Hotărârea nr. 251/2016

Hotărârea 251/2016 - Aprobarea P.U.D. extindere, etajare și mansardare locuință familială cu două unități locative, str. Spiru Haret nr. 1; beneficiară: Marcu Mariana.


Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu extindere, etajare și mansardare locuință familială cu două unități locative, str. Spiru Haret nr. 1

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Planul Urbanistic de Detaliu - extindere, etajare și mansardare locuință familialăcu două unități locative, str. Spiru Haret nr. 1 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 23340 din 16.02.2016 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - extindere, etajare și mansardare locuință familială cu două unități locative, str. Spiru Haret nr. 1, beneficiară: Marcu Mariana;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 403780/433/1039 din 10.02.2016, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planului Urbanistic de Detaliu - extindere, etajare și mansardare locuință familială cu două unități locative, str. Spiru Haret nr. 1, beneficiară: Marcu Mariana pe terenul proprietate particulară.

Documentația reglementează:

  • •  construcția existentă este amplasată pe limita nordică;

  • •  retragerea față de limita lateral sudică: min. 3 m;

  • •  retragere față de limita posterioară: min. 3,00 m;

  • •  accesul auto și cel pietonal din str. Spiru Haret.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la data aprobării.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


Nr. 251 din 17 mai 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)