Hotărârea nr. 240/2016

Hotărârea 240/2016 - Însușirea documentaţiei tehnice de actualizare a informațiilor de carte funciară pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Donath nr. 120.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației tehnice de actualizare a informațiilor de carte funciară pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Donath nr. 120

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de actualizare a informațiilor de carte funciară pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Donath nr. 120 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 187407/45/26.04.2016 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației tehnice de actualizare a informațiilor de carte funciară pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Donath nr. 120;

Reținând prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, actualizată și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c”, al. 5 lit. „b”, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se apiobă actualizarea informațiilor de carte funciară pentru imobilul situat îa murMcipivl’Cluj-NH‘.eca. str. Donam nr. 120, identificat prin cadastral 261630, nr. topo. 211501/2/1, compus din: teren intravilan cu suprafața din acte de 1325 mp., suprafața măsurată de 1325 mp. și construcția CI - casă din cărămidă, acoperită cu țiglă, cu două camere, o bucătărie, dependințe, imobil înscris în CF nr. 261630 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, având intabulat la foaia de sarcini un drept de concesiune, asupra a 10 mp. din teren, în favoarea lui Halmagyi Andras, în sensul înscrierii suprafeței măsurate de 1414 mp., a repoziționării imobilului și a modificării descrierii construcției din: „casă din cărămidă, acoperită cu țiglă, cu două camere, o bucătărie, dependințe”, în „casă din cărămidă cu regim de înălțime Dp+P, compusă din două unități individuale” cu suprafața construită la sol de 109 mp.

Art. 2. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Donath nr. 120, compus din: teren intravilan cu suprafața de 1414 mp. și construcția CI: „casă din cărămidă cu regim de înălțime Dp+P, compusă din două unități individuale”, identificat prin cadastral 261630, înscris în CF nr. 261630 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, cu drept de concesiune, asupra a 10 mp. din teren, în favoarea lui Halmagyi Andras, astfel:

 • - Lotul 1 Cc, în suprafață de 1305 mp., cu nr. cadastral nou, teren-curte, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 2 Cc, în suprafață de 109 mp., cu nr. cadastral nou, teren de sub construcția C1: „casă din cărămidă cu regim de înălțime Dp+P, compusă din două unități individuale”, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, cu drept de concesiune, asupra a 10 mp. din teren, în favoarea lui Halmagyi Andras.

Art. 3. Se aprobă apartamentarea imobilului-construcție CI: „casă din cărămidă cu regim de înălțime Dp+P, compusă din două unități individuale”, cu nr. cadastral nou, astfel:

 • - Teren de sub construcția CI, în suprafață de 109 mp., cu nr. cadastral nou, care se va înscrie în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în cotă de 49/109 parte teren aferent ap. 1 și în cotă de 60/109 parte teren aferent ap. 2, din care, cu drept de concesiune, asupra a 10 mp., în favoarea lui Halmagyi Andras.

 • - Construcția C1: Casă din cărămidă cu regim de înălțime Dp+P, compusă din două unități individuale, având ca părți indivize comune: 109 mp. teren de sub construcție, fundațiile, fațadele, podul, instalațiile de apă, canal, gaz și electricitate, cu nr. cadastral nou, va fi înscrisă în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Apartamentul 1, la demisol și parter, compus din: la demisol o cameră; la parter o cameră și bucătărie, cu suprafața utilă de 48,72 mp., părți indivize comune în cotă de 49,34/100 parte și cotă de teren în proprietate de 49/109 parte, cu nr. cadastral nou, va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Apartamentul 2 la parter, înscris în CF nr. 127424 Cluj-Napoca, compus din: două camere, o bucătărie, o cămară de alimente, o verandă și o pivniță la demisol, cu suprafața utilă de 50,03 mp, părți indivize comune în cotă de 50,66/100 parte, cu teren aferent construcției în cotă de 60/109 parte, astfel: 50/109 parte în proprietatea lui Halmagyi Andras și 10/109 parte în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, cu drept de concesiune în favoarea lui Halmagyi Andras.

Art. 4. Se însușește Documentația tehnică de actualizare a informațiilor de carte funciară pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Donath nr. 120, întocmită de PFA Moldovan Ovidiu-Bogdan, ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 240 din 17 mai 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 240/2016

Memoriu Tehnic

 • 1.    Adresa imobil: loc. Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 120, jud. Cluj.

 • 2.    Tipul lucrării: Documentație cadastrala pentru Actualizare date, Modificare suprafața si Repozitionare imobil.

 • 3.    Scurta prezentare a situației din teren: Terenul este localizat in intravilanul loc. Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 120, jud. Cluj, identificat prin CF nr. 261630 Cluj-

Napoca, nr.cad: 261630, cu suprafața din acte de 1325mp si masurata de 1414mp, avand edificata construcția CI la care se modifica descrierea astfel: Casa din cărămidă cu regim de înălțime Dp+P, compusa din 2 unitati individuale; iar prin prezenta documentație se solicita Actualizarea descrierii construcției, . Modificarea. suprafeței si. .Repozitionarea.........  .

imobilului.

 • 4.    Situația juridica a imobilului: Imobilul este înscris in CF nr. 261630 Cluj-Napoca,

nr.cad: 261630, cu suprafața din act de 1325mp si cea masurata de 1414mp, in favoarea lui Statului Roman, prin Primăria Municipiului Cluj-Napoca, CIF 4305857, cu sediul in loc. Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, jud. Cluj.

 • 5. " Operațiuni topo-cadastrale: Lucrarea a fost executată în sistem de proiecție WGS

84, iar prin transcalcul in Stereo 70 si Sistem de cote Marea Neagra 1975 folosind GPS-RTK Hi-Target V30, cu care s-a efectuat ridicarea corpului de proprietate prin metoda

RTK. Inventarul de coordonate si calculul suprafețelor se găsesc anexate.

DATA: Octombrie 2015
Inventar coordonate puncte radiateData:

Octombrie 2015


Nr.

Pct.

X

[m]

Y

[m]

1

586662.820

389454.092

2

586660.697

389450.571

3

586682.764

389433.448

4

586692.425

389431.875

5

586706.253

389416.036

6

586689.454

389428.664

7

586705.176

389417.602

8

586696.358

389428.938

9

586677.348

389425.932

10

586706.524

389393.692

11

586716.902

389384.555

12

586718.415

389382.942

13

586719.383

389381.139

14

586734.317

389368.305

15

586741.900

389362.452

16

586753.946

389378.889

17

586748.221

389382.626

18

586715.055

389403.789

19

586710.960

389399.319

20

.586663.460

389449.030

- 21

586707.456

389392.975

22

586726.754

389374.573

23

586745.710

389367.529

24

586747.184

389369.771

25

586736.435

389390.094

26

586728.236

389395.407

27

586709.252

389411.680

28

586692.317

389425.867

29

586698.864

389417.608

30

586697.941

389416.719

31

586698.541

389416.00.1

32

586698.084

389415.607

33

586699.998

389413.31>-

34

586701.331

389414XM"

35

586702.405

38941^.^87Z

Sistem de proiecție Stereografic't97i Sistem de cote Mareaîntocmit:

Ing. Moidovan Ovidiu Bogdan aut seria CJ nr. 184

/ V CERTIFICAT Ăy de autorizare

SERIA CJnr.1 84 G £ CATEGORIILE z \5. B/C r? U MOLOOVAN P/ \OVIDIU-BOGDAN7


Calculul suprafețelor


Parcela (lCc)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

2

586660.697

389450.571

3.164

20

586663.460

389449.030

24.808

3

586682.764

389433.448

9.264

9

586677.348

389425.932

42.872

19

586710.960

389399.319

7.165

10

586706.524

389393.692

1.176

21

586707.456

389392.975

12.654

11

586716.902

389384.555

2.212

12

586718.415

389382.942

2.046

13

586719.383

389381.139

9.871

22

586726.754

389374.573

9.823

14

586734.317

389368.305

9.579

15

586741.900

389362.452

6.348

23

586745.710

389367.529

2.683

24

586747.184

389369.771

11.352

16

586753.946

389378.889

6.837

17

586748.221

389382.626

13.953

25

586736.435

389390.094

9.770

26

586728.236

389395.407

15.620

18

586715.055

389403.789

9.795

27

586709.252

389411.680

5.289

5

586706.253

389416.036

1.901

7

586705.176

389417.602

14.362

8

586696.358

389428.938

4.909

4

586692.425

389431.875

37.014

1

586662.820

389454.092

4.112

S(lCc)=1413.814mp  P=278.577m


Parcela (CI)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

5

586706.253

389416.036

1.901

7

586705.176

389417.602

14.362

8

586696.358

389428.938

4.909

4

586692.425

389431.875

4.375

6

586689.454

389428.664

4.002

28

586692.317

389425.867

10.539

29

586698.864

389417.608

1.282

30

586697.941

389416.719

0.936

31

586698.541

389416.001

0.603

32

586698.084

389415.607

2.989

33

586699.998

389413.311

1.668

34

586701.331

389414.314

1.786

35

586702.405

389412.887

4.972

S(C1) =

=109.359mp

P 54.324 ni'-CERTIFICAT ,. , DE AUTORIZARE eriaCJ nr. 184^o CATEGORIILE B / C

MOLDOVAN P

OVIDIU-B0GDAN


întocmit: Moldovan Ovidiu Bogdan aut. CJ nr. 184PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:1000


ANEXA NR.11Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

1325mp

Mun. Cluj-Napoca,str. Donath, nr. 120, jud. Cluj

Cartea Funciara nr.

261630

UAT

Cluj-Napoca


O

o

O

IO

o

in

b'>

cn

cn

cn

CO

co

DO

K)

K)


586750 I


586700 I


Nr. Pct.

X [ni)

Y

[m]

1

586739.748

389387.719

2

586737.096

389389.373

3

586729.743

389394.268

4

586721.475

389399.388

5

586715.085

389403.614

6

586711.627

389408.086

7

586709.519

389410.931

8

586708.519

389412.012

9

586707.528

389413.693

10

586704.976

389417.479

11

586696.138

389428.710

12

586692.229

389431.664

13

586684.018

389437.798

14

586665.073

389452.075

15

586662.656

389453.855

16

586660.868

389451.500

17

586682.768

389432.920

18

586683.868

389428.500

19

586674.728

389418.140

20

586707.456

389392.975

21

586717.834

389383.102

22

586726.785

389374.475

23 1586728.029

389373.433

Suprafața măsurată = 1325mp

Suprafața din act = 1325mp


Categoria de folosința

Cc


A. Date referitoare la teren


Suprafața [mp]

1325mp


1325mp


586700


I 586650


Imobilul este Fțgrtia


B. Date referitoare la construcții

Suprafața construita la sol

__________[mp]__________

99.05 mp


>.Wr.Pf eaC1 - Casa de ca cu 2 camere, 1 bucătărie, de


Oficiul ie Cadastru și Publici

i îătiTĂLlN AD

Consilier Cad


>9350

P.T. 2733

plat!

DE A0JLASAMENT SI DELIMITă

586750

co ki

_____ .. \

- CORPULUI DE PROPRIETATE

E A

586750

Nr.cod:5004
Nr. C.F.: 261630 Cluj-Nopoco


Nr. codostrol: 261630


Nr.cad:6946/2Adresa imobilului loc.Cluj-Napoca, str.Donath, nr.ț 20, jud.Cluj


Teren împrejmuit total cu gorduri de metal sl plaso

Cosa din cărămidă cu regim de înălțime Op+P, compusa din 2 unitall Individuale

Semnătura si parafa:


alo totala masurafa a imobilului= 1414mp rafala din acl=1325mp

Z- .........’.SZ/ "X....

CERTiFIC^r^r*

INSPECTOR:

Confirm introducerea Imobilului in bara de dale integrata sl atribuirea numărului cadastral


DE AUTORIZARE £ SERIA CJNR. 184^o H CATEGORIILE

B / C

ț MOLDOVAN P

OVIDIU-B$!DAN

Stampila BCPI:


O m w o»

P.T. 2733 /W,

plan!

DE Al'^LASAMENT SI DELIMITA

336750

3

K)

- CORPULUI DE PROPRIETATE

Nr.cad:5004Nr.cad:6946/2


P.T. 2947


yjb/yg.      : Coleqorlo

porcelo     • de folosința

Suprofoto (mp)

_l_                                            _l_

|                                                Mențiuni                                        |

ICc       : Curți,construcții

1414

Teren împrejmuit total cu garduri de metal sl plasa

Total

1414

8. Date referitoare Io construcții                                          ;

Cod constr.

Destinația

Suprofoto constr. Io sol (mp)

...........................................................................................................

1 !

Mențiuni                                    [•

CI

CI

109

Casa din cărămidă cu regim de Inallime Op+P, compusa din 2 unitafl Individuale

...’ÎX

109


Suprafața totala masurata a imobilului^ 1414mp rafala din act=1325mp


INSPECTOR:

Confirm Introducerea imobilului In baza de date integrata sl atribuirea numărului cadastral


Semnătură si parafa:


Stampila BCPI:o m

O)

------o

P.T. 2733 X

plan!

DE ^PLASAMENT SI DELIMITA

>586750

oo

K)

\

- CORPULUI DE PROPRIETATE

Nr.cad:5004


586750


intravilan scara 1:500

Suprofoto moșurotoNr.cad:6946/2Nr. C.F.: 261630 Cluj-Nopoco


Nr. codostrcl: 261630


Adresa imobilului loc.Cluj-Napoca, sfr.Donoth, nr.120, jud.Cluj


Conta

la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren


.ȚJGZijff.           Colegorio

parcela     • de folosința

'■................t..................

ICc      • Curti.constructii

Total

Suprofoto (mp)

-|...........

1

Mențiuni

.......r

i

1414

Teren împrejmuit total cu garduri de metal si plasa

1414


Suprofoto constr. Io sol (mp)


Mențiuni


Casa din cărămidă cu regim de înălțime Op+P, compusa din 2 unltatl individuale


Suprafața totala masurata a imobilului=1414mp afata din act=1325mp


DE AUTORIZARE

S seria CJnr.184$ £ CATEGORIILE z


INSPECTOR:

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si


Semnătură si parafa:


Stampila BCPI:


Plan de încadrare în zona

Scara 1:5000

L-34-48-C-a-3-II

L-34-48-C-a-3-IV

TABEL DE MIȘCARE PARCELARA conform CFa imobilului situat in UAT Cluj-Napoca

SITUAȚIA ACTUALA

NR. CF

Nr.cad

Nr.top

Supr. (mp)

Descriere imobil

Proprietari

261630

Cluj-

Napoca

261630

1325

Teren in str.Donath nr.120, cu: C1: Casa din cărămidă, acoperita cu țigla, cu 2 camere, 1 bucătărie, dependințe

Statul Roman in administrarea Consiliului Local Cluj-Napoca,

-cu drept de concesiune asupra 10mp din teren in favoarea lui Halmagy Andras

TOTAL

1325

SITUAȚIA PROPUSA

Etapa 1: conform Repozitionare, Modificare suprafața si Actualizate date construcție

NR.CF

Nr.cad

Nr.top

Supr. (mp)

Descriere imobil

Proprietari

261630

Cluj-

Napoca

261630

1414

Teren in str.Donath nr.120, cu: C1: Casa din cărămidă cu regim de inaltime Dp+P, compusa din 2 unitati individuale

Statul Roman in administrarea Consiliului Local Cluj-Napoca, -cu drept de concesiune asupra 10mp din teren in favoarea lui Halmagy Andras

TOTAL

1414

SITUAȚIA PROPUSA

Etapa 2: conform Dezmembrare teren


Descriere imobil


ct


Proprietari

Statul Roman, in administrarea Consiliului Local Cluj-Napoca,

Statui Roman in administrarea Consiliului Local Cluj-Napoca,

-cu drept de concesiune asupra 10mp din teren in favoareaStatul Roman, in administrarea Consiliului Local Cluj-Napoca

-in cota de 49/109 parte af. Ap.nr.1

-in cota de 50/109 parte af.

Ap.nr.2 si

-cu drept de concesiune asupra 10mp din teren in favoarea lui Halmagy Andras, adica ccta de 10/109 parte


Construcția C1: Casa din cărămidă cu regim de inaltime Dp+P, compusa din 2 unitati individuale, avand ca p.i.c.: 109mp teren de sub construcție, fundațiile, fațadele, podul, instalațiile de apa, canal, gaz, electricitate

Ap.nr.1, la Demisol si Parter, compus din: Demisol cu 1 camera si Parter cu

1 camera si bucătărie, cu Su=48,72mp, p.i.c. in cota de 49,34/100 parte, si cota de teren in proprietate de 49/109 parte

Ap.nr.2, la Parter, compus din:

2 camere, 1 bucătărie, 1 camara alimente, 1 veranda, si 1 pivnița la Demisol, cu Su=50,03mp, p.i.c. in cota de 50,66/100 parte, si cota de teren in proprietate de 50/109 parte si cota de teren in concesiune de 10/109 parte

o c&-iu qM


ROMÂNIA

Județul Cluj

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

PRIMAR

NR. 230230 /43 din 30.06.2014

CĂTRE,

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Calea Moților nr.3

>

Referitor la cererea d-voastră înregistrată la noi cu nr. 230230 /43 din 30.06.2014 ,vă comunicăm următoarele:

- Prin prezenta, confirmăm existența unui singur corp de clădire având regimul de înălțime Dp+P ( imobil compus din 2 unități individuale ) - pe terenul situat în municipiul Cluj-Napoca str. Donath nr. 120 și înscris în Cartea Funciară nr. 261630 și având nr. Top: 21156/1/2/1.

•9/

ANCPI


KJCȚM -XATI-ONAUl or CAn.v*r«f >’ PVKilClTiTt


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

Nr.cerere

192174

Ziua

18

Luna

11

Anul

2015


A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Donath, nr. 120

• Nr. CF vechi: 22174

Nr. topografic: 211S6/ 1/ 2/ 1


Nr crt

Nr.cadastral Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

261630

Din acte: 1.325; Măsurată:!.325

CONSTRUCȚII

Nr. Crt.

Nr.cadastral Nr.topografic

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

261630-C1

Cluj-Napoca, Strada

Donath, nr. 120

CI - casa de cărămidă, acoperita cu țigla cu 2 camere, 1 bucătărie, dependințe

B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Observații / Referințe

243 / 20.01.1949

Adresa nr. 48/27/1949

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1

Al, Al.l

1) STATUL ROMAN, în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ -NAPOCA

(provenita din conversia CF 22174)

C. Partea III. SARCINI
Document care convine date cu caracter personal, protejate de prei ■■■                 ,7/2 '. ~>l.

Pagina 1 din 3


Anexa Nr. 1 la Partea I


Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)»

Observații / Referințe

261630

1.325

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.


Date referitoare la teren

Nr. crt

Categorie folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr.

Topografic

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

Din acte: Măsurată:!.325

-

-

-

L'


Date referitoare la construcții

Nr. Crt.

Număr

Destinația :onstructie

Supraf. (mp)

Situație juridica

Observații / Referințe

Al.l

261630-C1

construcții de locuințe

Din acte: Masurata:99

Cu acte

CI - casa de cărămidă, acoperita cu țigla cu 2 camere, 1 bucătărie, dependințeLungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obtinute din proiecție in plan.Punct început

Punct sfarsit

Lungime segment(m)

15

16

14,3

17

18

2,0

19

20

3,5

21

22

7,7

23

1

8,8


Punct inceput

Punct sfarsit

Lungime segment(m)

16

17

4,6

18

19

1,5

20

21

5,7

22

23

9,7


** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiecție Stereo 70 si sunt rotunjite la 10 centimetri. *** Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 10 centimetri.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 0 RON, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 242,

Data soluționării,

19/11/2015


Asisten t-registrator,

KINGA SZABOU -xComuti a


APARTAMENTUL -DESCRIEREA APARTAMENTULUI

Apartamentul nr. _

compus din:      __ bucătărie,

cămară de alimente,                       antreu,

vestibul,____ho]            debara,__sas,

W.C., ________degajament, __________logie,__

balcon, J ts-ZA-Q n.dti terasă-, _____ pivniță nr.__

cu suprafața de                 . m.p., cu suprafața utilă de

m.p., cu părțile indivize comune aferente înscrise în cf. colectivă a dreptului de superficie nr. ^3 6/1/ din clădirea construită pe terenul înscris în c.f., nr.____

top.                         . cu suprafața de___

---5\D.-----m.p.      ~       . Teren atribuit în               _______parte.


PROPRIETATEA

G

<u u e

u

Înscrierile privitoare la proprietate

OBSERVAȚII

Intrat la                          19.X$.._ nr. .            __ c.f.

în baza tiWltt^e^propne&te Nr. i%. ^...^ . .   diruZ^!-’./*^^^

-.............................._ 19.7./._., eliberat de Administrația financiară a jud. Claj

și a certificatului de căsătorie seria .......... nr.  —        eliberat de

Consiliul popular al                                      , asupra aparta-

mentului nr. 2L____         de sub P.I. 1, adus din cf. nr. ______ ,

cu părțile indivize comune aferente, se intabulează dreptul de proprietate, cu titlul de drept_____ca bun

________^o-Train-     _ jn favoarea lui:

{2v

hnU (4L foâ/

-  9 0

z

y

U (                               »-----------------------

                    /''V/■^r'z^zL.'/Zr mtn/uf/ru^

VLtZ./jp .<5i/ZZ- rZ^TV 't-u/>^s^uijnr

-*7----intrat la--------------------— 19         "-----037"

Se notează interdicția de instrăyrare^șlgrevare, asupra apartamen

tului nr         __, -r-pînala rambursarea împrumutului, In favoarea:

5.

^Sungcsâieijiidețene RFC Cluj------------------—---

B •

6~.

C^jcci-h? asdtT ^-IzlZOIO-'i^P

Aluref* ok            -Xu< AWlîo

HAZMiAeyi'/whbaas '/

Z h

£ 1T      '*% Z    ~ O S?:

'-£3.

‘                    ’■' ***0Partea 111-a

SARCINI
■ ■>


g

'O


SUMA


ÎNSCRIERILE PRIVITOARE LA SARCINI


OBSERVAȚII


lei


19__Nr.


c.f.


Intrat la

In baza contractului de împrumut nr.       ----------------------

din______19__—^rlncheiat cu C.E.C. Cluj,

asupra apartamentului nr. --de sub P.X.-----

se intabulează dreptubsX'ipotecă pentru suma de Iei-------Z>03?3/     0/).

/j zupZ qZsl cic(- I

6Xx ZoiMaxQcv ’j Ar^oe-/


•t.1 Y-

•> ys»nvo •


CONFORAJ CU

OR/Glf\Al UL
NR.CF

Nr.cad

Nr.Ap.

Ap.1


SITUAȚIA PROPUSA

Etapa 4: conform înstrăinării


Supr. utila (mP)


109


48,72


Descriere Apartament

Teren de sub construcția C1 in str.Donath nr.120


Construcția C1: Casa din cărămidă cu regim de inaltime Dp+P, compusa din 2 unitati individuale, avand ca p.i.c.: 109mp teren de sub construcție, fundațiile, fațadele, podul, instalațiile de apa, canal, gaz, electricitate


Ap.nr.1, la Demisol si Parter, corppus din: Demisol cu 1 camera si Parter cu 1 camera si bucătărie, cu Su=48,72mp, p.i.c. in cota de 49,34/100 parte, si cota de teren in proprietate de 49/109 parte


Proprietari


Statul Roman, in administrarea Consiliului Local Cluj-Napoca

-in cota de 49/109 parte af.

Ap.nr.1

Halmagy Andras -in cota de 50/109 parte af.

Ap.nr.2

Statul Roman, in administrarea Consiliului Local Cluj-Napoca

-cu drept de concesiune asupra 10mp din teren in favoarea lui Halmagy Andras, adica cota de 10/109 parte


Statul Roman, in administrarea Consiliului Local Cluj-Napoca -proprietar pe Ap.nr.1 Halmagy Andras -proprietar pe Ap.nr.2


Statul Roman, in administrarea Consiliului Local Cluj-Napoca,


127424

Cluj-Napoca


TOTAL


întocmit:


Ap.2


50,03


98,75


Ap.nr.2, la Parter, compus din:

2 camere, 1 bucătărie, 1 camara alimente, 1 veranda, si 1 pivnița la Demisol, cu Su=50,03mp, p.i.c. in cota de 50,66/100 parte, si cota de teren in proprietate de 50/109 parte si cota de teren in concesiune de 10/109 parte