Hotărârea nr. 435/2016

Hotărârea 435/2016 - Atribuirea unei parcele de teren cu suprafața de 300 mp. din zona Lomb, înscrisă în C.F. nr. 306351 Cluj-Napoca, nr. cadastral 306351, în favoarea numitei Giurgiu Paula-Diana.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat aferente semestrului I al anului școlar 2012-2013

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat aferente semestrului I al anului școlar 2012-2013 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.338315/414/29.10.2012 al Direcției economice, prin care se propune aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat aferent semestrului I al anului școlar 2012-2013;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și ale Legii educației naționale nr. 1/2011;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 6 lit. a, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă un număr de 13.352 de burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Cluj-Napoca, aferent semestrului I al anului școlar 2012-2013, astfel:

  • a) burse de merit - 8.869;

  • b) burse de performanță - 156;

  • c) burse de studiu - 1.061;

  • d) burse de ajutor social - 3.266.

Art.2. Se aprobă cuantumul lunar al unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Cluj-Napoca aferent semestrului I al anului școlar 2012-2013,

astfel:


  • a) burse de merit - 90 lei;

  • b) burse de performanță - 90 lei;

b) burse de studiu - 70 lei;

d) burse de ajutor social - 60 lei.

Art.3. Se aprobă numărul și tipul de burse pentru fiecare instituție de învățământ preuniversitar de stat în conformitate cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și unitățile din învățământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Cluj-Napoca.


Nr. 435 din 6 noiembrie 2012 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca Direcția economică

Anexă la Hotărârea nr. 435/2012


Tabel nominal

cu unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Cluj-Napoca pentru care au fost aprobate burse


Necesar burse

Nr. crt.

Tip bursă

Total burse

merit

performanță

studiu

sociale

1

Școala Gimnazială "loan Bob"

173

3

14

190

2

Școala Gimnazială "Emil Isac"

45

15

54

114

3

Liceul Waldorf

7

2

16

25

4

Școala Gimnazială "Nicolae lorga"

29

28

57

5

Școala Gimnazială "Octavian Goga"

117

5

59

181

6

Școala Gimnazială "Constantin Brâncuși"

103

16

43

162

7

Școala Gimnazială "Nicolae Titulescu"

166

21

187

8

Școala Gimnazială "Ion Creangă"

351

16

52

419

9

Liceul cu Program Sportiv

155

7

30

104

296

10

Școala Gimnazială "luliu Hațieganu"

180

58

102

340

11

Școala Gimnazială "Radu Stanca"

63

25

88

12

Liceul Teoretic "Eugen Pora"

150

29

89

268

13

Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu"

70

2

30

50

152

14

Școala Gimnazială "Ion Agârbiceanu"

80

11

15

135

241

15

Școala Gimnazială "Traian Dârjan"

16

14

43

73

16

Școala Gimnaziala "Alexandru Vaida Voevod"

132

0

26

68

226

17

Școala Gimnazială "Horea"

180

8

57

245

18

Liceul Tehnologic de Protecția mediului

13

6

40

59

19

Colegiul Tehnic "Ana Aslan"

85

10

25

79

199

20

Liceul Teoretic "Lucian Blaga"

324

38

362

21

Liceul Teoretic "Mihai Eminescu"

132

6

28

42

208

22

Liceul de Coregrafie și artă dramatică "O.Stroia"

40

8

20

23

91

23

Liceul de Arte Vizuale " R. Ladea"

190

14

62

266

24

Colegiul Național pedagogic "Gh.Lazăr"

480

66

70

616

25

Liceul Teoretic "Samuel Brassai"

99

1

98

45

243

26

Liceul Teologic Unitarian "J.Zsigmond"

320

20

30

25

395

27

Liceul Teoretic "Avram lancu"

352

5

30

80

467

28

Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu"

631

2

3

32

668

29

Liceul Greco-catolic "I. Micu"

70

20

90

30

Colegiul Național "George Barițiu"

275

4

5

61

345

31

Colegiul Național "George Coșbuc"

677

12

78

767

32

Liceul Teoretic "Gheorghe Șincai"

455

10

40

505

33

Liceul Teoretic "Apaczai Cs. lanos"

185

8

40

86

319

34

Liceul Teologic reformat

73

2

15

50

140

35

Liceul Teoretic "Bathory Istvan"

260

15

50

140

465

36

Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu"

400

1

20

100

521

37

Seminarul Teologic Ortodox

103

10

15

128

38

Liceul de Informatica "T. Popoviciu"

184

2

28

214

39

Colegiul Național "Emil Racoviță"

367

17

3

16

403

40

Liceul de Muzică "Sigismund Toduță"

240

35

30

65

370

41

Liceul Teoretic "Victor Babeș"

147

14

161

42

Liceul Teologic Baptist "Emanuel"

144

1

29

6

180

43

Colegiul Economic " Iulian Pop"

270

19

22

311

44

Colegiul Tehnic "Napoca"

27

13

17

57

45

Liceul Tehnologic nr.1

29

17

394

440

46

Colegiul Th. de construcții "Anghel Saligny"

38

21

73

132

47

Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu"

3

0

10

35

48

48

Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau"

18

6

27

51

49

Liceul Teologic Adventist "Maranatha"

45

40

12

97

50

Colegiul Tehnic Energetic

6

12

99

117

51

Colegiul Th. de ind.alimentară "Raluca Ripan"

50

1

20

90

161

52

Colegiul Th. de Transporturi "Transilvania"

10

35

55

100

53

Liceul Tehnologic "Alexandru Borza"

18

39

104

161

54

Colegiul Th. de comunicații "Augustin Maior"

89

16

53

158

55

Școala de Arte și Meserii

3

70

73

TOTAL

8,869

156

1,061

3,266

13,352