Hotărârea nr. 343/2016

Hotărârea 343/2016 - Aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin (5) – (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pct. 168 din HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind plata sumei de 48.252,15 reprezentând cheltuieli de judecată, către S.C. A.C.I. Cluj S.A.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind plata sumei de 48.252,15 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către S.C. A.C.I. Cluj S.A.- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 247890/411/10.08.2012 al Direcției economice prin care se propune plata sumei de 48.252,15 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către S.C. A.C.I. Cluj S.A. în baza Sentinței civile nr. 3108/2012, pronunțată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 9064/117/2010*, a Deciziei civile nr. 5208/2012, pronunțată de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 620/33/2012*;

Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și plata sumei de 48.252,15 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către S.C. A.C.I. Cluj S.A. în baza Sentinței civile nr. 3108/2012, pronunțată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 9064/117/2010*, a Deciziei civile nr. 5208/2012, pronunțată de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 620/33/2012*.

Art. 2 - Se constituie comisia care va identifica responsabilii care au prejudiciat bugetul Municipiului Cluj-Napoca. cu suma de 48.252,15 lei. în următoarea componență:

  • - Oniga Gabriel - USL;

  • - Popa Adrian - PDL;

  • - Olah Emese - UDMR.

Art. 3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Serviciul juridic, contencios.


PREȘEDINTE D

Jr. Radu /

Nr. 343 din 30 august 2012

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)