Hotărârea nr. 311/2016

Hotărârea 311/2016 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Voroneț nr. 45, identificat prin nr. cad. 320714.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu extindere și mansardare imobil de locuit și construire garaj auto, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 32

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -extindere și mansardare imobil de locuit și construire garaj auto, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 32 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 173925 din 02.08.2012 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - extindere și mansardare imobil de locuit și construire garaj auto, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 32, beneficiară: S.C. LOMILUX S.R.L.;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 143842/464/22.05.2012, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Extindere și mansardare imobil de locuit și construire garaj auto, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 32, beneficiară: S.C. LOMILUX S.R.L.;

Documentația reglementează următoarele:

  • • regimul de înălțime va fi de maxim D+P+M

  • •  retragerea față de limita sudică va fi de 0.80 m.

  • •  retragere față de limita nordică va fi de 2,0 m.

  • •  retragerea față de limita posterioară va fi de 0,70 m.

  • • parcarea va fi asigurată pe teren proprietatea beneficiarului, conform Regulamentului privind asigurarea locurilor de parcare în municipiu, aprobat prin Hotărârea nr. 539/2006 • se aprobă indicatorii urbanistici: POT max. = 35% și CUT max. = 1,0 mpADC/mp teren.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G., dar nu mai mult de un an de la aprobare.


Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

EMNEAZÂ:

1 municipiului, . Aurorii/l ărmure

Nr. 311 din 30 august 2012

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)