Hotărârea nr. 340/2016

Hotărârea 340/2016 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ”Consolidare zona supusă alunecărilor de teren – Lomb f.n.”


Consiliul local al

Municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții

„Consolidare zonă supusă alunecărilor de teren — Lomb f.n.”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinara,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Consolidare zonă supusă alunecărilor de teren — Lomb f.n.” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 223033 /445/23.05.2016 al Direcției generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Direcția tehnică, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Consolidare zonă supusă alunecărilor de teren — Lomb f.n.” ;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Consolidare zonă supusă alunecărilor de teren - Lomb f.n.”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Direcția tehnică.


de ședință, Ștefan Tarcea


Nr. 340 din 31 mai 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂn£\ă la Hotărârea nr.CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „Consolidare zonă supusă alunecărilor de teren - Lomb f.n.”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Lomb f.n.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției, conform devizului general, prețuri 13.05.2016 : 11.076.001,77 lei (fără TVA) din care C+M:                       9.688.848,95 lei (fără TVA)

Caracteristici tehnice

Lucrări de amenajare teren: Spargeri betoane, înlăturare SR existent la carosabil și trotuare. Lucrări de sprijinire. Zid de sprijin fundații pe piloți pe doua rânduri L^j 615m.

Lucrări de drenaj a taluzului: Drenuri ranfort: 5400ml; Drenuri forate orizontal: 2440ml;

Lucrări de reprofilare a taluzului

Lucrări de eliminare a deformațiilor din corpul drumului principal: Piloți de îndesare din balast cu 5% var: 1245,20mc

Refacere carosabil: Carosabil: 5576mp.

Refacere trotuare:Trotuar: 1104mp.

Refacere dispozitive de scurgere a apelor: Șanțuri trapezoidale noi: 615ml; Canalizare pluvială: 615ml.

Finanțarea investiției se face din fonduri de la bugetul local

Durata de realizare a investiției: 8 luni

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.