Hotărârea nr. 405/2016

Hotărârea 405/2016 - Constituirea Comisiei tehnice mixte de specialitate pentru evaluarea și vânzarea locuințelor din fondul locativ de stat.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

II O T Ă R Â R E

privind asocierea Municipiului Cluj-Napoca cu S.C. RJDK CREMATION S.R.L.

în vederea amenajării unui crematoriu uman în incinta Cimitirului Mănăștur

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Cluj-Napoca, cu S.C. RDK CREMATION S.R.L.- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 285029/451/07.10.2011 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune asocierea Municipiului Cluj-Napoca, cu S.C. RDK CREMATION S.R.L., în vederea amenajării unui crematoriu uman în incinta Cimitirului Mănăștur;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Cluj-Napoca. cu S.C. RDK CREMATION S.R.L., având ca obiect spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Govora fin., ap. 2, subsol și parter - incinta Cimitirului Mănăștur, în suprafață utilă de 515,97 mp., în vederea amenajării unui crematoriu uman și înființarea unui serviciu de incinerare umană.

Art. 2. Obligațiile părților:

 • 2.1. S.C. RDK CREMATION S.R.L. se obligă:

 • - să achite Municipiului Cluj-Napoca. suma de 15.000 lei/an, sumă indexabilă anual cu rata inflației, cu titlu de cotă de asociere anuală;

 • - să achite cota de asociere anuală până la data 31 ianuarie a lierărui an pentru anul în curs;

 • - se obligă să pună în funcțiune obiectivul asocierii, în termen de 12 luni de la data semnării contractului de asociere;

 • - să nu aducă modificări structurii spațiului fără a obține în prealabil toate avizele și aprobările organelor competente;

 • - să suporte finanțarea proiectului de amenajare și execuție a căilor de acces, cuprinzând amenajarea aleilor pietonale eu pavaj, a drumului auto de acces la nivelul doi al clădirii, prin asfaltare, refacerea și extinderea rampei;

 • - să suporte finanțarea proiectului și execuția lucrărilor de branșament și instalații interioare de gaz. cuprinzând extinderea rețelei de gaz de pe str.Govora până la limita de proprietate a Cimitirului Mănăștur, executarea branșamentului și executare rețelei interioare necesare alimentării incineratorului;

 • - să suporte finanțarea proiectului de modificare și execuție de modificări interioare ale instalațiilor de apă-canal, cuprinzând refacerea instalațiilor interioare de alimentare și canalizare, refacerea instalațiilor de stingere a incendiilor și refaceare grupurilor sanitare și dotarea lor cu obiecte sanitare;

 • - să suporte finanțarea proiectului de modificare și execuție la instalațiile electrice interioare, cuprinzând refacerea instalațiilor electrice;

 • - să suporte finanțarea proiectului de modificare și execuție amenajare spații interioare necesare desfășurării activității proprii;

 • - să asigure plata contravalorii energiei termice, pentru toate spațiile administrative ale cimitirului;

 • - să acorde gratuit serviciu de incinerare a unui număr de minim 40 cazuri sociale/an, la solicitarea serviciilor de specialitate din cadrul autorității locale;

 • - să nu închirieze unui alt agent economic spațiul care face obiectul asocierii, tară acordul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - să nu cedeze, cesioneze sau să transfere unui alt agent economic drepturile dobândite prin asociere fără acordul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca ;

 • - să nu se asocieze cu alți agenți economici în scopul exploatării spațiului care face obiectul prezentului contract de asociere fără acordul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - să suporte toate cheltuielile legate de realizarea, exploatarea și întreținerea obiectului asocierii:

 • - să obțină avizele și autorizațiile necesare desfășurării activității, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

 • - în situația în care, contractul de asociere încetează Municipiul Cluj-Napoca va deveni proprietarul tuturor investițiilor realizate, până la acea dată, în spațiul care face obiectul asocierii;

 • - asociatul se obligă să supună aprobării Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca taxa de incinerare maximală pe care o va percepe, pentru serviciile de incinerare.

 • 2.2. MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA se obligă:

 • - să pună la dispoziția S.C. RDK CREMATION S.R.L. spațiul care face obiectul asocierii;

 • - să efectueze predarea spațiului pe baza unui proces verbal de predare-primire;

 • - să înscrie imobilul într-o carte funciară nouă;

 • - să nu transfere sau să nu constituie în favoarea terților vreun drept real sau de creanță asupra spațiului aportat în asociere;

 • - să sprijine S.C. RDK CREMATION S.R.L. în vederea obținerii tuturor autorizațiilor necesare funcționării Crematoriului, în măsura în care acestea sunt de competența Municipiului Cluj-Napoca;

Art. 3. Durata asocierii este de 49 de ani. de la data semnării contractului de asociere, cu posibilitatea prelungirii cu acordul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 4. La sfârșitul perioadei pentru care se încheie contractul de asociere, S.C. RDK CREMATION S.R.L. va preda spațiul care face obiectul asocierii și va preda cu titlu gratuit Municipiului Cluj-Napoca toate investițiile realizate în spațiul care face obiectul asocierii.

Art. 5. Orice modificare a contractului de asociere va fi făcută numai cu acordul scris al ambelor părți asociate, prin acte adiționale întocmite în baza unor hotărâri de consiliu.

Art. 6. în caz de dizolvare sau lichidare a S.C. RDK CREMATION S.R.L., prezentul contract încetează de drept și investițiile realizate în spațiul care face obiectul asocierii, trec cu titlu gratuit în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca.

Art. 7. Se aprobă Contractul de asociere între Municipiul Cluj-Napoca și S.C. RDK CREMATION S.R.L., conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția urbanism. Direcția tehnică și Direcția economică.

Nr. 405 din 18 octombrie 2011 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)

283171

Cluj-

Napoca

283171-C1

Capelă, în str. Govora, f.n., cu regim de înălțime S+P+E, edificată în anul 1977, având ca părți indivize comune: fundațiile din beton, zidăria din cărămidă și acoperișul terasă, post trafo, holul+casa scării, racordurile apă-canal, electrictate, gaz și terenul. Nu deține certificat de performanță energetică și are lift.

283171-Cl-Ul

283171-C1-U1

588

Apartamentul nr. 1, str. Govora, f.n., la subsol+parter+etaj, compus din: la subsol: 5 birouri, 2 grupuri sanitare, 3 holuri, 4 magazii și 2 wc-uri; la parter: 2 birouri, 2 magazii, 2 grupuri sanitare, 2 holuri și 1 terasă; la etaj: 1 capela I, 1 capela 11, 2 depozite, 1 camera manipulanți, 1 camera preoți, 1 vestiar, 1 hol și 1 terasă, cu suprafața utilă de 594,86 mp și 2 terase, cu suprafața utilă de 587,66mp, cu p.i.c. aferente în cotă de 69,01/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 69,01/100 parte.

Drept de proprietate, în favoarea: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA

283171-

C1-U2

283171-C1-U2

516

Apartamentul nr. 2, str. Govora, f.n., la subsol+parter, compus din: la subsol: 1 depozit, 2 magazii, lhol+casa scării;

la parter: 1 sală catafalc, 1 cameră frigorifică, 1 camera cazanelor, 6 depozite, 3 holuri; cu suprafața utilă de 515,97 mp și 2 case lift, cu suprafața utilă de 14,96 mp, cu p.i.c. aferente în cotă de 30,99/100 parte din C.F. colectivă. Teren atribuit în proprietate în cotă de 30,99/100 parte.

-------------------------x-------------

întocmit:

ing. Buzea Eugen-Cosmin

'X

CERTIFICAT /X DE AUTORIZARE

Iu SERIA CJ NR. 187 X ta B/c     £

\W    BUZEA    H

EUGEN-COSMIN W

Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

283171

115.750mp

STR. GOVORA, F.N.

Cartea Funciara colectiva nr.

283171-C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate indîviduala(U)

283171—C1-U1

CF individuala

283171—C1—U1Parter


~l


JIURTZĂ CJ NR..

b/69' 1

■lUZEA


Denumire încăpere


Suprafața utila


Grup sanitar

Grup sanitar


Magazie

Magazie Magazie

Magazie


Subso

17.

Birou

7.70

Parter

18.

Birou

7.70

19.

Magazie

25.14

20.

Magazie

22.80

21.

Grup sanitar

15.72

22.

Grup sanitar

10.37

23.

Hol

32.77

24.

Hol

10.44

25.

Capela I

100.18

Etaj I

26.

Capela II

75.68

27.

Depozit

7.55

28.

Depozit

7.55

29.

Camera manipulanti

11.07

30.

Camera preoți

8.61

31.

Vestiar

18.92

32.

Hol

41.93

Suprafața Utila = 594,86 mp

33.

Terasa

250.57

Parter

34.

Terasa

337.09

Etaj I

Suprafața Totala = 1182,52 mp


Data


RELEVEU APARTAMENT NR. 2


Scara: 1:200Nr. cadastral al terenului:

Suprafața:

Adresa imobilului

283171

115.750mp

STR. GOVORA, F.N.

Cartea Funciara colectiva nr.

283171-C1

UAT

CLUJ-NAPOCA

Cod unitate individuala(U)

283171—C1—U2

CF individuala

283171—C1—U2


Parter
Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utila [mp]

Nivel

1.

Depozit

133.73

Subsol

2.

Magazie

15.66

3.

Magazie

8.76

4.

Hol+casa scării

23.22

5.

Sala catafalc

110.81

Parter

6.

Camera frigorifica

27.77

7.

Camera cazonelor

48.96

8.

Depozit

6.89

9.

Depozit

7.42

10.

Depozit

7.16

11.

Depozit

8.64

12.

Depozit

16.51

13.

Depozit

4.86

14.

Hol

57.09

15.

Hol

22.92

16.

Hol

15.57

Suprafața Utila = 515,97 mp

17.

Casa lift

7.48

Subsol

18.

Casa lift

7.48

Parter

Suprafața Totala = 530,93 mp

Data

Octombrie 2011


Recepționat


Data


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Anexa 1 la Hotărârea nr. 405/2011

CONTRACT DE ASOCIERE

Nr.____din__________

ART. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1.1. MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, cod fiscal 4305857, reprezentat prin Primar, Sorin Apostu - denumit în cele ce urmează MUNICIPIUL,

 • 1.2.  S.C. RDK CREMATION S.R.L. cu sediul în Cluj-Napoca, str.

Govora nr. 4, ap. 27, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/1559/2011, cod fiscal 28618274 și cont bancar________deschis la_________,

reprezentată prin______, denumită în continuare ASOCIAT.

ART. 2. DISPOZIȚII GENERALE

 • 2.1.  Părțile convin încheierea prezentului contract de asociere în conformitate cu prevederile art. 251-257 din Codului Comercial Român, art. 230 din Legea nr. 343/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Legii nr. 34/2010 și a Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale a Hotărârii nr. 284/2010 și a Hotărârii nr. 405/2011.

 • 2.2. In cadrul asocierii, părțile își vor deșfașura activitatea în condiții de independență comercială și juridică specifice asocierii, respectând prevederile prezentului contract.

ART. 3. OBIECTUL ȘI SCOPUL CONTRACTULUI

 • 3.1. Obiectul contractului îl constituie asocierea părților contractante în vederea exploatării și amenajării spațiului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Govora f.n., ap. 2, subsol și parter - incinta Cimitirului Mănăștur, în suprafață utilă de 515,97 mp., în scopul amenajării unui Crematoriu Uman și înfiir de incinerare umană.


ART. 4. CONTRIBUȚIA PĂRȚILOR

 • 4.1. Contribuția MUNICIPIULUI:

4.1.1. MUNICIPIUL participă cu dreptul de folosință c

dreptului de proprietate asupra spațiului descris la art. 3. și în scopul arătat la art. 3., pct. 3.1, pe toată durata prezentului contract.

 • 4.1.1.1. Predarea spațiului în vederea realizării obiectului asocierii va fi făcută pe baza unui proces verbal de predare-primire.

 • 4.2. ASOCIATUL participă cu:

 • 4.2.1.  Finanțarea, coordonarea, realizarea și exploatarea obiectului asocierii pe toată durata contractului de asociere;

 • 4.2.2.  Acoperirea tuturor cheltuielilor necesare asigurării desfășurării activității obiectului asocierii.

 • 4.3. Dreptul de proprietate asupra bunurilor aduse de asociați ca aporturi pentru desfășurarea activității conform contractului de asociere sunt reglementate de legea română.

 • 4.4. La încetarea asocierii, bunurile ce formează obiectul acesteia vor fi repartizate între asociați după cum urmează:

 • 4.4.1. MUNICIPIUL va reintra în posesia deplină a spațiului ce face obiectul asocierii;

 • 4.4.2. ASOCIATUL va preda cu titlu gratuit Municipiului Cluj-Napoca toate investițiile realizate în spațiul care face obiectul asocierii;

 • 4.5. Pe întreaga durată a asocierii, ASOCIATUL va administra în nume propriu bunurile și activitatea asocierii, promovând în toate acțiunile sale Primăria și Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

ART.5. DURATA ASOCIERII

 • 5.1. Prezentul contract se încheie pentru o perioadă de 49 de ani, de la data semnării contractului de asociere, cu posibilitatea prelungirii lui, cu acordul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 5.2. Intenția de prelungire a contractului de către una din părți, va trebui adusă la cunoștința celeilalte părți în scris, cu cel puțin 6 luni înaintea expirării termenului prezentului contract.

ART. 6. DISPOZIȚII FINANCIARE

 • 6.1. S.C. RDK CREMATION S.R.L. se obligă să achite Municipiului

Cluj-Napoca, suma de__lei/an, sumă indexabilă anual cu rata inflației, cu

titlu de cotă de asociere anuală.

 • 6.2. S.C. RDK CREMATION S.R.L. se obligă să achite Municipiului Cluj-Napoca, cota de asociere anuală, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an pentru anul în curs.

 • 6.3. Plata sumelor datorate conform prezentului contract, se va efectua în

lei, prin ordin de plată bancar, în contul MUNICIPIULUI nr. RO 22 TREZ 21621300205XXXXX, CUI 4305857, cu mențiunea „taxă contract de asociere nr._________/_____________________”,

 • 6.4. în caz de întârziere a plăților datorate MUNICIPIULUI potrivit prezentului contract S.C. RDK CREMATION S.R.L. va plăti majorări de întârziere în cuantum de 0,5%/zi, sau așa cum vor fi prevăzute de alte reglementări în vigoare.”

ART. 7. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

7.1. Obligațiile MUNICIPIULUI:

 • 7.1.1. MUNICIPIUL acordă ASOCIATULUI, un drept exclusiv de folosință a spațiului, stipulat în art.3., pct. 3.1. al prezentului contract, în scopul realizării obiectului acestuia de către ASOCIAT, pe întreaga durată prevăzută la art.

 • 5., pct. 5.1.;

 • 7.1.2. MUNICIPIUL se obligă ca pe întreaga durată a asocierii, să nu transfere sau să nu constituie în favoarea terților vreun drept real sau de creanță asupra imobilului aportat în asociere;

 • 7.1.3. MUNICIPIUL va facilita pentru ASOCIAT obținerea tuturor autorizațiilor necesare exploatării obiectului asocierii, în măsura în care acestea sunt de competența MUNICIPIULUI și va sprijini obținerea acelora care sunt de competența altor instituții;

 • 7.1.4. MUNICIPIUL va efectua predarea spațiului menționat la art. 3., pct.3.1. din prezentul contract, prin proces verbal de predare-primire, conform art.

 • 4.1.1.1.

 • 7.1.5. MUNICIPIUL se obligă să înscrie imobilul într-o carte funciară nouă.

7.2. Obligațiile ASOCIATULUI:

 • 7.2.1. ASOCIATUL se obligă să nu aducă modificări structurii spațiului Iară a obține în prealabil toate avizele și aprobările organelor competente;

 • 7.2.2. ASOCIATUL se obligă să suporte finanțarea proiectului de amenajare și execuție a căilor de acces, cuprinzând amenajare aleilor pietonale cu pavaj, a drumului auto de acces la nivelul doi al clădirii prin asfaltare, refacerea și extinderea rampei;

 • 7.2.3. ASOCIATUL se obligă să suporte finanțarea proiectului și execuția lucrărilor de branșament și instalații interioare de gaz, cuprinzând extinderea rețelei de gaz de pe str.Govora până la limita de proprietate a Cimitirului Mănăștur, executarea branșamentului și executare rețelei interioare necesare alimentării incineratorului;

 • 7.2.4. ASOCIATUL se obligă să suporte finanțarea proiectului de modificare și execuție de modificări interioare ale instalațiilor de apă-canal, cuprinzând refacerea instalațiilor interioare de alimentare și canalizare, refacerea instalațiilor de stingere a incendiilor și refaceare grupurilor sanitare și dotarea lor cu obiecte sanitare;

 • 7.2.5. ASOCIATUL se obligă să suporte finanțarea proiectului de modificare și execuție la instalațiile electrice interioare, cuprinzând refacerea instalațiilor electrice;

 • 7.2.6. ASOCIATUL se obligă să suporte finanțarea proiectului de modificare și execuție amenajare spații interioare necesare desfășurării activității proprii;

 • 7.2.7. ASOCIATUL se obligă să pună în funcțiune obiectivul asocierii, în termen de 12 luni de la data asocierii;

 • 7.2.8. ASOCIATUL se obligă să nu închirieze unui alt agent economic amplasamentul care face obiectul asocierii, fură acordul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • 7.2.9. ASOCIATUL se obligă să nu cedeze, cesioneze sau să transfere unui alt agent economic drepturile dobândite prin asociere fără acordul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • 7.2.10. ASOCIATUL se obligă să nu se asocieze cu alți agenți economici, în scopul exploatării spațiului care face obiectul prezentului contract de asociere fără acordul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • 7.2.11.  ASOCIATUL se obligă să suporte toate cheltuielile legate de realizarea, exploatarea și întreținerea obiectului asocierii;

 • 7.2.12. ASOCIATUL se obligă să asigure plata contravalorii energiei termice, pentru toate spațiile administrative ale cimitirului;

 • 7.2.13. ASOCIATUL se obligă să acorde gratuit serviciu de incinerare a unui număr de 40 cazuri sociale/an, la solicitarea serviciilor de specialitate din cadrul autorității locale.

 • 7.2.14. ASOCIATUL se obligă să obțină avizele și autorizațiile necesare desfășurării activității, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

 • 7.2.15. ASOCIATUL se obligă ca, în situația în care contractul de asociere se reziliază în condițiile prevăzute de Art. 9, pct. 9.2., să predea cu titlu gratuit Municipiului Cluj-Napoca toate investițiile realizate - construcții și amenajări edificate, până la acea dată, în spațiul care face obiectul asocierii, Municipiul Cluj-Napoca devenind proprietarul tuturor investițiilor realizate - construcții și amenajări edificate, până la acea dată, în spațiul care face obiectul asocierii.

 • 7.2.16. La sfârșitul perioadei pentru care se încheie contractul de asociere, S.C. RDK CREMATION S.R.L. va preda spațiul care face obiectul asocierii și va preda cu titlu gratuit Municipiului Cluj-Napoca toate investițiile realizate - construcții și amenajări edificate în spațiul care face obiectul asocierii.

 • 7.2.17. în caz de dizolvare sau lichidare a S.C. RDK CREMATION S.R.L., prezentul contract încetează de drept și toate investițiile realizate în spațiul care face obiectul asocierii, trec cu titlu gratuit în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca.

 • 7.2.18. ASOCIATUL se obligă să permită MUNICIPIULUI, prin persoane delegate de acesta, accesul în teren pentru efectuarea verificărilor în teren a derulării activităților legate de realizarea Crematoriului Uman și înființarea unui serviciu de incinerare umană care face obiectul asocierii. Toate datele prezentate, documentele comunicate sau corespondența dintre părți legată de executarea prezentului contract vor fi considerate strict confidențiale atât pentru MUNICIPIUL, cât și pentru orice persoană delegată de acesta. în cazul încălcării prezentei prevederi, persoanele vinovate vor suporta consecințele legale.

 • 7.2.19. ASOCIATUL se obligă să supună aprobării Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca taxa de incinerare maximală pe care o va percepe pentru serviciile de incinerare.

ART. 8. FORȚA MAJORĂ

 • 8.1. în caz dc forță majoră părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale determinată de acest eveniment în condițiile art. 1083 Cod civil.

 • 8.2. Forța majoră este produsă de un eveniment aflat în afara controlului părților, imprevizibil și de neînlăturat, intervenit după intrarea în vigoare a prezentului contract dc asociere, care împiedică părțile să-și îndeplinească obligațiile asumate, parțial sau total.

 • 8.3. Partea aflată în caz de forță majoră va notifica celeilalte părți atât apariția cât și încetarea evenimentului, în termen de 5 zile. Lipsa notificării evenimentului în termen decade partea aflată în forță majoră dc dreptul de a fi exonerată de răspundere.

ART. 9. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 9.1. Prezentul contract încetează la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat.

 • 9.2. Prezentul contract poate fi reziliat anterior perioadei prevăzute la art.

 • 5.1. numai în urma unei notificări scrise, expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și dacă partea în culpă nu se conformează în termen de 30 de zile de la primirea notificării pentru următoarele motive:

 • 9.2.1. Dacă ASOCIATUL nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract.

 • 9.2.2. Dacă MUNICIPIUL nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract stipulate la art. 7, pct. 7.1.1.

ART. 10. REGLEMENTAREA LITIGIILOR

 • 10.1. Orice litigiu, neînțelegere sau pretenție decurgând sau având legătură cu prezentul contract dc asociere, sau încălcarea, încetarea sau invalidarea acestuia, va fi soluționată pe cale amiabilă între părți. In caz contrar, părțile le vor supune soluționării pe calea instanțelor de judecată competente.

ART. 11. DISPOZIȚII FINALE

 • 11.1. Modificarea, adaptarea sau completarea prezentului contract se va face numai cu acordul scris al ambelor părți asociate, prin acte adiționale. în caz de prevederi contradictorii între contractul inițial și oricare dintre actele adiționale, relațiile contractuale vor fi guvernate de ultimul act încheiat între părți.

 • 11.2. Funcționarea obiectivului se va realiza sub denumirea și însemnele ASOCIATULUI.

 • 11.3.  Părțile acestei asocieri din partea MUNICIPIULUI și a

ASOCIATULUI au autoritatea și puterea de a semna această asociere din partea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI și a ASOCIATULUI.

încheiat la Cluj-Napoca, în data de_______________, în 2 (două) exemplare în

limba română (unul pentru MUNICIPIUL și unul pentru ASOCIAT) toate cu valoare de original, câte 1 (unul) pentru fiecare parte.

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA        S.C. RDK CREMATION S.R.L.

PRIMAR

SORIN APOSTU

DIRECTOR ECONOMIC

OLIMPIA MO1GRĂDAN

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS

ȘEF SERVICIU

ALINA RUS

DIRECTOR D.P.M.E.P.

IULIA ARDEUȘ

ȘEF SERVICIU

ADMINISTRARE SPAȚII, TERENURI

RALUCA FEREZAN


ÎNTOCMIT

ADRIANA HOROTAN