Hotărârea nr. 444/2016

Hotărârea 444/2016 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 321127.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință familială S+P+E+etaj retras, str. Bumbești nr. 7A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire locuință familială S+P+E+etaj retras, str. Bumbești nr. 7A- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 171306 din 24.10.2012 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință familială S+P+E+etaj retras, str. Bumbești nr. 7A. beneficiari: Anca Horațiu Marius și Anca Adina;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 171306/803 din 05.10.2012, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință familială S+P+E+etaj retras, str. Bumbești nr. 7A, beneficiari: Anca Horațiu Marius și Anca Adina, pentru stablirea condițiilor de amplasare a unei locuințe cu regim de înălțime S+P+E+etaj retras, pe parcela proprietate particulară. Construcția va fi făcută spre limita sudică, până la 0,60 m de aceasta, la min. 1,0 m. față de limita nordică și aliniată cu construcția învecinată de pe parcela de la nr. 7. Accesul auto și pietonal va fi menținut din str. Bumbești. Parcarea va fi asigurată pe parcela studiată, respectând Regulamentul privind asigurarea locurilor de parcare aprobat prin Hotărârea nr. 539/2006.

Ocuparea terenului va fi înscrisă în valorile specifice ale zonei UTR L3a (asimilat conform Hotărârii nr. 83/2005, având la bază Studiul geotehnic anexat): POT max. = 35% și CUT max. = 0,9 ADC/mp teren.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G., dar nu mai mult de un an de la aprobare.