Hotărârea nr. 352/2016

Hotărârea 352/2016 - Aprobarea P.U.Z. str. Vasile Stoica nr. 16-20 – str. G.V. Bibescu nr. 18 provizoriu.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Valea Gârbăului

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Valea Gârbăului - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 248103 din 08.08.2012 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Valea Gârbăului. beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 216985/880 din 31.08.2012, Avizul de oportunitate nr. 102558/475 din 13.05.2010, aprobat prin Hotărârea nr. 213/25.05.2010, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Valea Gârbăului, beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca, pentru stabilirea următoarelor încadrări funcționale:

  • - UTR ISP = instituții publice, cu subzonele ISPc pentru centre de cartier, ISPs pentru sănătate, asistență socială, învățământ etc., ISPt pentru turism;

  • - UTR LFC = zona de locuință și funcțiuni complementare, cu regim mare de înălțime, cu subzonele LFC6 pentru locuințe cu P+6E, LFC 10 pentru locuințe P+10E;

  • - UTR CC = zona căii de comunicație;

  • - UTR SV = zona de spații verzi cu subzonele Svp pentru parc public, Svs pentru scuar, Svpp pentru perdele de protecție de aliniament, de-a lungul cursului de apă și

pe versant;

- UTR A = zona ocupată de ape.

Nu face obiectul prezentului P.U.Z. terenul de pe latura nord, de-a lungul Văii Gârbăului și terenul alăturat, notat cu UTR PUZ = zona care necesită reglementare prin PUZ.

Prin documentație se stabilesc: circulațiile - cu străzi de categoria III și IV, precum și sisteme de protecție a mediului cu zone care impun măsuri de consolidare și stabilizare a versanților.


Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G., dar nu mai mult de un an de la aprobare.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 352 din 27 septembrie 2012 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)