Hotărârea nr. 257/2016

Hotărârea 257/2016 - Aprobarea P.U.Z. Str. Borhanciului nr. 56-58 – pentru construire ansamblu cu funcțiuni mixte.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

str. Borhanciului nr. 56 - 58 - pentru construire ansamblu cu funcțiuni mixte

Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Borhanciului - pentru construire ansamblu cu funcțiuni mixte - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 158514 din 06.05.2016 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Borhanciului - pentru construire ansamblu cu funcțiuni mixte, beneficiară: S.C. Buildit S.R.L.;

Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 316775/926/25.11.2014, Avizele Arhitectului Șef nr. 318462/993/13.01.2016 și nr. 318462/338 din 06.05.2016, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, art. 31 - Reglementarea dispozițiilor tranzitorii, alin (1), aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. (1) și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - str. Borhanciului - pentru construire ansamblu cu funcțiuni mixte, beneficiară: S.C. Buildit S.R.L., în scopul stabilirii și detalierii reglementărilor urbanistice pentru construirea și amenajarea zonei. Zona reglementată propune stabilirea de noi funcțiuni și reglementări urbanistice după cum urmează:

  • •  UTR = CM3 - Zona mixtă de locuire și dotări, cu regim de înălțime S+P+2E+R, POTmax= 45% și CUTmax= 1,8 ADC/ mp teren, retragerea de la aliniament min. 5 m și față de strada „A” min. 3 m, retragerea față de limitele laterale Hcomișă/2- min. 4,5 m, retragerea față de limita posterioară min. 5 m;

  • •  UTR = L3c* - Zona de locuințe colective mici cu șase apatamente, cu regim de înălțime S+P+2E, POTmax= 35% și CUTmax= 1 ADC/ mp teren, retragerea față de strada „A” min. 5 m, retragerea față de limitele laterale Hcomișă/2- min. 3 m, retragerea față de limita posterioară min. 5 m;

  • •  UTR = L3a2 - Zona de locuințe individuale în regim cuplat, cu regim de înălțime max. P+2E, POTmax = 35% și CUTmax= 0,9 ADC/ mp teren - pentru P+2E și POTmax= 35% și CUT max= 0,6 ADC/ mp teren - pentru P+E, retragerea față de strada „A” min. 5 m, retragerea față de limitele laterale min. 3 m, retragerea față de limita posterioară min. 5 m.

Art. 2. - Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Suprafațele de teren necesare pentru asigurarea servituții de utilitate publică la str. Borhanciului la profil tip III.B - 18 m, vor fi dezmembrate, înscrise în CF cu titlu de „drum” și transferate în proprietate publică, conform art. 25 alin.4 din partea a Il-a Regulamentului Local de Urbanism.

în vederea autorizării investițiilor propuse va fi reglementată dezmembrarea topografică și înscrierea cu titlu de „drum” a suprafeței de teren necesare pentru asigurarea amprizei străzii nou propusă la profil de 9 m.

Autorizațiile de construire pentru acestea se vor emite numai după realizarea rețelelor tehnico-edilitare și a străzii nou propusă la nivel de strat de piatră cilindrată, iar până la recepție va fi la strat de uzură.

Art. 3. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de cinci ani de la aprobarea acestui studiu.

Art. 4. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Nr. 257 din 17 mai 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)