Hotărârea nr. 267/2016

Hotărârea 267/2016 - Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiulului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 27.05.2016, ora 14.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 27.05.2016, ora 14

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 27.05.2016, ora 14 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 208.819/44.10, din 12.05.2016 al Direcției tehnice, prin care se propunere mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 27.05.2016, ora 14;

Reținând prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a înteprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 31 și 32 din Statutul Societății Sala Polivalentă S.A., aprobat prin Hotărârea nr. 341/2014;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se mandatează domnul Radu Constantea, consilier local, pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 27.05.2016, ora 14, în sensul de a vota ”pentru” pentru punctele înscrise pe ordinea de zi.

Art. 2. Societatea Sala Polivalentă S.A. va comunica hotărârea adoptată de Adunarea generală ordinară a acționarilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează domnul Radu Constantea, consilier local, Sala Polivalentă S.A. și Direcția Tehnică.

Nr. 267 din 17 mai 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)