Hotărârea nr. 417/2016

Hotărârea 417/2016 - Completarea art. 1, modificarea art. 3 (1), precum și modificarea/completarea Anexelor la Regulamentul de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite, situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. (5)-(8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pct. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia, adoptat prin Hotărârea nr. 343/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 389/2016.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 100.000 Iei de Ia bugetul local pe anul 2012, în vederea acoperirii costurilor privind participarea echipei de handbal feminin a Clubului Sportiv Universitatea-Jolidon Cluj-Napoca la jocurile din cadrul Ligii Campionilor Europeni, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2012, în vederea acoperirii costurilor privind participarea echipei de handbal feminin a Clubului Sportiv Universitatea-Jolidon Cluj-Napoca la jocurile din cadrul Ligii Campionilor Europeni, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napocaa - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 242346 din 02.10.2012 al Direcției comunicare, relații publice și turism prin care se propune alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2012, în vederea acoperirii costurilor privind participarea echipei de handbal feminin a Clubului Sportiv Universitatea-Jolidon Cluj-Napoca la jocurile din cadrul Ligii Campionilor Europeni, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2012, în vederea acoperirii costurilor privind participarea echipei de handbal feminin a Clubului Sportiv Universitatea-Jolidon Cluj-Napoca la jocurile din cadrul Ligii Campionilor Europeni, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Direcția comunicare, relații publice și turism.Nr. 417 din 16 octombrie 2012 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)