Hotărârea nr. 426/2016

Hotărârea 426/2016 - Înființarea Asociației Club Sportiv de Fotbal ”Alb-Negru” al Studenților Clujeni.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în regim de închiriere a spațiului

cu altă destinație decât cea de locuință situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 83, ap. 11, în favoarea Partidului Poporului Dan Diaconescu (P.P.D.D.)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea în regim de închiriere a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 83, ap. 11. în favoarea P.P.D.D. - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvăth Anna, Csoma Botond, Radu Moisin. Adrian Popa, Claudia Anastase și Adrian Mureșan;

Analizând Referatul nr. 314824/451/11.10.2012 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune atribuirea în regim de închiriere a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 83, ap. 11, în favoarea P.P.D.D.;

Văzând prevederile art. 21 alin.l din Legea nr. 334/2006, actualizată și republicată, cu modificările și completările ulterioare, avizul comisiei mixte pentru spații cu altă destinație, precum și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l (1) Se aprobă atribuirea, prin închiriere, a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Moților, nr. 83. ap. 11 în favoarea P.P.D.D.

(2) Termenul închirierii este de la data adoptării prezentei hotărâri, până la data de 31.01.2013.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 426 din 16 octombrie 2012

(I lotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)