Hotărârea nr. 408/2016

Hotărârea 408/2016 - Modificarea și completarea Hotărârii nr. 382/2015 (aprobarea solicitării de trecere a terenului în suprafață de 53.457 mp, aferent ”Parcului Feroviarilor”, situat în municipiul Cluj-Napoca, din domeniul public al Statului Român, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Cluj-Napoca, aferente semestrului I al anului școlar 2011-2012

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, aferente semestrului I al anului școlar 2011 -2012 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 290416/414/12.10.2011 al Direcției economice, prin care se propune aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, aferente semestrului I al anului școlar 2011-2012;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și ale Legii educației naționale nr. 1/2011:

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 al. 6 lit. a. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă un număr de 2894 de burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Cluj-Napoca. aferent semestrului 1 al anului școlar 2011-2012, astfel:

  • a) burse de merit - 330;

  • b) burse de studiu - 495;

  • c) burse de ajutor social 2069.

Art.2. Se aprobă cuantumul lunar al unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Cluj-Napoca. aferent semestrului I al anului școlar 2011-2012. astfel:

  • a) burse de merit - 90 lei;

  • b) burse de studiu 70 lei;

  • c) burse de ajutor social - 60 lei.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și unitățile din învățământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Cluj-Napoca.


Ni'. 408 din 18 octombrie 201 I ( Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi )