Hotărârea nr. 309/2016

Hotărârea 309/2016 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu nr. 169, identificat prin nr. cad. 319568.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire clădire de birouri și depozit, Calea Someșeni nr. 4A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire clădire de birouri și depozit, Calea Someșeni nr. 4A - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 179689 din 02.08.2012 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire clădire de birouri și depozit, Calea Someșeni nr. 4A, beneficiară: S.C. LOMILUX S.R.L.;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 28053/129/15.02.2012, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire clădire de birouri și depozit, Calea Someșeni nr. 4A, beneficiară: S.C. LOMILUX S.R.L.

Documentația reglementează următoarele:

  • •  accesul auto și pietonal va fi făcut din Calea Someșeni (intrare/ieșire)

  • •  regimul de înălțime va fi de maxim pater și supantă

  • •  spre nord-est și est construcția se va amplasa la 1,0 m față de limita de proprietate

  • •  parcarea va fi asigurată în incintă

  • •  indicatorii urbanistici vor fi: POT max. = 50% și CUT max. = 4.5 mc./mp. teren (indice CUT volumetric, valabil pt. zona industrială).

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G., dar nu mai mult de un an de la aprobare.


Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTE DXȘEDINTA.


EMNEAZÂ:

1 municipiului.

Aurora Tărmure

Nr. 309 din 30 august 2012

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)


O