Hotărârea nr. 399/2016

Hotărârea 399/2016 - Desemnarea unor consilieri locali, membri și membri supleanți în Comisia de vânzare a spațiilor proprietate privată a statutului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, precum și în Comisia de contestaţie.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind desemnarea unor consilieri locali, membri și membri supleanți în Comisia de vânzare a spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului

medical, precum și în Comisia de contestație

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind desemnarea unor consilieri locali, membri și membri supleanți, în Comisia de vânzare a spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, precum și în Comisia de contestație - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 281229/451/24.06.2016 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune desemnarea unor consilieri locali, membri și membri supleanți în Comisia de vânzare a spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical și, respectiv, în Comisia de contestație;

Reținând prevederile art. 5 din O.U.G. nr. 68/2008, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 192/2011;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă desemnarea unor consilieri locali, membri și membri supleanți, în Comisia de vânzare a spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, după cum urmează:

Membri titulari:

  • 1) Radu Moisin, consilier local;

  • 2) Nasra Gabriel Horia, consilier local.

Membri supleanți:

  • 1) Radu Mihai Constantea, consilier local;

  • 2) Corina Ecaterina Croitoru, consilier local.

Art. 2. Se aprobă desemnarea unor consilieri locali, membri și membri supleanți, în Comisia de contestație, după cum urmează:

Membri titulari:

  • 1) Sabin loan Sărmaș, consilier local;

  • 2) Olăh Emese, consilier local.

Membri supleanți:

  • 1) Vasile Florin Stamatian, consilier local;

  • 2) Csoma Botond, consilier local.

Art. 3- Cu data prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Hotărârile nr. 570/2013 și 134/2014.

Art. 4 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Președinte de ședință,

f.univ.Dr. Vasile Florin Stamatian


Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Roșea

irora Roșea


Nr. 399 din 6 iulie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)