Hotărârea nr. 397/2016

Hotărârea 397/2016 - Organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației tehnice pentru reglementarea situației juridice a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Cloșca nr. 13

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice pentru reglementarea situației juridice a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Cloșca nr. 13 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 288139/45/11.10.2011 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune însușirea documentației tehnice pentru reglementarea situației juridice a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Cloșca nr. 13;

Reținând prevederile Ordinului nr. 634/2006 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, modificat prin Ordinul nr. 134/2008 și Ordinul nr. 415/2008 , ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, modificată și republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cloșca nr. 13, identificat prin nr. topo. 9837/2/1/1, înscris în CF nr. 282994 Cluj-Napoca, în favoarea Statului român, în administrarea operativă directă a Sfatului Popular al orașului Cluj, de la 345 mp, la 308 mp. suprafața reală rezultată în urma măsurătorilor topografice.

Art. 2. (1) Se aprobă alipirea imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Cloșca nr. 13, identificate după cum urmează:

 • -  teren în str. Cloșca nr. 13, cu nr. topo. 9837/2/1/1, cu suprafața din acte de 345 mp. și suprafața măsurată de 308 mp., înscris în CF nr. 282994, în favoarea Statului român, în administrarea operativă directă a Sfatului Popular al orașului Cluj;

 • -  teren în str. Cloșca nr. 13, cu nr. topo. 9837/2/2, cu suprafața din acte de 105 mp. și suprafața măsurată de 105 mp., înscris în CF nr. 269516 Cluj-Napoca, în favoarea Statului român, în administrarea operativă directă a Sfatului Popular al orașului Cluj.

(2) Alipirea celor două imobile va forma un singur corp cadastral, cu nr. topo. nou 9837/2/1/1, 9837/2/2, în suprafață de 450 mp. din acte și suprafață măsurată de 413 mp., „teren în str. Cloșca nr. 13”, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, în favoarea Statului român, în administrarea operativă directă a Sfatului Popular al orașului Cluj.

Art. 3. Se aprobă dezlipirea imobilului cu nr. topo. nou 9837/2/1/1, 9837/2/2, în suprafață de 450 mp. din acte și suprafață măsurată de 413 mp., „teren în str. Cloșca nr. 13”, înscris în CF nou Cluj-Napoca, în favoarea Statului român, în administrarea operativă directă a Sfatului Popular al orașului Cluj și înscrierea dreptului de servitute de trecere, astfel:

 • -  teren în str. Cloșca nr. 13, cu nr. topo. 9837/2/1/1/1, 9837/2/2/1, cu suprafața din acte de 60 mp. și suprafața măsurată de 60 mp., care se va înscrie în CF nou Cluj-Napoca, în favoarea Statului român, în administrarea operativă directă a Sfatului Popular al orașului Cluj;

 • -  teren în str. Cloșca nr. 13, cu nr. topo. 9837/2/1/1/2, 9837/2/2/2, cu suprafața din acte de 300 mp. și suprafața măsurată de 300 mp., care se va înscrie în CF nou Cluj-Napoca, în favoarea Statului român, în administrarea operativă directă a Sfatului Popular al orașului Cluj. Se va înscrie dreptul de servitute de trecere peste imobilul cu nr. topo. 9837/2/1/1/3, 9837/2/2/3 și dreptul de servitute de trecere peste imobilul cu nr. topo. 9889/2, înscris în CF nr. 334 Cluj-Napoca;

 • -  teren în str. Cloșca nr. 13, cu nr. topo. 9837/2/1/1/3, 9837/2/2/3, cu suprafața din acte de 90 mp. și suprafața măsurată de 53 mp., care se va înscrie în CF nou Cluj-Napoca, în favoarea Statului român, în administrarea operativă directă a Sfatului Popular al orașului Cluj. Se va înscrie dreptul de servitute de trecere peste imobilul cu nr. topo. 9889/2, înscris în CF nr. 334 Cluj-Napoca, iar ca sarcini, dreptul de servitute de trecere în favoarea imobilului cu nr. cadastral 12681, înscris în CF nr. 281040 și dreptul de sevitute de trecere în favoarea imobilului cu nr. topo. 9837/2/1/1/2, 9837/2/2/2.

Art. 4. Se aprobă înscrierea dreptului de folosință, potrivit Hotărârii nr. 324/2008, după cum urmează:

 • -  terenul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cloșca nr. 13, cu nr. topo. 9837/2/1/1/1. 9837/2/2/1, cu suprafața din acte de 60 mp. și suprafața măsurată de 60 mp., va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, în favoarea Statului român, în administrarea operativă directă a Sfatului Popular al orașului Cluj;

 • -  teren în str. Cloșca nr. 13, cu nr. topo. 9837/2/1/1/2, 9837/2/2/2, cu suprafața din acte de 300 mp. și suprafața măsurată de 300 mp., care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, în favoarea Statului român, în administrarea operativă directă a Sfatului Popular al orașului Cluj cu drept de servitute de trecere peste imobilul cu nr. topo. 9837/2/1/1/3, 9837/2/2/3 și drept de servitute de trecere peste imobilul cu nr. topo. 9889/2, înscris în CF nr. 334 Cluj-Napoca; Se aprobă înscrierea în foaia de sarcini a dreptului de folosință gratuită asupra terenului, în favoarea lui Popa Carmen-Ecaterina;

 • -  teren în str. Cloșca nr. 13, cu nr. topo. 9837/2/1/1/3, 9837/2/2/3, cu suprafața din acte de 90 mp. și suprafața măsurată de 53 mp., care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, în favoarea Statului român, în administrarea operativă directă a Sfatului Popular al orașului Cluj cu drept de servitute de trecere peste imobilul cu nr. topo. 9889/2, înscris în CF nr. 334 Cluj-Napoca, iar ca sarcini, drept de servitute de trecere în favoarea imobilului cu nr. cadastral 12681, înscris în CF nr. 281040 și drept de sevitute de trecere în favoarea imobilului cu nr. topo. 9837/2/1/1/2, 9837/2/2/2.

Art. 5. Se însușește documentația cadastrală pentru reglementarea situației juridice a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Cloșca nr. 13, întocmită de ing. cadastru Buzea Eugen-Cosmin, ce se constituie în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Se aprobă modificarea limitelor de proprietate ale imobilului cu nr. cadastral 12681, înscris în CF nr. 281040, cu drept de proprietate în favoarea lui Mihoc Maria și Nueleanu Veturia-Ileana.

Art. 7. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


1 Contrasemnează: /Jb^letarul ^Municipiului.

Ji’,Auroi;<C f ărmure


Nr. 397 din 18 octombrie 2011 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

J

PENTRU ÎNSCRIEREA MODIFICĂRII SUPRAFEȚEI !

ALIPIRE TEREN

DEZLIPIRE TEREN

ÎNSCRIEREA SERVITUTII DE TRECERE

AMPLASAMENT:

STR. CLOȘCA, NR. 13 MUN. CLUJ - NAPOCA

JUD. CLUJ

BENEFICIARI:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA STR. MOȚILOR, NR. 1-3 MUN. CLUJ - NAPOCA

JUD. CLUJ

CONȚINUTUL DOCUMENTAȚIEI

5                                                                         5

PARTEA SCRISĂ:

Fișa proiectului

Conținutul documentației

J                                                                            J

Memoriul tehnic

Extras C.F. nr. 281040

Tabel de mișcare a parcelelor

PARTEA DESENATĂ:

 • ■    Plan de încadrare în zonă

 • ■     Plan de amplasament și delimitare al imobilului

 • ■     Plan de amplasament și delimitare al imobilului

cu propunerea de alipire

 • ■     Plan de amplasament și delimitare al imobilului după alipire

 • ■     Plan de amplasament și delimitare al imobilului

cu propunerea de dezlipire

 • ■     Plan de amplasament și delimitare al imobilului după dezlipire

  1 pag.

  • 1 pag.

  • 2 pag.

  4 pag.

  1 pag.


  planșa 1

  planșa 2

  planșa 3

  planșa 4

  planșa 5

  3 planșe


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresă imobil: Mun. Cluj-Napoca, str. Cloșca, nr. 13, jud. Cluj.

 • 2. Beneficiarul lucrării: Consiliul local al mun. Cluj-Napoca, cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, jud. Cluj.

 • 3. Executantul lucrării: Buzea Eugen - Cosmin, certificat de autorizare Seria CJ, Nr. 187, Categoria B, C.

 • 4. Număr lucrare: Lucrarea este înregistrată în registrul de evidență la nr. 12011.

 • 5. Obiectul lucrării: Imobilul este situat în intravilanul mun. Cluj-Napoca, str. Cloșca, nr. 13, având ca suprafață măsurată 413 mp. Pe acest teren nu este edificată nicio construcție. Terenul mai sus menționat are categoria de folosință curți-construcții.

 • 6. Scopul lucrării: întocmirea planului de amplasament și delimitare a imobilului pentru înscrierea modificării suprafeței în Cartea Funciară, alipire teren, dezlipire teren și înscrierea servitute de trecere.

 • 7. Amplasarea imobilului: Imobilul este situat în mun. Cluj-Napoca, Cloșca, nr. 13, între vecinii la:

 • - Nord - Statul român, Nueleanu Veturia

 • - Est - Căpușan Lucia,

 • - Sud - Statul român, proprietate privată

 • - Vest - Proprietate privată

 • 8. Operațiuni topo - cadastrale efectuate:

 • - Drumuire combinată cu radiere,

 • - LeicaTC407;

 • - Sistem de proiecție: Stereografic 1970; Sistem cote: Marea Neagră 1975

 • - Puncte vechi: 1 (Punct GPS), 2 (Punct GPS)

 • - Puncte noi: 3 (Pichet metalic);

9. Situația juridică a imobilului în Cartea Funciară: Imobilul este înscris în favoarea beneficiarilor în C.F. 282994, cu nr. topo. 9837/2/1/1, având suprafață din acte de 345mp, respectiv suprafața măsurată de 308mp, C.F. 281040, cu nr. topo. 9837/2/2, având suprafață din acte de 105mp fără sarcini. Conform prezentei documentații se propune înscrierea modificării suprafeței în C.F., alipire teren, dezlipire teren și înscrierea servitutii de trecere.


ANCEI

K ?¥ T J A X A n AS, A n r r a ?;•• a * T « -.    >

:<• ’■ ■ ® i. 4 f: iy ș ;r x s m a s i ț..«. 4«. •»


Nr. cerere

114321

Ziua

05

Luna

10

Anul

2011


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

A. Partea I. (Foaie de avere)


TEREN intravilan


CARTE FUNCIARA NR. 282994

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

Nr. CF vechi: Nr. 334


481 / 04.07.1964


B. Partea II. (Foaie de proprietate)


CARTE FUNCIARA NR. 282994


Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

(provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 334 )


Act sentința civila, 2105.1964 dos nr 1785.1964, emis de TRIBUNALUL CLUJ

1 Intabulare, drept de PROPRIETATE, lege, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1


_____Al

(provenita din conversia CF

334)


 • 1 STATUL ROMAN in administrarea operativa directa a_________________

 • 2 SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

58794/ 21.12.2006 ______________________________________________________

Act act_____________________________________________________________________________

2 Se noteaza decizia civila nr 1820/2006 , dos nr 4129/117/2006 Curtea de Apel Cluj, Secția Comerciala de Contencios Administrativ si Fiscal.


Al |_____________

(provenita din conversia CF 334)


| NU SUNT


C. Partea III. (Foaie de sarcini)


CARTE FUNCIARA NR. 282994
Anexa Nr. 1 la Partea I

Geometria imobilului nu este disponibila in planul cadastral de carte funciara din sistemul informatic.


Certific ca prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originala, pastrata de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara nu este valabil la incheierea actelor autentificate de notarul public. S-a achitat tari" ' ' 20 RON, chitanța nr. 2022205/27-09-2011, chitanța nr. 2022206/27-09-2011, chitanța nr. 20i       2ȚUp;9-2011, pentru serviciul de publicitate imobiliara 272,


Asistent - r -ator/' BOGDAN IC      Hî:ANCEI

.vn’^TJ '          M. *{

f> t •; i u s v ■. s t %i r t « ut■.'.tas & .! m nsn : -x k. t

Nr. cerere

114323

Ziua

05

Luna

10

Anul

2011


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

 • A. Partea I. (Foaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR. 269516

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

Nr. CF vechi: Nr. 151008

TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Cloșca, nr. 13

Al

Top: 9837/ 2/ 2

105

Teren

B. Partea II. (Foaie de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR. 269516

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 151008 )

privitoare la proprietate

Observații / Referințe

20348 / 28.10.2004

Act contract de concesiune, 23851.1998, emis de Consiliul Local Cluj

1

Intabulare, drept de PROPRIETATE, lege, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

(provenita din conversia CF 151008)

1

STATUL ROMÂN în administrarea op a

2

SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

C. Partea III. (Foaie de sarcini)

Anexa Nr. 1 la Partea I
TEREN intravilan
Adresa: Cluj-Napoca, Strada Cloșca, nr. 13

Top: 9837/ 2/ 2Comui/a/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca


(provenita din conversi^ de pe hârtie a CF Nr. 151008 )


Teren


* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

Geometria imobilului nu este disponibila in pianul cadastral de carte funciara din sistemul informatic.


Certific ca pr^ientul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originala, pastrata de^ces^birou.

Prezentul_extta£ de carte funciara nu este valabil la incheierea actelor autentificate de notarul public. S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. 2022204/27-09-2011, chitanța nr. 2021955/26-09-2011, chitanța nr. 2021954/26-09-2011, chitanța nr. 2021953/26-09-2011, pentru serviciul de publicitate imobiliara 272,

Asistent - registrator, ANGELA MIHUT /

TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR

NUMĂR

SUPR MP

DESCRIERE IMOBILULUI

PROPRIETARI

C. F.

CAD

TOPO.

ACT

MĂS

SITUAȚIA ACTUALĂ - CONFORM C.F.

>

282994

Cluj-Napoca

9837/2/1/1

345

-

Teren în str.

Cloșca, nr. 13

Drept de proprietate, în favoarea: STATUL ROMÂN în administrarea operativă directă a SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

269516

Cluj-Napoca

9837/2/2

105

-

Teren în str.

Cloșca, nr. 13

Drept de proprietate, în favoarea: STATUL ROMÂN în administrarea operativă directă a SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

SITUAȚIA PROPUSĂ - DUPĂ ÎNSCRIEREA MODIFICĂRII SUPRAFEȚEI ÎN C.F.

9                                                                                                                                                                                                     ’

282994

Cluj-Napoca

9837/2/1/1

345

308

Teren în str.

Cloșca, nr. 13

Drept de proprietate, în favoarea: STATUL ROMÂN în administrarea operativă directă a SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

269516

Cluj-Napoca

9837/2/2

105

105

Teren în str.

Cloșca, nr. 13

Drept de proprietate, în favoarea: STATUL ROMÂN în administrarea operativă directă a SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

SITUAȚIA PRO

PUSĂ - DUPĂ ALIPIR

ETEREN

NOU

Cluj-Napoca

9837/2/1/1

9837/2/2

450

413

Teren în str.

Cloșca, nr. 13

Drept de proprietate, în favoarea: STATUL ROMÂN în administrarea operativă directă a SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

SITUAȚIA PROPUSĂ - DUPĂ DEZLIPIRE TEREN ȘI ÎNSCRIERE SERVITUTE DE TRECERE

NOU

Cluj-Napoca

9837/2/1/1/1

9837/2/2/1

60

60

Teren în str.

Cloșca, nr. 13

Drept de proprietate, în favoarea: STATUL ROMÂN în administrarea operativă directă a SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

NOU

Cluj-Napoca

9837/2/1/1/2

9837/2/2/2

300

300

Teren în str.

Cloșca, nr. 13

Drept de proprietate, în favoarea: STATUL ROMÂN în administrarea operativă directă a SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

Drept de servitute de trecere peste imobilul cu nr. topo. 9837/2/1/1/3, 9837/2/2/3.

Drept de servitute de trecere peste imobilul cu nr. topo. 9889/2,

înscris în CF nr. 334.

NOU

Cluj-Napoca


NOU

Cluj-

Napoca


NOU

Cluj-NapocaSITUAȚIA PROPUSĂ - DUPĂ ATRIBUIRE TEREN


Drept de proprietate, în favoarea: STATUL ROMÂN în administrarea operativă directă a SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

Drept de servitute de trecere peste imobilul cu nr. topo. 9889/2, înscris în CF nr. 334.

Sarcini:

Drept de servitute de trecere în favoarea imobilului cu nr. cad.

12681, înscris în CF nr. 281040. Drept de servitute de trecere în favoarea imobilului cu nr. topo. 9837/2/1/1/2, 9837/2/2/2.


9837/2/1/1/1

9837/2/2/1
Teren în str.

Cloșca, nr. 13Drept de proprietate, în favoarea: STATUL ROMÂN în administrarea operativă directă a SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ__________

Drept de proprietate, în favoarea: STATUL ROMÂN în administrarea operativă directă a SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

Drept de servitute de trecere peste imobilul cu nr. topo. 9837/2/1/1/3, 9837/2/2/3.

Drept dc servitute de trecere peste imobilul cu nr. topo. 9889/2, înscris în CF nr. 334.

Sarcini:

Drept de folosință asupra terenului, în favoarea:

POPA CARMEN-ECATERINA

Drept de proprietate, în favoarea: STATUL ROMÂN în administrarea operativă directă a SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

Drept de servitute de trecere peste imobilul cu nr. topo. 9889/2, înscris în CF nr. 334.

Sarcini:

Drept de servitute de trecere în favoarea imobilului cu nr. cad. 12681, înscris în CF nr. 281040. Drept de servitute de trecere în favoarea imobilului cu nr. topo. 9837/2/1/1/2, 9837/2/2/2.


A

întocmit:

ing. Buzea Eugen- Cosmin


7/i //<Proprietar particular
Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

282994

308mp

Mun. Cluj-Napoca, str. Cloșca, nr. 13


Cartea Funciara nr.

282994

UAT

CLUJ-NAPOCA


A. DATE REFERITOARE LA TEREN


Nr. parcela


1.


Total


Categoria de folosința

Cc


Suprafața (mp) 308


308


Cod constr.


Total


Valoare de impozitare (lei)


Mențiuni


împrejmuit parțial


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Suprafața construita la sol (mp)


Valoare de impozitare (lei)


Mențiuni


INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție: Stereografic 1970

Pet.

E (m)

N (m)

115

392346.608

587439.938

116

392355.359

587440.161

204

392361.577

587409.990

203

392373.046

587411.726

202

392373.704

587409.963

201

392379.634

587411.435

118

392379.970

587410.442

119

392376.014

587409.515

120

392367.802

587406.880

102

392362.496

587405.533

209

392362.182

587407.054

205

392357.575

587405.765

208

392353.862

587422.940

207

392348.338

587421.905

114

392347.514

587425.538

Suprafața totala masurata = 308mp Suprafața din act = 345mpCERTIFICAT

„ DE AUTORIZARE 'ui SERIA CJ NR. 187 £      B/C

BUZEA

EUGEN-COSMIN


Se confirma suprafața din măsurători si introducerea imobilului in baza de date
PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMÎTARE A IMOBILULUI CU PROPUNEREA DE ALIPIRE

Scara: 1:500TABEL DE MIȘCARE AL PARCELELOR


A

T

Situația actuala (înainte de alipire)

Situația viitoare

(după alipire)

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Suprafața

(mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

282994

345

Cc

Teren in str. Cloșca,nr. 13

450

Cc

Teren in str. Cloșca, nr. 13

269516

105

Cc

Teren in str. Cloșca,nr. 13

Total

450

450Proprietar particular


Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

413mp

Mun. Cluj-Napoca, str. Cloșca, nr. 13


Cartea Funciara nr.

UAT

CLUJ-NAPOCA


Valoare de impozitare (lei)


Mențiuni


împrejmuit parțial


Total


413


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Cod constr.


Total


Suprafața construita la sol (mp)
INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție: Stereografic 1970

Pct.

E (m)

N (m)

115

392346.608

587439.938

116

392355.359

587440.161

204

392361.577

587409.990

203

392373.046

587411.726

202

392373.704

587409.963

201

392379.634

587411.435

118

392379.970

587410.442

119

392376.014

587409.515

120

392367.802

587406.880

102

392362.496

587405.533

209

392362.182

587407.054

206

392356.257

587405.397

110

392356.718

587403.719

112

392352.649

587402.910

114

392347.514

587425.538

Suprafața totala masurata ■ 413mp Suprafața din act = 450mpifâ deautorÎzaRE $ jlg seria CJ NR. 187 ș i b—              B / c            crj

'fe     BUZE A

eugen-cosmin R>


Se confirma suprafața din măsurători si introducerea imobilului in baza de datePLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNEREA DE ALIPIRE

Scara: 1:500Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

413mp

Mun. Cluj- Napoca, str. Cloșca, nr. 13

Cartea Funciara nr.

UAT

CLUJ-NAPOCA

Statul roman

8.75m

1,6

iCc

S-60mp

9.68m

V211                       \

V       Nr. cad.      \

\     281040      \

Capusan Lucia


Proprietar particularNr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

60mp

Mun. Cluj-Napoca, str. Cloșca, nr. 13


Cartea Funciara nr.

UAT

CLUJ-NAPOCA


1.


Total


Cc


Suprafața (mp)

60


Valoare de impozitare (lei)


Mențiuni


împrejmuit parțial


60


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Cod constr.


Total


Suprafața construita la sol (mp)INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție: Stereografic 1970

Pct.

E (m)

N (m)

115

392346.608

587439.938

116

392355.359

587440.161

211

392356.700

587433.656

210

392347.019

587433.409

Suprafața totala masurata = 60mp Suprafața din act = 60mp

Se confirma suprafața din măsurători si introducerea imobilului in baza de dateCERTIFICAT

DE AUTORIZARE


Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

300mp

Mun. Cluj-Napoca, str. Cloșca, nr. 13


Cartea Funciara nr.

UAT

CLUJ-NAPOCA


Cc


Suprafața (mp)

300


Valoare de impozitare (lei)


Mențiuni


împrejmuit parțial


Total


300


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Cod constr.


Total


Suprafața construita la sol (mp)


Valoare de impozitare (lei)


MențiuniINVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție: Stereografic 1970

Pct.

E (m)

N (m)

210

392347.019

587433.409

211

392356.700

587433.656

209

392362.102

587407.054

206

392356.257

587405.397

110

392356.718

587403.719

112

392352.649

587402.910

114

392347.514

587425.538

Suprafața totala masurata = 300mp Suprafața din act = 300mp


Proprietar particular

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

53mp

Mun. Cluj-Napoca, str. Cloșca, nr. 13


Cartea Funciara nr.

UAT

CLUJ-NAPOCA


Cc


Suprafața (mp)

53


Valoare de impozitare (lei)


Mențiuni


împrejmuit parțial


Total


Cod constr.


Total


53


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Suprafața construita la sol (mp)


Valoare de impozitare (lei)


Mențiuni


INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție: Stereografic 1970

Pct.

E (m)

N (m)

204

392361.577

587409.990

203

392373.046

587411.726

202

392373.704

587409.963

201

392379.634

587411.435

118

392379.970

587410.442

119

392376.014

587409.515

120

392367.816

587406.885

102

392362.496

587405.533

Suprafața totala masurata = 53mp Suprafața din act = 90mp


Executant:

ing. Buzea Eugen-Cosmin

//^ CERTIFICAT /rw DE AUTORIZARE


nu i UHIZARE -i\', £ SERIA CJ NR. 187 SP cz>           B/C         .


B/C      Zi

buzea N EUGEN-mSMIN


Data:


Se confirma suprafața din măsurători si introducerea imobilului in baza de date


TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR

NUMĂR

SUPR

MP

DESCRIERE IMOBILULUI

PROPRIETARI

C. F.

CAD

TOPO.

ACT

MĂS

SITUAȚIA ACTUALĂ - CONFORM C.F.

282994

Cluj-Napoca

9837/2/1/1

345

-

Teren în str.

Cloșca, nr. 13

Drept de proprietate, în favoarea: STATUL ROMÂN în administrarea operativă directă a SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

269516 Cluj-Napoca

9837/2/2

105

-

Teren în str.

Cloșca, nr. 13

Drept de proprietate, în favoarea: STATUL ROMÂN în administrarea operativă directă a SFATULUI POPULAR AL

ORAȘULUI CLUJ

SITUAȚIA PROPUSĂ - DUPĂ ÎNSCRIEREA MODIFICĂRII SUPRAFEȚEI ÎN C.F.

> ’

282994 Cluj-Napoca

9837/2/1/1

345

308

Teren în str.

Cloșca, nr. 13

Drept de proprietate, în favoarea: STATUL ROMÂN în administrarea operativă directă a SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

269516

Cluj-Napoca

9837/2/2

105

105

Teren în str.

Cloșca, nr. 13

Drept de proprietate, în favoarea: STATUL ROMÂN în administrarea operativă directă a SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

SITUAȚIA PRO!

PUSĂ-

DUPĂ ALIPIRE TEREN

NOU

Cluj-Napoca

9837/2/1/1

9837/2/2

450

413

Teren în str.

Cloșca, nr. 13

Drept de proprietate, în favoarea: STATUL ROMÂN în administrarea operativă directă a SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

SITUAȚIA PROPUSĂ - DU ÎNSCRIERE SERVE

PĂ DEZLIPIRE TEREN ȘI rUTE DE TRECERE

NOU

Cluj-Napoca

9837/2/1/1/1

9837/2/2/1

60

60

Teren în str.

Cloșca, nr. 13

Drept de proprietate, în favoarea: STATUL ROMÂN în administrarea operativă directă a SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

NOU

Cluj-Napoca

9837/2/1/1/2

9837/2/2/2

300

300

Teren în str.

Cloșca, nr. 13

Drept de proprietate, în favoarea: STATUL ROMÂN în administrarea operativă directă a SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

Drept de servitute de trecere peste imobilul cu nr. topo. 9837/2/1/1/3, 9837/2/2/3.

Drept de servitute de trecere peste imobilul cu nr. topo. 9889/2,

înscris în CF nr. 334.

NOU

Cluj-

Napoca

9837/2/1/1/3

9837/2/2/3

90

53

Teren în str.

Cloșca, nr. 13

Drept de proprietate, în favoarea: STATUL ROMÂN în administrarea operativă directă a SFATULUI POPULAR AL

ORAȘULUI CLUJ

Drept de servitute de trecere peste imobilul cu nr. topo. 9889/2, înscris în CF nr. 334.

Sarcini:

Drept de servitute de trecere în favoarea imobilului cu nr. cad.

12681, înscris în CF nr. 281040. Drept de servitute de trecere în favoarea imobilului cu nr. topo. 9837/2/1/1/2, 9837/2/2/2.

SITUAȚIA

PROPUSĂ - DUPĂ ATRIBUI!

IE TEREN

NOU Cluj-Napoca

9837/2/1/1/1

9837/2/2/1

60

60

Teren în str.

Cloșca, nr. 13

Drept de proprietate, în favoarea: STATUL ROMÂN în administrarea operativă directă a SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

NOU

Cluj-Napoca

9837/2/1/1/2

9837/2/2/2

300

300

Teren în str.

Cloșca, nr. 13

Drept de proprietate, în favoarea: STATUL ROMÂN în administrarea operativă directă a SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

Drept de servitute de trecere peste imobilul cu nr. topo. 9837/2/1/1/3, 9837/2/2/3.

Drept de servitute de trecere peste imobilul cu nr. topo. 9889/2, înscris în CF nr. 334.

Sarcini:

Drept de folosință asupra terenului, în favoarea:

POPA CARMEN-ECATERINA

NOU

Cluj-Napoca

9837/2/1/1/3

9837/2/2/3

90

53

Teren în str.

Cloșca, nr. 13

Drept de proprietate, în favoarea: STATUL ROMÂN în administrarea operativă directă a SFATULUI POPULAR AL

ORAȘULUI CLUJ

Drept de servitute de trecere peste imobilul cu nr. topo. 9889/2, înscris în CF nr. 334.

Sarcini:

Drept de servitute de trecere în favoarea imobilului cu nr. cad. 12681, înscris în CF nr. 281040. Drept de servitute de trecere în favoarea imobilului cu nr. topo. 9837/2/1/1/2, 9837/2/2/2.

■X--------------------------------------------------------

întocmit:

ing. Buzea Eugen- Cosmin


.ANCEI

» r. C A ir A A '! fc : fl >».‘?/LifîTĂ~X 3--,î«S.tL< :t i’A


Nr. cerere

114321

Ziua

05

Luna

10

Anul

2011


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE
 • A. Partea I. (Foaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR. 282994

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Cloșca, nr. 13


Nn CF vechi: Nr. 334

Suprafața (mp)                         Observații / R

eferinte

Al

Top: 9837/

2/ 1/1

Din acte: 345;  1

Masurata: 345  |

 • B. Partea II. (Foaie de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR. 282994

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 334 )

1 înscrieri privitoare ia proprietate

Observații /Referințe

481 / 04.07.1964

Act sentința civila, 2105.1964 dos nr 1785.1964, emis de TRIBUNALUL CLUJ

1

Intabulare, drept de PROPRIETATE, lege, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

(provenita din conversia CF 334)

1 STATUL ROMAN in administrarea operativa directa a

2 SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

58794 / 21.12.2006

Act act

2

Se noteaza decizia civila nr 1820/2006 , dos nr 4129/117/2006 Curtea de Apel Cluj, Secția Comerciala de Contencios Administrativ si Fiscal.

Al

(provenita din conversia CF 334)

 • C. Partea III. (Foaie de sarcini)


Anexa Nr. 1 la Partea I

Geometria imobilului nu este disponibila in planul cadastral de carte funciara din sistemul informatic.

Date referitoare la teren

s 1  ./......

-2''W/' ft

altele       | DA

2 J:

Certific ca prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originala, pastrata de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara nu este valabil la incheierea actelor autentificate de notarul public. S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. 2022205/27-09-2011, chitanța nr. 2022206/27-09-2011, chitanța nr. 20222^7^7/05-2011, pentru serviciul de publicitate imobiliara 272,

'                       'H' "1’,.

Asistent - registrator;

BOGDAN IGNAT IȘÎ?

• Nr. cerere

80053

Ziua

14

Luna

07

Anul

2011


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE
 • A. Partea I. (Foaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR. 281040

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

Nr. CF vechi: Nr. 168984

TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Cloșca, nr. 13

■ -

Ci C'L'L-O

Al

CAD: 12681

Top: -

Din acte: 500; Măsurată: 500

-

 • B. Partea II. (Foaie de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR. 281040

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 168984 )

'“T"'

1

58794 / 01.01.2006

Act act

1

se notează decizia civilă nr 1820/2006 dosar nr 4129/117/2006 Curtea de Apel Cluj

Al        |

-secșia comercială de contencios administrativ și fiscal

.....

(provenita din conversia CF 168984)

45583 / 14.04.2008

Act hotarare, 104, 25.03.2008

2

Intabulare, drept de SERVITUTE, de trecere asupra imobilului inscris in CF 334 cu nr

Al ' 1

top 9889/2 A+3 în favoarea imob inscris in CF 168984 cu nr cad 12681 , prezentul

(provenita din conversia CF

CF,în conformitate cu planul topografic anexat prezentei hot.

168984)

102402 / 25.08.2008

Act certificat moștenitor, 21.2008, emis de BNP PĂDUREAN V.

3

Intabulare, drept de PROPRIETATE, moștenire, dobândit prin Succesiune, cota

Al        |

actuala 1/2

(provenita din conversia CF 168984)

1 | MIHOC MARIA

4

Intabulare, drept de PROPRIETATE, moștenire, dobândit prin Succesiune, cota

Al       ]

actuala 1/2

(provenita din conversia CF

168984)

1 |NUELEANU VETURIA ILEANA

 • C. Partea III. (Foaie de sarcini)

CARTE FUNCIARA NR. 281040

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

(provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 168984 )

... - - -                    v£>9

!nu sunt

Anexa Nr. 1 !a Partea I

CARTE FUNCIARA NR. 281040

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 168984 ) TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Cloșca, nr. 13

- ■

CAD: 12681

500

-

Top: -

_

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

Geometria imobilului nu este disponibila in planul cadastral de carte funciara din sistemul informatic.

Date referitoare ia teren

• -

llil III

1

altele

DA

Din acte:500;

-

-

teren

i

________J

Măsură ta:500

i

Certific ca prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originala, pastrata de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara nu este valabil la incheierea actelor autentificate de notarul public. S-a achitat tariful de 20 R.ON, chitanța nr. 2012469/14-07-2011, pentru serviciul de publicitate imobiliara 272,

Asistent - registrator,


ri

- S.-C..

IT

LI

u

g

C

- V

[


SUPRAFAȚA PRIMITA ÎN PROPRIETATE


Titlu de proprietate rir. 3374/5390

Pagina nr. 1


SUPRAFAȚA PRIITĂ ÎN EXTRAVILAN

~~-------          y                                                    


Categoria de

Nr. topografic

Suprafața

Vecinătăți

Obs.

folosința

tarea    parcela

(SOLA)

Ha

mp      NORD

EST

SUD

VEST

RABIL

II

-

-

IVEZI .

-

AȘUNI .           ...

-

-

ÂNEȚE

-

...

-

- •-

ItoURi

-

-

-

TOTr>/CONSTR.-!

-

!

JFĂRIȘURI: A <

        y -

-

!

LUMURI          .

- - -- .

9

... . _

-

’ASI-STUF    '

■ .....—

...... .....

. _ .....-

-

.TE TERENURI <

- . -

-

-

)TAL

■■ ...........

-

;: ......

-------------- _ .. .......'.ategoria de

Tfdîosiirităsg


/Ți, CONSTR


STUF t ERENURI


\L4A+B).


..


‘r-'


Nr. topografic


Ha

mp

Ha

mp

Ha

mp

ț i....... ■  ■

nu               mp

Ha '

mp


Ha

- Ha


- mp

500 mp

--—mp-----

—....... mp------

.mp

-' mp


PART, i STATUL ROMAN !
ANCEI


Nr. cerere

114323

Ziua

05

Luna

10

Anul

2011Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

 • A. Partea I. (Foaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR. 269516

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

Nr. CF vechi: Nr. 151008

TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Cloșca, nr. 13

••g-.

t             ,          <      - r>             >         8 88® -

\ - -

Al

Top: 9837/ 2/ 2

105

Teren

B. Partea II. (Foaie de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR. 269516 Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 151008 )

20348 / 28.10.2004

Act contract de concesiune, 23851.1998, emis de Consiliul Local Cluj

1

Intabulare, drept de PROPRIETATE, lege, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Ăi |

(provenita din conversia CF 151008)

1

STATUL ROMÂN în administrarea op a

2

SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

C. Partea III. (Foaie de sarcini)

Anexa Nr. 1 la Partea I

/TARTE FUNCIARA NR. 269516 nicipiu: Cluj-Napoca de pe hârtie a CF Nr. 151008 ) u. i <TEREN intravilan
Adresa: Cluj-Napoca, Strada Cloșca, nr. 13

Geometria imobilului nu este disponibila in planul cadastral de carte funciara din sistemul informatic.


Date referitoare la teren

' ■

'

f ;■ . .

' ....

1 |        altele \

DA 1       105

-

-

9837/2/2

Teren

Certific ca prș&ențbl extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originala, pastrata de£cesztzbirou.

Prezentu[exttaS de carte funciara nu este valabil la incheierea actelor autentificate de notarul public S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. 2022204/27-09-2011, chitanța nr. 2021955/26-09-2011, chitanța nr. 2021954/26-09-2011, chitanța nr. 2021953/26-09-2011, pentru serviciul de publicitate imobiliara 272,

.JUDEȚUL CLUJ

COMUNA ....................

LOCALITATE CLUJ-NAPOCA -


PREFECTURA CLUJ ..VERIFICAT SI.GASIT BUN. .     .

-CONFORM -AN E-XELOR- V ALIUATEmdsfemtbnii oerunc

■——j i:..


rconfoiru anexei iiî.5


.suprafața.. .0,1


Jud.CLUJ corn. - ioc.CLUJ-NAPOCA Str. LC. Bratianu. Nr. 17/13. Cluj-Napoca, posesor al BI/CI seria T.

0ol279 CNP I TI 1119120641, Jud.CLUJ com. - loc. CLUJ-NAPOCA , posesor al BI/CI seria CNF ,

Jud.CLUTcom. - loc. CLUJ-NAPOCA ,posesor al BI/CI seria CNP . Jud.CLUJ com. - loc. CLUJ-NAPOCA —orposesoFal-Bl/d-seria-CNB-vdud.CLUJicomi—iocuGEUJTIAPOGA

”Tud.CEUJWa™lQgfCLUJ-N^©CATposesbraTBI/CI~seria CNP


Teren situat pe teritoriul localițati CLUJ-NAPQCA


- A.SUPRAFAȚA PRIMITA iN EXIRAY^AN


Cat.rU

-crt- —Fol.-—


. ..Vecinătăți,

Nord

Est

Sud

Vest


B.SUPRJtFATATRIMITA'IN'INTRAVIL’AN ' “

Vecinătăți

Nord

Est

Sud

Vest

Propr. Hart.

Propr. Part.

Statui Roman

Râpâ’C.


---9837/2

Total         -A0500-- ——

. _________ ________..... ,              I ’

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal in 4 exemplare dimcăre stihul la Primărie,unul la OCPI,unuHa proprietar-si-unul la Prefectura                           lf'


Total general (A+B)' Curți,' construcții


TQ.0500Ha  * ’ Specialist Topo: Ra<hr%ișu.

------

Proprietari: Peter A. Vasile,
V

'u ’■-!’

- i.     ..-k>

€><

■•'ii'X \

S.VD

hw:‘


x-.' -.■'. i

1


PLAN TOPOGRAFIC

scara: 1:500

JUDEȚUL: CLUJ

UNITATEA ADM.-TERIT.: CLUJ-NAPOCA

COD SIRUTA: 54975

ADRESA CORPULUI DE PROPRIETATE:

CLUJ-NAPOCA, STR. CLOȘCA, NR. 13

C.F. 334 CLUJ-NAPOCA, NR. TOPO.: 9889/2

DENUMIRE PROPRIETAR:

STATUL ROMAN

DENUMIRE BENEFICIAR:

PETER VASILEDATA:

OCTOMBRIE 2007

Sistem de proiecție: Stereografic 1970
PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE

AL CORPULUI DE PROPRIETATE

scara: 1:500PROP. PARTICULARAPROP. PARTICULARAOficiul de Ca


i Publicitate iir.obihară

Morar Maris

subinri


A. Date referitoare la teren

■-----

Nr.

Categorie de

Suprafața

Valoare de

Mențiuni

parcela

folosința

(mp)

impozitare (lei)

1

CC

500

-

-

Total

500

-Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereo 1970

Pct.

E(m)

N(m)

108

587439.07

392354.05

110

587439.94

392369.67

111

587429.69

392372.33

115

587409.22

392375.65

105

587404.77

392362.35      |

106

587417.25      j      392359.29

Suprafața totala masurata=500.C1mp. Suprafața din act=500mp.Nr. Cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

w

500.01

Cluj-Napoca, Str. Cloșca nr. 13

Cartea Ftinciâra Nr.

334

UAT: CLUJ-NAPOCA

ȘILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

LUJ-NAPOCA

f

I

J                   HOTĂRÂRE


privind atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de 300 mp. din terenul situat în

-municipiul'Cluj-Napoca, str. Cloșca nr. 13

'■>Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

-Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cloșca nr. 13 - proiect din inițiativa


îlpTr Analizând Referătul~nr7_65497/42/20.0.8.2.Q07_al_pirecției patrimoniul' municipiului și jividența proprietății prin care se propune atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de 300 mp. Tdin terenul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cloșca nr. 13;

W ■ ■ _Retinând prevederile Legii nr. 15/2003 și ale H.C.L. nr. 435/2004;

î .......Văzând avizul comisiei de specialitate;

' Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr.

- 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de 300 mp. din terenul situat în

....."municipiul-Gluj-Napoca,_str.._Cloșca nr. 13, înscris în C.F. nr. 334 Cluj-Napoca, nr. topo.

A—: - 9837/2/1, în favoarea doamnei Popa Carmen-Ecaterina.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul

municipiului și evidența proprietății și Serviciul juridic-contencios-.------------


Nr. 324 din 15 iulie 2008 (Hotărârea a fost adoptată

cu 23 voturi)ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI

ȘI EVIDENȚA PROPRIETĂȚII

Str.Moților nr. 3, 400001 Cluj-Napoca, România;

Tel: +40-(0)264-59 60 30, interior 4513____________

SERVICIUL ADMINISTRARE SPAȚII, TERENURI


Nr. 214843/451/23.09.2010


CĂTRE,

Nueleanu Veturia Ileana


. EXPEDIAT !

0 6. OCT. 2010

-----—J


Str. Plopilor nr. 6 ap. 4

Cluj-Napoca

Stimată doamnă,

în vederea discutării și reglementării situației apărute privind terenul proprietatea municipiului Cluj-Napoca (identic în cartea funciară cu Statul Român în administrarea operativă a Sfatului Popular al orașului Cluj), teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cloșca nr. 13, identificat în regim de carte funciară cu nr. topo. 9837/2/1/1 și 9837/2/2, parcelă ce se învecinează cu terenul în suprafață de 500 mp. înscris în cartea funciară nr. 168984 Cluj cu nr. cad. 12681, aflat în proprietatea numitelor Mihoc Maria și Nueleanu Veturia Ileana, sunteți invitată în data de f5.10.2010 ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca din str. Moților nr. 3, cam. 89, cabinet director - Dacia Crișan.

în scopul unei colaborări eficiente, vă rugăm să aveți în vedere următoarele date de contact:

- tel. 0264-596030, interior 4513, cam. 81, consilier Petru Buiga, interior 4516 cam. 83, șef serviciu Iulia Ardeuș

Cu stimă,


2 exemplare