UBB

3. Marina Țopa - prof. dr. ing., decan, Facultatea de

Electronică, Telecomunicații și Tehnologia

Informației, Universitatea Tehnică

22.

Școala Gimnazială “Traian Dârjan” str. Traian Vuia nr. 76

1. Bîklea loan consilier local

2. Avram loan - preot, Asociația „Down”

23.

Colegiul Național „George Barițiu” str. Emil Isac nr. 10

1. Ligia Bocșe - consilier local

2. Vasile Zotic - conf. univ. dr., Facultatea de

Geografie, UBB

3. Mihai Păunescu - reprezentant al PrintArt

24.

Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” str. Al. Vlahuță nr. 12-14

1. Moisin Radu Marin - consilier local

2. Varga Marius - preot paroh

3. Csoma Botond - consilier local

25.

Școala Gimnazială „ Waldorf" str. Sergiu Celibidache nr. 8-12

1. Olah Emese - consilier local

2. Laszlo Bakk Aron - reprezentant al Fundației

„Educație pentru Libertate”

26.

Liceul Teoretic ..BrassaiSamuel”

I. Csoma Botond - consilier local

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 7

2. Grabăn Szolt

27.

Liceul „Janos Zsigmond”

1. Rezi Elek

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 9

2. Hegedus Csilla

3. Talpas Botond

28.

Colegiul Economic „Iulian Pop” str. Emil Isac nr. 19

1. Anastase Claudia Gina - consilier local

2. Roib Voichița - asist, dr. ing., Facultatea de

Construcții, Universitatea Tehnică

3. Carmen Nicula

29.

Școala Gimnazială „Horea ”

1. Tarcea Dan Ștefan - consilier local

str. Horea nr. 19/A

2. Ispas Silviu Traian - Institutul de Formare

Economică și Socială

1

3. Dorn Mugurel Stoica - consilier local

30.

Colegiul Tehnic ..Ana Aslan” str. Decebal nr. 41

1. Morar Dan Ioan - consilier local

2. Dărăbanțu Mircea - prof. dr. ing., Facultatea de

Chimie și Inginerie Chimică, UBB

3. ing. Pripon Vasile - S.C. Farmec S.A.

31.

Școala Gimnazială de Muzică „Augustin Bena” str. Horea nr. 19/B

1. Dreoni Giacomo - consilier local

2. Elena Chircev - conf. univ. dr., Academia de

Muzică „Gheorghe Dima”

32.

Școala Gimnazială „EmilIsac” str. G. Bruno nr. 46

1. Dreoni Giacomo - consilier local

2. Ciui Alexandru - preot

33.

Liceul Tehnologic „Alexandru Borza”

str. Al. Vaida-Voevod nr. 57

I. Murcșan Adrian- consilier local

2. Emil Luca - prof. univ. dr., USAMV

3. drd. Simona Niște - Universitatea Tehnică

34.

1 ,iceul Teoretic „Nicolac Bălcescu” str. Constanța nr. 6

1. Loredana Pop - consilier local

2. Mera Mircea - conf. dr. ing., Universitatea

Tehnică

3. Berințan Dănuț Ioan - Praktiker Cluj

35.

Colegiul Tehnic „EdmondNicolau” str. Câmpului nr. 11/2

1. Marcu Valtăr - consilier local

2. Viorica Pop - inspector de specialitate, Centrul de

Cultură Urbană — Casino Cluj

36.

Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” str. Al. Vaida-Voevod nr. 55

1. Pop Ioan - consilier local

2. Mircea Borcilă - prof. univ. dr., Facultatea de

Litere, Universitatea „Babeș-Bolyai”

3. Ioan Chirilă - prof. dr., Facultatea de Teologie

Ortodoxă, Univ. „Babeș-Bolyai”

37.

Liceul Teologic Baptist „Emanuel” str. 11 Octombrie nr. 3

1. Țăgorean Iuliu Mire! - consilier local

2. Cioflica Liviu - pastor baptist

3. Pandre Daniela - medic

38.

Liceul Teologic Adventist „Maranatha ” str. Câmpului 11/2

1. Țăgorean Iuliu Mirel - consilier local

2. Asanache Romeo - reprezentantul Bisericii

Adventiste din România

39.

Școala Gimnazială „Al. Vaida-

1. Stoica Doru Mugurel - consilier local

Voevod"

str. Oltului nr. 83

2. Ilea Octavian - dr. ing., Universitatea Tehnică

3. Flavius Lucian-Valentin Gheorghe Milășan -

consilier local

40.

Colegiul Tehnic Energetic str. Pascaly nr. 2-4

1. Loredana Pop - consilier local

2. Fărcaș Vasile - director S.C. Electrica Distribuție

Transilvania Nord S.A.

41.

Liceul Teologic Reformat str. M. Kogălniceanu nr. 16

1. Olah Emcse - consilier local

2. Somogyi Gyula

3. Buy Erika

42.

Liceul Teoretic „Apaczai Csere Janos" str. I. C. Brătianu nr. 26

1. Horvath Anna - consilier local

2. Kinizsi Zoltan

3. Dane Tibor Kalman

43.

Liceul Teoretic ..Victor Babeș” str. Meseriilor nr. 20

1. Pop loan - consilier local

2. Monica Costin - economist, Spitalul Clinic

Județean

3. Negean Vasile - conf. dr., Spitalul CFR Cluj

44.

Liceul Greco-Catolic .. Inochentie

Micii ”

str. Mănăștur nr. 24

1. Constantea Radu Mihai - consilier local

2. prof. Furtună Marius - preot, consilier eparhial

45.

Școala Gimnazială

"hiliu Hațieganu "

str. Grigore Alexandrescu nr. 16

1. Șurubaru Gheorghe - consilier local

2. Gligor Gheorghe - conf. dr. ing., Universitatea

Tehnică

3. Adrian Mureșan - consilier local

46.

Liceul Teoretic „Gheorghe Șincai”

str. Avram Iancu nr. 3

1. Anastase Claudia Gina - consilier local

2. Adriana Bonda- șef lucrări, USAMV

3. Loredana Pop - consilier local supleant

47.

Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică „Octavian Stroia” Calea Turzii nr. 2

1. Bocșe Ligia - consilier local

2. Trifan Rareș - director, Opera Română

3. Solomon Vasile - maestru de balet, Opera Română

48.

Liceul de Informatică „Tiberiu

Popoviciu”

Calea Turzii nr. 140-142

1. Stoica Doru Mugurel - consilier local

2. Pop Ovidiu - conf. dr. ing., Facultatea de

Electronică, Telecomunicații și Tehnologia

Informației, Universitatea Tehnică

3. Marcel Anghel — consultant manager

49.

Liceul cu Program Sportiv str. Arinilor nr. 9

1. Ruxandra Ioana Avram - consilier loca! supleant

2. iustina Perța - inspector la Suia Polivalentă Cluj-Napoca

3. llea Bonda Violeta - Asociația Județeană a Părinților din învățământul Preuniversitar Cluj

50.

Școala Gimnazială „ Octavian Goga ” str Peana nr. 16

1. Rațiu Radu Florin - consilier local

2. Bocșe Ligia - consilier local

3. Gered Im re - consilier local

51.

Colegiul Național „George Coșbuc” str. Avram Iancu nr. 70-72

1. Marcu Valtăr - consilier local

2. Buzdugan Gheorghe - S. C. BIMET S.R.L.

3. Vaida Ovidiu - cadru didactic, UBB

52.

Liceul Teoretic „Avram Iancu” str. Onisifor Ghibu nr. 25

1. Bîldea loan - consilier local

2. Tarcea Dan Ștefan - consilier local

3. Dreoni Giacomo - consilier local

53.

_

Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” B-dul Muncii nr. 199-201

..

1. Florian Ovidiu Valeriu - consilier local

2. lineze Adrian Lucian - reprezentant al S.C. Stelco Servicii S.R.L.

2. Unități de învățământ preuniversitar particulare

Nr. cri.

Denumirea unității școlare și adresa

1

Numele și prenumele reprezentanților Consiliului local desemnați în Consiliul de administrație

1.

2

Școala Gimnazială „ELF'’

(fosta Școala „ELE”) str. Pascaly nr. 2-4, tel. 0264/440811

Constantea Radu Mihai - consilier local

Școala Internațională Cluj/Transylvania College. The Cambridge School in Cluj (fosta Școala Internațională Cluj) str. Băișoara nr. 2/A, tel. 0264/418991

 • 1. Moisin Radu Marin - consilier local

 • 2. Radu Mihai Constantea - consilier local

3

Școala Gimnazială Reformată

„ Talentum ”

(fosta Școala Elementară Reformată „Montessori”) str. Victor Deleu nr. 2, tel. 0264/437473

Gered Imre - consilier local

4

Școala Primară Internațională „Spectrum”

(fostă Școala Internațională

„Spectrum”) str. Zorilor nr. 27, tel. 0264/438351

Popa Irimie Emil - consilier local

5

Liceul Teoretic Creștin „Pro Deo” (fostul Liceu Creștin „Pro Dco”) str. Al. Vaida-Voevod nr. 55/A, tel. 0264/414974

 • 1. Pop loan - consilier loca!

 • 2. Irimie Emil Popa consilier local

6

Liceul Tehnologic „ Urgii Madgearu ”

(fostul Grup Școlar de Management Economic și Drept Administrativ „Virgil Madgearu”) str. Meseriilor nr. 18-20,

Oniga Gabriel Mihai - consilier local

tel. 0264/426111

1

7

Liceul Tehnologic „Didactica Nova”

(fostul Grup Școlar ..Didactica Nova”) str. Horea nr. 19/A.

tel. 0264/591475

Tarcea Dan Ștefan - consilier loca!

8

Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret”

(fostul Liceu UCECOM „Spiru Haret”) str. Al. Vaida-Voevod nr. 55, tel. 0264/541948

 • 1. Morar Dan Ioan - consilier local

 • 2. Florin-Valentin Gliga - consilier local

Liceu! Tehnologic „Horea, Cloșca și Crișan”

(fostul Liceu Economic „Horea, Cloșca și Crișan”) str. Emil Isac nr. 10, tel. 0264/596697

Marcu Valtăr - consilier local

10

Școala Gimnazială „Christiana”

Aleea Moldoveanu nr. 3

te. 0723/537819

Constantea Radu Mihai - consilier local

11

Școala Primară „Kinderland”

str. Aron Denusianau nr. 42 0364/104617

Popa Irimie En

/ * /

M a a

ușjlier local

>\

\ * \

\ n ’ X

jta

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Tabel nominal privind repartizarea șinumir de administrație a!e școlilor de stat și pai\pj>î1nțflor Consiliului local în Consiliile

SțXhunicipiidni Cluj-Napoca