Hotărârea nr. 362/2016

Hotărârea 362/2016 - Respingerea P.U.D. Ansamblu cu funcțiuni mixte (comerț, servicii, locuire colectivă) – str. Aiudului nr. 20; beneficiară: S.C. Domus Urban Construct S.R.L.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la FOTBAL CLUB UNIVERSITATEA CLUJ, din data de 04.10.2012, ora 12,00 și, respectiv, ora 13,00

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la FOTBAL CLUB UNIVERSITATEA CLUJ, din data de 04.10.2012, ora 12,00 și, respectiv, ora 13,00 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 273079 din 06.09.2012 al Direcției Comunicare, relații publice și turism prin care se propune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la FOTBAL CLUB UNIVERSITATEA CLUJ, din data de 04.10.2012, ora 12,00 și, respectiv, ora 13,00;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se mandatează domnul Radu Mihai Constantea, consilier local, pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la FOTBAL CLUB UNIVERSITATEA CLUJ, din data de 04.10.2012, ora 12,00 și, respectiv, ora 13,00 în sensul de a vota „pentru" punctele înscrise pe ordinea de zi a celor două adunări, cu excepția pct. 5 de la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și pct 9 de la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la care se va abține de la vot.

Nr. 362 din 27 septembrie 2012 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)